ГоловнаГуманітарно-економічний факультет → Кафедра педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін


КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ, УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН


 

Кафедра розташовується на першому

поверсі навчального корпусу №1 БДПУ (Шмідта, 4, аудиторія 124).

Тел. (06153) 3-51-58.

E-mail: kvs.60@mail.ru

Кафедра педагогіки вищої школи, управління,навчальним закладом - навчально-науковий підрозділ соціально-гуманітарного факультету Бердянського державного педагогічного університету. Кафедру створено 18 вересня 2006 року, відповідно до вимог Великої Хартії Університетів, яку Україна підписала у 2005 році. Очолив кафедру кандидат педагогічних наук, професор В.В.Крижко. До складу увійшли: кандидат педагогічних наук Г.В. Кашкарьов, старший викладач О.Б. Голік, старший викладач С.Г. Немченко, асистент В.І. Паскар, асистент О.М. Старокожко.

З 2006 по 2012 рік захищено п’ять дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук  (Немченко С.Г.- 2006 р., Голік О.Б. - 2007р., Паскар В.І.-2010р., Старокожко О.М. - 2011р, Лебідь О. В. – 2012р.).

За роки функціонування кафедри була успішно здійснена робота щодо впровадження у навчально-виховний процес основ управлінської діяльності, реалізовано ряд аксіологічних проектів, комплексних досліджень з організації управління освітніми закладами, формування загальнокультурної компетентності майбутніх керівників. Значною подією у житті кафедри було відкриття у 2006 р. магістратури «Управління навчальним закладом».

За цей період захищено понад 300 магістерських робіт. Під керівництвом викладачів кафедри було опубліковано близько 40 статей магістрантів. Сьогодні колективом кафедри проводиться широка і різноманітна робота, скерована на розвиток управлінської науки в галузі вищої та загальної освіти.

Традиційно на кафедрі проводяться теоретичні, методологічні та методичні семінари з актуальних питань управління та розвитку вищої освіти.

16 серпня 2012 році у зв’язку з необхідністю оптимізації кадрового складу соціально-гуманітарного факультету кафедру педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом перейменовано на кафедру педагогіки вищої школи, управління навчальним закладом та методики викладання суспільствознавчих дисциплін. Кафедра збагатилася визнаним вченим, доктором педагогічних наук, професором К.О. Бахановим, кандидатом педагогічних наук, доцентом Н.О. Вєнцевою, кандидатом педагогічних наук, доцентом В.О. Мирошниченко.

Сьогодні на кафедрі працює вісім викладачів, які забезпечують навчально-виховний та навчально-методичний процес, зокрема

Завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, професор Крижко Василь Васильович

коло професійних інтересів: менеджмент в освіті, аксіологічний потенціал управління; 

Навчальні дисципліни: Інноваційний менеджмент, Сучасні моделі університетської освіти, Маркетинг на ринку освітніх послуг, Синергетика в освіті, Теорія провідництва в освіті.

Д. п. н., професор Баханов Костянтин Олексійович

коло професійних інтересів: фахівець академічного рівня з методики всесвітньої історії  та історії України.

Навчальні дисципліни: Методика викладання історії, Шкільний курс історії України та методика його викладання, Методологія історії

Кандидат педагогічних наук, доцент Вєнцева Надія Олександрівна

коло професійних інтересів: інновації в методиці викладання історії в середній школі, історія педагогічної думки України в ХХ столітті

Навчальні дисципліни: Шкільний курс викладання всесвітньої історії, Методика правовиховної роботи в закладах освіти, Інноваційні технології в навчанні історії

Електронна адреса:nadya-venceva@rambler.ru

кандидат педагогічних наук, доцент Старокожко Ольга Миколаївна

коло професійних інтересів: управління освітою, парадигмальність та поліпарадигмальність в управлінні освітою, синергетичність та емерджентнсть в поліпарадигмальному управлінському середовищі;

Навчальні дисципліни: Сучасні парадигми управління в освіті, Вища освіта і Болонський процес

Електронна адреса: starokogko@ukr.net

кандидат педагогічних наук, доцент Шумілова Ірина Федорівна

коло професійних інтересів: духовні традиції вітчизняної освіти: історико-педагогічний аспект; формування духовних потреб особистості вчителя в процесі навчання у вищій школі, управління персоналом навчального закладу, шляхи активної самозміни та саморозвитку особистості майбутнього керівника ЗНЗ

Навчальні дисципліни: Методологія наукового дослідження

Електронна адреса: azkur-shif@mail.ru

кандидат педагогічних наук, доцент Немченко Сергій Геннадійович

коло професійних інтересів: підготовка керівників загальноосвітньої школи, рефлексивне управління, рефлексія, саморозвиток

Навчальні дисципліни: Вища освіта і Європейський освітній простір, Стандартизація діяльності вищої школи, Фьючерні освітні та управлінські технології, Освітній моніторинг на ринку освітніх послуг, Педагогіка вищої школи

Електронна адреса: spok3@mail.ru

кандидат педагогічних наук, доцент Голік Олександр Борисович

коло професійних інтересів: педагогічна майстерність вчителя та керівника загальноосвітньої школи, ділове спілкування, підготовка майбутнього вчителя та керівника ЗНЗ засобами театральної педагогіки

Навчальні дисципліни: Сценічна майстерність, Основи педагогічної майстерності, С/к Кіно і театр, Риторика, Аналіз освітньої політики

Електронна адреса:A.B.Golik@mail.ru

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Згідно навчального плану за Болонською декларацією створені робочі програми з усіх навчальних дисциплін. Видано методичні рекомендації з підготовки і захисту атестаційної магістерської роботи для магістрантів зі спеціальності 073 - Менеджмент, методичні рекомендації до навчальної дисципліни "Основи системного підходу до прийняття рішень" для магістрантів, тези лекцій з курсу "Педагогіка вищої школи для магістрантів зі спеціальності 073 - Менеджмент, тези лекцій з курсу "Вища освіта та Болонський процес, тези лекцій з курсу "Організація та управління навчально-виховним процесом у ВНЗ", програма з науково-виробничого стажування для магістрантів зі спеціальності 073 - Менеджмент.

НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ РОБОТИ ТА ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

В 2016 році працівниками кафедри було видано колективні монографії «Вища освіта та Європейський освітній простір» та «Управління освітою: рефлексивний підхід».

Вєнцева Н. О. видала монографії «Розвиток вищої історичної педагогічної освіти в України в 1917-1920 рр.» та «Вища історична педагогічна освіта України в І половині ХХ століття: історичний аспект».

Шумілова І. Ф. видала  монографію

Старокожко О. М. видала  монографію «Технологічний підхід до формування готовності майбутніх учителів до удосконалення професійного рівня».

Відповідно до плану роботи кафедри щорічно відбувається не менше 4 засідань методологічного семінару з актуальних проблем правління освітою.

Комплексна тема кафедри: Управління освітою: рефлексивний підхід

Керівник – Немченко С. Г.

Виконавці – викладачі кафедри

Впродовж 2016 року зусилля працівників кафедри були інтегровані на виконання комплексної теми «Управління освітою: рефлексивний підхід». Проведено наукове дослідження за результатами якого підготовлено та видано колективну монографію «Управління освітою: рефлексивний підхід» (автори: В. В. Крижко, С.Г. Немченко, О.М. Старокожко, М.В. Елькін, І.Ф. Шумілова, К.О. Тільчарова, П.А. Кошелев, О. Б. Голік). В основу  монографії покладено наукові дослідження доцента Немченко С. Г. з проблеми «Підготовка майбутніх керівників загальноосвітнього навчального закладу до рефлексивного управління в умовах магістратури».

В 2014-2016 рр. підготовлено до захисту та захищено дисертаційні дослідження:

Барнінець Олена Володимирівна «Гра як засіб формування предметних умінь учнів 7-8- класів у навчанні історії»

Гриценко Андрій Петрович «Формування  у старшокласників вмінь використання інформаційних ресурсів у процесі навчання всесвітньої історії»

Мурзіна Олена Анатоліївна «Формування професійних-ціннісних орієнтацій майбутніх юристів в процесі фахової підготовки»

ВИКЛАДАЧАМИ КАФЕДРИ ВИДАНІ ТАКІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ ІЗ ГРИФОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ:

Плідна наукова й дослідницька робота колективу знайшла свій вияв в публікації науково-популярних статей, методичних розробок та інших матеріалів на допомогу студентам, учителям, вихователям, керівникам освітньої галузі. Над темами кандидатських дисертацій працюють всі молоді викладачі та аспіранти кафедри, наукові праці публікуються науково-метричних виданнях.

Кафедра активно співпрацює з педагогічними та учнівськими колективами шкіл, гімназій та ліцеїв. Дана співпраця забезпечує, з одного боку, проведення магістерського стажування, а з іншого – надає працівникам шкіл, ліцеїв методичні та організаційні поради. Спільно з представниками гімназій та ліцеїв студенти та керівники розробляють проекти навчальних та виховних програм.  

Співробітники кафедри забезпечують викладання базових педагогічних та управлінських дисциплін, а саме: «Теорія та історія педагогіки», «Педагогіка вищої школи», «Методологія та методи науково-педагогічних досліджень», «Основи педагогічної майстерності», «Управління навчальним закладом», «Управління персоналом навчального закладу», «Організація та управління навчальним процесом у вищому навчальному закладі», «Менеджмент в освіті», «Маркетинг на ринку освітніх послуг» та ін.

Дисципліни вільного вибору

 

Новини

Всі записи за рік: 2017

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…

Красуні родом із БДПУ

Минулої суботи, 15-го липня, на сцені бердянської Приморської площі проходив традиційний літній конкурс краси «Перлина Азовського узбережжя».  Впевнену перемогу в конкурсі здобула студентка факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти БДПУ Олеся Щербина! А першою віце-міс…

Третій день – все нові лиця…

…Приємно знову побувати в скверику, де так цікаво спостерігати за новими лицями тих, хто вже у вересні пишатиметься поважним званням студента БДПУ, та таких зосереджених й трохи стривожених супроводжуючих їх осіб… Цікаво погомоніти з кожним,…

БДПУ увійшов до ще одного напряму Програми Еразмус+, що фінансується Європейським Союзом

Тільки-но стало відомо, що Бердянський державний педагогічний університет відібраний для участі у Програмі Еразмус+ за напрямом КА1: Навчальна (академічна) мобільність. «Спрацювала» спільна заявка БДПУ із Шауляйським університетом (Литва). Участь у напрямку КА1 дає можливість вищим…

Другий день приємного «штурму»

Сьогодні, 13 липня, другий день, як майбутні філологи, психологи, юристи, журналісти та ще десятки претендентів на здобуття інших спеціальностей разом із своїми батьками-бабусями-друзями-коханими приємно «штурмують» кабінети та аудиторії приймальної комісії та її працівників (див. світлини).…

Вступна кампанія – стартувала!

Сьогодні, 12 липня, о дев'ятій ранку в Україні стартувала вступна кампанія до вищих навчальних закладів, в тому числі й до БДПУ (див. світлини). Абітурієнти розпочали подавати свої заявки на вступ до вишів на бакалаврів.  …

Науковці БДПУ – на львівських літніх студіях

Протягом 3–7 липня ц. р. відбулися Літні студії для вчителів історії «Вивчення історії Другої світової війни та Голокосту: методика та практика», організовані Українським інститутом вивчення Голокосту «Ткума» та Музеєм «Пам’ять єврейського народу та Голокост в…

Щоби пам’ятати і правильно викладати

Із 25 по 30 червня ц. р. в Очакові (Миколаївська область) проходив Міжнародний Освітній семінар-школа з історії Голокосту в Україні та викладання цієї тематики в школах України, в якому мав можливість взяти участь студент 4…

Студент БДПУ Олег Бондаренко – абсолютний чемпіон світу!

У столиці Сербії – місті Белграді наприкінці цьогорічного червня проходив 12 чемпіонат світу з карате WKC. До складу національної збірної команди України увійшло п'ять бердянських вихованців, три представники Дніпропетровської області і один – Одеської. Всього…

Не забувайте про есе…

Звертаюся до тих студентів БДПУ, що вже мали можливість ставати стипендіатами американського Фонду ім. Катерини Ковшевич і до тих, хто мріє в майбутньому отримувати піврічну чи річну оплату за навчання в університеті: участь в оголошеному…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія