Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Kramarenko Alla

The Head of the Department of elementary Education

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Наукометрика

Google Scholar

WFqAzJUAAAAJ&amp

Researcher iD

V- 5546-2018

 

Scopus iD

ResearchGate iD

Alla_Kramarenko

In 1997 she graduated Berdyansk State Pedagogical Institute named P.D. Osypenko specialty “Primary Education and art.” From 1997 to 2005 worked as a teacher of fine arts in secondary school № 20 in Berdyansk.

Since 2002 –methodologistof the Department of practice in Berdyansk State Pedagogical University.

From 2003 to 2005 –postgraduate student. In 2006 she defended her thesis on “Training of primary school teachers to the educational process of humanization”for the degree of candidate of pedagogical sciences, specialty 13.00.04″Theory and methodology of vocational education “(supervisor – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Tatiana Sushchenko) . In 2006, at the University of Humanities “Zaporizhia Institute of State and Municipal Management” got master’s degree in pedagogy of high school.

2008 – 2010 years – Dean of the Faculty of Primary Education and Applied Psychology, Associate Professor of Elementary Education.

From 2011 – Postdoctoral studentin Classic Private University.

Kramarenko A. teaches the following courses: “Methodology of teaching in the field”Natural “and” Social Science “,” Modern technology of teaching of education “technology”, “Modern educational technology in training “Natural”and”Social Science”, “Methodology of teaching of “Natural”and “Social Science”in high school.

Scientific heritage is more than 90 scientific publications, including the monograph “Humanistic oriented training of future primary school teachers”, textbooks “Methodology of teaching the course “The man and the environment”, “Methodology of teaching Art andLabor” (in collaboration with K. Donskyh) for student educational and qualification levelof “bachelor”, “Modern technology of familiarization of younger pupils with natureobjects” (in collaboration with K. Stepanjuk ) for student educational and qualification level”specialist” with the stamp of Ministry of Education, Youth and Sports of Ukraine , “Methods of teaching “Natural”and”Social Science”in High school for students of master degree 8.01010201 “Primary education”.

Kramarenko A.was awarded a Diploma of Education and Science ofZaporizhzhya Regional State Administration ( 2006), for fruitful scientific and educational activities, certificateі of merit of Berdyansk State Pedagogical University for their active participation in the preparation and conduct of Ukrainian Student Olympiad in ” Primary education ” (2007 , 2008, 2009, 2010 years), for her professional duties and to celebrate the 50th anniversary of the Faculty of primary Education and Applied Psychology (2009 ), for publication scientific work and publication of the monograph ( 2009), publication of the textbookapproved by MES Ukraine (2011), for fruitful scientific activity and on the occasion of 80th BDPU anniversary (2012).

 

Publications

 1. Kramarenko A. M. (2014). Metody`ka organizaciyi ekspery`mental`nogo doslidzhennya z py`tannya formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u procesi profesijnoyi pidgotovky. Visny`k Cherkas`kogo universy`tetu. Seriya: «Pedagogichni nauky`» : zb. nauk. pracz`. Cherkasy` : Vy`d. viddil ChNU im. B. Xmel`ny`cz`kogo, Vy`p. 3 (296). 68–74.
 2. Kramarenko A. M. (2014). Dy`namika rivniv sformovanosti ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax : zb. nauk. pracz` / red. kol. T. I. Sushhenko (gol. red.) ta in. Zaporizhzhya : KPU, 2014. Vy`p. 34 (87). 417–438.
 3. Kramarenko A. M. (2014). Formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly`: problemni py`tannya ta rezul`taty` naukovy`x poshukiv v umovax osvity` dlya stalogo rozvy`tku. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax : zb. nauk. Pracz. Zaporizhzhya : KPU, Vy`p. 35 (88). 220–228.
 4. Kramarenko A. M. (2014). Ekologo oriyentovana prakty`ka yak ekspery`mental`na skladova procesu formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` v umovax dovgotry`valogo oshhadly`vogo rozvy`tku lyudstva. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax : zb. nauk. pracz`. Zaporizhzhya : KPU, Vy`p. 36 (89). 213–219.
 5. Kramarenko A. M. (2014). Formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u procesi profesijnoyi pidgotovky`: naukovo-metody`chny`j aspekt. Pedagogichna majsternist`: metodologiya, teoriya, texnologiyi : materialy` I Mizhnarod. nauk.-prakt. internet-konf. (Cherkasy`, 22–23 trav. 2014 r.). Cherkasy` : Vy`davecz` Chabanenko Yu.A., 63.
 6. Kramarenko A.M. (2014). Formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u procesi profesijnoyi pidgotovky`. Pochatkova shkola. 9. 57-59.
 7. Kramarenko A. M. (2014). Formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly`: teoriya i prakty`ka : monografiya. Zaporizhzhya : KPU.
 8. Kramarenko Alla. (2015). Practical nature protection activity in higher school as one of the specific form of extracurricular work to forming of ecological values of the future specialists of primary school. European Journal of Scientific Research. Paris: “Paris University Press”. 1. (11), (January-June). Volume III. 285–291.
 9. Kramarenko A. M. (2015). Formuvannya ekologo oriyentovanogo majbutn`ogo faxivcya pochatkovoyi osvity`: problemni py`tannya ta rezul`taty` naukovy`x poshukiv. Pedagogika ta psy`xologiya : zb. nauk. pr. X. : Vy`d-vo TOV «Shhedra sady`ba plyus». Vy`p. 49. 211-219.
 10. Kramarenko A. M. (2015). Ideyi osvity` stalogo rozvy`tku yak osnovni oriyenty`ry` procesu formuvannya ekologo oriyentovanogo faxivcya pochatkovoyi osvity. Molod` i ry`nok. 5(124) traven`. 19-23.
 11. Kramarenko A. M. (2015). Strukturno-funkcional`na model` formuvannya ekologichny`x cinnostej u majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly`:  utochnennya j uzagal`nennya. Pedagogika formuvannya tvorchoyi osoby`stosti u vy`shhij i zagal`noosvitnij shkolax : zb. nauk. pracz`. Zaporizhzhya : KPU,  Vy`p. 40 (93). 177–183.
 1.  Kramarenko A. M. (2015). Formuvannya ekologo oriyentovanogo majbutn`ogo vchy`telya pochatkovoyi shkoly`: audy`torna robota. Gumanitarny`j visny`k Derzhavnogo VNZ „Pereyaslav-Xmel`ny`cz`ky`j derzhavny`j pedagogichny`j universy`tet imeni Gry`goriya Skovorody`”. : Gnozy`s, Vy`p. 35. Dodatok 2. T. II(14): Tematy`chny`j vy`pusk „Mizhnarodni Chelpanivs`ki psy`xologo-pedagogichni chy`tannya”.  56–62.
 2. Kramarenko A. M. (2015). Naukovo-teorety`chni vy`toky` klyuchovy`x ponyat` problemy` ekologo oriyentovanoyi osvity` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly`. Visny`k Cherkas`kogo universy`tetu. Seriya: „Pedagogichni nauky`” : zb. nauk. pracz`.  Cherkasy` : Vy`d. viddil ChNU im. B. Xmel`ny`cz`kogo. Vy`p. 6 (339). 108-113.
 3. Kramarenko A. (2015). Py`tannya formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity` v umovax s`ogodennya. Pedagogichna majsternist`: metodologiya, teoriya, texnologiyi: materialy` II Mizhnarod. nauk.-prakt. Internet-konf. (m. Cherkasy`, 22-23 travnya 2015 r.). Cherkasy`: vy`davecz` Chabanenko Yu. A. 23–
 4. Kramarenko A. (2015). Ekologizaciya osvitn`ogo prostoru yak ody`n iz skladny`kiv procesu formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi osvity`.Lyudy`novy`mirnist` garmonizaciyi kul`turno-osvitn`ogo prostoru majbutnix pedagogiv: naukovi dosyagnennya i perspekty`vy`: materialy` Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Melitopol`, 11-12 chervnya 2015 r.): v 2 t. Melitopol`: vy`d-vo MDPU im. B. Xmel`ny`cz`kogo, T. 1. 207–
 5. Kramarenko A. M. (2015). Ekologichna kompetentnist` – nevid’yemna skladova pidgotovky` majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity` v umovax yevrointegraciyi. Naukovy`j visny`k My`kolayivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. O. Suxomly`ns`kogo. Pedagogichni nauky` : zb. nauk. pracz`. 3 (50), veresen. My`kolayiv : MNU imeni V. O. Suxomly`ns`kogo. 132-142.
 6. Kramarenko A. (2015). Ekologo oriyentovani social`ni proekty` yak forma ekologichnoyi osvity` majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity`.Ximichna ta ekologichna osvita: stan i perspekty`vy` rozvy`tku: materialy` Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Vinny`cya, 24-25 veresnya 2015 r.). Vinny`cya: TOV «Nilan-LTD». 86–
 7. Kramarenko A. M. (2015). Formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity` v umovax cy`vilizacijny`x zmin: teoriya ta prakty`ka: [Elektronny`j resurs]. Visny`k Nacional`noyi akademiyi Derzhavnoyi pry`kordonnoyi sluzhby` Ukrayiny`. Vy`p. 3. Rezhy`m dostupu
 8. Kramarenko A.M. (2015). Suchasni texnologiyi oznajomlennya molodshy`x shkolyariv z ob’yektamy` pry`rody` : navch. posib. Berdyans`k: Vy`davecz` Tkachuk O.V.
 9.  Kramarenko A. M. (2015). Sy`stema pry`rodny`choyi pidgotovky` magistriv pochatkovoyi osvity` na zasadax kompetentnisnogo pidxodu. Dy`dakty`ko-metody`chna pidgotovka majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity`: kompetentnisny`j pidxid: kolekty`vna monografiya. Berdyans`k: Vy`davecz` Tkachuk O.V. 342-383.
 10. Kramarenko A.M. (2015). Ekologo oriyentovana osvita majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` : teorety`ko-prakty`chny`j aspekt. Naukovi zapy`sky` Vinny`cz`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu imeni My`xajla Kocyuby`ns`kogo. Seriya: Pedagogika i psy`xologiya: Zb. nauk. pracz`. Vy`pusk 44. Vinny`cya: Nilan LTD,  186-190.
 11. Kramarenko A. (2015). Ekologichna kompetentnist` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` – vy`moga s`ogodennya. Suchasni texnologiyi rozvy`tku profesijnoyi majsternosti majbutnix uchy`teliv : materialy` Vseukrayins`koyi Internet-konferenciyi, 28 zhovtnya 2015 r. Uman`: FOP Zhovty`j, 96-98.
 12. Kramarenko A. M. (2015). Aksiologichny`j pidxid do procesu formuvannya ekologo oriyentovanogo faxivcya pochatkovoyi osvity`. Pidgotovka konkurentnozdatnogo faxivcya doshkil`noyi ta pochatkovoyi osvity`: realiyi j perspety`vy` : materialy` II Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (m. Lucz`k, 25-26 chervnya 2015 r.). Lucz`k: PP Ivanyuk V. P., T.  70-72.
 13. Kramarenko A. M. (2015). Ekologo oriyentovana pidgotovka majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` u konteksti noosfernogo rozvy`tku. Pedagogika zdorov’ya: zb. nauk. pr. V vseukr. nauk.-prakt. konf., pry`svyachenoyi 170-richchyu z dnya narodzhennya I. I. Mechny`kova (m. Xarkiv, 11-12 travnya 2015 r.). Xarkiv: vy`d-vo XNPU im. G. Skovorody`, 332-336.
 14. Kramarenko A.M. (2015). Naukovo-metody`chne zabezpechennya procesu formuvannya ekologichny`x cinnostej majbutnix faxivciv pochatkovoyi shkoly`. Naukovi zapy`sky` Berdyans`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu. Pedagogichni nauky`: [zb. nauk. pr.]. Vy`p. 2. Berdyans`k: FO-P Tkachuk O. V. 110-118.
 15. Kramarenko A. M. (2015). Metody`ka navchannya osvitnix galuzej “Pry`rodoznavstvo” ta “Suspil`stvoznavstvo” navch. posib. Berdyans`k: Vy`davecz` Tkachuk O.V., 2015. – 476 s.
 16. Kramarenko A.M. (2016). Avtors`ky`j kurs «Noosferna osvita ekologo oriyentovanogo majbutn`ogo vchy`telya pochatkovoyi shkoly`» yak skladova procesu pidvy`shhennya yakosti profesijnoyi pidgotovky`. Imidzh suchasnogo pedagoga.  2(161). 27-31.
 1. Kramarenko A.M. (2016). Ekologichna skladova profesijnoyi kompetentnosti majbutn`ogo faxivcya pochatkovoyi osvity`. Materialy` Mizhnarod. sy`mpoziumu «Osvita i zdorov’ya pidrostayuchogo pokolinnya»: Zb. nauk. pracz`. K., 2016. Vy`p. 1. 161-164.
 2. Kramarenko A.M. (2016). Perspekty`vy` vprovadzhennya zdorov᾽yazberezhuval`ny`x texnologij u navchal`no-vy`xovny`j proces pochatkovoyi shkoly`. Pedagogika zdorov’ya : zb. nauk. pracz` VI Vseukr. nauk.- prakt. konf. X. : XNPU im. G. S. Skovorody`. 184-186.
 3. Kramarenko A.M. (2016). Use v pry`rodi treba beregty`: do py`tannya nastupnosti v ekologo oriyentovanomu vy`xovanni ditej doshkil`nogo viku ta uchniv pochatkovoyi lanky` osvity`. Visny`k Cherkas`kogo universy`tetu. Seriya: „Pedagogichni nauky`” : zb. nauk. pracz`. Cherkasy` : Vy`d. viddil ChNU im. B. Xmel`ny`cz`kogo, Vy`p. 3.  45-51.
 4. Kramarenko A.M. (2016). Naukovo-metody`chne zabezpechennya procesu formuvannya majbutn`ogo ekologo oriyentovanogo vchy`telya pochatkovoyi lanky` osvity` v umovax stalogo rozvy`tku suspil`stva. [Elektronny`j resurs] : materialy` II Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. “Neperervna osvita novogo storichchya: dosyagnennya ta perspekty`vy`” (m. Zaporizhzhya, 18-25 kvitnya 2016 r.). Rezhy`m dostupu: http://dpposvita.blogspot.com/p/blog-page.htm.
 5. Kramarenko A.M. (2016). Testy` z metody`ky` navchannya u VNZ osvitnix galuzej pochatkovoyi shkoly` «Pry`rodoznavstvo» ta «Suspil`stvoznavstvo». Zasoby` diagnosty`ky` navchal`ny`x dosyagnen` studentiv special`nosti 8.01010201 Pochatkova osvita. Berdyans`k : Vy`davecz` Tkachuk O. V., 39–57.
 6. Kramarenko A.M. (2016). Testy` iz suchasny`x texnologij navchannya osvitnix galuzej «Pry`rodoznavstvo» ta «Suspil`stvoznavstvo» v pochatkovij shkoli. Zasoby` diagnosty`ky` navchal`ny`x dosyagnen` studentiv special`nosti 8.01010201 Pochatkova osvita. Berdyans`k : Vy`davecz` Tkachuk O. V., 58-70.
 7. Kramarenko A. (2016). Noosferna osvita ekologo oriyentovanogo majbutn`ogo vchy`telya pochatkovoyi shkoly`: navch. posib. Berdyans`k : Vy`davecz` Tkachuk O.V.
 8. Kramarenko A.M. (2016). Suchasni texnologiyi oznajomlennya molodshy`x shkolyariv z ob’yektamy` pry`rody` : elektr. navch. Posib.3-ye vy`d., pererob. i dopov. Berdyans`k.
 9. Kramarenko A.M. (2016). Pidgotovka vchy`telya novoyi formaciyi dlya pochatkovoyi shkoly` v umovax stalogo rozvy`tku suspil`stva. Naukovy`j visny`k My`kolayivs`kogo nacional`nogo universy`tetu imeni V. O. Suxomly`ns`kogo. Pedagogichni nauky` : zb. nauk. pracz`. 3 (54), veresen`. My`kolayiv : MNU imeni V. O. Suxomly`ns`kogo, 187-191.
 10. Kramarenko A.M. (2016). Zdorov’yazberigayuchi texnologiyi navchannya molodshy`x shkolyariv pry`rodoznavstvu. Naukovy`j visny`k Nacional`nogo ekologo-naturalisty`chnogo centru. Pedagogichni nauky` : zb. nauk. pracz`. K. : «NYeNCz», Vy`p. 2.  147-155.
 11. Kramarenko A. (2016). Methodical Basis of Forming of Ecological Values of Future Primary School Teachers During the Process of Professional Training. Współczesne trendy w gospodarce i sektorze publicznym. Opole, 342-383.
 12. Kramarenko A. (2017). Bio(eko)ety`chna diyal`nist` uchy`telya pochatkovoyi shkoly`: navch. posib. Berdyans`k : Vy`davecz` Tkachuk O.V.
 13. Kramarenko Alla. (2017). Realizaciya gumanisty`chno oriyentovanogo pidxodu u vy`kladanni kursu «Ya u sviti». Uchy`tel` pochatkovoyi shkoly`. 8. 32-35.
 14. Kramarenko A.M. (2017). Texnologiyi sanogennogo my`slennya – skladova gumannogo samovy`xovannya majbutnix faxivciv [Elektronny`j resurs] Neperervna osvita novogo storichchya: dosyagnennya ta perspekty`vy`: materialy` III Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (15-22 travnya 2017 r., m. Zaporizhzhya): Zb. nauk. pracz` ZIOPPO. Vy`p. 1(27). Rezhy`m dostupa: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHVkV0OHJPbWR6Vzg/view?usp=sharing
 15. Kramarenko A.M. (2017). Sy`nergety`chna parady`gma u formuvanni majbutnix faxivciv. Vy`shha shkola: udoskonalennya yakosti pidgotovky` faxivciv: zb. materialiv mizhnarod. nauk.-prakt. konf. (26-29 kvitnya 2017 r., m. Ky`yiv). Cherkasy`: vy`davecz` Chebanenko Yu. A., 60-62.
 16. Kramarenko A.M. (2017). Yakist` profesijnoyi pidgotovky` majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity` : ekologo-pedagogichny`j oriyenty`r. Nauka III ty`syacholittya: poshuky`, problemy`, perspekty`vy` rozvy`tku : materialy` I Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi internet-konferenciyi (20-21 kvitnya 2017 roku) : zb.tez. Berdyans`k : BDPU, 78-90.
 17. Kramarenko A. (2017). Organizaciya kvaziprofesijnoyi diyal`nosti v procesi formuvannya texnologichno-proektuval`ny`x umin` magistriv pochatkovoyi osvity`. Materialy` vseukr. nauk.-prakt. konf. Zhy`tomy`r: FO-P «N.M. Levkovecz`», 269-272.
 18. Kramarenko A.M. (2017). Profesijna pidgotovka konkurentospromozhny`x majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity`: ekologo-metody`chny`j aspekt. Materialy` mizhnar. nauk.-prakt. konf. [«Osvita i formuvannya konkurentospromozhnosti faxivciv v umovax yevrointegraciyi»], (Mukachevo, 26-27 zhovt. 2017 r.). Mukachevo: Vy`d-vo MDU. 197-199.
 19. Kramarenko A.M. (2017). Udoskonalennya ekologo oriyentovanoyi navchal`no-metody`chnoyi literatury` v konteksti standarty`zaciyi profesijnoyi pidgotovky` majbutnix faxivciv pochatkovoyi osvity`. Pidgotovka majbutnix pedagogiv u konteksti standarty`zaciyi pochatkovoyi osvity` : materialy` Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi onlajn-konferenciyi (14 veresnya 2017 roku). Berdyans`k, 75-80.
 20. Kramarenko Alla, Horbenko Olena, Syladii Ivan. Pedagogy Students’ Professional Competence Formation. №10. С. 188-193. (Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science).
 21. Kramarenko A.M., Stepanyuk K.I. (2018). Metody`ka navchannya osvitn`oyi galuzi «Zdorov’ya i fizy`chna kul`tura» v pochatkovij shkoli: elektor. navch. posib. Berdyans`k.
 22. Kramarenko A.M. (2018). Yakist` profesijnoyi osvity` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly`: bio(eko)ety`chny`j aspekt. Nauka III ty`syacholittya: poshuky`, problemy`, perspekty`vy` rozvy`tku : materialy` II Mizhnarod. nauk.-prakt. internet-konferenciyi (m. Berdyans`k, 25-26 kvitnya 2018 r.) : zb.tez. Berdyans`k : BDPU, Ch.1. 190-192.
 23. Kramarenko A. M. (2018). Bio(eko)ety`chna diyal`nist` uchy`telya v konteksti reformuvannya pry`rodny`choyi ta social`noyi osvitnix galuzej pochatkovoyi shkoly`. Innovaciyi v pochatkovij osviti: problemy`, perspekty`vy`, vidpovidi na vy`kly`ky` s`ogodennya: materialy` Vseukr. nauk.-prakt. konf. (Poltava, 23-24 travnya 2018 r.). Poltava : PNPU imeni V.G. Korolenka. 114–119.
 24. Kramarenko A.M. (2018). Formuvannya ekologichnoyi kompetentnosti molodshy`x shkolyariv. Uchy`tel` pochatkovoyi shkoly`.1. 8-12.
 25. Kramarenko A.M. (2018). Doslidny`cz`ka diyal`nist` molodshy`x shkolyariv u procesi oznajomlennya z tvary`nny`m i rosly`nny`m svitom rizny`x matery`kiv. Uchy`tel` pochatkovoyi shkoly`. 7. S. 8-11.
 26. Kramarenko A.M., Kramarenko D.M., Proxa I.S., Shmal`ko O.M. (2018). Zdorov’yazberezhual`ni texnologiyi v osvitn`omu procesi pochatkovoyi shkoly`. Suchasni zdorov’yazberezhuval`ni texnologiyi: kolekt. Monografiya. Xarkiv: XNPU im. G. S. Skovorody`. 440-446.
 27. Kramarenko A.M. (2018). Ideyi gumanisty`chno oriyentovanogo osvitn`ogo procesu Vasy`lya Suxomly`ns`kogo v suchasny`x realiyax. Naukovi zapy`sky` Berdyans`kogo derzhavnogo pedagogichnogo universy`tetu. Seriya : Pedagogichni nauky` : zb. nauk. pr. Vy`p.2.  Berdyans`k : BDPU.  S. 134-141.