Глазкова Ірина Яківна

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов і методики викладання


Глазкова Ірина Яківна

Народилася 3 серпня 1977 р. у с. Іванівці Кам’янко-Дніпровського р-ну Запорізької обл. У 1999 р. закінчила з відзнакою факультет дошкільного виховання Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна). Мова і література (іноземна)».

З вересня 2000 р. почала працювати викладачем кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2004 р. переведена на посаду старшого викладача кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету. 

У 2004 р. в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутнього вчителя до організації навчального діалогу в професійній діяльності» зі спеціальності «13.00.04. – теорія і методика професійної освіти». У червні 2008 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов. 

З 2006 по 2008 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених. 

Навчалася у докторантурі Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – докт. пед. наук, проф. В.М. Гриньова). Тема дослідження: «Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів компетентності запобігання та подолання педагогічних бар’єрів у професійній діяльності». 

3 жовтня 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти в спеціалізованій вченій раді Д.17.127.04 Класичного приватного університету (м. Запоріжжя).

З вересня 2014 р. – професор кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2014 р. – завідувач цієї кафедри.

Співавторка навчальних посібників «Англійська мова. Кредитно-модульний курс» (2007 р.), «English. Learning through Barriers + СD» (2013 р.). Авторка монографій «Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя» (2007 р.), «Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів» (2013 р.).

Є членом спеціалізованої вченої ради К.18.092.01 Бердянського державного педагогічного університету із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2015 р. брала участь у конкурсі на отримання індивідуального міжнародного гранту з академічних обмінів Study of the U.S. Institutes for Scholars («Вивчення інститутів США для науковців») і стала фіналістом цієї програми. Стажування відбувалося з 27.05.2015 до 02.07.2015 у Каліфорнійському державному університеті (кампус м.Чико, США). 

Коло наукових інтересів – педагогічні бар’єри суб’єктів навчального процесу, їх запобігання і подолання. 

Нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету (2005 р., 2008 р., 2009 р., 2014 р.), почесною грамотою Запорізького обласного управління освіти (2010 р.). У 2014 р. отримала подяку Міністерства освіти і науки України.

Викладає навчальні дисципліни: «Практичний курс іноземної мови», «Іноземна мова», «Практична фонетика», «Країнознавство Великої Британії та США». 

Публікації

2001

1. Еволюція ідей гуманістичної педагогіки // Педагогіка та психологія. – Х.: ХДГУ, 2001. – Вип. 18. – Ч.2. – С. 24-28.

2. Особенности диалога // Материалы Всеросс. научн.-практ. конф. «Творческая самореализация личности в контексте профессионально-педагогической   культуры». – Белгород, 2001. – С.110-114.

3. Діалог як педагогічна проблема // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Сучасні освітні технології». – Х.: ХДПУ, 2001.- С. 35-36.

4. Ідея гуманного навчання в педагогічній спадщині В. Сухомлинського // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Х.: ХХПІ, 2001. – №27. – С. 54-59.

5. Діалог як педагогічна проблема // Педагогіка та психологія. – Х.: ХДГУ, 2001. – Вип.19. – Ч.1. – С. 38- 42.

6. Ідеї гуманістичної педагогіки // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за 2001 рік. – Х.: ОВС, 2001. – С. 110-114.

2002

7. Навчальний діалог як засіб формування особистісно-орієнтованого знання // Педагогіка та психологія. – Х.: ОВС, 2002. – Вип. 21. – С. 100-104.

8. Виховна цінність іншомовного тексту // Педагогіка та психологія. – Х.: ОВС,  2002. – Вип. 23. – С. 90-95.

9. Гуманність: структура, засоби формування // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ, 2002. – С. 41-47.

10. Гуманістичний аспект професійної діяльності викладача ВНЗ // Матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. «Педагогічна підготовка викладачів вищих навчальних закладів». – Х.: ОВС, 2002. – С. 144-147.

2003

11. Навчальний діалог як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя // Наук.-метод. матеріали для студентів та викладачів педагогічних закладів освіти. – Х., 2003. – Ч.1. – 24 с.

12. Навчальний діалог як засіб професійної підготовки майбутнього вчителя // Наук.-метод. матеріали для студентів та викладачів педагогічних закладів освіти. – Х., 2003. – Ч. 2. – 24 с.

13. Виховна спрямованість особистості викладача // Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених за 2002 рік. – Х.: ОВС, 2003. – С. 35-36.

14. Засоби професійної підготовки майбутнього вчителя у контексті гуманізації освіти // Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Чернівці: ЧНУ, 2003. – Вип.    181. – С.33-38.

15. Виховання гуманності засобами англійської мови // Проблеми сучасного мистецтва і культури. – К.: Науковий світ, 2003. – С. 61-67.

2004

16. Підготовка майбутнього вчителя до особистісно-орієнтованого спілкування// Теорія та методика навчання та виховання: 3б. наук. праць. – Х: ОВС, 2004. – Вип. 12. – С.123-129.

17. Гуманістична спрямованість підготовки майбутнього викладача // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: Проблеми і пошуки. – К.-Запоріжжя, 2004. – Вип. 30. – С.63-70.

2005

18. Технологія комунікативного навчання іноземної мови: сутність і засоби // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. праць. – Х.: ХДПУ, 2005. –         Вип. 15. – С. 114-119.

19. Рольова гра на уроках англійської мови в контексті комунікативного підходу до оволодіння мовою // Теорія та методика навчання та виховання: Зб. наук. праць. –Х.: ХДПУ, 2005. – Вип. 15. – С. 65-70.

2006

20. Ситуація як засіб реалізації комунікативного підходу до оволодіння іноземною мовою // Культура народів Причорномор’я. – Ялта: КІПО, 2006. № 82. – Том 1.– С.321-325.

2007

21. Шляхи розширення активного словникового запасу учнів // Культура народов Причерноморья. – Ялта: КИПО, 2007.  Вып.110. Т. 1– С. 114-116.

22. Комунікативний підхід до оволодіння іноземною мовою: сутність, засоби реалізації // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. – Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2007.- Вип. 1.- С. 25 -32.

23. До питання організації рольової гри на заняттях з іноземної мови // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2007. - № 27. – С. 300-303.

24. До питання розробки навчально-методичного забезпечення дисципліни «Англійська мова» у вищій школі у контексті Болонського процесу // Освітянські обрії: Реалії та перспективи. Збірник наукових праць. – Київ: ІПТО, 2007. – Вип.1. – С. 52-60.

25. Дидактико-педагогічна сутність навчального діалогу // Модернізація освіти: Пошуки, проблеми, перспективи: Матеріали 2 міжнародної науково-практичної конференції. – Масандра, (28-31 травня, 2007). – Київ, 2007. – С. 117-119.

26. Навчальний діалог у професійній діяльності майбутнього вчителя / Донецьк: Юго-Восток, 2007. -189 с.

27. Англійська мова. Кредитно – модульний курс. Частина І: Навчальний посібник . – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 398 с.

2008

28. Навчальний діалог як засіб формування навичок критичного мислення // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – С.57-62.

29. Проектная методика в изучении иностранного языка профессионального общения// Іноземномовна комунікація: здобутки та перспективи. Тези доповіді другої Міжнародної наукової конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008. – С.

30. Метод проектов при изучении иностранного языка профессионального общения в высшей школе // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. Тезисы докладов 4-й Международной научной конференции, Челябинск, ЧГУ, 25-26 апреля 2008. – С 134-137.

31. Типова програма для студентів спеціальності 6.010100 «Початкова освіта. Мова та література» з дисципліни «Країнознавство». Бердянськ: БДПУ, 2008. - 24с.

32. Робоча програма для студентів спеціальності 6.010100 «Початкова освіта. Мова та література» з дисципліни «Країнознавство». Бердянськ: БДПУ, 2008. - 44с.

2009

33. Глазкова І. Я. Культурологічна концепція формування компетентності майбутнього вчителя-філолога [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів». – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 105–107.

34. Глазкова І. Я. Дослідження проблеми педагогічної культури в радянський та пострадянський період [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія. Формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 55. – С. 97–104.

35. Глазкова І. Я. Работа с иноязычным текстом в контексте гуманизации образования [текст] / І. Я. Глазкова // Материалы Международной научной конференции XI Виноградовские чтения «Текст и контекст : лингвистический, литературоведческий и методический аспекты», посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя (12–14 ноября 2009 г.) : сборник научных статей. – М. : МГПУ, 2009. – Том IV. – C. 25–28.

36. Яровая Е. Б., Глазкова И. Я. Модульный учебник английского языка для университета. Болонский процесс и единое пространство профессионально-педагогического образования [текст] / Е. Б. Яровая, И. Я. Глазкова // Материалы Международной научно-практической конференции (30 октября 2009 г.). – Невинномысск : НГГТИ, Ставрополь : Старопольсервисшкол, 2009. – С. 402–405.

2010

37. Глазкова І. Я. Бар’єри педагогічної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 14. – С. 31–41. – (Серія № 13 «Проблеми трудової та професійної підготовки»).

38. Глазкова І. Я. Бар’єр як педагогічна категорія [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали наук.-практ. конф. «Сучасна вища освіта в умовах реформування : проблеми, теорія, практика» (Харків, 15–16 вересня 2010 р.). – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2010. – С. 17–18.

2011

39. Глазкова І. Я. Комунікативні бар’єри : сутність, причини появи, типологія [текст] / І. Я. Глазкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. LV. – Ч. І. – С. 250–260.

40. Глазкова І. Я. Сутність психологічних бар’єрів [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 68. – С. 85–92.

41. Глазкова І. Я. Проблема бар’єрів у сучасній педагогічній науці [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 67. – С. 129–137.

42. Глазкова І. Я. Проблема психологічних бар’єрів у зарубіжній психологічній науці [текст] / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. праць. – Запоріжжя : ЗОІППО, 2011. – Вип. 66. – С. 54–61.

43. Глазкова І. Я. Бар’єр як фактор психічного розвитку особистості та діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Гуманізація навчально-виховного процесу : зб. наук. праць. – Слов’янськ : СДПУ, 2011. – Вип. 6.

44. Глазкова І. Я. Внутрішні бар’єри пізнання : сутність, причини появи [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова  // Матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів і аспірантів «Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень (10–11 травня 2011 р). – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – Т. 1. – С. 193–195.

45. Глазкова І. Я. Взаємозв’язок зовнішніх і внутрішніх бар’єрів навчальної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Філософсько-педагогічні аспекти формування свідомості технічної інтелігенції» (10 березня 2011р.). – Красноармійськ : КІІ ДонНТУ, 2011. – С. 23–28.

46. Глазкова І. Я. Принципи використання бар’єру в навчальному процесі [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-метод. конф. «Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі». – Дніпроджержинськ, 2011. – С. 54–57.

47. Глазкова І. Я. Бар’єри навчання іноземних мов [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-практич. семінар.
(26–27 травня 2011р.) «Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов». – Бердянськ, 2011. – С. 11–14.

48. Глазкова І. Я. Бар’єр як джерело активності особистості [текст] : тези доповіді / І. Я. Глазкова // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20–21 травня 2011 р.) «Освіта і доля нації». Школа і дитина у сучасних соціокультурних контекстах. – Харків, 2011. – С. 34–35.

49. лазкова І. Я. Стратегії подолання бар’єрів навчальної діяльності [текст] / І. Я. Глазкова // Наукова скарбниця Донеччини : науково-методичний журнал. – Донецьк : ДоноблІППО, ДонНУ, 2010. – С. 89–94.

50. Глазкова І. Я. Навчально-пізнавальні бар’єри : суть, механізми, причини виникнення, типологія [текст] / І. Я. Глазкова // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти : зб. статей за матеріалами ІХ Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – Ч. 1. – С. 209–222.

51. Глазкова І. Я. Країнознавство. Модульний курс : навчальний посібник для студентів / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011. – 206 с.

52. Глазкова І. Я. Культурологічний аспект підготовки майбутнього вчителя-філолога [текст] / І. Я. Глазкова // Светъ на слово то : сб. в чест на проф. Николай Даскалов ; отгов. ред. Ценка Иванова. – Велико Търново : Университетско изд-во «Св. св. Кирил и Методий», 2011. – С. 123–129.

2012

53. Глазкова І. Я. Конкретно-науковий рівень методологічних підходів до розкриття проблеми компетентності запобігання і подолання бар’єрів у майбутнього вчителя / І. Я. Глазкова // Проблеми сучасної педагогічної освіти : зб. наук. праць Кримського гуманітарного університету. – Ялта : КГУ, 2012. – Вип. 37. – C. 195–203.

54. Глазкова І. Я. Методологічні орієнтири дослідження проблеми формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 9–10. – C. 258–265.

55. Глазкова І.Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів / І.Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Спецвипуск. – C. 62–71.

56. Глазкова І. Я. Подолання бар’єрів навчальної діяльності: тактики, способи, прийоми / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – Вип. 78. – С. 123–131.

57. Глазкова І. Я. Бар’єри оволодіння іншомовною діяльністю / І. Я. Глазкова // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного наук.-практ. семінару (30–31 жовтня 2012 р.). – Бердянськ, 2012. – С. 12–19.

58 Глазкова І. Я. Бар’єрна педагогіка як новий напрям педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 31–34.

59. Глазкова І. Я. Познательные барьеры студентов / І. Я. Глазкова // Современный научный вестник : [науч.-теорет. и практич. журнал]. – Белгород : Руснаучкнига, 2012. – № 26. – С. 90–96.

60. Глазкова І. Я. Феномен бар’єру в світлі актуальних проблем педагогічної науки / І. Я. Глазкова // Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської наук.-практ. конф. (11 квітня 2012 р.). – Д. : Інновація, 2012. – Ч. 2. – С. 108–110.

61.  Глазкова І. Я. Проблема класифікації бар’єрів у навчальній діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Наукові дослідження – теорія та експеримент : матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції (28–30 травня 2012 р.). – Полтава : ІнтерГрафіка, 2012. – Т. 8. – С. 22–25.

62.  Глазкова І. Я. Структура і зміст навчального посібника “Запобігання і подолання бар’єрів студентами у навчальному процесі вищого навчального закладу” / І. Я. Глазкова // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали V Міжнародної наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (18–19 квітня 2012 р.). – Рівне : РВВ РДГУ, 2012. – С. 22–23.

63.  Глазкова И. Я. Сущность и структура барьерной компетенции будущего учителя / И. Я. Глазкова // Непрерывное образование личности как феномен ХХІ века : материалы Международной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов (11 мая 2012 г.). – Соликамск : СГПИ, 2012. – Ч. 1. – С. 22–25.

64. Glazkova Irene. Barrier Pedagogics is a New Paradigm of Education / I. Ya. Glazkova // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration : materials of III Open International scientific forum  (April, 11, 2012). – Israel : Ariel University Center of Samaria, 2012. –  P. 12–13.

2013

65.  Глазкова І. Я. Компетентність майбутнього вчителя у запобіганні та подоланні педагогічних бар’єрів : [монографія] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2013. – 416 c.

66.  Глазкова І. Я. Запобігання і подолання педагогічних бар’єрів у навчальному процесі : [навч. посіб.] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 137 с.

67.  Глазкова І. Я. English. Learning through Barriers + СD : [навч. посіб.] (рекомендовано МОН України, лист № 1/11-11127 від 09.07.2013 р.) / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 415 с. Особистий внесок здобувача:  16,75 д.а.

68.  Глазкова І. Я. English through Barriers : [навч. посіб. для сам. роботи] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 96 с. Особистий внесок здобувача: 4,2 д.а.

69.  Глазкова І. Я. English through Barriers + СD : [навч. посіб. для ауд. роботи] / І. Я. Глазкова, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В.,
2013. – 308 с. Особистий внесок здобувача: 10,2 д.а.

70.  Глазкова І. Я. Дидактичні прийоми запобігання емоційним бар’єрам у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2013.– Вип. 83. – C. 124–131.

71.  Глазкова І. Я. Експериментальне дослідження рівня обізнаності суб’єктів навчального процесу про педагогічні бар’єри / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. – Запоріжжя : КПУ, 2013. –
Вип. 82. – C. 155–163.

72.  Глазкова І. Я. Емоційні бар’єри студентів у навчальному процесі / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2012. – Вип. 3–4. – С. 19–26.

73.  Глазкова І. Я. Технологічні засади формування у майбутнього вчителя компетентності запобігання і подолання бар’єрів / І. Я. Глазкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал]. – Суми : СумДПУ, 2013. – Вип. 27. – С. 209–218.

74. Глазкова І. Я. Самореалізація студентів у контексті бар’єрної педагогіки [Електронний ресурс] / І. Я. Глазкова // Волинські наукові студії. Науковий вісник Рівненського інституту ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. – 2013. – № 1. – Режим доступу: http://www.univerua.rv.ua/VNS1-2013/Glazkova.pdf.

75. Глазкова И. Я. Категориальный аппарат барьерной педагогики / И. Я. Глазкова // Аспекты современной науки. – М. : Перо, 2013. – Вып. 15. – С. 39–45.

76. Глазкова І. Я. Педагогічний бар’єр як дидактична проблема / І. Я. Глазкова // Science and Education. A New Dimention : [scientific journal]. – Budapest, 2013. – Vol. 1. – P. 62–67.

77. Глазкова І. Я. Бар’єр як фасилітатор пізнавальної активності / І. Я. Глазкова // Дидактика Яна Амоса Коменського: від минулого до сьогодення” : матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конф. (22 лютого 2013 р.). – Умань : ППО Жовтий О.О., 2013. – С. 99–102.

78. Глазкова І. Я. Запобігання бар’єрів навчальної діяльності студентів / І. Я. Глазкова // Strategiczne pytania światowej nauki – 2013 : materiały IX Międzynarodowej naukowо-praktycznej konferencji. – Przemyśl : Nauka I studia, 2013. – Vol. 14. – Pedagogiczne nauki. – S. 18–20.

79. Глазкова І. Я. Навчальний процес у контексті мотиваційних бар’єрів студентів / І. Я. Глазкова // Moderní vymoženosti vĕdy – 2013: materiály IX mezinárodní vĕdecko-praktická konference. – Dil 27. Pedagogika. – Praha :  “Publishing House Education and Science”, 2013. – S. 22–24.

80. Глазкова І. Я. Навчальний процес у світлі емоційних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Настоящи изследвания и развитие – 2013 : материали за ІХ международна научна практична конференция (Софія, 17–25 січня 2013 р.). – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2013. – С. 48–51.

2014

81. Тактики запобігання і подолання педагогічних бар’єрів /  І. Я. Глазкова // Психолого-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців технічного, економічного та гуманітарного профілю : матеріали Всеукраїнської науково-педагогічної конференції (18 березня 2014р.). – Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2014. – С. 31–33.

82. Діагностичні методики сформованості  у майбутніх учителів компетентності запобігання  і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць. – Херсон : ХНТУ, 2014. – Вип.10. – С. 65–68.

83. Бар’єрна педагогіка : [монографія] / І. Я. Глазкова. – Бердянськ : Видавництво О. В. Ткачук, 2014. – 307 c.

84. Проблема подолання педагогічної занедбаності підлітків як бар’єра професійної діяльності вчителя в працях науковців Німеччини /    І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. 5–6. – C. 207–211.

85. Герменевтичні засади створення бар’єрів на заняттях з англійської мови у ВНЗ / І. Я. Глазкова // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22–23 травня 2014р.). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 176–178.

86. Бар’єр : фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань :  ФОП Жовтий  О.О., 2014. – Ч.1. – С. 70–78.

87. Стратегії запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців : методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. –  Київ–Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2014. – С. 205–211.

88. Глазкова  І. Я. Підготовка вчителя-філолога до створення пізнавальних бар'єрів на засадах герменевтики / І. Я. Глазкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : [зб. наук. праць]. – Одеса : ПНПУ, 2014. – Вип. 8. – C. 217–221. 

89. Глазкова  І. Я. Обґрунтування компетентності учителя-філолога у запобіганні й подоланні педагогічних бар'єрів  на засадах бар'єрної педагогіки / І. Я. Глазкова // Педагогіка і психологія : [зб. наук. праць]. – Харків : ХНПУ, 2014. – Вип. 11. – C. 222– 227. 

90. Глазкова  І. Я. Діагностичні методики сформованості у майбутніх учителів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І. Я. Глазкова // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : [зб. наук. праць]. – Херсон : ХНТУ, 2014. – Вип.10. – С. 65–68. 

2015

91. Глазкова  І. Я. Мотиваційні бар’єри навчальної діяльності студентів: суть, типологія, стратегія запобігання / І. Я. Глазкова  // Гірська школа Українських Карпат : [наук. журнал]. – Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2015. – Вип. 12. – С. 73–76. 

92. Глазкова  І. Я. Стратегія запобігання конфліктам суб’єктів навчального процесу ВНЗ / І. Я. Глазкова // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : [зб. наук. праць]. – Дніпропетровськ, 2015. –  Вип. 1. – С. 210–216.

93. Глазкова И.Я. Педагогические барьеры субъектов учебного процесса : монография / Ирина Яковлевна Глазкова. – Saarbrücken : LAMBERT Academic Publishing, 2015. – 182 c.

94. Глазкова  І. Я. Акмеологічні засади формування у майбутніх філологів компетентності запобігання і подолання педагогічних бар’єрів / І.Я.Глазкова // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Бердянськ, 21–22 травня 2015р.). – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 32–36.

95. Глазкова  І. Я. Педагогічний бар’єр як засіб активізації професійного саморозвитку майбутніх учителів іноземних мов / І.Я.Глазкова  // Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства : матеріали п’ятої Всеукраїнської наукової конференції романістів (Одеса, 17–18 вересня 2015р.). – Одеса : ОНУ, 2015. – С. 119 – 120.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…

Teaching American Culture: тренінг для викладачів англійської мови в Одесі

15-17 червня кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Тетяна Розумна відвідала в Одесі тренінг для вчителів англійської мови “Teaching American Culture”, який організували і провели представники RELO та U.S. Embassy Kyiv.…

Професор БДПУ Костянтин Баханов – на Міжнародному симпозіумі

Протягом 5–6 червня ц. р.  столичному Києві проходив Міжнародний публічний симпозіум «Імперії, колонії та голод в історико-порівняльній перспективі», організований Науково-освітнім консорціумом вивчення Голодомору при Канадському інституті українських студій (HREC) на чолі з професором Френком Сисиним…

«Коронація слова – 2017»

Цього року в Україні в сімнадцятий раз проходив престижний літературний конкурс «Коронація слова», який ініціювало подружжя благодійників – Тетяна і Юрій Логуші. Він націлений на відкриття українських бестселерів і популяризацію національного письменства. За ці роки…

Захищаючи спортивну честь міста та району

Ще одні вихідні не минули без спортивних досягнень студентів БДПУ. 17-18 червня у Приморську відбулась обласна Спартакіада серед міст та районів із пляжного волейболу серед чоловічих та жіночих команд. На базі відпочинку «Орбіта» два дні…

Представляючи БДПУ на світовій науковій арені

У рамках реалізації держбюджетного дослідження молодих учених «Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми» (керівник – доцент кафедри професійної освіти БДПУ Яна Сичікова) виконавці проекту постійно презентують…

Два автографи

   Сьогодні, 16 червня, редактор газети БДПУ «Університетське Слово», журналіст Степан Герилів на кафедрі  соціальних комунікацій ФФСК вручив її завідувачці – кандидату наук із соціальних комунікацій, доценту Анастасії Носко для кафедральної бібліотеки книгу львівського журналіста…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія