Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Teaching staff

Ihor I. Lyman, DSc in History, Professor, Head of the Department;

Viktoriia M. Konstantinova, DSc in History, Professor;

Olena S. Avdieieva;

Yurii V. Fedoryk;

Yuliia Yu. Korolevska;

Valentyna I. Dudenok;

Ivan I. Lipych;

Taisa K. Zakharchenko;

Svitlana S. Bakhanova;

Maryna M. Antoshchak.