Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра іноземних мов і методики викладання

 

Історія кафедри іноземних мов розпочинається у 1953 році, з першого дня утворення Бердянського педагогічного інституту. Одним із перших завідувачів була старший викладач  А.  І. Волкова, яка сприяла створенню кафедри як самостійного навчального підрозділу. У період з 1985 по 2002 рр. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Л. О. Чулкова. Під її керівництвом було відкрито новий напрям підготовки «Мова та література (англійська, німецька)» спочатку на факультеті дошкільного виховання, а пізніше на факультетах підготовки вчителів початкових класів та філологічному. З 2002 р. завідувачем кафедри іноземних мов була кандидат педагогічних наук, доцент О. Б. Ярова. У лютому 2005 р. у результаті реорганізації кафедри іноземних мов для забезпечення підготовки фахівців у галузі «Філологія» була створена кафедра романо-германської філології, яку очолювали:

2005-2007 рр. – кандидат філологічних наук, доцент Н. С. Зубова;

2007-2012 рр. – доктор філологічних наук, професор М. П. Кочерган;

2012 р. – кандидат філологічних наук, доцент Н. Є. Леміш;

2012-2013 рр. – кандидат філологічних наук, доцент В. В. Богдан.

З вересня 2013 н. р. дві кафедри було об’єднано в одну – кафедру іноземних мов і методики викладання під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента О.Б. Ярової. З грудня 2014 р. по вересень 2016 р. кафедру очолювала доктор педагогічних наук, професор І. Я. Глазкова.

2016-2017 рр.– кандидат педагогічних наук, доцент І. В. Шиманович.

З вересня 2017 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Н. Ю. Панова. Сьогодні на кафедрі працюють: доктор філологічних наук Н. Ю. Панова, доктори педагогічних наук І. Я. Глазкова, О. Б. Ярова; кандидати філологічних наук, доценти А. М. Сердюк, В. В. Богдан, О. В. Дуброва, О. О. Каліберда, А. А. Мороз, Б. А. Салюк, М.Ю. Чикіль, І. В. Школа; кандидат філологічних наук, старший викладач Ю. П. Прядко; кандидати педагогічних наук, доценти Т. С. Розумна, О. А. Халабузар, І. В. Шиманович; кандидат педагогічних наук, викладач О.М. Кондратьєва, старший викладач І. Д. Нагай.

З 2017 р. отримано ліцензії на впровадження освіти за спеціальностями 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська), освітній ступінь: бакалавр та 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)), освітній ступінь: магістр.

З 2017 р. викладачі кафедри (доктор педагогічних наук, професор І. Я Глазкова та кандидати філологічних наук, доценти Б. А. Салюк та І. В. Школа) є учасниками грантової програми “English Access Microscholarship Program 2017-2019” при підтримці Project Harmony International та U. S. Embassy in Ukraine. «Програма малих стипендій з вивчення англійської мови» є 2-річною безкоштовною програмою вивчення англійської мови та країнознавства США для підлітків 13-15 років. Проект спрямований на розвиток їхніх лідерських якостей і виховання соціально-активних громадян та реалізується у понад 80 країнах світу. В Україні він успішно впроваджується міжнародною неприбутковою організацією ‘Project Harmony, Inc. Ukraine’ і фінансується Державним департаментом Сполучених Штатів Америки. У рамках проекту передбачено 360 годин позашкільних занять з англійської мови та країнознавства США, культурні заходи, а також інтенсивні навчальні сесії в літніх мовних таборах.

На базі кафедри організовано English Speaking Club, де студенти мають можливість спілкуватись з представниками англомовних країн.

У межах модернізації освітнього процесу та з метою підвищення рівня володіння іноземними мовами діють три лінгафонні кабінети.

Обмін досвідом та підвищення кваліфікації викладачів кафедри відбувається завдяки співпраці з науковцями вищих закладів освіти, зокрема, Запорізьким національним університетом, Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна, Мелітопольським державним педагогічним університетом імені Богдана Хмельницького, Маріупольським гуманітарним університетом.

Викладачі кафедри впроваджують новітні педагогічні технології в освітній процес, постійно підвищують науково-методичний рівень викладання, систематично публікують наукові статті у вітчизняних і закордонних виданнях, щорічно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, працюють над розробкою методичних матеріалів з дисциплін кафедри. Зміст освітнього процесу на кафедрі спрямований на гуманізацію підготовки фахівців, що передбачає всебічний розвиток особистості студента, повне розкриття його здібностей і надання можливостей для успішного та глибокого оволодіння навчальним матеріалом.

Керівництво студентською науковою роботою є однією з невід’ємних складових діяльності кафедри. Студентські статті з іноземної філології та методики викладання іноземних мов друкуються в наукових збірниках БДПУ та інших ВЗО.

Щороку викладачами кафедри проводится І тур Всеукраїнської олімпіади з іноземних мов.

Кафедрою постійно організовуються міжнародні науково-практичні конференції, де співорганізаторами є закордонні та вітчизняні вищі заклади освіти.

 

Поштова адреса:

Кафедра іноземних мов і методики викладання
Факультет філології та соціальних комунікацій
Бердянського державного педагогічного університету,
aуд. 5б203, вул. Горького, 19

м. Бердянськ, Запорізька обл., 71112

e–mail: kaf_fltm@ukr.net

 

Перелік навчальних дисциплін

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно) перша – англійська)

Спеціалізація: німецька мова

Перша іноземна мова (англійська)

Практична граматика англійської мови

Вступ до германської філології

Теоретична фонетика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Історія англійської мови

Лексикологія англійської мови

Стилістика англійської мови

Теорія та практика перекладу з англійської мови

Методика навчання іноземних мов

Література Англії та США

Корективний фонетичний курс англійської мови

Латинська мова

Країнознавство Великобританії і США

Друга іноземна мова (німецька)

Корективний фонетичний курс німецької мови

Історія та теорія німецької мови

Навчальна практика зі спеціальності (Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Виробнича практика зі спеціальності (Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська))

Виробнича практика зі спеціалізації (німецька мова)

 

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Спеціалізація: болгарська мова

Перша іноземна мова (англійська)

Практична граматика англійської мови

Теоретична граматика англійської мови

Історія англійської мови

Лексикологія англійської мови

Стилістика англійської мови

Методика навчання іноземних мов

Корективний фонетичний курс англійської мови

Вступ до мовознавства

Теоретична фонетика англійської мови

Вступ до літературознавства

Латинська мова

Вступ до германської філології

Країнознавство Великобританії і США

Навчальна практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

Виробнича практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)

Методологія наукового мовознавчого дослідження

Перша іноземна мова (англійська)

Сучасні технології викладання іноземних мов

Аналітичне читання з англійської мови

Англомовне академічне письмо

Актуальні проблеми германського мовознавства

Лінгвокраїнознавство англомовних країн

Виробнича практика зі спеціальності (Середня освіта (Мова і література (англійська))

 

Освітній ступінь: бакалавр

Спеціальність: 014 Середня освіта (Українська мова і література)

Спеціалізація: англійська мова

Англійська мова

Корективний фонетичний курс англійської мови

Практична граматика англійської мови

Країнознавство Великобританії і США

Методика навчання англійської мови

Виробнича практика за спеціальності (англійська мова)

 

Освітній ступінь: магістр

Спеціальність: 035 Філологія (українська мова та література)

Спеціалізація: англійська мова

Англійська мова

Лінгвокраїнознавство Великобританії і США

Сучасні технології навчання англійської мови