Глазкова Ірина Яківна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов і методики викладання


Глазкова Ірина Яківна

Народилася 3 серпня 1977 р. у с. Іванівці Кам’янко-Дніпровського р-ну Запорізької обл. У 1999 р. закінчила з відзнакою факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна). Мова і література (іноземна)».

З вересня 2000 р. почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2004 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. 

У 2004 р. в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності» зі спеціальності «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У червні 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

З 2006 по 2008 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

Навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – докт. пед. наук, проф. В.М. Гриньова). Тема дослідження: «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання та подолання педагогічних бар’єрів у професійній діяльності». 

3 жовтня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в спеціалізованій вченій раді Д.17.127.04 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

З вересня 2014 р. – професор кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2014 р. – завідувач цієї кафедри.

Співавторка навчальних посібників «Англійська мова. Кредитно-модульний курс» (2007 р.), «English. Learning through Barriers + СD» (2013 р.). Авторка монографій «Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя» (2007 р.), «Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів» (2013 р.).

Є членом спеціалізованої вченої ради К.18.092.01 Бердянського державного педагогічного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2015 р. брала участь у конкурсі на отримання індивідуального міжнародного гранту з академічних обмінів Study of the U.S. Institutes for Scholars («Вивчення інститутів США для науковців») і стала фіналістом цієї програми. Стажування відбувалося з 27.05.2015 до 02.07.2015 у Каліфорнійському державному університеті (кампус м.Чико, США). 

Коло наукових інтересів – педагогічні бар’єри суб’єктів навчального процесу, їх запобігання і подолання. 

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2005 р., 2008 р., 2009 р., 2014 р.), почесною грамотою Запорізького обласного управління освіти (2010 р.). У 2014 р. отримала подяку Міністерства освіти і науки України.

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Іноземна мова», «Практична фонетика», «Країнознавство Великої Британії та США». 

Публікації

2001

1. Еволюція ідей гуманістичної педагогіки // Педагогіка та психологія. – Х.: ХДГУ, 2001. – Вип. 18. – Ч.2. – С. 24-28.

2. Особенности диалога // Материалы Всеросс. научн.-практ. конф. «Творческая самореализация личности в контексте профессионально-педагогической   культуры». – Белгород, 2001. – С.110-114.

3. Діалог як педагогічна проблема // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні освітні технології». – Х.: ХДПУ, 2001.- С. 35-36.

4. Ідея гуманного навчання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х.: ХХПІ, 2001. – №27. – С. 54-59.

5. Діалог як педагогічна проблема // Педагогіка та психологія. – Х.: ХДГУ, 2001. – Вип.19. – Ч.1. – С. 38- 42.

6. Ідеї гуманістичної педагогіки // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за 2001 рік. – Х.: ОВС, 2001. – С. 110-114.

2002

7. Навчальний діалог як засіб формування особистісно-орієнтованого знання // Педагогіка та психологія. – Х.: ОВС, 2002. – Вип. 21. – С. 100-104.

8. Виховна цінність іншомовного тексту // Педагогіка та психологія. – Х.: ОВС,  2002. – Вип. 23. – С. 90-95.

9. Гуманність: структура, засоби формування // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 41-47.

10. Гуманістичний аспект професійної діяльності викладача ВНЗ // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. «Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів». – Х.: ОВС, 2002. – С. 144-147.

2003

11. Навчальний діалог як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя // Наук.-метод. матеріали для студентів та викладачів педагогічних закладів освіти. – Х., 2003. – Ч.1. – 24 с.

12. Навчальний діалог як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя // Наук.-метод. матеріали для студентів та викладачів педагогічних закладів освіти. – Х., 2003. – Ч. 2. – 24 с.

13. Виховна спрямованість особистості викладача // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за 2002 рік. – Х.: ОВС, 2003. – С. 35-36.

14. Засоби професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті гуманізації освіти // Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – Вип.    181. – С.33-38.

15. Виховання гуманності засобами англійської мови // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 61-67.

2004

16. Підготовка майбутнього вчителя до особистісно-орієнтованого спілкування// Теорія та методика навчання та виховання: 3б. наук. праць. – Х: ОВС, 2004. – Вип. 12. – С.123-129.

17. Гуманістична спрямованість підготовки майбутнього викладача // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми і пошуки. – К.-Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. – С.63-70.

2005

18. Технологія комунікативного навчання іноземної мови: сутність і засоби // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 2005. –         Вип. 15. – С. 114-119.

19. Рольова гра на уроках англійської мови в контексті комунікативного підходу до оволодіння мовою // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. праць. –Х.: ХДПУ, 2005. – Вип. 15. – С. 65-70.

2006

20. Ситуація як засіб реалізації комунікативного підходу до оволодіння іноземною мовою // Культура народів Причорномор’я. – Ялта: КІПО, 2006. № 82. – Том 1.– С.321-325.

2007

21. Шляхи розширення активного словникового запасу учнів // Культура народов Причерноморья. – Ялта: КИПО, 2007.  Вып.110. Т. 1– С. 114-116.

22. Комунікативний підхід до оволодіння іноземною мовою: сутність, засоби реалізації // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2007.- Вип. 1.- С. 25 -32.

23. До питання організації рольової гри на заняттях з іноземної мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 27. – С. 300-303.

24. До питання розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни «Англійська мова» у вищій школі у контексті Болонського процесу // Освітянські обрії: Реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – Київ: ІПТО, 2007. – Вип.1. – С. 52-60.

25. Дидактико-педагогічна сутність навчального діалогу // Модернізація освіти: Пошуки, проблеми, перспективи: Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції. – Масандра, (28-31 травня, 2007). – Київ, 2007. – С. 117-119.

26. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя / Донецьк: Юго-Восток, 2007. -189 с.

27. Англійська мова. Кредитно – модульний курс. Частина І: Навчальний посібник . – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 398 с.

2008

28. Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С.57-62.

29. Проектная методика в изучении иностранного языка профессионального общения// Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповіді другої Міжнародної наукової конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008. – С.

30. Метод проектов при изучении иностранного языка профессионального общения в высшей школе // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. Тезисы докладов 4-й Международной научной конференции, Челябинск, ЧГУ, 25-26 апреля 2008. – С 134-137.

31. Типова програма для студентів спеціальності 6.010100 «Початкова освіта. Мова та література» з дисципліни «Країнознавство». Бердянськ: БДПУ, 2008. - 24с.

32. Робоча програма для студентів спеціальності 6.010100 «Початкова освіта. Мова та література» з дисципліни «Країнознавство». Бердянськ: БДПУ, 2008. - 44с.

2009

33. Глазкова І. Я. Культурологічна концепція формування компетентності майбутнього вчителя-філолога [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів». – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 105–107.

34. Глазкова І. Я. Дослідження проблеми педагогічної культури в радянський та пострадянський період [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 55. – С. 97–104.

35. Глазкова І. Я. Работа с иноязычным текстом в контексте гуманизации образования [текст] / І. Я. Глазкова // Материалы Международной научной конференции XI Виноградовские чтения «Текст и контекст : лингвистический, литературоведческий и методический аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (12–14 ноября 2009 г.) : сборник научных статей. – М. : МГПУ, 2009. – Том IV. – C. 25–28.

36. Яровая Е. Б., Глазкова И. Я. Модульный учебник английского языка для университета. Болонский процесс и единое пространство профессионально-педагогического образования [текст] / Е. Б. Яровая, И. Я. Глазкова // Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2009 г.). – Невинномысск : НГГТИ, Ставрополь : Старопольсервисшкол, 2009. – С. 402–405.

2010

37. Глазкова І. Я. Бар’єри педагогічної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 14. – С. 31–41. – (Серія № 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки»).

38. Глазкова І. Я. Бар’єр як педагогічна категорія [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасна вища освіта в умовах реформування : проблеми, теорія, практика» (Харків, 15–16 вересня 2010 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. – С. 17–18.

2011

39. Глазкова І. Я. Комунікативні бар’єри : сутність, причини появи, типологія [текст] / І. Я. Глазкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 250–260.

40. Глазкова І. Я. Сутність психологічних бар’єрів [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 68. – С. 85–92.

41. Глазкова І. Я. Проблема бар’єрів у сучасній педагогічній науці [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 67. – С. 129–137.

42. Глазкова І. Я. Проблема психологічних бар’єрів у зарубіжній психологічній науці [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 66. – С. 54–61.

43. Глазкова І. Я. Бар’єр як фактор психічного розвитку особистості та діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. 6.

44. Глазкова І. Я. Внутрішні бар’єри пізнання : сутність, причини появи [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова  // Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів і аспірантів «Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень (10–11 травня 2011 р). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Т. 1. – С. 193–195.

45. Глазкова І. Я. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх бар’єрів навчальної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції» (10 березня 2011р.). – Красноармійськ : КІІ ДонНТУ, 2011. – С. 23–28.

46. Глазкова І. Я. Принципи використання бар’єру в навчальному процесі [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф. «Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі». – Дніпроджержинськ, 2011. – С. 54–57.

47. Глазкова І. Я. Бар’єри навчання іноземних мов [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-практич. семінар.
(26–27 травня 2011р.) «Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов». – Бердянськ, 2011. – С. 11–14.

48. Глазкова І. Я. Бар’єр як джерело активності особистості [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2011 р.) «Освіта і доля нації». Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах. – Харків, 2011. – С. 34–35.

49. лазкова І. Я. Стратегії подолання бар’єрів навчальної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Наукова скарбниця Донеччини : науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППО, ДонНУ, 2010. – С. 89–94.

50. Глазкова І. Я. Навчально-пізнавальні бар’єри : суть, механізми, причини виникнення, типологія [текст] / І. Я. Глазкова // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : зб. статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – Ч. 1. – С. 209–222.

51. Глазкова І. Я. Країнознавство. Модульний курс : навчальний посібник для студентів / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 206 с.

52. Глазкова І. Я. Культурологічний аспект підготовки майбутнього вчителя-філолога [текст] / І. Я. Глазкова // Светъ на слово то : сб. в чест на проф. Николай Даскалов ; отгов. ред. Ценка Иванова. – Велико Търново : Университетско изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 123–129.

2012

53. Глазкова І. Я. Конкретно-науковий рівень методологічних підходів до розкриття проблеми компетентності запобігання і подолання бар’єрів у майбутнього вчителя / І. Я. Глазкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць Кримського гуманітарного університету. – Ялта : КГУ, 2012. – Вип. 37. – C. 195–203.

54. Глазкова І. Я. Методологічні орієнтири дослідження проблеми формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 9–10. – C. 258–265.

55. Глазкова І.Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів / І.Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Спецвипуск. – C. 62–71.

56. Глазкова І. Я. Подолання бар’єрів навчальної діяльності: тактики, способи, прийоми / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 78. – С. 123–131.

57. Глазкова І. Я. Бар’єри оволодіння іншомовною діяльністю / І. Я. Глазкова // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного наук.-практ. семінару (30–31 жовтня 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С. 12–19.

58 Глазкова І. Я. Бар’єрна педагогіка як новий напрям педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 31–34.

59. Глазкова І. Я. Познательные барьеры студентов / І. Я. Глазкова // Современный научный вестник : [науч.-теорет. и практич. журнал]. – Белгород : Руснаучкнига, 2012. – № 26. – С. 90–96.

60. Глазкова І. Я. Феномен бар’єру в світлі актуальних проблем педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (11 квітня 2012 р.). – Д. : Інновація, 2012. – Ч. 2. – С. 108–110.

61.  Глазкова І. Я. Проблема класифікації бар’єрів у навчальній діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Наукові дослідження – теорія та експеримент : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (28–30 травня 2012 р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – Т. 8. – С. 22–25.

62.  Глазкова І. Я. Структура і зміст навчального посібника “Запобігання і подолання бар’єрів студентами у навчальному процесі вищого навчального закладу” / І. Я. Глазкова // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (18–19 квітня 2012 р.). – Рівне : РВВ РДГУ, 2012. – С. 22–23.

63.  Глазкова И. Я. Сущность и структура барьерной компетенции будущего учителя / И. Я. Глазкова // Непрерывное образование личности как феномен ХХІ века : материалы Международной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов (11 мая 2012 г.). – Соликамск : СГПИ, 2012. – Ч. 1. – С. 22–25.

64. Glazkova Irene. Barrier Pedagogics is a New Paradigm of Education / I. Ya. Glazkova // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration : materials of III Open International scientific forum  (April, 11, 2012). – Israel : Ariel University Center of Samaria, 2012. –  P. 12–13.

2013

65.  Глазкова І. Я. Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів : [монографія] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2013. – 416 c.

66.  Глазкова І. Я. Запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у навчальному процесі : [навч. посіб.] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 137 с.

67.  Глазкова І. Я. English. Learning through Barriers + СD : [навч. посіб.] (рекомендовано МОН України, лист № 1/11-11127 від 09.07.2013 р.) / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 415 с. Особистий внесок здобувача:  16,75 д.а.

68.  Глазкова І. Я. English through Barriers : [навч. посіб. для сам. роботи] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 96 с. Особистий внесок здобувача: 4,2 д.а.

69.  Глазкова І. Я. English through Barriers + СD : [навч. посіб. для ауд. роботи] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В.,
2013. – 308 с. Особистий внесок здобувача: 10,2 д.а.

70.  Глазкова І. Я. Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2013.– Вип. 83. – C. 124–131.

71.  Глазкова І. Я. Експериментальне дослідження рівня обізнаності суб’єктів навчального процесу про педагогічні бар’єри / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2013. –
Вип. 82. – C. 155–163.

72.  Глазкова І. Я. Емоційні бар’єри студентів у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 3–4. – С. 19–26.

73.  Глазкова І. Я. Технологічні засади формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я. Глазкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал]. – Суми : СумДПУ, 2013. – Вип. 27. – С. 209–218.

74. Глазкова І. Я. Самореалізація студентів у контексті бар’єрної педагогіки [Електронний ресурс] / І. Я. Глазкова // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS1-2013/Glazkova.pdf.

75. Глазкова И. Я. Категориальный аппарат барьерной педагогики / И. Я. Глазкова // Аспекты современной науки. – М. : Перо, 2013. – Вып. 15. – С. 39–45.

76. Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр як дидактична проблема / І. Я. Глазкова // Science and Education. A New Dimention : [scientific journal]. – Budapest, 2013. – Vol. 1. – P. 62–67.

77. Глазкова І. Я. Бар’єр як фасилітатор пізнавальної активності / І. Я. Глазкова // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення” : матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конф. (22 лютого 2013 р.). – Умань : ППО Жовтий О.О., 2013. – С. 99–102.

78. Глазкова І. Я. Запобігання бар’єрів навчальної діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Strategiczne pytania światowej nauki – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowо-praktycznej konferencji. – Przemyśl : Nauka I studia, 2013. – Vol. 14. – Pedagogiczne nauki. – S. 18–20.

79. Глазкова І. Я. Навчальний процес у контексті мотиваційних бар’єрів студентів / І. Я. Глазкова // Moderní vymoženosti vĕdy – 2013: materiály IX mezinárodní vĕdecko-praktická konference. – Dil 27. Pedagogika. – Praha :  “Publishing House Education and Science”, 2013. – S. 22–24.

80. Глазкова І. Я. Навчальний процес у світлі емоційних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Настоящи изследвания и развитие – 2013 : материали за ІХ международна научна практична конференция (Софія, 17–25 січня 2013 р.). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – С. 48–51.

2014

81. Тактики запобігання і подолання педагогічних бар’єрів /  І. Я. Глазкова // Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю : матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції (18 березня 2014р.). – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. – С. 31–33.

82. Діагностичні методики сформованості  у майбутніх учителів компетентності запобігання  і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. – Херсон : ХНТУ, 2014. – Вип.10. – С. 65–68.

83. Бар’єрна педагогіка : [монографія] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2014. – 307 c.

84. Проблема подолання педагогічної занедбаності підлітків як бар’єра професійної діяльності вчителя в працях науковців Німеччини /    І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. 5–6. – C. 207–211.

85. Герменевтичні засади створення бар’єрів на заняттях з англійської мови у ВНЗ / І. Я. Глазкова // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22–23 травня 2014р.). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 176–178.

86. Бар’єр : фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань :  ФОП Жовтий  О.О., 2014. – Ч.1. – С. 70–78.

87. Стратегії запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. –  Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 205–211.

88. Глазкова  І. Я. Підготовка вчителя-філолога до створення пізнавальних бар'єрів на засадах герменевтики / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : [зб. наук. праць]. – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. 8. – C. 217–221. 

89. Глазкова  І. Я. Обґрунтування компетентності учителя-філолога у запобіганні й подоланні педагогічних бар'єрів  на засадах бар'єрної педагогіки / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія : [зб. наук. праць]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 11. – C. 222– 227. 

90. Глазкова  І. Я. Діагностичні методики сформованості у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : [зб. наук. праць]. – Херсон : ХНТУ, 2014. – Вип.10. – С. 65–68. 

2015

91. Глазкова  І. Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання / І. Я. Глазкова  // Гірська школа Українських Карпат : [наук. журнал]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 12. – С. 73–76. 

92. Глазкова  І. Я. Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ / І. Я. Глазкова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ, 2015. –  Вип. 1. – С. 210–216.

93. Глазкова И.Я. Педагогические барьеры субъектов учебного процесса : монография / Ирина Яковлевна Глазкова. – Saarbrücken : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 182 c.

94. Глазкова  І. Я. Акмеологічні засади формування у майбутніх філологів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І.Я.Глазкова // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Бердянськ, 21–22 травня 2015р.). – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 32–36.

95. Глазкова  І. Я. Педагогічний бар’єр як засіб активізації професійного саморозвитку майбутніх учителів іноземних мов / І.Я.Глазкова  // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів (Одеса, 17–18 вересня 2015р.). – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 119 – 120.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Боротьба із стереотипами

21-23 квітня на о. Хортиця (м. Запоріжжя) відбулася «Школа Толерантності», яка була присвячена питанням ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ) та ВПО (внутрішньо переміщених осіб). До участі у триденному тренінгу долучилися соціальні працівники та працівниці…

Привітали й «підсолодили»…

  Як ми вже повідомляли, 20 квітня в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В. Г. Магара проходив XVI обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017», де успішно виступили наші творчі колективи: «Хуртовина»,…

Широкі можливості для працевлаштування

Студенти факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти з метою підвищення мотивації до навчання, в рамках вивчення дисциплін «Виробниче навчання» і «Проектування і розробка локальних мереж» відвідали одне з найбільших підприємств нашого міста «Агрінол». На підприємстві…

Турнір – під прицілом об`єктиву Дениса Величка

Ми вже повідомляли про меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова», який розпочався минулої суботи на базі Бердянського медичного коледжу,  де активно змагаються й команди БДПУ. На турнірі побував і наш Денис Величко (Студклуб), традиційно «озброївшись» фотокамерою……

Які проблеми в сучасної молоді?

   24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. Сьогодні молоді люди, безумовно, набагато сміливіше, ніж їхні попередники,  відстоюють свої права й погляди. Міжнародний день солідарності молоді відзначається щорічно з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації…

Щоби воїни були здоровими…

Напередодні Великодня в нашому університеті проходив ярмарок, в якому брали участь студенти всіх факультетів. Було зібрано близько 2400 грн. Волонтерська організація БДПУ "Наші Атланти", добавивши трохи коштів, закупила такі необхідні ліки нашим захисникам – бійцям…

Поміркували про головне

21 квітня в аудиторії 202 другого корпусу БДПУ студенти факультету фізико-математичної,  комп’ютерної та технологічної освіти провели захід, спрямований на розвинення особистісних якостей та поважання якостей інших людей, – перегляд фільму «З міркувань совісті» з подальшим…

І знову – перемога!

20 квітня ц. р. в Київському політехнічному інституті ім. Ігоря Сікорського відбувся урочистий захід із нагоди вручення нагород переможцям XVI Всеукраїнського конкурсу «Молодь – енергетиці України – 2016».  Співробітниця науково-дослідного сектору БДПУ  Альона Дяденчук зайняла І місце  серед…

Наші – і експерти, і оцінювачі, й члени журі…

18–22 квітня ц. р. в Запоріжжі проходив фінальний етап ХІХ Всеукраїнського турніру юних істориків. У завершальному етапі історичного інтелектуального марафону взяли участь 145 учнів 8-11 класів у складі 29 команд – представників Волинської, Дніпропетровської, Донецької,…

За оригінальність історичного мислення

Із 10 по 13 квітня в Херсонському державному університеті проходила  Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Історія», в якій взяли участь 59 студентів із 35 вищих навчальних закладів України. До складу журі входили: професори Віталій Андрєєв,…

Наші хлопці – молодці!

 Із 18 по 20 квітня в Харкові на базі Харківського авіаційного інституту проходив другий етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інформатика» серед студентів 1-3 курсів навчання. Наш університет представляли студенти 3 курсу факультету фізико…

Розпочато «Турнір пам’яті Володимира Пестерова»

Уже традиційно для нашого міста, протягом 9 років, проходить меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова» серед чоловічих та жіночих команд з волейболу. Змагання почались минулої суботи, 22 квітня, на базі Бердянського медичного коледжу. Першими турнір розпочали…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія