Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Халабузар Оксана Анатоліївна

доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

кандидат педагогічних наук, доцент

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009)
Грамота Міністра освіти і науки України (2000)
Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2000, 2009, 2011, 2014)
Подяка  міського голови м. Бердянська (2014)
Наукометрика

ORCID iD

0000000323380854

Google Scholar

31gbED4AAAAJ

Researcher iD

0000

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія
Халабузар О.А. працює на кафедрі іноземних мов з 1998 р.  Оксана Анатоліївна викладає
дисципліни: «Теорія та практика перекладу», «Практичний курс іноземної мови», «Інтерактивний
курс англійської мови», «Іноземна мова за професійним спрямуванням». Викладач активно
займається науково-дослідною роботою,  є керівником НДРС БДПУ. У 2009. р. успішно захистила
наукове дисертаційне дослідження «Формування культури логічного мислення майбутніх
спеціалістів», спеціальність «13.00.04 – теорія та методика професійної освіти». У 2010 році
опубліковано монографію «Культура логічного мислення педагога у контексті сучасної фахової
підготовки» У 2010 році отримано гриф МОН на одноосібний посібник для студентів факультету
комп’ютерних технологій та систем „Технічний переклад. Завдання для самостійної роботи» У 2010
році отримано вчене звання доцента кафедри іноземних мов Інституту філології та соціальних
комунікацій БДПУ. У 2013 році отримано гриф МОНМС на навчальний посібник «Культура логічного
мислення лінгвіста».У співавторстві Халабузар О.А. було  видано навчальний посібник для
самостійної роботи магістрантів, якому надано гриф Міністерства освіти та науки України. Також у
співавторстві було видано навчальний посібник «Англійська мова. Кредитно-модульний курс»,
якому надано гриф МОНМС). У 2014 році опубліковано одноосібний посібник «Теорія та практика
перекладу. Англійська мова». У 2015 році у співавторстві з Дубровою О. В., Халабузар О. А. було
опубліковано посібник «Вступ до германістики». У 2018 опубліковано одноосібний інтерактивний
посібник «English.Computer Technologies» для студентів, що вивчають сучасні комп’ютерні
технології. Викладач має ґрунтовні наукові знання, відповідну методичну підготовку, постійно
займається самоосвітою, обізнана з новітніми досягненнями педагогічної науки.

Публікації

2000

1. Володіна О. А. Взаємодія української мови та культури / О. А. Володіна // Актуальні
проблеми слов’янської філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.].
– К. : Знання, 2000. – Вип.5. – С. 61–64.
2002

1. Халабузар О. А. Підготовка вчителів сільських шкіл на заочній формі навчання / О. А.
Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
(Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2002. – Вип. № 6. – С. 85–91.
2. Халабузар О. А. Психологія навчання мовам та її специфічні особливості / О. А.
Халабузар // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки :
[зб. наук. пр. / редкол. : Т. І. Сущенко та ін.]. – Київ-Запоріжжя, 2002. – Вип. 25. – С. 252–255.
3. Халабузар О. А. Дидактичні ігри як засіб збагачення вокабуляру учнів (на уроках англійської
та російської мови) / О. А. Халабузар // Актуальні проблеми слов’янської філології :
лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К. : Знання України, 2001. –
С.162–171.

2003

4. Халабузар О. А. Логічна аргументація як засіб розвитку особистості вчителя / О. А.
Халабузар // Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти : матеріали Всеукраїнської наук.-
практ. конф. (Запоріжжя, 8–10 квітня 2003 р.). – Київ-Запоріжжя : Просвіта, 2003. – Ч. 2. –
С.193–195.

2004

5. Халабузар О. А. Педагогічні умови формування логічної культури студентів у логосфері ВНЗ /
О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
(Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2004. – С.102–110.
6. Халабузар О. А. Логіка в системі формування професійної культури вчителя (до історії
розвитку науки) / О. А. Халабузар // Педагогіка та психологія : [зб. наук. праць]. – Харків, 2004. –
Вип. 25. – С.111–117.
7. Халабузар О. А. Професійна підготовка вчителя у сучасних умовах / О. А. Халабузар //
Гуманізація навчально-виховного процесу : [зб. наук. праць]. – Слов’янськ : Видавничий центр
СДПУ, 2004. – Вип. ХХІІ. – С. 164–170.
8. Халабузар О. А. Формування логічної культури студентів у контексті сучасної освіти / О. А.
Халабузар // Навчання, виховання та розвиток: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.–
Бердянськ : БДПУ, 2004. – С. 61–64.

2005

9. Халабузар О. А. Компоненти логічної культури / О. А. Халабузар // Гуманізація навчально-
виховного процесу : [зб. наук. праць]. – Слов’янськ : Видавничий центр СДПУ, 2005. – Вип. ХХV.
– С. 131–136.
10. Халабузар О. А. Формування логічної культури студентів в умовах диференційованої
підготовки / О. А. Халабузар // Педагогіка і психологія формування творчої особистості :
проблеми і пошуки : [зб. наук. праць]. – Київ-Запоріжжя, 2005. – Вип. 34. – С. 95–99.
11. Халабузар О. А. Формування логічної культури студентів у сучасних умовах /
О. А. Халабузар // Динаміка наукових досліджень : матеріали Міжнародної наук.-практ.  конф. –
Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – Т. 36. Педагогіка. – С. 42–44.
12. Халабузар О.А. The logical culture’s forming in the conditions of the Bolognskyi process / О.А.
Халабузар // Матеріали Міжнародної наук.-практ. відео-інтернет конф. [«Наука та інновації
2005»]. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005 – . – (Серия «Педагогічні науки»). Т. 15. – С.
64–67.

2006

13. Халабузар О. А. Значення позитивної мотивації щодо формування логічної культури / О. А.
Халабузар // Культура народів Причорномор’я. – Ялта, 2006. – Т. 2. – Вип. 82. – С. 209–211.
14. Халабузар О. А. Методичні рекомендації зі спецкурсу «Формування культури логічного
мислення» / О. А. Халабузар. – Бердянськ : БДПУ, 2006. – 48 с.

2007

15. Khalabuzar O. A. The culture of Linguist’s Logical Thinking. Basis characteristics / O. A.
Khalabuzar // Нова філологія : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2007. – № 27. – С. 121–124.
16. Халабузар О. А. Формування змістовно-процесуального компоненту культури логічного
мислення лінгвіста / О. А. Халабузар // Культура народів Причорномор’я. – Ялта, 2007. – Т.2. –
Вип. 110. – С. 260–263.
17. Німецька мова :  [навч. посіб для самост. роб. магіст.] (рекомендовано МОН України, лист
№ 1.4/18-Г-524 від 11.04.2007 р.) / [укл. : Н. В. Володіна, Н. Г. Данукало, О. А. Халабузар]. –
Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 204 с.
18 Халабузар О. А. Формування логічних умінь студентів-лінгвістів у контексті вдосконалення
їхньої культури логічного мислення / О. А. Халабузар // Педагогіка і психологія формування
творчої особистості : проблеми і пошуки : [зб. наук. праць]. – Запоріжжя. – 2007. – Вип. 47. –
С. 331–337.

2008

19 Халабузар О. А. Про культуру логічного мислення / О. А. Халабузар // Українська мова та
література : [газета для вчит. укр. мови та літ.].  – К. : Вид. дім «Шкільний світ», 2008. – С.
13–14.
20 Халабузар О. А. Особистісно-діяльнісний підхід у формуванні культури логічного мислення
лінгвіста в умовах інформатизації освіти / О. А.  Халабузар // Науковий вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка : [зб. наук. праць]. – Житомир : ЖДУ ім. Івана
Франка, 2008. – № 37. – 114–118.
21 Халабузар О. А. Характеристика помилок та утруднень під час формування критичного
мислення як одного з показників культури логічного мислення студентів / О. А. Халабузар //
Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні
науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 4. – С. 118–125.
22 Халабузар О. А. Базисні характеристики рефлексивного компоненту формування культури
логічного мислення / О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного
педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 3. – С. 45–50.
23 Халабузарь О. А. Логические умения и затруднения формирования культуры логического
мышления студентов / О. А. Халабузарь // Национальная идентичность высшего образования в
России: вызовы и перспективы модернизации : материалы Международной наук.-практ. конф.
(Невинномысск, 25 сентября 2008 г.). – Невинномысск : НГТИ, 2008. – С. 243–248.
24 Халабузар О. А. Варіативна технологія формування культури логічного мислення / О. А.
Халабузар // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : [зб.
наук. праць]. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 51. – С. 354–360.
25 Халабузар О. А. Технічний переклад : [завд. для самост. роб. студ.  спец. 6.01.01.04
Комп’ютерні системи та мережі] / Оксана Халабузар. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – 187 с.
26 Англійська мова. Кредитно-модульний курс : [навч. посіб.] / [укл. : О. Ярова, Н. Панова,
І. Калюжна, І. Школа, О. Халабузар; за заг. ред. О. Б. Ярової]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво
«Аспект-Поліграф», 2008. – Ч. ІІ.– 356 с.

2009

27 Англійська мова. Кредитно-модульний курс : [навч. посіб.] / [укл. : О. Ярова, Н. Панова,
І. Калюжна, І. Школа, О. Халабузар; за заг. ред. О. Б. Ярової]. – 2-ге вид., перероб. – Ніжин :
ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2009. – Ч. ІІ. – 292 с.
28 Халабузар О. А. Компетентнісний підхід до професійної підготовки вчителя в умовах
євроінтеграційних процесів / О. А. Халабузар // Запровадження компетентнісного підходу в
навчанні гуманітарних предметів : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. : [зб. тез
доповідей]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С.86–88.
29 Халабузар О. А. Варіативна технологія форомування логічного мислення / О. А. Халабузар
// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні
науки). – Бердянськ : БДПУ, 2008. – № 4. – C. 13–19.
2010

30. Халабузар О. А. Технічний переклад : [завд. для самост. роб. студ.  спец. 6.01.01.04
Комп’ютерні системи та мережі] / Оксана Халабузар. – 2-ге вид., рознир. та доповн. –
Бердянськ : БДПУ, 2010. – 237 с.
31 Халабузар О. А. Логічне мислення майбутніх педагогів як складова професійної підготовки /
О. А. Халабузар // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. –
Мелітополь : МДПУ. – 2010. – Вип 4. – С.123–129.
32 Халабузар О. А. Формування самостійності під час навчально-пізнавальної діяльності як
показника сформованості культури логічного мислення у майбутніх лінгвістів / О. А. Халабузар
// Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні
науки). – Бердянськ : БДПУ, 2010. – № 2.  – С. 172–176.
33 Халабузар О. А. Особливості комп’ютерного дискурсу / О. А. Халабузар //  Актуальні
проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст. / гол.
ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 5. – Ч.1. – С. 21–28.
34 Халабузар О. А. Медіа-комунікація у контексті сучасних когнітивних досліджень / О.А.
Халабузар // Наукові записки Інституту журналістики : [наук. зб. / за ред. В. В. Різуна]. – К. : КНУ
імені Тараса Шевченка, 2010. – Т. 38. – С. 22–26.
35 Khalabuzar O.  Forming of the reflective position of students on the English lessons / O.
Khalabuzar // Актуальні проблеми філології : мовознавство, літературознавство, методика
викладання філологічних дисциплін : [зб. наук. статей / за заг. ред. д. пед. н., проф.
Соколової І. В.]. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 305–309.
36 Халабузар О. А., Соломіна С. Особистісно-діяльнісний підхід у формуванні культури
логічного мислення майбутнього викладача іноземних мов в умовах інформатизації освіти /
О. А. Халабузар, С. Соломіна // Актуальні проблеми філології : мовознавство,
літературознавство, методика викладання філологічних дисциплін : [зб. наук. статей / за заг.
ред. д. пед. н., проф. Соколової І. В.]. – Маріуполь : МДГУ, 2010. – С. 324–329.
37 Халабузар О. А. Варіативна методика формування логічного мислення студентів-лінгвістів
на заняттях з англійської мови / О. А. Халабузар // Сучасні стратегії та методи
навчанняіноземних мов : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Горлівка, 16 квітня 2010
р.). – Горлівка : ГДПІМ, 2010. – С. 145–147.
38 Халабузар О. А. Культура логічного мислення педагога у контексті сучасної фахової
підготовки : [монографія] /  Оксана Халабузар. – Бердянськ, Видавець Ткачук О. В., 2010. – 284
с.
39 Халабузар О. А. Технічний переклад : [завд. для самост. роб. студ.  спец. 6.01.01.04
Комп’ютерні системи та мережі] (рекомендовано МОН України, лист № N1/11-4913 від 10.06.10
р.) / Оксана Халабузар. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 239 с.
40 Khalabuzar O. The culture of linguist’s logical thinking / O. Khalabuzar // Мова і культура :
матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 21 червня 2010 р.). – Київ. : Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2010. – С. 62–68.

2011

41 Халабузар О. А. Формування культури логічного мислення : [навч. посіб.] / Оксана
Халабузар. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – 247с.
42 Халабузар О. А. Педагогічна культра як інтегративний компонент професійної підготовки
майбутнього вчителя / О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного
педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 2. – С. 284–291.
43 Халабузар О. А. Features of functioning of symbols in Tolkin’s creativity and in the literature of
Modernism / О. А. Халабузар // Мариністика в сучасній літературі : матеріали Міжнародної наук.-
практ. конференції (Бердянськ, 9–10 вересня 2010 р.). – Бердянськ : БДПУ. – Вип XXIV. –Ч. ІІ. –
С. 281–288.

44 ВІЛ-СНІД знання і розуміння : [метод. посіб. для соц. пед. та псих. ЗОШ та студ. ВНЗ] / О. А.
Халабузар, І. В. Школа. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2011. – 120 с.
45 Халабузар О. А.  Корпус Миру США в Інституті філології та соціальних комунікацій БДПУ /
О. А. Халабузар // Бердянские ведомости : [газета]. – Бердянськ, 2011. – № 10. – С. 6.
46 Халабузар О. А. Культура логічного мислення лінгвіста в умовах сучасної фахової підготовки
/ О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного
університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2011. – № 4.  – С. 311–319.

2012

47 Халабузар О.А. Культура логічного мислення лінгвіста : [навч. посіб.] / Оксана Халабузар. –
Бердянськ. : Видавець Ткачук О. В., 2012. – 384 с.
48 Халабузар О.А. Технічний переклад : завд. для сам. роб. студ. [навч. посіб.]. / Оксана
Халабузар. – Бердянськ. : Видавець Ткачук О.В., 2012. – 239 с.
49 Логічні знання та вміння в процесі формування мовної особистості / О. А. Халабузар //
Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук.
ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXV. – Ч. 1. – С. 342–352.
50 Синергетична парадигма в освітніх процесах / О. А. Халабузар // Освіта впродовж життя:
розвиток освітніх структур : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. (Донецьк, 24
квітня 2012 р.). – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – С. 70–74.
51 Фахова підготовка лінгвіста у контексті імплементації нелінійної парадигми освіти /
О. А. Халабузар // Педагогіка та психологія проблеми науки та практики : матеріали
Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (Львів, 21 вересня 2012 р.). – Львів, 2012. – С. 82–86.
52 Інфернальні та християнські образи в новелах Клайва Стейплза Льюїса / О. А. Халабузар //
Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук.
ст. / гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. XXVІ. – Ч. 1. – С. 180–188.
53 Теоретичні засади застосування синергетичної парадигми в процесі фахової підготовки /
О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
(Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 3. – С. 220–228.
54 Застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста в
умовах інформатизації освіти / О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського
державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 2. –
С. 287–294.
55 Застосування синергетичного підходу в процесі фахової підготовки лінгвіста /
О. А. Халабузар // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету
(Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 1. – С 292–300.

2013

56 Діяльність Інституту психолого-педагогічної освіти та мистецтв (за 2012–2013 навчальний
рік) / [ред.-упоряд. Л. В. Коваль, О. А. Халабузар]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. –
412 с.
57 Особливості застосування перекладацьких трансформацій під час реферування готичної
літератури / О. А. Халабузар // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та
літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. –
Вип. VIIІ. – Ч. 3. – С. 70–78.
58 Поетика часу та простору в контексті дослідження міфопоетики Дж. К. Роулінг на матеріалі
роману «Гаррі Поттер та в`язень Азкабану» / О. А. Халабузар // Актуальні проблеми іноземної :
лінгвістика та літературознавство : [міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ :
БДПУ, 2013, 2013. Вип. VII. – С. 151–161.
Репрезентація локусів у міфопоетиці Дж. К. Роулінг / О. А. Халабузар // Науковий вісник
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки :
[міжвуз. зб. наук. ст.]. – Аксіома, 2013. – Вип. 33. – Ч.1. – С. 338–342.
59 Актуальні проблеми фахової підготовки лінгвістів / О. А. Халабузар // Наука – від теорії до
практики : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Сопот, 29 березня 2013 р.). – Сопот, 2013.
– С. 54–63.
60 Особливості функціонування логосфери ВНЗ / О. А. Халабузар // Проблеми сучасної
педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія : [зб. наук. ст.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип.
38. – Ч.2. – С. 136–143.
61 Актуальні проблеми фахової підготовку лінгвістів / О. А. Халабузар // Наука – от теории к
практике : [сб.науч. докладов]. – Сопот : Sp. z o.o «Diamond trading tour», 2013. – С. 48–54.
62 Аспекты формирования культуры логического мышления студентов в процессе
профессиональной подготовки / О. А. Халабузар // Преемственность между дошкольным и
начальным образованием в условиях введения федерального государственного
образовательног стандарта : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Таганрог, 26 лютого

2013 р.). – Таганрог, 2012. – С. 107–111.
2014

63 Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції учнів в умовах профілізації
навчання / Людмила Антоненко, Оксана Халабузар // Рідна школа : [наук.-пед. журнал]. – 2014. –
№ 6. – С. 71–76.
64 Формування комунікативної компетенції учнів / О. А. Халабузар // /Людина в мовному просторі :
історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф.
(Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез / упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО-
П Ткачук О. В., 2014. – С. 226–230.
65 Культура логічного мислення лінгвіста : [навч. посіб.] (Рекомендовано МОН України, лист № №
1/11-5589 від 18.03.2013) / Оксана Халабузар. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2013. – 384 с.
Теорія та практика перекладу: [навч. посіб.] / Оксана Халабузар. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 524
с.

2015

66 Дуброва О. В., Халабузар О. А. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для
студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. / О. В. Дуброва, О.А. Халабузар. – Бердянськ,
БДПУ, 2015. – 264 с
67 Культура логічного мислення в умовах сучасної професійної підготовки/ О. А. Халабузар //
Науковий вісник . – Зб. статей: Одеса:, 2015. – Вип. 1.– С. 222-229.
68 Professional Training of Future Teachers of Humanitarian Disciplines in the Context of Modern
Educational Paradigm / О. А. Халабузар // Зб.наук.пр. БДПУ (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ,
2015.– №1. – С. 278-285.
69 Some Aspects of Juridical Translation/ О. А. Халабузар // сб.ст ІІІ Междунар. науч.-практ. конф.
(г.Пенза, 13-14 мая 2015г.)/ под ред. к.филол.н. О.В.Барабаш, д.филол., н., доц. Т.В.Дубровской,
к.пед.н., доц. Н.А.Павловой.- Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.-352-354с.
70 Інноваційні педагогічні технології у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови /
О. А. Халабузар // Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2015. – Вип. 3. – С. 345-351.

2016

71. Дуброва О. В., Халабузар О. А. Вступ до германістики (кредитно-трансферний курс для
студентів-германістів першого курсу): навч. посіб. / О. В. Дуброва, О.А. Халабузар. – Бердянськ,
БДПУ, 2016. – 264 с
72. Імплементація синергетичного підходу в підготовці майбутніх філологів / О. А. Халабузар //
Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2016. – Вип. 1. – С. 285-291. (0,5 др.арк).
73. Synergetic Paradigm within the process of Linguist’s Professional Training/ О. А. Халабузар //
Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції [«Людина в мовному просторі: історична
спадщина, проблеми, перспективи розвитку»] (м.Бердянськ, 19-20 травня 2016р.)/ упорядники:
І.Я.Глазкова, В.В.Богдан.- Бердянськ: БДПУ, 2016. – С. 75-77.(0,1 др.арк)
74. Synergetic Paradigm within the Process of Linguist’s Professional Training/ О. А. Халабузар //
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 23-24 вересня 2016 р.). –
Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – С. 263-266.(0,1 др.арк)
75. Актуальні питання формування іншомовної комунікативної компетенції/ О. А. Халабузар
//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг.
ред. к.філол.н., доцента Назаренко Н.І. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С. 173-176.(0,1 др.арк).
76. Особливості перекладу фразеологізмів із кольоровою семантикою /
О. А. Халабузар // Матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених
[Мова і соціум: етнокультурний аспект], (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) :
[збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – с. 81-84 (0,1
др.арк)

2017

77. Forming of the Reflective Position of Students on the English lessons / О. А. Халабузар // Наукові
записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Вип. 1. – С. 222-228. (0,5 др.арк).
78. Structural and Semantic Peculiarities of the Phraseological Units with the Colouring Semantics //
Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2017. – Вип. 3. – С. 256-262. (0,5 др.арк).
79. Актуалізація логічних знань та умінь у процесі підготовки майбутніх учителів // Матеріали ІІ
Міжнародної науково-практичної конференції [Актуальні прикладні та практичні проблеми
психолого-педагогічої науки], (м. Бердянськ, 29–30 листопада 2017 р.) : [збірник тез] /. – Бердянськ :
БДПУ, 2017. – с. 148-152 (0,3 др.арк)
80 Синергетична парадигма у контексті нелінійної педагогіки// Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції [Актуальні прикладні та практичні проблеми психолого-педагогічої науки],
(м. Бердянськ, 29–30 листопада 2017 р.) : [збірник тез] /. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – с. 153-157 (0,1
др.арк)

2018

81. Халабузар Оксана. Формування логічних знань та умінь у контексті підготовки майбутніх
лінгвістів // Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 73-79. (0,5 др.арк).
82. The realization of the modern educational vectors within the training of the future pedagogues //
Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції [Актуальні прикладні та практичні
проблеми психолого-педагогічої науки], (м. Бердянськ, 7-8 липня 2018 р.) : [збірник тез] /. –
Бердянськ : БДПУ, 2018. – с. 106-111 (0,3 др.арк)
83. The formation of the students’ logical skills at English lessons// Матеріали ІІI Міжнародної науково-
практичної конференції [Людина в мовному просторі], (м. Бердянськ, 17-18 липня 2018 р.) : [збірник
тез] /. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – с. 238-231 (0,3 др.арк)
84. Халабузар О. А. English.Computer Technologies: навч. посіб. / О.А. Халабузар. – Мелітополь,
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 320 с

2019

85. Khalabuzar О. А. Formation of the students’ logical skills: manuscript. / О.А. Khalabuzar. –Riga,
Latvia, KS OmniScriptum, Lap Lambert Publishing, 2019. – 56p.
https://www.morebooks.de/store/ru/book/formation-of-the-students-logical-thinking/isbn/978-620-0-26572-
2
86. Халабузар О. А. Theory of Translation for the Future Linguists: навч. посіб. / О.А. Халабузар. –
Мелітополь, Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 356 с.
87. Formation of Students’ Logical Thinking within the Multicultural Educational Society.
Oksana Khalabuzar, Olena Kondratieva, Maria Chykil, Tetiana Nikishyna
http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2199
http://kutaksam.karabuk.edu.tr/index.php/ilk/article/view/2199
88. . Халабузар Оксана. Особливості юридичного перекладу // Наукові записки БДПУ . – Бердянськ:
БДПУ, 2019. – Вип. 18. – С. 196-202. (0,5 др.арк).
89. Халабузар Оксана. Завдання з алгоритмами, Qrкоди, квести та аур-дискусії в контексті
підготовки майбутніх лінгвістів // Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2019. – Вип. 1. – С.

361-369 (0,5 др.арк).
90. Халабузар Оксана. Formation of Logical Skills (Based on Fantasy Fiction’s Samples) // Language
and Society . – Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Республіка Болгария),
2019. – Вип. 1. – С. 139-146 (0,5 др.арк).
91. Халабузар Оксана Forming of the logical skills with the help of the samples of fantasy fiction//
Наукові записки БДПУ . – Бердянськ: БДПУ, 2019. – Вип. 2. – С. 319-325. (0,5 др.арк).

2020

92. Khalabuzar O.A. Formation of the Students’ Logical Thinking. – Мелітополь: Видавничий будинок
Мелітопольської міської друкарні, 2020 – 254с.
93. THE MULTIMEDIA CONTENT AS THE WAY OF INTENSIFICATION OF THE DISTANCE
LEARNING// Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [Людина в
мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку], (Бердянськ, 12 травня
2020 р.) : [збірник тез ][Електронний ресурс] /. – Бердянськ: БДПУ, 2020 – С. 181-186.