Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Каліберда Оксана Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент

Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за публікацію монографії (від 14.05.2015 р.)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014 р.)
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.)
Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 27 жовтня 1969 р. у м. Бердянську Запорізької обл.

Закінчила факультет романо-германської філології Запорізького державного університету за спеціальністю «Англійська філологія» й отримала кваліфікацію «Філолог. Викладач англійської мови і літератури».

З вересня 2008 р. працює старшим викладачем кафедри романо-германської філології Бердянського державного педагогічного університету.

З листопада 2009 р. по жовтень 2012 р. – аспірантка денної форми навчання кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету (спеціальність 10.02.04 – германські мови). Тема дослідження: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Р. К. Махачашвілі).

19 квітня 2013 р. захистила дисертацію з теми: «Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови в спеціалізованій вченій раді Д 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

З вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів: семасіологія, когнітивна лінгвістика, теоретична та практична лексикографія.

Викладає навчальні дисципліни: «Лексикологія англійської мови», «Актуальні проблеми сучасної германістики», «Практика усного і писемного мовлення (англійська мова)».

Публікації

2012

 1. КалібердаО. О. Енциклопедичний контент у лінгвістичному словнику (на матеріалі Longman Dictionary of English Language and Culture) / О. О. Каліберда // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 51. – С. 83–88.

2013

 1. КалібердаО. О. Енциклопедизм як різнорівневий складник англомовних тлумачних словників : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. О. Каліберда. – Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 20 с.
 2. КалібердаО. О. Англійська лексикографія раннього середньовіччя / О. О. Каліберда // Вісник ЛНУ ім. Тараса Шевченка. Філологічні науки : [зб. наук. пр.]. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – № 14 (273), ч. 1. – С. 203–209.

2014

 1. КалібердаО. О. Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів» / О. О. Каліберда // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Філологічна серія : [зб. наук. пр.] / [уклад. : Ковальчук І. В., Коцюк Л. М., Новоселецька С. В.]. – Острог : Вид-во Національного ун-ту «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 22–24.
 2. КалібердаО. О. Тлумачно-енциклопедична дихотомія в англійській лексикографічній парадигмі / О. О. Каліберда // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Філологічні науки : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – Кн. 1. – С. 22–25.
 3. КалібердаО. О. Греко-римська концепція енциклопедії в лексикографічному аспекті / О. О. Каліберда // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – С. 36–41.
 4. КалібердаО. Енциклопедизм англійської лінгвістичної лексикографії : [монографія] / Оксана Каліберда. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – 240 с.
 5. Каліберда О. О. Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії Середньовіччя. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство) : зб. наук. паць / гол. ред. Н. Л. Іваницька. Вінниця : ТОВ «Фірма Планер», Вип. 20. С. 40-46.

2015

 1. Каліберда О. О. Функції енциклопедичних та лінгвістичних тлумачних словників. Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ імені М.Гоголя, 2015. Кн. 1. С. 29-32.
 2. Каліберда О. О. Тенденції розвитку західноєвропейської енциклопедичної лексикографії Нового часу та епохи Просвітництва. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць / уклад. : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2015. Вип. 54. С. 111-114.
 3. Дуброва О. В., Каліберда О. О., Розумна Т. С., Шевчінська Т. Ю. Практика усного та писемного мовлення англійської мови. Наскрізна робоча прогр. навч. дисципліни, освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», галузь знань 0203 Гуманітарні науки, напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська, болгарська) / за заг. ред. Каліберди О. О. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. 114 с. (С. 3-15; с. 23-27; с. 49-60; с. 75-77; с. 87-89; с. 91-112)
 4. КалибердаО. А. Развитие английской двуязычной лексикографии. Перевод в меняющемся мире : материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Саранск, 19–20 марта 2015 г. / редкол. : Буренина Н. В., Панфилова С. С., Ивлева А. Ю., Захарова Н. В., Злобин А. Н., Седина И. В., Аржанова И. А., Танасейчук А. Б. М.: Издательский центр «Азбуковник», 2015. С. 404-407.
 5. Каліберда О. О. English Lexicology: Lecture Course : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. 216 с. (Англ. мов.)
 6. Kaliberda O. Glosses and glossaries as predecessors of English linguistic dictionaries. Сучасна германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Бердянськ, 21-22 трав. 2015 р. : зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 64-67.
 7. Kaliberda O. Juxtaposition of Linguistic and Non-Linguistic Content in English Linguistic Lexicography. Science and Education a New Dimension. Budapest : Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 2015. Philology, III (13). Issue: 62. P. 12-15.

2016

 1. Каліберда О. О. Структурні рівні лексикографічного довідника. Мова і література в контексті сучасної освіти : Міжвуз. наук.-метод. семінар, м. Мелітополь, 13 трав. 2016 р. : зб. тез. Мелітополь : Мелітопольський держ. педагог. ун-т, 2016. С. 63-66.
 2. KaliberdaO. O. Transition from Bilingual to Monolingual Dictionaries in English Linguistic Lexicography. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-пакт. конф., м. Бердянськ, 19-20 трав. 2016 р. : зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ : БДПУ, 2016. С. 137-140.
 3. Каліберда О. О. Подолання бар’єрів при роботі з англомовним лінгвістичним словником. Сучасні тенденції у сфері лінгвістики, мовної комунікації та методики викладання іноземних мов : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль, 18-19 трав. 2016 р. / відп. за вип. Н. С. Лиса. Тернопіль : Астон, 2016. С. 82-84.

2017

 1. Каліберда О. О. Двомовна лексикографія в перекладознавчому аспекті. Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві й лінгвістиці : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : Вид. центр НПУ ім.М. П. Драгоманова, 2017. – С. 146-149.
 2. Kaliberda O. Germanic Linguistic Lexicography: English and Dutch National Traditions. Germanic Sandwich Conference, 16-18 March, 2017 in Münster : Book of Abstracts. Institut für Niederländische Philologie, 2017. P. 28.

2018

 1. Каліберда О. О. Британський національний корпус: від паперових конкордансів до електронного формату. Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 17-18 трав. 2018 р. : зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Бердянськ : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 86-90.