Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Наукова діяльність – невід´ємна складова роботи кафедри. Кафедральний напрям наукових досліджень – «Науково-практичні засади професійної діяльності спеціальних педагогів та практичних психологів в контексті сучасної освітньої парадигми» (№ держреєстрації 0116 U 008841). Керівник: к.пед.н., доц. О. В. Ревуцька. Наукові здобутки викладачі кафедри презентують на міжнародних і всеукраїнських конференціях, а також публікують у закордонних і вітчизняних виданнях.

 

Кафедрою регулярно проводяться різноманітні науково-практичні заходи, зокрема:

 • науково-практичний семінар «Сучасні психокорекційні технології в роботі практичного психолога ЗОШ» (2012 р.);
 • науково-практичний семінар «Технології соціально-психологічного супроводу суїцидентів» (2013 р.);
 • науково-практичний семінар «Сучасні технології профорієнтаційної роботи» (2013 р.);
 • науково-практичний семінар «Сучасні арт-терапевтичні технології в психокорекційній практиці» (2014 р.);
 • майстерні навчання освітніх менеджерів регіону в контексті інклюзивної освіти і гетерогенного середовища (2014 р.);
 • науково-практичний семінар «Техніки психологічної реабілітації та самодопомоги» (2015 р.);
 • методичний семінар «Особливості використання альтернативної та допоміжної комунікації в корекційній роботі» (2015 р.);
 • методичний семінар «Педагогічний менеджмент в умовах реалізації інклюзивного навчання в загальноосвітньому просторі» (2016 р.);
 • методичний семінар «Традиції та інновації логопедичного сьогодення» (2016 р.);
 • навчально-практичний курс «Розлади аутистичного спектру (РАС) у дітей: проблеми та шляхи взаємодії» (2017 р.);
 • науково-практичний семінар до Всеукраїнського Дня поширення інформації про аутизм (2017 р.);
 • науково-методичний семінар «Освіта для всіх: інклюзивний підхід» (2017 р.);
 • науково-методичний семінар «Шкільний булінг» (2018 р.);
 • воркшоп «Інклюзивний освітній простір: психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу загальної середньої освіти» (2019 р.);
 • коворкінг«Медіація – інноваційний метод врегулювання конфліктів» (2019 р.);
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи в освіті дітей із особливими освітніми потребами» (2019 р.).

У 2019 році отримано патент на розробку комп’ютерної програми «Система оцінки стану готовності майбутніх логопедів (Система майбутній логопед)». Розробники: Г. М. Мицик, Р. В. Клопов, С. І. Гоменюк.

Наукові видання кафедри

Линдіна Є. Ю., Ревуцька О. В. Технології логопедичного обстеження: навчально-методичний посібник /Є. Ю. Линдіна, О. В. Ревуцька. – Бердянськ, 2018. – 250 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з освітньої дисципліни «Технології логопедичного обстеження» та має на меті засвоєння здобувачами другого(магістерського) рівня вищої освіти певного обсягу знань про особливості технологій логопедичного обстеження дітей раннього віку, дошкільного та молодшого шкільного віку. Матеріали дають змогу оволодіти теоретичною і практичною базою вивчення мовленнєвих можливостей дітей; знаннями про особливості розвитку фонетичної, лексичної та граматичної складової мовлення у дітей з різними мовленнєвими порушеннями; організацією та проведенням спеціально-педагогічного обстеження мовлення у дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку. Навчально-методичний посібник структурований відповідно вимог кредитно-трансферної системи освіти. У ньому подані стислі змісти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи. Для здобувачів вищої освіти педагогічних університетів, логопедів та вчителів-дефектологів закладів дошкільної, загальної середньої та спеціальної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, слухачів курсів підвищення кваліфікації педпрацівників.

Линдіна Є. Ю. Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : монографія / Євгенія Юріївна Линдіна. – К. : ФОП Маслаков, 2018. – 290 с.

Монографія присвячена вивченню науково-педагогічної спадщини Є. Соботович, її професійних здобутків, ідей, організаційно-координаційної діяльності та випливу здобутків ученої для розвитку вітчизняної логопедії. Окреслено провідні чинники у становленні Є. Соботович як видатного вченого, виділені та описані періоди її життєвого та творчого шляхів. Представлено основні наукові доробки Є. Соботович та її внесок у розвиток теорії та практики логопедії: дослідження недорікуватості та системного недорозвитку мовлення первинного та вторинного ґенезу; розробка психолінгвістичного підходу до вивчення проблем онтогенезу дитячого мовлення, проблеми мовленнєвої підготовки до школи, порушень писемного мовлення; розробка методичних підходів до змісту логопедичної допомоги дітям дошкільного віку з різними порушеннями мовлення; діяльність вченої у створенні та розвитку системи спеціальної освіти для дітей з психофізичними порушеннями. Для науковців, викладачів та студентів педагогічних університетів, логопедів та вчителів-дефектологів спеціальних закладів дошкільної та шкільної освіти, фахівців інклюзивно-ресурсного центру, слухачів курсів підвищення кваліфікації педпрацівників.

 

Лопатіна Г. О. Логопедичний масаж та гімнастика : навч. пос. / Ганна Лопатіна. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 214 с.

 

Метою посібника є навчання основ та методики логопедичного масажу, а також прийомів логопедичної гімнастики для дітей з різними мовленнєвими порушеннями.

Особливе місце відводиться фізіологічному обґрунтуванню доцільності використання масажу, викладаються наукові уявлення про будову й анатомо-фізіологічні механізми периферичного мовленнєвого апарату, сформульовані основні принципи складання масажних програм і специфіка проведення логопедичного масажу. Висвітлені актуальні питання логопедичної діагностики стану тонусу і рухових функцій м’язів периферичного мовленнєвого апарату, представлені діагностичні критерії необхідності призначення логопедичного масажу. Систематизовано та описано прийоми диференційованого логопедичного масажу, описані різні види і комплекси логопедичного масажу, надані методичні рекомендації щодо їх застосування. Викладена методика виконання логопедичного масажу з рекомендаціями щодо його підготовки та проведення. Комплекси масажних рухів доповнені прийомами активних і пасивних рухових вправ. Навчальний посібник ілюстрований рисунками, схемами, таблицями.

Видання адресоване фахівцям, які працюють в закладах дошкільної та загальної середньої освіти, медичних закладах (логопедам, невропатологам, масажистам, реабілітологам та ін.), батькам дітей із мовленнєвими порушеннями, студентам спеціальності «Спеціальна освіта», «Фізична реабілітація».

Сербова О. В. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку :навч. пос. / Ольга Вікторівна Сербова. – К. : Талком, 2018. – 274 с.

 

У посібнику «Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку» з’ясовано сутність поняття «соціальна реабілітація», схарактеризовано вітчизняний досвід у галузі соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, визначено перспективні шляхи соціальної реабілітації на сучасному етапі. Висвітлено існуючі підходи до сучасних заходів реабілітації та розроблена автором модель індивідуальної реабілітаційної карти дитини з порушеннями психофізичного розвитку та змісту індивідуального плану соціалізації дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Розкрито сутність комплексного підходу до оцінки ефективності реабілітаційних заходів, визначено та систематизовано перелік показників їх оцінки.

Зміст посібника «Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку» складають навчально-теоретичні та методичні матеріали, особлива увага приділяється методичній основі процесу абілітації та реабілітації, практичним аспектам її впровадження, питанням надання корекційно-розвивальних послуг дітям з порушеннями психофізичного розвитку.

Сущинська Т. С. Танцювально-ігрова діяльність дитини старшого дошкільного віку як чинник формування образу «Я»: монографія / Т. С. Сущинська ; за ред. О. В. Завгородньої. — Бердянськ : ВД «Освіта України», 2018. – 327 с.

 

Представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення особливостей формування образу «Я» дитини старшого дошкільного віку та фасилітації цього процесу засобами танцювально-ігрової діяльності. Охарактеризовано провідні виміри образу «Я» (складність, усвідомленість, узгодженість та емоційна забарвленість), визначено типи (зрілий узгоджений; зрілий пошуковий, складний малоусвідомлений узгоджений; спрощений усвідомлений хаотичний; складний малоусвідомлений пошуковий; спрощений усвідомлений фіксований; інфантильний фіксований; інфантильний хаотичний) та рівні сформованості образу «Я». Розкрито особливості розвитку невербальної експресії в старшому дошкільному віці. Доведено, що існує зв’язок між розвитком невербальної експресії дитини та сформованістю її образу «Я».

Розроблено програму фасилітації образу «Я» дитини старшого дошкільного віку засобами танцювально-ігрової діяльності через розвиток невербальної експресії. Результати контрольного експерименту засвідчили збагачення змісту та зростання усвідомленості образу «Я» дітей-учасників програми, що підтверджує її ефективність.

Монографія розрахована на фахівців з питань психології та педагогіки.

Цибуляк Н.  Психологічний супровід професійної діяльності спеціального педагога : навч.-метод. пос. / Наталя Цибуляк. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 216 с.

 

Метою посібника є поглиблення та інтеграція знань і вмінь майбутніх психологів щодо цілісної та системної роботи зі спеціальними педагогами. Особливе місце відводиться різноманіттю напрямків психологічної допомоги спеціальному педагогу для професійно-особистісного розвитку. Систематизовано та описано комплекс методів для діагностики, ефективного розвитку, корекції професійно-особистісного становлення спеціального педагога.

Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 Спеціальна освіта (спеціалізація: Логопедія. Спеціальна психологія), а також практичним психологам закладів освіти.

Стратегії підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / Н. Г. Пахомова, О. О. Ліннік, О. В. Ревуцька [та ін.] ; за ред. Г. О. Лопатіної. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 436 с. ISBN 978-617-7291-85-4

У монографії представлені результати наукових досліджень колективу науковців кафедри прикладної психології та логопедії Бердянського державного педагогічного університету та споріднених кафедр інших університетів, здійснених за широким колом актуальних питань дошкільної, спеціальної та інклюзивної освіти. Видання адресоване науковцям, студентам та викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям у галузі освіти.

Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями : монографія / Ольга Вікторівна Сербова. – К. : Талком, 2015. – 233 с.

У монографії з’ясовано суть сучасних підходів щодо вивчення процесі економічної соціалізації дітей. Виявлено особливості формування усвідомлення функціонування економічної системи сучасного суспільства та свого майбутнього в ньому у дітей з обмеженими фізичними можливостями у порівнянні з фізично здоровими дітьми. Розроблено програму психологічного супроводу економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями у вигляді прямого та опосередкованого впливу на розвиток економічних уявлень та економічної поведінки дітей. Монографія може бути корисною для фахівців різних галузей, які працюють з дітьми з обмеженими фізичними можливостями.

Лопатіна Г. Методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку: монографія / Ганна Лопатіна. – Бердянськ: ФОП Ткачук О. В., 2014. – 254 с.

У монографії представлена методика навчання діалогічного мовлення дітей молодшого дошкільного віку та педагогічні умови її реалізації, суть якої полягає в організації навчання на основі художнього слова, що забезпечує перехід від відтворення дітьми окремих реплік, простих діалогів літературних героїв до самостійної їх побудови в мовленнєво-ігрових ситуаціях за змістом літературних текстів.

Видання адресоване аспірантам, студентам ВНЗ, фахівцям в галузі дошкільної освіти.

Сизко Г. І.Психологічні особливості розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів: монографія / Г. І. Сизко ; за ред. В. Л. Зливкова. – Бердянськ : 2014. – 218 с.

Досліджені особливості сформованості гуманного ставлення у майбутніх педагогів. Розроблено модель гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними вадами. Виділені й описані основні компоненти гуманного ставлення до людей із фізичними вадами: когнітивний, емоційно-оцінний, поведінковий. Визначено їхнє значення й роль у цілісній структурі гуманної особистості сучасного вчителя.

На основі створеної моделі гуманного ставлення майбутніх педагогів до людей із фізичними вадами, теоретично обґрунтована і апробована комплексна психолого-педагогічна програма з розвитку гуманного ставлення до людей із фізичними вадами у майбутніх педагогів.

Монографія розрахована на фахівців з питань педагогіки та психології.

Старинська О. В. Формування інтелектуальної ініціативності молодших школярів / О. В. Старинська // Розвиток особистості в сучасному освітньому просторі : колективна монографія / за заг. ред. О.В.Горецької. – Донецьк : ЛАНДОН – ХХІ, 2013. – С. 38–56.

В розділі колективної монографії  розкрито і обґрунтовано сутність процесу розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників; представлено результати експериментального вивчення критеріїв та рівнів розвитку інтелектуальної ініціативності; визначено психолого-педагогічні умови та засоби розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі інтерактивного навчання.

Результати дослідження можуть бути цікавими  вчителям початкової школи, практичним психологам, студентам психологічних спеціальностей.

Старинська О.В. Розвиток інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності: Монографія / О. В. Старинська. – Донецьк: ЛАНДОН – ХХІ. – 336 с.

Монографія присвячена проблемі розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі спільної учбової діяльності. В роботі розкрито і обґрунтовано сутність процесу розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників; представлено методики за допомогою яких виявлено критерії та рівні розвитку інтелектуальної ініціативності; визначено психолого-педагогічні умови та засоби розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників в процесі інтерактивного навчання.

У процесі експериментальної роботи було доведено доцільність  та ефективність впровадження корекційно-розвивальної програми у формі енциклопедично-інтерактивних уроків та системи інтерактивних тренінгових вправ з розвитку інтелектуальної ініціативності. Результати дослідження представлені в монографії можуть бути цікавими  вчителям початкової школи, практичним психологам, студентам психологічних спеціальностей.

Старинська О. В. Атлас інтелектуально-ініціативного розвитку першокласника. Методичні рекомендації для вчителів початкової школи та практичних психологів / О. В. Старинська. – Бердянськ, 2011 – 126 с.

Посібник містить методичні рекомендації для вчителів початкової школи, практичних психологів в закладах освіти та батьків першокласників. Зібраний та апробований автором матеріал дозволить діагностувати рівень розвитку інтелектуальної ініціативності першокласників та провести системну роботу з її розвитку.

Для вчителів початкової школи та практичних психологів, для студентів психологічних факультетів.

Навчальні програми дисциплін з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» (за кредитно-модульною системою навчання) / Л. М. Томіч, О. В. Ревуцька, Г. О. Лопатіна // Навчальні програми дисциплін з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» (за кредитно-модульною системою навчання). / Томіч Л.М., Ревуцька О.В., Лопатіна Г.О.; за ред. Л.М. Томіч. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 238 с.

Навчальні програми дисциплін з підготовки студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» – результат восьмирічної роботи колективу кафедри логопедії, апробований в теоретичному і практичному плані в умовах вищої школи. У програмах визначено структура і зміст навчальних дисциплін, зміст навчальних дисциплін, зміст лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів.

Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами [колективна монографія] / О. В. Ревуцька // Науково-теоретичні засади розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами: Монографія / [Томіч Л.М., Зрожевська А.Я., Ревуцька О.В. та ін.], за ред. Томіч Л.М.- Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2010. – 370 с.

Колективна монографія присвячена проблемам розвитку, корекції та реабілітації дітей з психофізичними вадами. Видання є результатом роботи колективу кафедри логопедії з комплексної теми, апробований в теоретичному і практичному плані.

Монографія може бути використаною для студентів, аспірантів, викладачів, логопедів.

Ревуцька О. В. Збагачення лексичного запасу молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у процесс засвоєння словотворчих засобів : [монографія] / О. В. Ревуцька. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 181 с.

У монографії описано ефективні методи та прийоми, які сприяють формуванню словотворчих знань і умінь молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення; подана система роботи спрямована на вироблення цих умінь,запропоновано необхідний мовленнєвий матеріал для проведення словотворчої роботи у початкових класах шкіл для дітей із тяжкими порушеннями мовлення, що удосконалює систему словотворчих вправ під час засвоєння творення іменників за допомогою суфіксів.

Для викладачів, аспірантів, студентів, учителів, фахівців в галузі корекційної педагогіки.

Кафедра логопедії Бердянського державного педагогічного університету. Бібліографія / відп. ред. Томіч Л. М. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 100 с.

Покажчик присвячено публікаціям викладацького складу кафедри логопедії Бердянського державного педагогічного університету. Включає відомості про основні факти біографії викладачів кафедри, відображено основні напрямки наукових досліджень, належність учених до наукових шкіл, їхні досягнення в науковій та викладацькій діяльності: монографії, автореферати, підручники, статті та інші наукові доробки.

ЦибулякН. Ю. Розвиток спостережливості дошкільних навчальних закладів: теоретико-практичні аспекти : [монографія] / Наталя Юріївна Цибуляк. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. –  286 с.

У монографії висвітлюються результати теоретико-експериментального вивчення психологічних особливостей прояву спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів і психолого-педагогічних умов її розвитку. Подано авторське тлумачення спостережливості як професійно важливої якості, визначено її компоненти, критерії, показники та рівні розвитку. Розкрито сприятливі психолого-педагогічні умови розвитку спостережливості майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки. Обґрунтовано модель та представлено психолого-педагогічну програму розвитку спостережливості майбутніх вихователів у процесі професійної підготовки.

Видання адресоване науковцям, викладачам, студентам ВНЗ, фахівцям у галузях психології та педагогіки.

Линдіна Є. Ю. Є. Ф. Соботович. Вибрані праці з логопедії // Укладачі Тищенко В. В., Линдіна Є. Ю. . – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 308 с.

До збірки творів доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента АПН України Євгенії Федорівни Соботович (1935-2007) увійшли вибрані праці з теорії та практики логопедії, опубліковані в різні роки її життя. Тематика охоплює основні напрями наукової діяльності Є. Ф. Соботович: проблема психолінгвістики та психології мовлення, спеціальної психології, діагностики та корекції порушень мовленнєвого розвитку, а також концепції та рецензії.

Для логопедів та вчителів-дефектологів спеціальних дошкільних та шкільних закладів освіти, науковців, викладачів та студентів педагогічних університетів, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Ревуцька О. В. Диференціальна діагностика мовленнєвих вад : навч. посібн. [для студ. спец. 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)] / О. В. Ревуцька. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – 200 с.

Навчальний посібник розкриває провідні теми дисципліни «Диференціальна діагностика мовленнєвих вад», яка входить у нормативну частину професійно-предметної підготовки студентів спеціальності 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія).

Навчальний посібник спрямований на поглиблення теоретичних знань студентів з диференціальної діагностики мовленнєвих вад у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також удосконалення професійних умінь з діагностування дітей-логопатів і визначення рівня їх мовленнєвого розвитку. Посібник адресований логопедам спеціальних дошкільних і шкільних установ, студентам, що спеціалізуються в галузі корекційної педагогіки.

Ревуцька О.В. Вибрані питання логопедії : навч. посібн. [для студ. спец. 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія). 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)] / О.В.Ревуцька – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014 – 288 с.

У навчальному посібнику представлені відомості щодо аналізу структури мовленнєвих порушень у дітей, визначені особливості проведення логопедичної роботи при різних психофізичних вадах, висвітлені інноваційні методи і прийоми корекційної роботи, згідно навчальної програми дисципліни «Вибрані питання логопедії».

У посібнику відображені традиційні і новітні науково-методичні дослідження з проблеми корекції мовлення у дітей, розглядаються основні аспекти логопедичної роботи при порушеннях мовлення як вторинного дефекту та інноваційні технології в логопедії.

Посібник адресований логопедам спеціальних дошкільних і шкільних установ, студентам, що спеціалізуються в галузі корекційної педагогіки.

Теорія та практика дошкільної освіти в сучасних експериментальних дослідженнях : монографія / Л. І. Зайцева, Л. І. Казанцева, Н. В. Гавриш та ін. [за ред. І. Г. Улюкаєвої]. – Х. : Діса плюс, 2015. – 448 с.

У колективній монографії викладачами кафедри прикладної психології та логопедії

Г. О. Лопатіною підготовлений розділ 1. 4. «Навчання діалогічного мовлення молодших дошкільників: від теорії до практики»;

Т. С. Сущинською підготовлений розділ 1. 6. «Танцювально-ігрова діяльність дитини старшого дошкільного віку як чинник формування образу «Я» »;

Н. Ю. Цибуляк підготовлений розділ 2. 1. «Розвиток професійної спостережливості майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів».

Ревуцька О. Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення : навч посібн. для студ. напряму підготовки 6.010105 Корекційна освіта і О. Ревуцька. — Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 240 с. ISBN 978-617-7291-45-8

У навчальному посібнику представлені теоретичні та методи положення щодо організації та проведення різних напрямів коректив; виховної роботи у спеціальних навчальних закладах для дітей з порушеним мовлення згідно з навчальною програмою дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення».

Навчальний посібник містить навчальну програму дисципліни; матеріал для вивчення кожної теми, плани практичних занять із питаннями для обговорення, завданнями до заняття, а також завдання для самостійної роботи студентів, індивідуальні творчі завдання, контрольні питання й завдання; короткий термінологічний словник та список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник адресований логопедам, вихователям спецыальних дошкільних і шкільних установ, батькам, які виховують дітей з вадами мовлення, студентам, що спеціалізуються в галузі корекційної педагогіки.

Лопатіна Г. О. Навчально-методичний комплекс „Наскрізна програма практикиˮ фахової підготовки студентів спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта / Г. О. Лопатіна. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 56 с.

У навчально-методичному комплексі „Наскрізна програма практикиˮ схарактеризовані структура та зміст педагогічної практики студентів спеціальностей 6.010105 Корекційна освіта (логопедія), 7.01010501 Корекційна освіта (логопедія), 8.01010501 Корекційна освіта (логопедія), висвітлена послідовність виконання завдань, визначені особливості кожного виду практики, представлені зразки оформлення необхідних матеріалів педагогічної практики.

Навчально-методичний комплекс стане у нагоді для керівників практик, викладачів, які здійснюють методичне керівництво практиками, студентів, вихователів, учителів-логопедів, учителів-дефектологів, які приймають студентів на базах практик.