Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Regulations on the student council

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ПОЛОЖЕННЯ

про органи студентського самоврядування

 

1. Загальні положення

1.1.         Студентське самоврядування в Бердянському державному педагогічному університеті (далі – БДПУ) – це самостійна громадська діяльність студентів щодо реалізації функцій досягнення цілей і виконання завдань, що стоять перед студентськими колективами.

1.2.         У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, Наказом МОНУ № 1010 від 15.11.2007р., Статутом БДПУ, правилами внутрішнього розпорядку БДПУ, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3.         Органи студентського самоврядування користуються підтримкою адміністрації у вирішенні питань забезпечення своєї діяльності.

 

2. Мета та завдання органів студентського самоврядування

2.1.         Метою студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків і захист їхніх прав, виявлення та реалізація творчих і лідерських здібностей студентів, формування кращих моральних якостей і командного духу студентства БДПУ.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на активну участь у навчально-виховному процесі, заохочення студентів до якісного навчання, виховання духовності та культури студентів, підвищення в студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Органи студентського самоврядування всіх рівнів упроваджують реальні заходи щодо залучення студентства до реалізації Болонських принципів освітньої політики в усіх напрямах життя університету, євроінтеграції студентської молоді БДПУ. Це зводиться до наступного: студенти – це повноправні члени співтовариства Університету, вони мають брати участь і впливати на організацію та зміст освіти у своєму університеті та інших ВНЗ – членах освітянської спільноти Європи та світу. Діяльність Студентської Ради (від планування до реалізації планів) спирається на визнання фундаментальної ролі студентських організацій у розвитку загальноєвропейського простору вищої освіти, розвитку демократичних засад керування та організації роботи у ВНЗ.

Пріоритетним напрямом розвитку студентського самоврядування є розширення участі студентів у міжнародних проектах, самостійна розробка ними проектів студентського євроінтеграційного обміну, партнерських проектів за участю представників ВНЗ та роботодавців різних країн, а також реальну участь в управлінні вищою освітою.

2.2.         Органи студентського самоврядування вільні від впливу та втручання політичних партій, громадських об’єднань, релігійних організацій тощо.

2.3.         Основними завданнями органів студентського самоврядування є :

–       забезпечення розвитку євроінтеграційних процесів у студентській спільноті університету, міжнародної мобільності студентів, їх активної участі в житті університету, організації його роботи та керуванні ним на основі демократичних принципів, які існують у провідних університетах Європи та світу;

–       забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, стосовно відповідального ставлення до навчання;

–       захист прав та інтересів студентів;

–       формування в студентів гордості за свій навчальний заклад, національної свідомості;

–       організація співробітництва та обміну досвідом роботи зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти й молодіжними організаціями, як із зарубіжними, так і з міжнародними;

–       участь в активізації міжнародного обміну студентами;

–       забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

–       сприяння працевлаштуванню та кар’єрному росту;

–       координація співпраці студентів із викладачами, керівниками кафедр, інститутів і напрямів підготовки;

–       участь у діяльності фонду підтримки студентських ініціатив і у визначенні заохочення студентів;

–       створення різноманітних студентських гуртків, наукових товариств, творчих об’єднань, центрів, клубів за інтересами, залучення студентів до художньої самодіяльності;

–       організація та участь у проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, КВК, посвячення в студенти, випускних вечорів та інших заходів, що мають культурно-розважальний, оздоровчо-спортивний та виховний характер;

–       поліпшення умов проживання студентів у гуртожитку, організація належного побуту, відпочинку та дозвілля студентів у гуртожитку (разом із адміністрацією університету);

–       пропаганда здорового способу життя, запобігання скоєнню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню;

–       інформування студентів про рішення адміністрації БДПУ, Ученої ради тощо.

2.4.         Члени органів студентського самоврядування, крім прав та обов’язків, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України, також мають право:

–       обирати та бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

–       звертатися до органів студентського самоврядування вищого рівня стосовно питань, що належать до їх компетенції та отримувати відповідь стосовно конкретного питання;

–       опротестовувати дії посадових осіб, керівників структурних підрозділів і органів студентського самоврядування у вищестоящих органів, якщо вони обмежують права студента чи принижують його гідність, ускладнюють досягнення цілей організації;

–       звертатися до адміністрації університету з пропозиціями та заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основною діяльністю органів студентського самоврядування;

–       виступати з пропозиціями та брати особисту участь у роботі комісій, створених адміністрацією для контролю за якістю навчального процесу, а також при вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або окремими викладачами;

–       отримувати в структурних підрозділах університету всіх рівнів об’єктивну та повну інформацію з питань, що стосуються студентів, а також здійснювати інші повноваження, передбачені цим Положенням.

2.5.         Члени органів студентського самоврядування зобов’язані:

–       виконувати рішення та вимоги органів студентського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети та вирішення завдань цих органів;

–       мати успішність не нижче середньої за системою рейтингування БДПУ.

 

3. Структура та організація роботи

3.1.         Студентське самоврядування в БДПУ здійснюється на рівні:

–       академічної групи;

–       інституту /факультету;

–       університету;

–       студентського гуртожитку.

3.2.         Студентське самоврядування базується на структурному розподілі студентів університету на академічні групи, групи обирають і делегують своїх представників на Конференцію студентів, згідно визначеної квоти представництва.

3.3.         Вищим органом студентського самоврядування в БДПУ є Конференція.

У період між Конференціями вищим виконавчим органом студентського самоврядування є Студентська рада університету, яку очолює Голова.

Голова Студентської ради входить до складу Вченої ради БДПУ разом із представниками органів студентського самоврядування, які становлять 10% від кількісного складу Вченої ради університету. Представники обираються на Конференції, або на чергових засіданнях Студентської ради.

3.4.         На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними та формуються шляхом відкритого або таємного голосування студентів.

3.5.         Виконавчими органами студентського самоврядування є:

–       Студентська Рада університету;

–       Студентська рада гуртожитку.

3.6.         До складу Студентської ради університету входять:

–       Голова Студентської ради університету;

–       Голова Студентської ради гуртожитку;

–       заступники голів студентських рад;

–       керівники секторів за напрямами роботи, які мають право дорадчого голосу при прийнятті рішень;

–       члени Студентської ради, обрані на Конференції, або на чергових засіданнях.

3.7.         До складу Студентської ради університету обов’язково входить принаймні один представник кожного з напрямів підготовки. Такі представники обираються від напрямів підготовки на Конференції студентів університету на основі попередніх виборів представників від напряму підготовки, проведених в усіх академічних групах цього напряму на основі пропозицій ініціативної групи.

3.8.         Окремо з представників всіх напрямів підготовки в гуртожитку створюється своя Студентська рада. Загальні збори студентів, які мешкають у гуртожитку, приймають рішення про склад Студентської ради гуртожитку, порядок проведення виборів голови Студентської ради гуртожитку, його заступника та секретаря.

3.9.         При Студентських радах БДПУ та гуртожитку створюються сектори за напрямами роботи: навчальний, науковий, інформаційний, спортивний, культурно-масовий, соціальний.

3.10.    Студентська рада університету обирає секретаря, який:

–       веде протоколи засідань;

–       виконує свої обов’язки, що покладені на нього Студентською радою.

3.11.    Студентська рада університету в кінці кожного навчального року звітує про виконану роботу Конференції студентів БДПУ, а Студентська рада гуртожитку – загальним зборам мешканців гуртожитку.

3.12.    Рішення виконавчих органів студентського самоврядування та Конференції є обов’язковим для виконання студентами БДПУ.

 

4. Конференція студентів університету

4.1.         Конференція студентів університету є вищим органом студентського самоврядування в університеті.

Делегатами на Конференцію університету є студенти університету в складі та кількості, затверджених Студентською радою університету.

На розгляд Конференції виносяться найважливіші питання студентського життя, обумовлені основними завданнями самоврядування.

4.2.         Конференція студентів БДПУ:

–       розглядає Положення про органи студентського самоврядування та зміни до нього;

–       обирає Голову Студентської ради університету;

–       контролює роботу студентської ради університету;

–       здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку та цим Положенням.

4.3.         На Конференції Студентська рада університету звітує про виконану роботу.

4.4.         Конференція є легітимною, якщо на ній присутні не менш як 2/3 обраних делегатів.

4.5.         Рішення Конференції приймаються звичайною більшістю голосів.

4.6.         Конференція скликається раз на рік.

Позачергова Конференція студентів БДПУ може скликатися за рішенням Студентської ради університету.

 

5. Студентська рада університету

5.1.         Роботу Студентської ради університету очолює Голова Студентської ради, який обирається на Конференції студентів БДПУ з числа зареєстрованих кандидатів відповідно до цього Положення терміном на 2 роки із правом пролонгації терміну обрання.

5.2.         Студентська рада університету:

–       скликає Конференцію;

–       контролює хід виборів органів студентського самоврядування та їх діяльність;

–       бере участь у розгляді питань, що стосуються організації навчального процесу, соціально-побутових, оздоровчих і культурних потреб студентів;

–       бере участь у виборі форм матеріального та морального заохочення студентів;

–       виносить на Конференцію питання, що вимагають розгляду;

–       контролює виконання рішень Конференції студентів БДПУ;

–       інформує студентів із питань, що стосуються їхніх інтересів;

–       здійснює іншу діяльність відповідно до визначених цим Положенням завдань.

5.3.         Головою Студентської ради не може бути обраний студент, який:

–       навчається на першому курсі БДПУ;

–       має академічні заборгованості на момент балотування.

5.4.         Голова Студентської ради:

–       організує командну роботу ради;

–       бере участь у засіданнях Ученої ради університету;

–       представляє органи студентського самоврядування за межами БДПУ;

–       здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених Статутом БДПУ, Правилами внутрішнього розпорядку БДПУ, самим Положенням.

5.5.         Голова Студентської ради призначає заступників. У разі неможливості виконання Головою Студентської ради своїх обов’язків один із заступників виконує його обов’язки.

Голова Студентської ради призначає керівників за напрямами роботи: навчальним, інформаційним, спортивним, культурним, науковим, ЗМІ, соціальним та іншими (за необхідністю).

5.6.         Заступниками Голови Студентської ради не можуть бути студенти, які:

–       навчаються на першому курсі БДПУ;

–       мають академічні заборгованості на момент балотування.

5.7.         Повноваження Голови Студентської ради припиняються достроково в разі:

–       особистої заяви про відставку;

–       неможливості виконувати повноваження за станом здоров’я;

–       усунення з посади, якщо на Конференції студентів БДПУ за це проголосувало більше половини делегатів.

5.8.         Студентська рада університету збирається на чергові та позачергові засідання. Чергові засідання скликає Голова Студентської ради не менше, ніж два рази на місяць. Такі засідання є відкритими для участі студентів та представників адміністрації університету. Позачергові засідання скликаються з ініціативи Голови Студентської ради на вимогу не менше як 1/3 членів студентської ради університету або на вимогу адміністрації БДПУ (як виняток).

 

6. Студентська рада гуртожитку

6.1.         Студентська рада гуртожитку є органом самоврядування студентів, які мешкають в гуртожитку.

6.2.         Студентська рада гуртожитку обирається на загальних зборах повноважних представників кімнат терміном на один рік. Кількісний склад і порядок обрання Студентської ради гуртожитку визначається цими зборами. Вибори контролює Студентська рада університету.

6.3.         Студентську раду гуртожитку очолює голова, який обирається на загальних зборах повноважних представників кімнат. Голова Студентської ради гуртожитку несе повну відповідальність за роботу Студентської ради гуртожитку та співпрацює зі Студентською радою університету, збори якої він зобов’язаний відвідувати.

6.4.         Голова Студентської ради гуртожитку може бути переобраним із ініціативи не менше 1/3 мешканців гуртожитку.

6.5.         Студентська рада гуртожитку:

–       спільно з адміністрацією гуртожитку бере участь у поселенні та виселенні студентів;

–       спільно зі службою охорони вирішує питання пропускного режиму, охорони громадського порядку, збереження матеріальних цінностей;

–       контролює виконання студентами, які мешкають у гуртожитку Правил внутрішнього розпорядку та проживання в гуртожитку;

–       разом із адміністрацією гуртожитку контролює дотримання діючих санітарних норм;

–       рекомендує адміністрації гуртожитку прийняти рішення про стягнення за порушення Правил внутрішнього розпорядку та проживання, відшкодування матеріальних збитків;

–       організує культурно-масову та спортивну роботу в гуртожитку;

–       організує проведення санітарних днів у гуртожитку, контроль за станом кімнат і збереженням майна.

7. Прикінцеві положення

Це Положення набирає чинність із моменту прийняття на Конференції студентів БДПУ та затвердження Вченою радою і є основним документом, на підставі якого діють органи студентського самоврядування в БДПУ.