Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Прядко Юлія Павлівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р.)
Подяка Запорізького національного університету (2017 )
Наукометрика

ORCID iD

0000000157323343

Google Scholar

Researcher iD

F48962019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія
Прядко Юлія Павлівна народилася 28 серпня 1979 р. у місті Бердянську Запорізької області. У
1996 році з відзнакою закінчила ЗОШ №6 м. Бердянська та вступила до Бердянського
державного педагогічного інститу. У 2001 році з відзнакою закінчила філологічний факультет
Бердянського державного педагогічного інститу за спеціальностю «Мова та література
(російська, англійська або німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя російської мови та
літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.
З 2000 р. по 2001 р. працювала вчителем англійської мови у загальноосвітній школі І –ІІІ
ступенів №6 м. Бердянська. З 2001 по 2008 р. працювала вчителем англійської мови у ЗОШ І-
ІІІ ст. № 2 м. Бердянська. Під час роботи успішно пройшла атестацію та здобула ступінь
вчителя другої категорії. З 2001 р. по 2002 р. працювала за сумісництвом викладачем кафедри
іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.
З вересня 2008 р. – викладач кафедри іноземних мов Азовського регіонального інституту
управління Запорізького національного технічного університету.
У 2009 році вступила до аспірантури Інституту філології Бердянського державного
педагогічного університету за спеціальністю 10.01.05 – порівняльне літературознавство.
З вересня 2014 працює на кафедрі іноземних мов та методики викладання Інституту філології
та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету на посаді
викладача.
У лютому 2016 р. захистила кандидатську дисертацію “Творчість С. Довлатова в
американському літературознавстві: проблеми рецепції” (науковий керівник – кандидат
філологічних наук, доцент І. Е. Співак).
На підставі рішення Атестаційної колегії від 1 липня 2016 р. ДК №037224. Прядко Юлії
Павлівні було присуджено науковий ступінь доктора філософії (кандидата філологічних наук).
Сфери наукових інтересів: Business English, English for historians, питання міжкультурної
комунікації, проблеми перекладознавства та особливості художнього перекладу.

Нагороди: Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
(2016 р.); подяка Запорізького національного університету (2017 ).

 

 

Публікації

2011

1. Прядко Ю. П. Американские страницы жизни и творчества С. Довлатова / Ю. П. Прядко //
Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб.
наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. ХXIV. – Ч.I. – С. 298 – 307.
2. Прядко Ю. П. С.Довлатов и “Новый американец” / Ю. П. Прядко // Мова і культура. (Науковий
журнал) – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. – Т. VI (152). C. 237 – 244.

2012

3. Прядко Ю. П. Творчество С. Довлатова и американская литературная традиция (обзор
исследований) / Ю. П. Прядко // Мова і культура. (Науковий журнал) – К. : Видавничий дім
Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 15. – Т. ІІІ (157). – C. 350 –
2013

4. Прядко Ю. П. Америка глазами С. Довлатова / Ю. П. Прядко // Актуальні проблеми іноземної
філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. –
Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VІІІ. – Ч. I. – С.191 –
5. Прядко Ю. П. Рецепция творчества С. Довлатова в периодической печати 80-х годов ХХ века /
Ю. П. Прядко // Світова література на перехресті культур і цивілізацій : зб. наук. праць. –
Симферополь : Бизнес Информ, 2013. Вип. 7. – Ч.I. – С. 185 – 194.

2014

6. Прядко Ю. П. Рецепция творчества С. Довлатова в американском литературоведении в
первой половине 1990-х годов / Ю. П. Прядко // “У тридев’ятому царстві”: феномен казки в
літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнар. наук. конф (25 – 26 вересня 2014 р.) : збірник
тез. – [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – С.157 –

2015

7. Priadko Yuliya The Reception of S. Dovlatov’s Personality and Oeuvre by American Specialists in
Literature of the First Half of 1990 th  / YuliyaPriadko // Spheres of Culture – Lublin, 2015. – Vol. 12. –
C. 198 – 205.

2016

8. Прядко Ю. П. Особливості американської перекладацької рецепції творчості С. Довлатова /
Ю. П. Прядко // матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному
просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (19 – 20 квітня 2016 р.). –
Бердянськ, 2016 – С. 168 – 170.
9. Прядко Ю. П. Творчість С.Довлатова в сучасному американському науково-критичному
дискурсі (кінець 2010 років) / Ю. П. Прядко // Науковий вісник Національного університету
біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки» / Редкол.
:С. М. Ніколаєнко, (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип.  – C. 244 – 251.
10. Прядко Ю. П. Проблеми рецепції інонаціональної літератури / Ю. П. Прядко // матеріали
міжвузівської науково-методичного семінару «Мова і література в контексті сучасної освіти»
(13 травня 2016 р.). – Мелітополь, 2016 – С. 138 – 140.
2017

11. Прядко Ю. П. Особенности рецепции творчества Сергея Довлатова американским
литературоведением во второй половине 2010-х / Ю. П. Прядко // матеріали III Міжнародної
науково-практичної конференції «Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в
сучасному поліетнічному суспільстві» (23 – 24 вересня 2017 р.). – Мелітополь, 2017 – С. 326 –
329.

2018

12. Прядко Ю. П. Мовна інтуіція у контексті міжкультурної комунікації / Ю. П. Прядко // матеріали II
Міжнародної науково-практичної конференції «Людина в мовному просторі: історична
спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (17 – 18 квітня 2018 р.). – Бердянськ, 2018 –
С. 178 – 180.
13. Прядко Ю. П. Використання методу проектів як засобу підвищення ефективності навчання
іноземних мови / Ю. П. Прядко // матеріали ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
молодих вчених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (16
травня 2018 р.). – Бахмут: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2018 – С. 130 – 133.
14. Прядко Ю. П. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя у контексті
інтернаціоналізації вищої освіти / Ю. П. Прядко // матеріали II Міжнародної науково-практичної
конференції «Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового
простору: стан, проблеми, перспективи» (18 – 19 квітня 2018 р.). – Маріуполь: МДУ, 2018 –
С. 429 – 431

2019

15. Прядко Юлия Особенности рецепции творчества С.Довлатова американським
литературоведением второй половины 90-х г.г. ХХ в. / Юлия Прядко // Language and Society . –
Шуменський університет «Епископ Константин Преславски» (Республіка Болгария), 2019. –
Вип. 1. – C. 147 – 163 (0,5 др.арк).
16. Priadko J. Literature and Visual Art Interaction in the Novels “The Waves” and “To the Lighthouse”
by Virginia Woolf. Journal of History Culture and Art Research, 8(2), 2019, 114-122. (Web of
Science)
17. English for Students Majoring in History+ СD : [навч. посіб.] / Ірина Школа, Юлія Прядко. –
Мелітополь : Видавничий дім Мелітопольської міської друкарні, 2019. – 264 с.