ГоловнаКерівництво → Ліпич Вікторія Миколаївна


Ліпич Вікторія Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент


Ліпич Вікторія Миколаївна

Ліпич Вікторія Миколаївна народилася 25 серпня 1968 р. в селі Миколаївці Запорізької області. У 1990 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету (нині – ДВНЗ «Запорізький національний університет») за спеціальністю „Філолог. Викладач української мови та літератури”. З 1990 р. працювала вчителем української мови і літератури, з 1993 р. – асистентом, потім старшим викладачем, доцентом кафедри української мови Бердянського державного педагогічного інституту (пізніше – університету).

У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі при Запорізькому державному університеті. У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію „Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові ХІ-ХVІІІ ст.” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Білоусенко).

У 2007-2009 рр. очолювала кафедру української мови. З вересня 2009 р. – заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ з навчально-методичної роботи. З 2010 р. – учений секретар наукового відділу БДПУ. З грудня 2016 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

Вікторія Миколаївна активно займається науковою роботою, бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, є автором одноосібної монографії «Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників в українській мові XI-XVIII ст.)», співавтором колективної монографії «Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників)», навчального посібника з грифом МОН для студентів-філологів вищих навчальних закладів «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис». Напрям наукових досліджень – історичний словотвір. Працює над докторським дослідженням, присвяченим проблемі становлення і розвитку підсистеми локативних найменувань у сучасній українській мові. Ліпич В.М. є членом журі обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика; обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами ректора БДПУ, міського голови м. Бердянська, управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України (2008), нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2011), «За наукові та освітні досягнення» (2015).

 

2002

1. Складно-суфіксальні іменники з суфіксом -ець (-ьць) на позначення осіб в українській мові XI – XVIII ст. // Зб. наук. ст.: Ономастика і апелятиви. Вип. 16. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2002. – С. 113-122.

2. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові XI – XVIII ст. (структури з першим субстантивним компонентом). // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки – 2002. – № 2. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 54-59.

2003

3. Складно-суфіксальні іменники з суфіксом –тель на позначення осіб в українській мові XI – XVIII ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. Вип. VIII. – К.: Знання України, 2003. – С. 123-128.

4. Суфікс –ник у словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI–XVIII ст. // Международная конф. по функциональной лингвистике. “Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации”. – Ялта: Таврический университет, 2003. – С.200-205.

2004

5. Розвиток структурних типів складно-суфіксальних іменників з формантом –ица в українській мові XI – XVIII ст. // Загальні питання філології: Зб. наук. пр. – Т. II. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.32-36.

6. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові ХІ-ХVІІІ ст. (структури з першим ад’єктивним компонентом) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. – № 631. – Серія філологія. Випуск 41. – Х., 2004. – С. 38-42.

2005

7. Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові ХІ-ХVIIІ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол.. наук: 10.02.01 / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2005. – 22 с.

2006

 8. Ліпич В. М. Складно-нульсуфіксальні іменники на позначення осіб в історії української мови/ В. М. Ліпич // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузів. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. – К.-Ніжин, 2006. – Вип. ХІ. – С.116-123

9. Ліпич В. М. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові ХІ – ХVІІІ ст.. (структури з першим ноуменальним компонентом)/ В. М. Ліпич // Східнослов’янська філологія: Зб. наук. пр. Випуск 9. Мовознавство. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С.170-176

2007

10. Ліпич В. М. Суфікс –ие в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови ХІ–ХVІІІ ст./ В. М. Ліпич // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С.26–34.

11. Ліпич В. М.  Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників української мови  ХІ–ХVІІІ ст.): [монографія] / Вікторія Миколаївна Ліпич. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 156 с.

12. Ліпич В. М.  Історична граматика української мови:  [Модульний курс] / В. М. Ліпич . – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 96 с.

2008

13. Ліпич В. М. Композитно-суфіксальні іменники з суфіксом –ца (-ця) в історії української мови / В. М. Ліпич // Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення: Зб.наук. пр. – Горлівка: ГДІІПП, 2008. – С. 68 – 70.

14. Ліпич В. М.  Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення// Навч. Посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /В. М. Ліпич, О. І. Попова. – Бердянськ:  БДПУ,  2008. – 108 с.

2009

14. Ліпич В. М. Структурні типи складно-суфіксальних іменників з суфіксом –ець(-ьць) в українській мові ХІ-ХУІІІ ст. / В. М. Ліпич // Актуальні проблеми словянської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – С. 505–513.

15. Ліпич В.М. Словотвірна структура та семантика складно-суфіксальних іменників з суфіксом –ица (-иця) в українській мові ХІ-ХVІІІ ст. / В. М. Ліпич // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 22 (61). – № 1. – Сімферополь, 2009. – С. 499–504.

16. Ліпич В. М. Засоби лексичної експресії в романі В. Підмогильного «Місто» / Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – № 168. – Т. 2. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2009. – С. 20–22.

17. Ліпич В. М., Попова О. І. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення: навч. посіб. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2009. – 194 с.

18. Ліпич В.М. Термінознавство в Україні і його сучасний стан // Азовський вісник. – 26 червня. – 2009 року (№ 22).

2010

19. Ліпич В. М. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посіб. / В. М. Ліпич. - Бердянськ, 2010. – 114 с.

2012

20. Перифразування як метод визначення семантики композитних іменників // Лингвистика в современном мире: Материалы VII Международной научно-практической конференции (31 октября 2012 г.): Сб. науч. трудов. – М.: Издательство «Перо», 2012. – С. 98-101.

21. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навч. посіб. / О. І. Попова, В. М. Ліпич. – Бердянськ, 2012. – 363 c.

2013

22. Словотвірна структура та семантика зоокомпозитів у сучасній українській мові // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2013. – С. 223-226.

2014

23. Словоскладання й основоскладання в системі словотвору української мови // Современная наука: тенденции развития: Международная научно-практическая конференция (Росія, м. Краснодар, 26 листопада 2014 р.). 

24. Стилістичний потенціал метафор у поезії М. Вороного // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики».– м. Дніпропетровськ: «Літограф», 2014 р. – С. 73-75.

2015

25. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в історії української мови // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 3-4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Д.: Нова ідеологія, 2015. – С. 80-82.

26. Основи комунікативної лінгвістики / Магістр філології : лінгвістика та лінгводидактика : [навч.-метод. комплекс] / за заг. ред. Р.О. Христіанінової. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 399-429.

27. Ліпич В.М. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в українській мові / В.М. Ліпич. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні студії. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015 – С.127-132.

2016

28. Ліпич В.М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників) : монографія / В.М. Ліпич, Н.М. Правда. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2016. – 224 с.

29. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з суфіксом -ач в історії української мови / В.М. Ліпич // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах” : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. – С. 49-53.

30. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з нульовим формантом у сучасній українській мові / В.М. Ліпич // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С.133-135.

Новини

Всі записи за рік: 2017

America House is speaking

Американський Дім гудить вуликом. Звісно, він так гудить постійно, бо тут завжди багато відвідувачів, які цікавляться культурою та життям Сполучених Штатів і беруть участь у різноманітних просвітницьких, культурних і освітніх заходах, спілкуються англійською та про…

Любити професію в собі, а не себе в професії

   Як ми повідомляли учора, сьогодні, 27 червня, у корпусі БДПУ, що  на вул. Центральній, студенти-журналісти знову захищали власні бакалаврські роботи (2-а підгрупа 43-ї групи), більшість з яких отримала відмінні оцінки. Привітати через якийсь невеличкий…

Мить прощання…

23 червня цього року в актовій залі головного корпусу БДПУ панувала атмосфера свята. Дівчата у вишуканих сукнях, юнаки в білосніжних сорочках, схвильовані батьки, викладачі – усе це свідчило, що сьогодні студенти факультету психолого-педагогічної освіти та…

Відмінний захист студентів-журналістів

Сьогодні, 26 червня, у корпусі БДПУ, що знаходиться на вул. Центральній, студенти-журналісти захищали власні бакалаврські роботи. Перша підгрупа 43-ї групи представила на розсуд державної екзаменаційної комісії (голова – доцент БДПУ Руслан Вербовий) концепції друкованих, мережевих…

Студенти наші вразили журі…

Із 8 по 12 червня ц. р. в Бердянську проходив XII Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв «ЗІРКИ ПЕКТОРАЛІ» Національної Всеукраїнської музичної спілки Культурного центру «Пектораль». Він мав на меті виявити та підтримати обдарованих дітей і молоді; встановити…

Знову зраділи гостям з фронту!

Університетські «нашоатлантівці» завжди приємно радіють хлопцям-захисникам – чи там, на передовій, чи тоді, коли хтось із них навідується до них у гості. І, звичайно, ніколи не обходиться без гостинців для них від імені небайдужих бердянців.…

Привітання з Ювілеєм

Ювілей – це чудова подія, Це – досягнення щастя в житті Тож здійсняться нехай усі мрії, І живеться у щасті й красі. У всіх справах хай успіх ведеться, Сил, здоров’я – з роси і з…

Ода Університету (в очікуванні ювілею)

Урочисті заходи з нагоди 85-річчя Бердянського державного педагогічного університету заплановані на початок нового навчального року. Та вже сьогодні відчувається піднесений настрій студентсько-педагогічного колективу – очікування визначної події збуджує фантазію, спонукає до креативних дій. За прикладом…

Мексиканські “Дискурси пам’яті в часи забуття”: запрошуємо до участі

Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністики БДПУ розпочали підготовку Шостого Міжнародного Симпозіуму з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті "Дискурси пам’яті в часи забуття". REQUIREMENTS FOR…

ЗАСПІВАЄМО, ДРУЗІ?

Передучора, пропонуючи увазі читачів фоторепортаж із відкриття в нашому дорогенькому університеті арт-об`єкта «Я люблю БДПУ» , я мимоволі вмістив експромтні два куплети на мелодію відомої пісні «Як тебе не любити, Києве мій». Посипались прохання дописати пісню.…

Як тебе не любити, БеДеПеУ?!!

…Уже з перших хвилин сьогоднішнього урочистя в мені проснулась мелодія, ні – пісня: Грає море зелене, Тихий день догора. Дорогими для мене Стали схили Дніпра, Де колишуться віти Закоханих мрій… Як тебе не любити, Києве…

Зважаючи на складність теми

У видавництві «Освіта України» вийшла друком монографія «Провідництво в освіті. Від ідеї до вічності». Колектив монографії згуртовано ректором БДПУ, доктором педагогічних наук, професором І. Т. Богдановим. Зважаючи на складність теми дослідження, до колективу авторів монографії…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

КОНКУРС на заміщення посад

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія