Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Наукова робота

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Наукові досягнення колективу БДПУ

В університеті успішно функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють провідні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор В. А. Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор І. І. Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор К. О. Баханов), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов), “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (керівник – к.пед.н., професор В. П. Котляр), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор В. В. Крижко), “Поетика художнього твору: традиції та оригінальність” (керівник – к.ф.н., професор О. П. Новик).

Упродовж 2015-2018 років відбулися зміни в кадровому забезпеченні навчального процесу.

Протягом останніх чотирьох років у БДПУ виконано дві роботи, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, зокрема, у 2017 – фундаментальне дослідження Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов; загальний обсяг фінансування – 289, 399 тис.грн.), у 2018 році – наукова робота молодих вчених Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – к.фіз-мат.н., доц. Сичікова Я.О.; обсяг фінансування – 822,380 тис. грн., зокрема на 2018 рік 320,767 тис. грн.). Загальна сума фінансування виконаних робіт склала 1 111 779 тис.грн.

З 2011 року функціонує докторантура, у якій готують фахівців вищої кваліфікації з наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями);. 035 Філологія.В аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету здійснюється підготовка з 5 наукових спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка; 011 Освітні, педагогічні науки.

В аспірантурі БДПУ навчаються 25 аспірантів, із них денної форми навчання – 15, заочної – 10 (5 – на контрактній основі), у докторантурі – 2 докторанти.

У 2018 р. захищені 8 докторських дисертацій (доценти Барбашова І.А., С. М. Хатунцева, Н. О.А.Кривильова, І. О. Бардус, О. Б.Ярова, О. О. Ніколова, Д. Ч. Чик, В.А Нищета), та 6 кандидатських, у тому числі 2 – у спецрадах БДПУ.

Уперше в історії університету створено спеціалізовану вчену раду із захисту докторських (кандидатських) дисертацій за двома спеціальностями: 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) та 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (голова ради  – ректор, професор Ігор Богданов, заступник голови – професор Людмила Коваль, секретар – професор Вікторія Жигірь). У 2018 р. пройшла перереєстрацію спеціалізована вчена рада К.18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство (голова ради – професор Вікторія Зарва, заступник – професор Софія Філоненко, учений секретар – доцент Ганна Александрова).

У 2018 році в Бердянському державному педагогічному університеті за рахунок видатків державного бюджету виконувалося фундаментальне дослідження Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (керівник – канд. фіз.-мат. н., доц. І.В. Рогозін; обсяг фінансування за повний період – 1 284 565 тис.грн., зокрема на 2018 рік: 396 тис.грн.); проекти молодих учених: Наноструктуровані напівпровідники для енергоефективних екологічно безпечних технологій, що підвищують рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми” (керівник – канд. фіз-мат. н., доц. Я.О. Сичікова; обсяг фінансування – 822,380 тис. грн., зокрема на 2018 рік 320,767 тис. грн.);. Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу” (керівник – канд. пед. н., доц. Ю.О. Єфименко; обсяг фінансування: 1 785, 932 84 тис. грн., зокрема на 2018 р. – 566 833,07 тис. грн.).

Троє молодих учених БДПУ, зокрема, доценти Я.О. Сичікова, В.В. Гнатюк, В.В. Ачкан, є експертами МОН з експертизи держбюджетних проектів.

У 2018 році на базі університету проведені конференції міжнародного та всеукраїнського рівнів, зокрема, міжнарождні: ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку, VІІ Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії, Міжнародна наукова конференція «Троянди й виноград: феномени естетичного та прагматичного в літературі та культурі», VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мова і соціум: етнокультурний аспект», «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»; всеукраїнські: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукові засади підготовки фахівців природничого, інженерно-педагогічного та технологічного напрямків», «Провідництво в освіті. Генеза ідеї та рефлексія реалій», «Сучасні проблеми забезпечення якості життя в глобалізованому світі», інтернет-конфереція «Професійна підготовка майбутніх педагогів у контексті розвитку нової української школи».

У 2018 році Бердянський державний педагогічний університет отримав доступ до баз даних Scopus і Web of Science, пройшовши конкурсний відбір серед вишів України.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки включений до Переліку наукових фахових видань України (категорія “Б”) (наказ МОН України №1412 від 18 грудня 2018 року).

2018 рік став завершальним щодо виконання проекту Еразмус+ «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій».

Упродовж звітного року викладачі університету видали: монографій – 42, навчально-методичних посібників – 56, статей – 714, із них – 100 у закордонних наукових виданнях (15 – у Scopus, Web of Science – 9). Кількість цитувань у Scopus – 319, сумарний h – індекс – 9.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1364 від 10.10.2017 р. “Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році» проведено ІІ тур та підсумкову науково-практичну конференцію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі «Дошкільна освіта».