ГоловнаКерівництво → Ліпич Вікторія Миколаївна


Ліпич Вікторія Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат філологічних наук, доцент


Ліпич Вікторія Миколаївна

Ліпич Вікторія Миколаївна народилася 25 серпня 1968 р. в селі Миколаївці Запорізької області. У 1990 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету (нині – ДВНЗ «Запорізький національний університет») за спеціальністю „Філолог. Викладач української мови та літератури”. З 1990 р. працювала вчителем української мови і літератури, з 1993 р. – асистентом, потім старшим викладачем, доцентом кафедри української мови Бердянського державного педагогічного інституту (пізніше – університету).

У 2000-2003 рр. навчалася в аспірантурі при Запорізькому державному університеті. У 2005 р. успішно захистила кандидатську дисертацію „Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові ХІ-ХVІІІ ст.” на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Білоусенко).

У 2007-2009 рр. очолювала кафедру української мови. З вересня 2009 р. – заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ з навчально-методичної роботи. З 2010 р. – учений секретар наукового відділу БДПУ. З грудня 2016 року працює на посаді проректора з науково-педагогічної роботи.

Вікторія Миколаївна активно займається науковою роботою, бере участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях, є автором одноосібної монографії «Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників в українській мові XI-XVIII ст.)», співавтором колективної монографії «Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників)», навчального посібника з грифом МОН для студентів-філологів вищих навчальних закладів «Сучасна українська літературна мова. Синтаксис». Напрям наукових досліджень – історичний словотвір. Працює над докторським дослідженням, присвяченим проблемі становлення і розвитку підсистеми локативних найменувань у сучасній українській мові. Ліпич В.М. є членом журі обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика; обласного етапу конкурсу-захисту наукових робіт учнів-членів Малої академії наук України.

За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена грамотами ректора БДПУ, міського голови м. Бердянська, управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України (2008), нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2011), «За наукові та освітні досягнення» (2015).

 

2002

1. Складно-суфіксальні іменники з суфіксом -ець (-ьць) на позначення осіб в українській мові XI – XVIII ст. // Зб. наук. ст.: Ономастика і апелятиви. Вип. 16. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2002. – С. 113-122.

2. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові XI – XVIII ст. (структури з першим субстантивним компонентом). // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки – 2002. – № 2. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 54-59.

2003

3. Складно-суфіксальні іменники з суфіксом –тель на позначення осіб в українській мові XI – XVIII ст. // Актуальні проблеми слов’янської філології. Міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. Вип. VIII. – К.: Знання України, 2003. – С. 123-128.

4. Суфікс –ник у словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови XI–XVIII ст. // Международная конф. по функциональной лингвистике. “Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации”. – Ялта: Таврический университет, 2003. – С.200-205.

2004

5. Розвиток структурних типів складно-суфіксальних іменників з формантом –ица в українській мові XI – XVIII ст. // Загальні питання філології: Зб. наук. пр. – Т. II. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.32-36.

6. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові ХІ-ХVІІІ ст. (структури з першим ад’єктивним компонентом) // Вісник Харківського національного університету ім. В. Каразіна. – № 631. – Серія філологія. Випуск 41. – Х., 2004. – С. 38-42.

2005

7. Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові ХІ-ХVIIІ ст.: Автореф. дис. ... канд. філол.. наук: 10.02.01 / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2005. – 22 с.

2006

 8. Ліпич В. М. Складно-нульсуфіксальні іменники на позначення осіб в історії української мови/ В. М. Ліпич // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузів. зб. наук. ст. „Лінгвістика і літературознавство”. – К.-Ніжин, 2006. – Вип. ХІ. – С.116-123

9. Ліпич В. М. Складно-суфіксальні іменники з абстрактним значенням в українській мові ХІ – ХVІІІ ст.. (структури з першим ноуменальним компонентом)/ В. М. Ліпич // Східнослов’янська філологія: Зб. наук. пр. Випуск 9. Мовознавство. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2006. – С.170-176

2007

10. Ліпич В. М. Суфікс –ие в словотвірній структурі складно-суфіксальних іменників української мови ХІ–ХVІІІ ст./ В. М. Ліпич // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С.26–34.

11. Ліпич В. М.  Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників української мови  ХІ–ХVІІІ ст.): [монографія] / Вікторія Миколаївна Ліпич. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2007. – 156 с.

12. Ліпич В. М.  Історична граматика української мови:  [Модульний курс] / В. М. Ліпич . – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 96 с.

2008

13. Ліпич В. М. Композитно-суфіксальні іменники з суфіксом –ца (-ця) в історії української мови / В. М. Ліпич // Східнослов’янська філологія: від Нестора до сьогодення: Зб.наук. пр. – Горлівка: ГДІІПП, 2008. – С. 68 – 70.

14. Ліпич В. М.  Сучасна українська літературна мова. Синтаксис простого речення// Навч. Посібник [для студ. вищ. навч. закл.] /В. М. Ліпич, О. І. Попова. – Бердянськ:  БДПУ,  2008. – 108 с.

2009

14. Ліпич В. М. Структурні типи складно-суфіксальних іменників з суфіксом –ець(-ьць) в українській мові ХІ-ХУІІІ ст. / В. М. Ліпич // Актуальні проблеми словянської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В. А. Зарва. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2009. – С. 505–513.

15. Ліпич В.М. Словотвірна структура та семантика складно-суфіксальних іменників з суфіксом –ица (-иця) в українській мові ХІ-ХVІІІ ст. / В. М. Ліпич // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 22 (61). – № 1. – Сімферополь, 2009. – С. 499–504.

16. Ліпич В. М. Засоби лексичної експресії в романі В. Підмогильного «Місто» / Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – № 168. – Т. 2. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2009. – С. 20–22.

17. Ліпич В. М., Попова О. І. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис складного речення: навч. посіб. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2009. – 194 с.

18. Ліпич В.М. Термінознавство в Україні і його сучасний стан // Азовський вісник. – 26 червня. – 2009 року (№ 22).

2010

19. Ліпич В. М. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посіб. / В. М. Ліпич. - Бердянськ, 2010. – 114 с.

2012

20. Перифразування як метод визначення семантики композитних іменників // Лингвистика в современном мире: Материалы VII Международной научно-практической конференции (31 октября 2012 г.): Сб. науч. трудов. – М.: Издательство «Перо», 2012. – С. 98-101.

21. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис : навч. посіб. / О. І. Попова, В. М. Ліпич. – Бердянськ, 2012. – 363 c.

2013

22. Словотвірна структура та семантика зоокомпозитів у сучасній українській мові // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2013. – С. 223-226.

2014

23. Словоскладання й основоскладання в системі словотвору української мови // Современная наука: тенденции развития: Международная научно-практическая конференция (Росія, м. Краснодар, 26 листопада 2014 р.). 

24. Стилістичний потенціал метафор у поезії М. Вороного // VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики».– м. Дніпропетровськ: «Літограф», 2014 р. – С. 73-75.

2015

25. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в історії української мови // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 3-4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). – Д.: Нова ідеологія, 2015. – С. 80-82.

26. Основи комунікативної лінгвістики / Магістр філології : лінгвістика та лінгводидактика : [навч.-метод. комплекс] / за заг. ред. Р.О. Христіанінової. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 399-429.

27. Ліпич В.М. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в українській мові / В.М. Ліпич. – Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні студії. Випуск 40. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015 – С.127-132.

2016

28. Ліпич В.М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників) : монографія / В.М. Ліпич, Н.М. Правда. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2016. – 224 с.

29. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з суфіксом -ач в історії української мови / В.М. Ліпич // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах” : Збірник наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. – С. 49-53.

30. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з нульовим формантом у сучасній українській мові / В.М. Ліпич // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С.133-135.

Новини

Всі записи за рік: 2017

Веселі дні психології на факультеті

Уже традиційною стала організація кафедрою прикладної психології та логопедії факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти БДПУ пізнавальних та цікавих заходів, присвячених Всеукраїнському дню психолога.  Цього року наймасштабнішою подією, організованою 25 квітня викладачами Ганною Сизко та Ольгою…

Роковини Чорнобильської трагедії

Щорічно все небайдуже людство вшановує скорботну дату незабутньої трагедії 1984 року. Університетська спільнота також проводила захід до Дня Пам’яті Чорнобильської трагедії, для якого бібліотечні працівники підготували інформаційний супровід – книжкову виставку – «Імення зорі –…

Конференція до Дня книги та авторського права

Сьогодні, 25 квітня, гуманітарно-економічний факультет БДПУ провів студентську конференцію, присвячену Дню книги та авторського права, в якій брали активну участь і працівники університетської бібліотеки. Завідуюча відділом обслуговування Ірина Філон, презентуючи виставку «Тисячі томів довічної мудрості»,…

Чорнобильська катастрофа: як це було…

Сьогодні, 25 квітня, у конференц залі головного корпусу БДПУ відбувся захід, присвячений вшануванню пам’яті загиблих під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 року (див. світлини). Пам’ять загиблих вшанували хвилиною мовчання.  Згодом  присутнім…

Боротьба із стереотипами

21-23 квітня на о. Хортиця (м. Запоріжжя) відбулася «Школа Толерантності», яка була присвячена питанням ЛЖВ (людей, що живуть з ВІЛ) та ВПО (внутрішньо переміщених осіб). До участі у триденному тренінгу долучилися соціальні працівники та працівниці…

Привітали й «підсолодили»…

  Як ми вже повідомляли, 20 квітня в Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В. Г. Магара проходив XVI обласний конкурс творчості патріотичного спрямування «Спадщина – 2017», де успішно виступили наші творчі колективи: «Хуртовина»,…

Широкі можливості для працевлаштування

Студенти факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти з метою підвищення мотивації до навчання, в рамках вивчення дисциплін «Виробниче навчання» і «Проектування і розробка локальних мереж» відвідали одне з найбільших підприємств нашого міста «Агрінол». На підприємстві…

Турнір – під прицілом об`єктиву Дениса Величка

Ми вже повідомляли про меморіальний «Турнір пам’яті Володимира Пестерова», який розпочався минулої суботи на базі Бердянського медичного коледжу,  де активно змагаються й команди БДПУ. На турнірі побував і наш Денис Величко (Студклуб), традиційно «озброївшись» фотокамерою……

Які проблеми в сучасної молоді?

   24 квітня – Міжнародний день солідарності молоді. Сьогодні молоді люди, безумовно, набагато сміливіше, ніж їхні попередники,  відстоюють свої права й погляди. Міжнародний день солідарності молоді відзначається щорічно з 1957 року за рішенням Всесвітньої федерації…

Щоби воїни були здоровими…

Напередодні Великодня в нашому університеті проходив ярмарок, в якому брали участь студенти всіх факультетів. Було зібрано близько 2400 грн. Волонтерська організація БДПУ "Наші Атланти", добавивши трохи коштів, закупила такі необхідні ліки нашим захисникам – бійцям…

Поміркували про головне

21 квітня в аудиторії 202 другого корпусу БДПУ студенти факультету фізико-математичної,  комп’ютерної та технологічної освіти провели захід, спрямований на розвинення особистісних якостей та поважання якостей інших людей, – перегляд фільму «З міркувань совісті» з подальшим…


Оголошення!

Заявка-пропозиція

УВАГА!

Оголошення

3d Архітектурна екскурсія

Конкурс із гендерних досліджень

Темпус 4

Erasmus+

Події


Національна дитяча гаряча лінія

Національна гаряча лінія