Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Богдан Валерій Володимирович

кандидат філологічних наук, доцент

Грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012 р.)
Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету (2011 р.)
Грамота Запорізького національного технічного університету (2008 р.)
Грамоти ректорів Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» (1997–2009рр.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народився 25 грудня 1957 р. у м. Дніпропетровську. У 1983 р. закінчив з відзнакою відділення романо-германської філології філологічного факультету Дніпропетровського державного університету.

Працював викладачем англійської мови в середніх школах № 11, 15 і 16 м. Бердянська.

З 1993 р. референт-перекладач, експерт, старший експерт відділу зовнішньоекономічних зв’язків акціонерного товариства «Абрис. З 1995 р. помічник голови міськвиконкому, експерт із зовнішньоекономічних зв’язків, завідувач відділу зовнішньоекономічної діяльності м. Бердянська.

З 1996 р. працює викладачем, старшим викладачем, завідувачем кафедри іноземних мов Академії управління та інформаційних технологій «АРІУ» м. Бердянська.

У 2006 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію «Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком» зі спеціальності 10.02.04 – германські мови (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. В.О. Самохіна).

З вересня 2010 р. – доцент кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету. У січні 2012 р. присвоєно вчене звання доцента.

У 2012–2013 рр. – завідувач кафедри романо-германської філології. З вересня 2013 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання.

Коло наукових інтересів – лінгвістика тексту.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія англійської мови», «Порівняльна граматика», «Практичний курс іноземної мови», «Практична фонетика іноземної мови», «Практична граматика іноземної мови».

Публікації

 1. Богдан В. В. Сборник образцов деловых документов : [учебн. пособ.] / В. В. Богдан. – Бердянск : Издательский центр «АРИУ», 1998. – 57 с.
 2. Дмитренко В. А. Проблема присоединения в английском языке языке / В. А. Дмитренко, В. В. Богдан // Вісник Харківськ. держ. ун-ту. Сер. романо-германська філологія. – 1999. – № 424. – С. 22-26.
 3. Богдан В.В. До питання про співвідношення парцеляції та приєднання // Іноземна філологія на межі тисячоліть : Тези доповідей міжнар. наук. конференції. – Харків : Константа, 2000. – С. 25-26.
 4. Богдан В.В. До питання про співвідношення парцеляції та приєднання // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Романо-германська філологія. – 2000. – № 500. – С. 192-197.
 5. Богдан В.В. Тематично-рематичні кореляції в частинах приєднувальних конструкцій з підрядним приєднувальним зв’язком і складнопідрядних речень // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “ Іноземна філологія на межі тисячоліть : Тези доповідей міжнар. наук. конференції. – Харків : Константа, 2000. – С. 24-26.
 6. Богдан В. В. Ділова комунікація : [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Бердянськ : Видавничий центр «АРІУ», 2000. – 157 с.
 7. Богдан В.В. Співвідношення лексико-граматичних форм приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень // Збірка наукових праць викладачів кафедри іноземних мов : Актуальні проблеми теорії та практики викладання романо-германських мов на початку ІІІ тисячоліття. – Бердянськ : АРІУ при ЗДУ, 2001. – С. 4-15.
 8. Богдан В.В. Співвідношення лексико-граматичних форм підрядних приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень у сучасній англійській мові // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Романо-германська філологія. – 2002. – № 567. – С. 101-108.
 9. Богдан В.В. Роль екстралінгвальних чинників у складі приєднувальних конструкцій з підрядним зв’язком і складнопідрядних речень у прагматичній орієнтації тексту / В.В. Богдан // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції “Наука і освіта ‘2003”. – Том 13. Філологія/ За заг. ред. Шепеля Ю.О. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. – С. 100-102.
 10. Богдан В.В. Пропозиціональні відношення в рамках приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень // Матеріали Всеукраїнської наук. конференції “Другі Каразінські читання : Два століття Харківської лінгвістичної школи” – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – С. 23-24.
 11. Богдан В.В. Тематично-рематичні кореляції в частинах приєднувальних конструкцій з підрядним приєднувальним зв’язком і складнопідрядних речень // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Романо-германська філологія. – 2003. – № 611. – С. 155-159.
 12. Богдан В.В. Варіативність приєднувальних конструкцій і складних речень із підрядним зв’язком у сучасній англійській мові // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “ Динаміка наукових досліджень – ‘2005”. – Том 59. Філологічні науки – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – С. 6-8.
 13. Богдан В.В. Рематичні компоненти приєднувальних конструкцій із підрядним приєднувальним зв’язком і складнопідрядних речень та їхні різновиди // Вісник Харківськ. нац. ун-ту. Романо-германська філологія. – 2005. – № 649. – С. 116-119.
 14. Богдан В.В. Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості приєднувальних конструкцій і складнопідрядних речень // Всеукраїнський науковий форум : Сучасна англістика : Стереотипність і творчість : Тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко). – Харків : Торсінг Плюс, 2006. – С. 17-19.
 15. Богдан В.В. Формально-синтаксична структура приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком // Матеріали наукової конференції студентів та викладачів АРІУ при ЗДУ “Актуальні аспекти регіонального управління” – Бердянськ, 2006. – С. 50-54.
 16. Богдан В. В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком : дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 “Германські мови” / В. В. Богдан – Х., 2006. – 242 с.:
 17. Богдан В.В. Щодо особливої значущості відокремленого приєднувального сполучникового засобу // Матеріали VI Міжнар. наук. конф. “Каразінські читання : Людина. Мова. Комунікація” – Харків : Константа, 2007. – С. 40-42.
 18. Богдан В.В.Щодо особливостей вираження експресивної реми в приєднувальних конструкціях і складнопідрядних реченнях // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту : збірник наукових праць. – Вип. 341 : Германська філологія. – Чернівці : Рута, 2007. – С. 13-19.
 19. Богдан В.В. Мультимедіа та Інтернет у самостійній роботі студентів внз // Матеріали Міжнародної наукової конференції “Еколого-економічні проблеми України, Азовсько-Чорноморського басейну : Економіка, екологія, освіта” – Бердянськ, 2007. – С. 63-64.
 20. Богдан В.В. До питання про лінгвістичний статус приєднувальних конструкцій і діалогічних єдностей // Другий Всеукраїнський науковий форум : Сучасна англістика : когніція, комунікація, текст. Тези доповідей / За ред. В.О. Самохіної (Дмитренко). – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2007. – С. 11-12.
 21. Богдан В. В. Ефективна ділова кореспонденція : [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Бердянськ : Видавничий центр «АРІУ», 2009. – 161 с.
 22. Богдан В. В. English for Economists: [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Бердянськ : Видавничий центр «АРІУ», 2009. – 172 с.
 23. Богдан В.В. Семантична специфіка відокремлених приєднувальних сполучникових засобів / Актуальні проблеми теорії та практики викладання романо-германських мов // Матеріали наукових досліджень викладачів та студентів АРІУ ЗНТУ – Бердянськ, 2008. – С. 3-5.
 24. Богдан В.В. Диференціація приєднувальних конструкцій і парцельованих речень на семантико-синтаксичному рівні//Матеріали наукової конференції студентів та викладачів “Актуальні аспекти регіонального управління” – Бердянськ, 2009. – С. 73-75.
 25. Богдан В.В. Диференціація споріднених синтаксичних одиниць на текстовому рівні // Третій міжнародний науковий форум : мова в контексті культури. Тези доповідей. – Ч. – Х. : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 18-21.
 26. До питання диференціації приєднувальної конструкції та парцельованого речення //Тиждень науки : тези доповідей наук.-техн. конф., 13–17 квітня 2009 р., Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – Т. 3. – С. 368-369.
 27. Функціонально-комунікативні особливості приєднувальних конструкцій // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. V. – Ч. 1. – С. 169-177.
 28. Богдан В.В. Магістральні напрямки розвитку сучасної лінгвістики тексту // Матеріали наукової конференції студентів та викладачів АРІУ “Актуальні аспекти регіонального управління” – Бердянськ, 2010. – С. 48-51.
 29. Еквівалентність різнорівневих одиниць : формальний аспект приєднувальних конструкцій і складних речень // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч. 1. – С. 135-142.
 30. Богдан В.В. Критерії розрізнення приєднувальних конструкцій і споріднених синтаксичних одиниць // Науковий вісник Чернівецьк. ун-ту. Серія «Германська філологія» : зб. наук. праць / наук. ред. Левицький В. В. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 532. – С. 85-96.
 31. Богдан В. В. Синтактика, семантика, прагматика англомовних приєднувальних конструкцій і складних речень з підрядним зв’язком : [монографія] / В. В. Богдан. – Донецьк : «ЛАНДОН-ХХІ», 2011. – 263 с.
 32. Богдан В. В. Приєднувальні конструкції з позицій теорії мовленнєвих актів / В. В. Богдан // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VІІ. – Ч. 1. – С. 48–54.
 33. Bohdan Valerij. Äquivalenz von Einheiten unterschiedlicher Ebenen : der formale Aspekt verknüpfter Konstruktionen und Hauptsätze in der modernen ukrainischen Sprache / Valerij Bohdan // ІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik : “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” ; herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – München – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2013. – Вd – S. 49–56.
 34. Bohdan V. V. The Correlation between Adjoining Constructions and Composite Sentences at Different Syntactic Levels / V. V. Bohdan // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В.А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VІІІ. – Ч. 2. – С. 52–59.
 35. Bohdan V. V. The Similarity of Formal Arrangement of Adjoining Constructions and Composite Sentences / V. V. Bohdan // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : [міжвуз. зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.С. Курило]. – Луганськ : ЛНУ, 2013. – № 14 (273). – Ч III. – С. 124–128.
 36. Богдан В. В. Текстові одиниці з позицій теорії мовленнєвих актів / В. В. Богдан // V Міжнародний науковий форум “Сучасна англістика і романістика : перший рубіж нового тисячоліття” : тези доповіді – Х. : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 41–42. 0,1 др.а.
 37. Богдан В. В. Особливості пояснення утворення часів Present Simple та Past Simple // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 70–73.
 38. Богдан В. В. Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних робіт для студентів напряму підготовки 6.020303 філологія. мова і література (англійська / німецька та болгарська) та спеціальності 7.02030302 мова і література (англійська / німецька та болгарська)» / В. В. Богдан, Г. А. Удовиченко, С. О. Філоненко – Бердянськ, 2014. – 75 с.
 39. Bohdan V. V. The Equivalence of Units at Different Syntactic Levels: Formal Aspect of Adjoining Constructions and Composite Sentences in Modern Ukrainian / V. Bohdan // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 132–138.
 40. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів» : [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Ч. 1. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 158 с.
 41. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів» : [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Ч. 2. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – 90 с.
 42. Богдан В. В. The Peculiarities of Explanation of Present Simple and Past Simple Tense Forms // «Сучасні германістика та романістика : мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О.О. Каліберда. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 23–25.
 43. Богдан В. В. Монолінгвізм vs. білінгвізм, полілінгвізм та диглосія // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих вчених (М. Бердянськ, 17-18 вересня 2015 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О.П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 86-88. – сторінки Kol-ko
 44. Богдан В. В. The Reflection of the Spatial Model of the Modal and Tense System of a Verb in Fiction/ В. B. Богдан // «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 172-173. сторінки Юн-ва
 45. Valeriy Bohdan. Semantic and Pragmatic Functions оf Adjoining Constructions аnd Complex Sentences / V. V. Bohdan // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Т. II: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 73-75.
 46. Богдан В. В. Щодо особливостей взаємодії внутрішнього й зовнішнього рівнів комунікації в повісті І. Франка «Борислав сміється» // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 7–8 квітня 2016). – К. : Міленіум, 2016. – С. 169–170.
 47. Богдан В. В. Complex Syntactic Units v. Composite Sentences: the Problem of Correspondence // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Міжнародної науково-практичної  конференції (19-20 травня 2016 p.) : збірник тез / упоряд. : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – C. 41–45.
 48. Bohdan V. V. How to Make Home Reading Classes more Effective / V. V. Bohdan // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. XІ. – С. 67–73.
 49. Богдан В. В. Modern Adventure Literature: Extending Narrative Possibilities /  В. B. Богдан // Мільйон історій: поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22 – 23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О.П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 173–174.
 50. Богдан В. В. As to the Strategies Applied in Scientific Discourse // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (Бердянськ, 20-21 жовтня 2016) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 128–131.
 51. Богдан В.В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів» : навч. посібник / Уклад. : В. В. Богдан. – Ч. 1. – 2-ге вид., розшир. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016 – 169 с.
 52. Богдан В. В. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів» : [навч. посіб.] / В. В. Богдан. – Ч. 2. – 2-ге вид., розшир. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – 148 с.
 53. Bohdan V. V. Home Reading: Problems and Ways of Solution / V. V. Bohdan // Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : [збірник тез] – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – 233 с. – С. 39–41.
 54. Bohdan Valerii. Adjoining Constructions and Parcelled Sentences from the Standpoint of the Theory of Speech Acts / V. V. Bohdan // Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених. – Бахмут : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДППУ», 2017. – Вип. 3 – С. 19–21.
 55. Bohdan Valerii. The Peculiarities of a Humorous Contact as a Communicative Act / V. V. Bohdan // Від смішного до великого : феномен комічного в літературі та культурі : матеріали Міжнародної наукової конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 128–131.
 56. Bohdan V. V. Semantic Specificity of Separated Connective Words Act / V. V. Bohdan // Проблеми та перспективи навчання іноземних мов у ВНЗ : матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару. – Харків, 2017.
 57. Практикум з домашнього читання за романом Дж. Грішема «Справа про пеліканів». Книга для вчителя : навч. посібник / Уклад. : В. В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2017. – 149 с.
 58. Bohdan Valerii. Supra-Sentence Units from the Standpoint of the Theory of Speech Acts Act / Valerii Bohdan // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. XІІІ. – С. 21–26.
 59. Valerii Bohdan. The Development of an Adjoining Construction through Time / Bohdan Valerii // Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – С. 9–11.
 60. Valerii Bohdan. Common and Distinctive Features of Complex Syntactic Units and Composite Sentences// Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 травня 2018 p.) : збірник тез / упоряд. : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Мелітополь :  Видавничий  будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – C. 24–29.