Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Чикіль Марія Юріївна

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

кандидат філологічних наук

Подяка Міністерства освіти і науки України (2015 р.)
Грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.)
Грамотами Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 15 квітня 1981 р. у м. Астрахані (Російська Федерація).

У 2003 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова та література (російська, англійська)». У 2004 р. закінчила магістратуру цього ж університету за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (російська)».

З 2003 р. по 2004 р. працювала вчителем англійської мови в загальноосвітній школі № 20 м. Бердянська і за сумісництвом лаборантом кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету. З 2004 р. по 2006 р. – старший лаборант кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету та за сумісництвом викладач цієї ж кафедри. З 30 серпня 2006 р. – асистент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

У 2007 р. на факультеті підвищення кваліфікації викладачів російської мови та літератури в Державному інституті російської мови імені О. С. Пушкіна (м. Москва, Російська федерація) прослухала курси з проблем сучасного російського мовознавства, російської літератури, культурології Росії, навчання філологів-русистів.

У 2009 р. закінчила аспірантуру Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.02 – російська мова. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію «Вербалізація оцінних значень в російській дитячій літературі середини ХХ – початку ХХІ століття» зі спеціальності 10.02.02 – російська мова на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.053.04 Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 1 березня 2010 р. – старший викладач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету. 1 квітня 2011 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.

26 червня 2014 р. присуджено вчене звання доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.

Підвищено рівень кваліфікації під час стажування у Донбаському державному педагогічному університеті (з 16.09.2015 до 16.10.2015 рр.).

У 2017 р. переведена на посаду доцента кафедри іноземних мов і методики викладання. У березні 2018 року взяла участь у регіональному тренінгу для викладачів англійської мови від RELO та U.S. Embassy Kyiv.

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням», «Англійська мова», «Практична граматика англійської мови».

Нагороджена грамотами Бердянського державного педагогічного університету, Грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015 р.).

Публікації

2012

 1. Чикіль М. Ю. Вербализация оценочных значений в текстах русской детской литературы (на материале произведений В. Драгунского, Н. Носова, Г. Остера, Э. Успенского) : [монографія] / М. Ю.Чикіль. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 204 с.

2013

 1. Чикіль М. Ю. Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода / М. Ю. Чикіль // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № – С. 149–153.
 2. Чикіль М. Ю. Вербализация логической оценки в текстах детской советской литературы / М. Ю. Чикіль // Наукові записки. Серія філологічна. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2013. – Вип. 38. – С. 137–139.

2014

 1. Чикіль М. Ю. Экспликация одоративной, вкусовой и осязательной оценки в текстах детской литературы ХХ–ХХІ вв. / М. Ю. Чикіль // Науковий часопис Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія № 9 : «Сучасні тенденції розвитку мов» : [зб. наук. пр.] / [за ред. В. І. Гончарова].– К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – Вип. 11. – С. 252–259.
 2. Чикіль М. Ю. Синтаксические средства экспликации квантитативных оценочных значений в текстах детской литературы / М. Ю. Чикіль// Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 466–469.
 3. Чикіль М. Ю. Языковые средства выражения социальной оценки/ М. Ю. Чикіль // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : [науч.-метод. журнал]. – К. : ИД «Аванпост – Прим». – № 1 (55). – С. 64–70.
 4. Чикиль М. Ю. Сенсорная оценка в романе Д. Дымова «Осужденные души»/ М. Ю. Чикиль // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред. Кірєва В. І. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 12–15.
 5. ЧикильМ. Ю. Реализация эстетических оценочных значений в текстах произведений Г. Б. Остера / М. Ю. Чикиль // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Нац. ун-т ДПС України, 2014. – Вип. ІV. – С. 115–118.
 6. Чикиль М. Ю. Реализация квантитативных оценочных значений в текстах детской литературы / М. Ю. Чикиль // Филология– культурология: диалог наук : материалы IV Международной науч. интернет-конф. / [ред.-сост. Н. В. Летаева]. – Одинцово : АНОО ВОО «Одинцовский гуманитарный ун-т», 2014. – С. 129–134.

2015

 1. Реализация морально-этических оценочных значений в текстах предвыборной агитации Язык и право: актуальные проблемы взаимодействи // Материалы V Международной научно-практической интернет-конференции, (г. Ростов-на-Дону, 15 ноября 2015г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.ling-expert.ru/conference/langlaw5/nikishina.
 2. Эмоциональная и рациональная оценка в тексте рассказа П. Вежинова «Синие бабочки» // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. О. П. Колінько, Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 44 – 45.
 3. Лексические средства оформления этических оценочных значений в текстах детской литературы постсоветского периода // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : Доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – С. 101 – 104.
 4. Лингвистические средства оформления тактильных оценочных значений в тексте романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – C.66-68.
 5. Реализация морально-этических оценочных значений в текстах предвыборной агитации «Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия»: Материалы V Международной научно-практической интернет-конференции: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw5/сhikil’.html.

2016

 1. Синкретизм выражения сенсорных оценочных значений в тексте романа П. Вежинова «Ночью на белых конях» // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 36 –39.
 2. Чикіль М. Ю. Вербализация морально-этической оценки человека по отношению к трудовой деятельности в тексте романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» // М.Ю. Чикиль / Язык. Право. Общество: сб.ст.IVМеждунар. науч.-практ. конф. (г.Пенза, 11-13 октября 2016 г.) / под ред.О.В.Барабаш, Т.В.Дубровской, А.К.Дятловой, Н.А.Павловой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – С. 348 – 351.
 3. Чикіль М. Ю. Вербализация квантитативных оценочных значений синтаксическими средствами языка в текстах детской литературы // М.Ю. Чикиль / Славянские языки и культуры в современном мире: ІІІ Международный симпозіум : труды и материалы(г. Москва, 23–26 мая2016г.) : к юбилею декана филол. фак-та МГУ проф. М. Л. Ремневой/ [сост. О. В. Дедова, Е. В. Петрухина, Л. М. Захаров : под общ. рук. проф. М. Л. Ремневой]. – М. : МАКС Пресс, 201 – С. 123.
 4. Лингвистические средства оформления зрительных оценочных значений в тексте романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VІ Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2016. – Вип. VІ. – С. 170 – 172.

2017

 1. Особенности экспликации логических оценочных значений в текстах советской детской литературы / Система і структура східнослов’янських мов : зб. наук. праць / редкол. : Ю. В. Кравцова (відп. ред.) [та ін.]; Мін-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, 2017. – Випуск 11. – С. 168 – 177.
 2. Репрезентация негативних эмоциональных оценочных значений в тексте повести А. Гуляшки «Случай в Момчилове» // Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18-19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 128 с.
 3. Вербалізація соціальних оцінних значень у дитячій літературі середини ХХ – початку ХХІ століття (порівняльний аспект) // Мова і соціум: етнокультурний аспект: кол. монографія / [відп. ред. О. П. Колінько; заст. вип. ред. О. А. Сопіна] – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 9 – 34.

2018

 1. Квантитативные оценочные значения в текстах детской литературы // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2018 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 255 – 258.