Berdyansk State Pedagogical University

Reception rector:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Address:

4, Schmidta St., Berdiansk, Zaporizhzhia  oblast

Документація

Sorry, this entry is only available in Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради – Александрова Ганна Олександрівна, 099-707-15-61, e-mail: K18.092.02bdpu@ukr.net

 

Перший етап

Після закінчення роботи над дисертацією здобувач наукового ступеня подає її до розгляду на кафедру, де виконувалась робота. У місячний термін після рекомендації до захисту, висновок кафедри оформлюється як витяг з протоколу у 2 примірниках і підписується завідувачем кафедри, затверджується проректором з наукової роботи та скріплюється печаткою університету (зразок оформлення висновку для здобувачів наукового ступеня кандидата наук ). У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих зі співавторами. Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації для розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 

Другий етап

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059 затверджено “Положення про спеціалізовану вчену раду”, у відповідності до якого, встановлений наступний перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня.

Спеціалізована вчена рада приймає дисертацію до попереднього розгляду за наявності наступних документів, які надають аспіранти, здобувачі.

 • Заява на ім’я проректора з наукової роботи про прийняття дисертації до розгляду в спеціалізованій вченій раді, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація (заява пишеться власною рукою на чистому папері А4, зразок заяви ).
 • Клопотання-характеристика відповідного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця чи якщо здобувач працює в іншому навчальному закладі (Зразок клопотання)
 • Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради (2 примірники).
 • Особова картка (форма П-2ДС),затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 №343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за №484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).
 • Копія диплома магістра (спеціаліста), засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу, або завірена нотаріально (2 примірники). Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу (у разі зміни здобувачем імені) (2 примірники). У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН (2 примірники).
 • Посвідчення про складення кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 №309 (у 2-х примірниках: один примірник – оригінал, другий – копія).
 • Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 • Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач ( 2 примірники). Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завідувачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, доктором наук, затверджується керівником установи і скріплюється печаткою. Висновок чинний протягом одного року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.
 • Відгук наукового керівника, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (оригінал і ксерокопія).
 • Витяг з протоколу затвердження теми дисертації вченою радою університету (оригінал і ксерокопія) (Зразок довідки).
 • Довідка про те, що тема дисертації є складовою комплексної теми кафедри (оригінал і ксерокопія).
 • Координація теми в Науковій раді з проблем «Класична спадщина і сучасна художня література», якщо тема координувалася (оригінал і ксерокопія).
 • Список праць (форма 26) (Форма 26).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

 • дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;
 • автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);
 • монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів,семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

 

Аспіранти та здобувачі, які закінчили аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету, отримують посвідчення про складені кандидатські іспити у відділі аспірантури.

Всі зазначені документи здобувач подає вченому секретарю спецради К 18.092.02.

 

Третій етап

Для подачі повідомлення про захист дисертації готуються такі документи:

 • усі документи, передбачені другим етапом, які подавались на попередній розгляд дисертації;
 • підписаний висновок комісії спеціалізованої вченої ради (у 2-х примірниках) (Зразок висновоку експерної комісії);
 • відомості про офіційних опонентів (Додаток 10 до Положення про спеціалізовану вчену раду) за підписом секретаря спеціалізованої вченої ради (у відомостях вказуються публікації за останні 5 років,  зразок оформлення) (у 2 примірниках);
 • витяг з протоколу спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту (у 2-х примірниках) (зразок витягу). Документи здобувача залишаються у вченого секретаря НДЧ;
 • повідомлення про захист дисертації на здобуття наукового ступеня у 2-х примірниках за підписом Голови спеціалізованої вченої ради (зразок оформлення повідомлення), завіряється підписом Вченого секретаря НДЧ та печаткою установи в установленому порядку;
 • на електронну скриньку вченого секретаря – e-mail: 092.02bdpu@ukr.net здобувачем надсилаються такі документи:

– відсканований оригінал повідомлення у форматі TIFF, JPG або PDF;
– текст повідомлення у форматі Word;
– відсканований оригінал квитанції про сплату послуг (з відміткою банку), в якій обов’язково мають бути зазначені прізвище, ім’я, по батькові здобувача. У темі електронного листа вказується шифр спеціалізованої вченої ради, прізвище, ініціали здобувача;

Реквізити банку для оплати: ДІВП видавництво «Педагогічна преса»: р/р 26008000117401 в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» м. Києва, МФО 300346, ЄДРПОУ 24093064, ПІН 240930626120, СПП 38415994. Призначення платежу – оплата за розміщення повідомлення у Спецвипуску газети «Освіта України» (210 грн.)

Повідомлення для розміщення у черговому номері щомісячника Спецвипуск газети «Освіта України» подається здобувачем до 20 числа поточного місяця. У випадку подачі вище зазначених документів після 20 числа поточного місяця, повідомлення буде опубліковане у номері, який вийде місяцем пізніше.

 

Четвертий етап

Для тиражування та розсилання автореферату необхідно:

 • Подати на підпис до вченого секретаря копію автореферату дисертації (формат А4) з підписом наукового керівника та вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.
 • Підписаний до друку автореферат, тиражувати та розіслати згідно списку розсилки, визначеного спеціалізованою вченою радою. Список розсилки автореферату підписує вчений секретар спеціалізованої вченої ради, візує вчений секретар (Зразок для списоку_розсилки )
 • Не пізніше ніж за місяць до захисту один примірник дисертації (з підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради і печаткою факультету/інституту) та 2 примірники автореферату необхідно передати в бібліотеку БДПУ (1 поверх 1 корпусу, 10 кімната) та зареєструвати у відповідному журналі бібліотеки.
 • Обов’язково на e-mail: 092.02bdpu@ukr.net здобувачем надсилаються:

– Автореферат дисертації одним файлом, із зазначенням дати захисту (не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати захисту дисертації);
– Відскановані оригінали відгуків офіційних опонентів (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації);
– Примірник дисертації в електронному вигляді (не пізніше ніж за 10 календарних днів до дати захисту дисертації).

 

П’ятий етап

На захист дисертації наукового ступеня здобувач готує:

 

Шостий етап