Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Дуброва Оксана Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2011 р.)
Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2010 р., 2012 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Дуброва Оксана Володимирівна народилася 18 січня 1979 року у м. Бердянськ Запорізької області.

У 2001 році з червоним дипломом закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту і отримала повну вищу освіту за спеціальністю: «Мова та література (російська, англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2005 роки працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі І –ІІІ ступенів №11 м. Бердянська. Під час роботи успішно пройшла атестацію та здобула ступінь вчителя другої категорії.

З 2005 року працює викладачем англійської мови на кафедрі іноземних мов і методики викладання.

У 2007 році вступила до аспірантури Інституту філології БДПУ за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Тема дисертаційного дослідження – «Архетипна пам’ять та її семіотичні відповідники у творах Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича».

У 2010 році у Спеціалізованій Раді Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара успішно захистила дисертаційне дослідження.

У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

У 2014 році закінчила Маріупольський державний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача англійської мови та зарубіжної літератури у вищій школі.

Викладає такі дисципліни: «Корективний фонетичний курс англійської мови», «Теоретична фонетика англійської мови», «Основна іноземна мова (англійська)».

 

ПОСІБНИКИ

 1. Творчі паралелі : Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич : [монографія] / Оксана Дуброва. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 167 с.
 2. Вступ до германістики : [навч. посіб.] / Наталя Володіна, Оксана Дуброва. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – 190 с.
 3. Практична фонетика англійської мови : [навч. посіб] / Оксана Дуброва, Ірина Шиманович. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – 306 с.
 4. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для студентів-германістів першого курсу) : [навч. посіб.] / О.В. Дуброва, О.А. Халабузар – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – 256 с.
 5. Практика усного та писемного мовлення англійської мови : наскрізна робоча програма навчальної дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / за заг. ред. Каліберди О.О. [Каліберда О.О., Дуброва О.В., Розумна Т.С., Шевчінська Т.Ю.]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – 114 с.
 6. Дуброва О.В. Теоретична фонетика англійської мови : [навч. посіб.]. / Оксана Дуброва. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – 186 с.
 7. Практична фонетика англійської мови : навч. посіб. [2-ге вид., доп.] / Оксана Дуброва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2016. – 288 с.

 

 

СПИСОК НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ

2005

 1. «Усього припасла мені доля…» : штрихи до літературного портрету В. Сіренка // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 1993. – Вип. Х. – 2005. – С. 410–421.

2006

 1. Архетипи природи в поезії В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / редкол. : В. О. Соболь (відп. ред.) та ін.]. – К. : Знання України, 1993. – 2006. – Випуск ХІ. – Частина друга. – С. 236–241.

2007

 1. Творчість Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича через кольористично-символічну призму // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Ніжин : Аспект-Поліграф. – 2007. – Випуск І. – С. 186–191.

2008

 1. Кольористична парадигма поезії В. Вітмена // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. – Серія : Філологія : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. Ю.М. Безхутрий]. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – 2008. – Випуск 54 (№836). – С. 84–87.
 2. Особливості версифікації В. Вітмена // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – Вип. XVIII. – С. 242–248.
 3. Образи-символи першостихій у поетичному світі В. Вітмена та Б.‑І. Антонича // Актуальні проблеми філології та американські студії : [матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 24-25 квітня 2008р.] : [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак]. – К. : Вид-во Європейського університету, 2008. – С. 101–102.

2009

 1. Міфософічність поетичного слова В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. XХ. – С. 190–195.
 2. Модифікація архетипових першостихій у творчості В. Вітмена та Б.‑І. Антонича // Сучасний погляд на літературу: [зб. наук. праць] : – [редкол. : В. Ф. Погребенник (відп. ред.), С. С. Кіраль (заст. відп. ред.), І. В. Савченко (відп. секретар) та ін.]. – К. : ДП «Інформ. – анал. агентство». – 2009. – Випуск 12. – C. 145–154.
 3. Солярні образи-символи в поезії Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. IV. – С. 42–46.
 4. Синкретизм язичницьких і християнських мотивів у поетичному світі В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Українське мовознавство : [міжвідомчий науковий збірник / відп. ред. А. К. Мойсеєнко]. – К. : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – Вип. 39/1. – С. 141–146.
 5. Філософські домінанти концептів «простору» та «часу» у поезії В.Вітмена та Б.-І. Антонича // Людина. Мова. Культура : [матеріали Міжнародної наукової конференції молодих науковців (3 квітня 2009 року, Горлівка)] : [текст]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2009. – С. 52–54.

2010

 1. Філософсько-антропологічні інтенції творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. С. Курило]. – Луганськ : Видавництво державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2010. – Вип. 4 (191). – С. 128–135.
 2. Архетип міста у поезії Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. XХІІІ. – Ч. І. – С. 280–285.
 3. Акватопіка художнього простору В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми філології : Мовознавство, літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : [зб. наук. статей / за заг. ред. д. пед. наук, професора Соколової І. В.] –. – Маріуполь:, 2010. – Т.ІІ : Літературознавство. Методика викладання філологічних дисциплін. – С. 46–51.
 4. Феномен архетипної пам’яті (на матеріалі творчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича) // Наукові записки : Літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / за ред. проф. М. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2010. – Вип. 30. – С. 201–212.

2011

 1. Лінгвокраїнознавчий вісник «VOX» / [Богдан В.В., Богданова О.І., Володіна Н.В., Дуброва О.В., Шиманович І.В.] – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 37 с.
 2. Трансформація християнських канонів в аспекті міфотворчості Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VІ. – Ч. 1. – С. 65–73.
 3. Прастихія води як своєрідний код поезії В. Вітмена та Б.-І. Антонича // Актуальні проблеми слов’янської філології : Лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. XXIV. – Ч. 2. – С. 26–32.

2012

 1. Вітмен як «новітній Христос американської релігії» / О. В. Дуброва // Зарубіжна література: газета для вчителів та методистів світової літератури. – №11 (747). – 2012. – С. 17–21.
 2. Концепція людини в поетичній міфології Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VII. – Ч. 1. – С. 215–224.
 3. Феномен символу в художній творчості / О. В. Дуброва // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. ХХV. –С. 288–292.
 4. Архетипні знаки космологічності та космогонічності в ліриці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Літературний процес : методологія, імена, тенденції. Серія :філологічні науки : [зб. наук. праць / редкол. : Бондарева О.Є., Борисенко К.Г., Буніятова І.Р. та ін.]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012.–№4. – С. 47–51.
 5. Художня трансформація повітряної стихії у ліриці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича / О. В. Дуброва // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVI. – Ч. 1. – С. 405–411.
 6. VOX: [лінгвокраїнознавчий вісник] / [Богдан В.В., Володіна Н.В., Дуброва О.В., Хвастова М.В. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 29 с.

2013

 1. Волт Вітмен та Богдан-Ігор Антонич: творчі паралелі / О. В. Дуброва // Вісник Львівського університету. Серія : іноземні мови : [зб. наук. праць]. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. – Вип. 20. – Ч. І. – 2013. – С. 128–136.
 2. Семіотичний простір архетипної пам’яті в поетичних творах (на матеріалі поезії Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича) / О. В. Дуброва // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Маріуполь, 24–25 травня 2013 р.) : [зб. тез / за заг. ред. проф. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 132–134.
 3. Тріада «маскулінність – фемінність – андрогінність» у циклі Волта Вітмена«Діти Адама» / О. В. Дуброва // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIIІ. – Ч. 3. – С. 169–177.
 4. Феномен онейротопу в канві поетики Волта Вітмена // Актуальні проблеми слов’янської філології: лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XXVIІ. – Ч. 2. –С. 495–502.

2014

 1. Поетичний доробок Волта Вітмена крізь призму гендерної інтерпретації /О. В. Дуброва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва].– Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. І. – С.120–127.
 2. Танатологічні мотиви у віталістичній поетиці Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез / упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – С. 111–113.
 3. Двовір’я як філософсько-світоглядна домінанта в поетичному дискурсі Волта Вітмена та Богдана-Ігоря Антонича // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст. / гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 55–62.

2015

 1. Дуброва О.В. Поэтика Уолта Уитмена : поиск гендерной и национальной идентичности // Векторы развития образовательного пространства в XXI веке : предпосылки, реальность, перспективы [Текст] : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, студентов, 22 – 23 апреля 2015 года / СГПИ (филиал) ФГБОУ ВПО «ПГНИУ». – Соликамск : СГПИ, 2 – С. 30–32.
 2. Дуброва О.В. Особенности использования цветообразов в творчестве Богдана-Игоря Антонича и Уолта Уитмена (компаративный аспект) // Перевод в меняющемся мире : Материалы Международной научно-практической конференции, г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол.: Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. – М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. – С. 397–404.
 3. Dubrova O. Whitman’s poetry in the light of “queer” studies // Сучасні германістика і романістика : мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21–22 травня 2015 р.) : збірник тез / упорядники : І.Я. Глазкова, В.В. Богдан, О.О. Каліберда. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 55–57.
 4. Дуброва О.В. Гомоеротична поезія Волта Вітмена періоду громадянської війни // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VМіжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 84–86.

2016

 1. Дуброва О.В. Формування фразеологічної компетенції на уроках англійської мови за допомогою зooмopфних та фітоморфних фразеологізмів 41. О.В. Дуброва // Психологія а педагогіка: необхідність впливу науки на розвиток практики в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26–27 лютого 2016року) : Львів : «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 23‑25.
 2. Дуброва О.В. Цикл Волта Вітмена «Діти Адама» у світлі квір-теорії / Наукові записки університету Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 61. – С. 244–246.
 3. Дуброва О.В. Підіпригора VS Фандорін (на матеріалі творів Владислава Івченка та Бориса Акуніна) // Актуальні проблеми філологічної науки : сучасні наукові дискусії : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 25–26 березня 2016 року / відп. ред. д-р філол. наук, проф. І.В. Ступак. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2016. – C. 54–55.
 4. Дуброва О.В. The Peculiarities of Ukrainian and Russian Translations of Walt Whitman’s Poems // ОСВІТА, НАУКА ТА ВИРОБНИЦТВО: РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 21 квітня 2016 року. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – С. 50–51.
 5. Дуброва О.В. Sexus, or the Problems of Sex in Walt Whitman’s Lyrics // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (19 – 20 травня 2016 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 91–93.
 6. Дуброва О.В. Особенности временных параметров в творчестве Уолта Уитмена и Богдана-Игоря Антонича // Сохранение и развитие языков и культур коренных народов Сибири: материалы IV Международной научно-практической конференции (Абакан, Республика Хакасия, 19–20 мая 2016 года) / отв. ред. Т. Г. Боргоякова. – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2016. − С. 289–292 (РИНЦ).
 7. Dubrova Oksana. Queer theory as a means of analysis and interpretation of literary works // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 88 – 90.

2017

 1. Oksana Dubrova. Phenomenon of Archetypal Memory (on the Material of W. Whitman’s and B.-I. Antonych’s Works / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http: //ri-urbanhistory.org.ua / projects/429-the-Sixth International Symposium from multidisciplinary Study of Memory “Discourse of memory in the days of oblivion”

2018

 1. Dubrova Oksana. Poetry as a Key Factor in the Formation of Walt Whitman’s Homosexual Identity // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2018 р.) : збірник тез / упорядники : І.Я. Глазкова, В.В. Богдан. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 66‑70.