Королевська Юлія Юріївна

Старший викладач кафедри історії та філософії


Народилась 17 січня 1987 р. в м. Бердянську Запорізької області. У 2010 р. закінчила з відзнакою соціально-гуманітарний факультет, здобула ступінь магістра та кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу. На кафедрі історії України з 2008 по 2010 рр. працювала старшим лаборантом, з 2010 р. – асистентом. З грудня 2010 р. – аспірантка кафедри історії України Бердянського державного педагогічного університету. Тема дисертаційного дослідження: „Гендерний аспект урбанізації півдня України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”.

Учасниця міжнародного семінару “Гендер, сексуальність та влада” з підвищення кваліфікації викладачів вищої школи (2011-2014 рр.). Брала участь у Другій літній школі “Єврейська історія та культура Центрально-Східної Європи” (27 червня – 22 липня 2011 р., Львів.)

Учасниця міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових і науково-практичних конференціях в Україні, Білорусі, Угорщині.

Сфери наукових інтересів: гендерна статистика, гендерні відносини, історія жіноцтва на півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст.

E-mail: korolevskaja_ju@ukr.net

Список наукових публікацій:

1. Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України// Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. — Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. — 1(3).— C. 65-86.

2. Рівень освіченості населення Бердянська кінця ХІХ століття за даними всеросійського перепису 1897 року // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на днях науки 13 травня 2010 року. — Том. 2. Гуманітарні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2010. — С. 70-72.

3. Жінки в системі станової стратифікації населення Таврійської губернії в останньому десятилітті ХІХ ст. // Матеріали П’ятої Міжнародної науково-практичної конференції “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє”. — Київ, 2011. — С. 322-327.

4. Міське населення Південної України кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали Четвертої Міжнародної наукової конференції “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми знахідки”. Луганськ 20-21 квітня 2011 р. — Луганськ, 2011. — С.79-80.

5. Перший всезагальний перепис населення Російської імперії 1897 року як джерело вивчення гендерних студій // Матеріали V Міжнародної конференції молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. — Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. — С. 153-158.

6. Професійна зайнятість жінок у містах Південної України в останній третині ХІХ століття // Українська державність: історія і сучасність : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, м. Маріуполь, 2 груд. 2011 р. / під заг. ред. К.В. Балабанова.. — Маріуполь, 2011. — С. 18-20.

7. Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект // Музейний вісник. — № 11/2. — Запоріжжя, 2011. — С. 79-84.

8. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя: ЗНУ, 2011. — Вип. ХХХІ. — С. 98-102.

9. Специфіка етнічного складу населення міст Таврійської губернії кінця ХІХ ст.: гендерний аспект // Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Науковий потенціал 2011” 21-23 березня 2011 року — Частина 2. — Київ, 2011. — С. 18-21.

10. Гражданские права женщин в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам “Свода законов гражданских”) // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. — Невинномысск: НГГТИ, 2011. — С. 261-266.

11. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. — Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. — Вип. 5. — С. 113-114.

12. Проституція як соціокультурне явище в міському просторі Південної України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ) // Одіссос. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. — Одеса, 2012. — С. 197-198

13. Прояви девіантної поведінки жіноцтва Катеринославської губернії в 70-х роках ХІХ століття (за матеріалами інституту рукопису) // Друга всеукраїнська наукова конференція “Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні” (м. Дніпропетровськ, 28 квітняр.): у 3-х частинах. — Дніпропетровськ: ТОВ “Інновація”, 2012. — Ч.3. — С. 44-46.

14. Гендерные исследования в системе исторического образования // Гендерные аспекты социогуманитарного знания: материалы Первой региональной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 14-15 декабря 2011 г.) / гл. ред. Д.Б. Верщинина; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. — Пермь, 2012. — С. 61-63.

15. Інтелігенція міста Бердянська другої половини ХІХ століття в щоденниках В.К. Крижанівського // Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті’2012: Збірник наукових праць SWorld. — Том 49. — Одеса, 2012. — С. 50-57.

Список конференцій, у яких взяла участь:

1. III Міжвузівська конференція “Права людини в контексті загальної декларації прав людини та конвекції про захист прав людини і основоположних свобод” (Бердянськ, 2010 р.);

2. Сьома Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Науковий потенціал 2011” (Київ, 2011 р.);

3. ІV Міжнародна наукова конференція “Актуальні питання вітчизняної, світової історії та історії науки: пошуки, роздуми, знахідки” (Луганськ, 2011 р.);

4. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVII – XX століття” (Запоріжжя, 2011 р.);

5. V Міжнародна конференція молодих науковців “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи” (Херсон, 2011 р.);

6. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2011 р.);

7. ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція “Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України” (Запоріжжя, 2011 р.);

8. Всеукраїнська наукова конференція “ІІІ Новицькі читання” (Запоріжжя, 2011 р.);

9. ІІІ Міжнародний приазовський болгаристичний науковий семінар “Болгари Північного Приазов'я: традиціїтаінтеркультурність” (Мелітополь, 2011 р.);

10. V Міжнародна конференція “Жінка в науці та освіті: минуле, сучасність, майбутнє” (Київ, 2011 р.);

11. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Київ, 2012 р.);

12. IV Міжнародна наукова конференція “Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології” (Одеса, 2012 р.);

13. Наукові читання “Південна Україна: козацької та після козацької доби (XVI – XX ст.)” (Одеса, 26-27 травня 2012 р.);

14. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVІI – XX століття” (Запоріжжя, 2012 р.);

15. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2012 р.);

16. І Всеукраїнська науково-практична конференція “Придніпровські соціально-гуманітарні читання” (Бердянськ, 2012 р.);

17. Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція “Квір-сексуальність: практики та політики” (Мінськ, Біларусь, 2012 р.);

18. Всеукраїнська наукова конференція “ІV Новицькі читання” (Запоріжжя, 2012 р.);

19. Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні проблеми та шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві та освіті’2012” (Одеса, 2012 р.);

20. Всеукраїнський семінар “Створення центрів гендерної освіти у вишах – шлях до впровадження гендерних підходів у систему вищої освіти” (Харків, 2013 р.);

21. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Будапешт, Угорщина, 2013 р.);

22. Всеукраїнська наукова конференція “Історія Степової України XVІI – XX століття” (Запоріжжя, 2013 р.);

23. Семінар-практикум “Методологічні аспекти викладання гендерної теорії у вищій школі” (Київ, 2013 р.);

24. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2013 р.)

2016

Статті у фахових виданнях:

1. Королевська Ю.Ю. Регулювання шлюбно-сімейних відносин на Півдні України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): гендерний аспект / Ю.Ю. Королевська // Музейний вісник. – № 11/2. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-84.

2. Королевська Ю.Ю. Система жіночої освіти в Південній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)  / Ю.Ю. Королевська // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХІ. – С. 98-102.

3. Королевська Ю.Ю. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. ХІХ ст.) /
Ю.Ю. Королевська // Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.А. Смолій,
О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 113-114.

Статті в іноземних наукових фахових виданнях

4. Королевська Ю.Ю. Всезагальний перепис 1897 року як джерело вивчення населення Південної України / Ю.Ю. Королевська // Zeszyty Historyczne Semper Fidelis. – Studenckie Kolo Naukowe Semper Fidelis, 2010. – 1(3). – C. 65-86.

5. Королевская Ю.Ю. Гражданские права женщин в Российской империи во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (по материалам «Свода законов гражданських») / Ю.Ю. Королевская // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. – Невинномысск: НГГТИ, 2011. – С. 261-266.

6. Королевская Ю.Ю. Гендерные исследования в системе исторического образования / Ю.Ю. Королевская // Гендерные аспекты социогуманитарного знания: материалы Первой региональной науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых (Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 14-15 декабря 2011 г.) / гл. ред. Д.Б. Верщинина; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 61-63.

Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій

7.HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2012 р.)

8.HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Будапешт, Угорщина, 2013 р.)

9. HESP Regional Seminar for Excellence in Teaching “Gender, Sexuality and Power” (Ужгород, 2013 р.)

10. Международная конференция Contented Memories of the Difficult Past Eastern Europe and Its History of the 20th century, 30.09-2.10.2016, Киев

11. Международный форум UkraineLab, Берлин, 19-22.09.2016

Новини

Всі записи за рік: 2017

Ми – у колонах святкової ходи

Сьогодні зранку з нагоди Дня державного прапора України керівники, викладачі та студенти університету разом із  представниками органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ, організацій, учасників і ветеранів АТО, волонтерів, громадськості міста взяли участь у святковій…

Міжнародна співпраця вчених-болгаристів

У Департаменті інформації та вчителів при Софійському університеті ім. Святого Климента Охридського відбулися курси з кваліфікації педагогічних кадрів та лінгвістичної практики. Доцент кафедри української мови та славістики БДПУ Світлана Корнієнко з 3 по 16 серпня мала…

Повернувшись із передової…

Університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову були в гостях у хлопців на передовій. Перш за все, захисникам не вистачає маскувальних сіток і для них – це дуже великий скарб у зоні АТО.…

Наші – в Тернополі

9 серпня 2017 року в Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці відбулася презентація тритомника «Наші Атланти…» редактора газети БДПУ «Університетське Слово» Степана Гериліва, де йдеться про діяльність волонтерської організації Бердянського державного педагогічного університету. Степан Миколайович від…

Подія, гідна МУЖНОСТІ і ПОВАГИ

8 серпня ц. р. медаллю «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» було нагороджено ОЛЮ ЛУКАНЬ, – цю дивовижну дівчину, в якої функціонально нема ніг, але яка міцніше стоїть на своїй землі, ніж інші ходячі… Вона молиться і вишиває бісером…

Навчальна телестудія для підготовки журналістів

У четвер, 3 серпня 2017 року, між Бердянським державним педагогічним університетом та Фондом розвитку ЗМІ Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні було підписано угоду щодо реалізації на базі кафедри соціальних комунікацій факультету філології та соціальних…

Шановна Ірино Яківно!

Шановна Ірино Яківно! Вітаємо Вас із Днем народження! Ваша наукова, педагогічна, методична і громадська діяльність на благо нашого університету викликає глибоку повагу. Ви проявили себе як досвідчений і авторитетний керівник, маєте глибокі різносторонні знання, величезну…

Неймовірний «коктейль» з академічних знань…

23-29 липня ц. р. проходила Літня школа Verba Magistri, організована Українським науково-дослідним та освітнім центром вивчення Голодомору «HREC in Ukraine» за сприяння Міністерства освіти і науки України, у місті Чорноморську. З усіх куточків України зібралися…

Місія доброти

Не відаю, як кому, а мені завжди приємно дарувати зворушливі  хвилини інколи зовсім незнайомим людям, особливо тим, хто цього потребує вже тепер, коли годі сподіватися на допомогу й опіку держави… В принципі, для цього й…

Наш черговий фронтовий вантаж

Минулого тижня університетські «нашоатлантівці» на чолі з невтомною Анеттою Омельченко знову побували в зоні бойових дій. Анетта Іванівна ділиться враженнями: «Цього разу ми побували в трьох підрозділах і бачили усю картину отого нещасного"перемир'я". Насправді війна…

Довгий шлях педагога

З нагоди 80-річного ювілею професора Чулкової Людмили Опанасівни 20 липня 2017 року – це справді знакова дата для Бердянського державного педагогічного університету. У цей день святкує свій 80-річний ювілей доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних…

Новинна грамотність у Познані

Майже тиждень у період з 9 по 14 липня 2017 року мені пощастило провести в мальовничому місті Познані, що знаходиться у центрі західної частини Польщі. Мета поїздки – навчання та освіта в Університеті Адама Міцкевича…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія