Королевська Юлія Юріївна

Старший викладач кафедри історії та філософії


Народилась 17 січня 1987 р. в м. Бердянську Запорізької області. У 2010 р. закінчила з відзнакою соціально-гуманітарний факультет, здобула ступінь магістра та кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу. На кафедрі історії України з 2008 по 2010 рр. працювала старшим лаборантом, з 2010 р. – асистентом. З грудня 2010 р. – аспірантка кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема дисертаційного дослідження: „Гендерний аспект урбанізації півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.

Учасниця міжнародного семінару “Гендер, сексуальність та влада” з підвищення кваліфікації викладачів вищої школи (2011-2014 рр.). Брала участь у Другій літній школі “Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи” (27 червня – 22 липня 2011 р., Львів.)

Учасниця міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях в Україні, Білорусі, Угорщині.

Сфери наукових інтересів: гендерна статистика, гендерні відносини, історія жіноцтва на півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

E-mail: korolevskaja_ju@ukr.net

Список наукових публікацій:

1. Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України// Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. — Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. — 1(3).— C. 65-86.

2. Рівень освіченості населення Бердянська кінця ХІХ століття за даними всеросійського перепису 1897 року // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. — Том. 2. Гуманітарні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2010. — С. 70-72.

3. Жінки в системі станової стратифікації населення Таврійської губернії в останньому десятилітті ХІХ ст. // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. — Київ, 2011. — С. 322-327.

4. Міське населення Південної України кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми знахідки”. Луганськ 20-21 квітня 2011 р. — Луганськ, 2011. — С.79-80.

5. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 року як джерело вивчення гендерних студій // Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. — С. 153-158.

6. Професійна зайнятість жінок у містах Південної України в останній третині ХІХ століття // Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Маріуполь, 2 груд. 2011 р. / під заг. ред. К.В. Балабанова.. — Маріуполь, 2011. — С. 18-20.

7. Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект // Музейний вісник. — № 11/2. — Запоріжжя, 2011. — С. 79-84.

8. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. ХХХІ. — С. 98-102.

9. Специфіка етнічного складу населення міст Таврійської губернії кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал 2011” 21-23 березня 2011 року — Частина 2. — Київ, 2011. — С. 18-21.

10. Гражданские права женщин в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам “Свода законов гражданских”) // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. — Невинномысск: НГГТИ, 2011. — С. 261-266.

11. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. — Вип. 5. — С. 113-114.

12. Проституція як соціокультурне явище в міському просторі Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса, 2012. — С. 197-198

13. Прояви девіантної поведінки жіноцтва Катеринославської губернії в 70-х роках ХІХ століття (за матеріалами інституту рукопису) // Друга всеукраїнська наукова конференція “Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні” (м. Дніпропетровськ, 28 квітняр.): у 3-х частинах. — Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2012. — Ч.3. — С. 44-46.

14. Гендерные исследования в системе исторического образования // Гендерные аспекты социогуманитарного знания: материалы Первой региональной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 14-15 декабря 2011 г.) / гл. ред. Д.Б. Верщинина; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. — Пермь, 2012. — С. 61-63.

15. Інтелігенція міста Бердянська другої половини ХІХ століття в щоденниках В.К. Крижанівського // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті’2012: Збірник наукових праць SWorld. — Том 49. — Одеса, 2012. — С. 50-57.

Список конференцій, у яких взяла участь:

1. III Міжвузівська конференція “Права людини в контексті загальної декларації прав людини та конвекції про захист прав людини і основоположних свобод” (Бердянськ, 2010 р.);

2. Сьома Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Науковий потенціал 2011” (Київ, 2011 р.);

3. ІV Міжнародна наукова конференція “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” (Луганськ, 2011 р.);

4. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVII – XX століття” (Запоріжжя, 2011 р.);

5. V Міжнародна конференція молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи” (Херсон, 2011 р.);

6. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2011 р.);

7. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” (Запоріжжя, 2011 р.);

8. Всеукраїнська наукова конференція “ІІІ Новицькі читання” (Запоріжжя, 2011 р.);

9. ІІІ Міжнародний приазовський болгаристичний науковий семінар “Болгари Північного Приазов'я: традиціїтаінтеркультурність” (Мелітополь, 2011 р.);

10. V Міжнародна конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” (Київ, 2011 р.);

11. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Київ, 2012 р.);

12. IV Міжнародна наукова конференція “Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології” (Одеса, 2012 р.);

13. Наукові читання “Південна Україна: козацької та після козацької доби (XVI – XX ст.)” (Одеса, 26-27 травня 2012 р.);

14. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVІI – XX століття” (Запоріжжя, 2012 р.);

15. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2012 р.);

16. І Всеукраїнська науково-практична конференція “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” (Бердянськ, 2012 р.);

17. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Квір-сексуальність: практики та політики” (Мінськ, Біларусь, 2012 р.);

18. Всеукраїнська наукова конференція “ІV Новицькі читання” (Запоріжжя, 2012 р.);

19. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті’2012” (Одеса, 2012 р.);

20. Всеукраїнський семінар “Створення центрів гендерної освіти у вишах – шлях до впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти” (Харків, 2013 р.);

21. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Будапешт, Угорщина, 2013 р.);

22. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVІI – XX століття” (Запоріжжя, 2013 р.);

23. Семінар-практикум “Методологічні аспекти викладання гендерної теорії у вищій школі” (Київ, 2013 р.);

24. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2013 р.)

2016

Статті у фахових виданнях:

1. Королевська Ю.Ю. Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект / Ю.Ю. Королевська // Музейний вісник. – № 11/2. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-84.

2. Королевська Ю.Ю. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)  / Ю.Ю. Королевська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 98-102.

3. Королевська Ю.Ю. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) /
Ю.Ю. Королевська // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій,
О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 113-114.

Статті в іноземних наукових фахових виданнях

4. Королевська Ю.Ю. Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України / Ю.Ю. Королевська // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. – 1(3). – C. 65-86.

5. Королевская Ю.Ю. Гражданские права женщин в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам «Свода законов гражданських») / Ю.Ю. Королевская // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. – Невинномысск: НГГТИ, 2011. – С. 261-266.

6. Королевская Ю.Ю. Гендерные исследования в системе исторического образования / Ю.Ю. Королевская // Гендерные аспекты социогуманитарного знания: материалы Первой региональной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 14-15 декабря 2011 г.) / гл. ред. Д.Б. Верщинина; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 61-63.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

7.HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2012 р.)

8.HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Будапешт, Угорщина, 2013 р.)

9. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2013 р.)

10. Международная конференция Contented Memories of the Difficult Past Eastern Europe and Its History of the 20th century, 30.09-2.10.2016, Киев

11. Международный форум UkraineLab, Берлин, 19-22.09.2016

Новини

Всі записи за рік: 2017

America House is speaking

Американський Дім гудить вуликом. Звісно, він так гудить постійно, бо тут завжди багато відвідувачів, які цікавляться культурою та життям Сполучених Штатів і беруть участь у різноманітних просвітницьких, культурних і освітніх заходах, спілкуються англійською та про…

Любити професію в собі, а не себе в професії

   Як ми повідомляли учора, сьогодні, 27 червня, у корпусі БДПУ, що  на вул. Центральній, студенти-журналісти знову захищали власні бакалаврські роботи (2-а підгрупа 43-ї групи), більшість з яких отримала відмінні оцінки. Привітати через якийсь невеличкий…

Мить прощання…

23 червня цього року в актовій залі головного корпусу БДПУ панувала атмосфера свята. Дівчата у вишуканих сукнях, юнаки в білосніжних сорочках, схвильовані батьки, викладачі – усе це свідчило, що сьогодні студенти факультету психолого-педагогічної освіти та…

Відмінний захист студентів-журналістів

Сьогодні, 26 червня, у корпусі БДПУ, що знаходиться на вул. Центральній, студенти-журналісти захищали власні бакалаврські роботи. Перша підгрупа 43-ї групи представила на розсуд державної екзаменаційної комісії (голова – доцент БДПУ Руслан Вербовий) концепції друкованих, мережевих…

Студенти наші вразили журі…

Із 8 по 12 червня ц. р. в Бердянську проходив XII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «ЗІРКИ ПЕКТОРАЛІ» Національної Всеукраїнської музичної спілки Культурного центру «Пектораль». Він мав на меті виявити та підтримати обдарованих дітей і молоді; встановити…

Знову зраділи гостям з фронту!

Університетські «нашоатлантівці» завжди приємно радіють хлопцям-захисникам – чи там, на передовій, чи тоді, коли хтось із них навідується до них у гості. І, звичайно, ніколи не обходиться без гостинців для них від імені небайдужих бердянців.…

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія