Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Наукова робота

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Бердянський державний педагогічний університет – сучасний заклад вищої освіти, центр освіти, науки й культури Північного Приазов’я, багатогалузевий навчально-науковий комплекс, у структурі якого – 6 факультетів та економіко-гуманітарний коледж, де за різними формами навчання здобувають освіту 5,5 тисяч студентів.

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор Вікторія Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор Ігор Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор Костянтин Баханов), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор Валерій Кідалов), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор Василь Крижко), “Поетика художнього твору: традиції та оригінальність” (керівник – д.філол.н., професор Ольга Новик).

Упродовж 2016-2019 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні освітнього процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано три роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2017 – фундаментальне дослідження Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов; загальний обсяг фінансування – 289, 399 тис.грн.), у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Сичікова Я.О.; загальний обсяг фінансування – 822,380 тис. грн.), у 2019 році – фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. І.В. Рогозін; загальний обсяг фінансування – 1 284 565 тис.грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 3 508 170 тис.грн.

В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 6 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);. 035 Філологія.

В аспірантурі БДПУ навчаються 28 аспірантів, із них з відривом від виробництва – 21, без відриву – 7, у докторантурі – 2 докторанти.

У 2019 р. захищені 2 докторські дисертації (доценти Валентина Школа, Віталій Ачкан), та 7 кандидатських, у тому числі 2 – у спецрадах БДПУ.

В університеті функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д.18.092.01 – із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти; К.18.092.02 – із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. У 2019 році в спецраді Д.18.092.01 захищено 1 кандидатську дисертацію, у спецраді К.18.092.02 – 7 кандидатських дисертацій.

У 2019 році в Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконувалося фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. Ігор Рогозін; обсяг фінансування за повний період – 1 284 565 тис.грн., зокрема на 2019 рік: 393 тис.грн.) та проєкт молодих учених Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Юрій Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2019 р. – 583,666 тис. грн.).

Професор Валерій Кідалов увійшов до складу української наукової групи Міжнародного проєкту «SELF-SUFFICIENT “HUMIDITY TO ELECTRICITY” INNOVATIVE RADIANT ADSORPTION SYSTEM TOWARD NET ZERO ENERGY BUILDING» за програмою Європейської комісії HORIZON 2020 MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE EVALUATIONS 2019.

Науковці БДПУ, зокрема, доцент Яна Сичікова та професор Валерій Кідалов є експертами МОН з експертизи держбюджетних проєктів.

У 2019 році на базі університету проведено 10 конференцій міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»; VІІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії; VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях”, ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді»; Міжнародна наукова конференція «Усі ріки течуть у море»: мариністика в літературі та культурі»; ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти», ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами»; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків»; Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Соціально-освітні домінанти професійної підготовки фахівців соціальної сфери та інклюзивної освіти», ІІІ Всеукраїнська заочна науково-практична студентська конференція «Українська мова на порубіжжі ХХ–ХХІ сторіччя: мовознавчий та лінгводидактичний аспекти».

Збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 32, навчально-методичних посібників – 24, патентів – 10, статей – 175, із них: 16 – у Scopus, Web of Science – 27. Кількість цитувань у Scopus – 468, сумарний h – індекс – 11.

У 2019 році на базі БДПУ проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Дошкільна освіта».

 

Додаток 1

Презентація