Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Салюк Богдана Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки (2013)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету за видання колективної монографії (2013)
Наукометрика

ORCID iD

0000000299522399

Google Scholar

dlsAAAAJ&hl

Researcher iD

E64142019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 7 лютого 1986 р. у м. Колобжег (Польща). У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 р. закінчила магістратуру Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література» та магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

З 2008 по 2011 рр. – аспірантка кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

10 листопада 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми: «Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей» зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Н.З. Кучма).

У 2011–2012 рр. – асистент кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

У 2012–2014 рр. – старший викладач кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

З 1 вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів – література для дітей та юнацтва, сучасна зарубіжна проза.

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Практикум з іноземної мови».

Публікації

 1. Інтертекстуальні аспекти трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» // Волинь філологічна : текст і контекст. Інтертекстуальність у системі художньо-філософського мислення : теоретичні й історико-літературні виміри : зб. наук. пр. – Вип. 7 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – С. 265-271.
 2. Жанрові ознаки детективу в трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» // Український вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х т. – Т. ІІ. – Чернігів, 2009. – С. 82-83.
 3. Образ мегаполісу в творах для дітей Е. Кестнера та Вс. Нестайка // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІV. – С. 182-189.
 4. Рыжие обжоры детской литературы: «Призрак Трикстера» // Актуальные проблемы изучения языка и литературы : теория и практика коммуникативного воздействия : материалы V Междунар. науч.-практ. конф., 27-29 окт. 2010 г., / науч. ред. И. В. Пекарская ; отв. ред. В. П. Антонов. – Абакан : Издательство ГОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова», 2010. – С. 165-167.
 5. Проблеми дослідження дитячої літератури у сучасному українському літературознавстві // Український вимір : міжнар. зб. інф., освіт., наук., метод. ст. і мат. з України та діаспори : у 3-х т. – Т. І. – Чернігів, 2010. – С. 80-82.
 6. Психологічний портрет бешкетників дитячих оповідань В. Винниченка та повісті Н. Боден «Збігло літо» // Studia Methodologica. – Випуск 31. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – С. 133-137.
 7. enfant terrible дитячої літератури в контексті проблеми «бешкетник vs. суспільства» // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. VI. – Ч. 2. – С. 12-18.
 8. Образ дитини-бешкетника крізь призму етноімагології (на матеріалі повісті М. Твена «Пригоди Тома Сойєра» і трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки») // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. пр. – Вип. 11 / упоряд. Л. К. Оляндер. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 222-230.
 9. Особливості портретування персонажа бешкетника в дитячій літературі // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 1. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2011. – С. 103-109.
 10. Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника // Кременецькі компаративні студії : зб. наук. пр. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 100-108. (Index Copernicus International,  CiteFactor, Research  Bible, InfoBase Index)
 11. Enfant terrible у дитячій літературі. Типи сюжетів і провідні мотиви творів // Зарубіжна література. – 2012. – № 11 (747). – С. 4-7.
 12. Екзистенційний мотив смерті у прозі про бешкетників (на матеріалі творів М. Твена, І. Койн та В. Винниченка) // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом: материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых ученых, педагогов и преподавателей (15-20 октября 2012 г.) / науч. ред. К.В. Патырбаева, Е.Ю. Мазур ; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 245-248.
 13. Бешкетник як традиційний образ літератури для дітей і про дітей: типологія та ґенеза // Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М.М. Греб, С.М. Глазова, О.П. Колінько, Б.А. Салюк, С.І. Корнієнко; автор передмови С.В. Ломакович. – Донецьк : ЛАНДОН, 2012. – С. 72-109. – 246 с.
 14. perpetuum mobile дитячої літератури : типологія традиційних образів дитини-бешкетника // Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.
 15. Бешкетництво-як-бунт і проблема «шибеник vs цивілізація» у літературі для дітей і про дітей // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 4. – Рівне : Дятлик М., 2013. – С. 139-143.
 16. Шляхи «міграцій» традиційного образу дитини-бешкетника в кіномистецтво // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г., г. Абакан / науч. ред. И.В. Пекарская, отв. ред. В.П. Антонов. – Абакан : Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», 2013. – С.74-75.
 17. Особливості хронотопу творів про бешкетників драматичного типу // Jahrbuch der І Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». – Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013; Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. – Verlag Otto Sagner, München – Berlin – Leipzig – Washington, D.C., 2014. – P. 411-420.
 18. Дитяча література у дискурсі літературознавчої компаративістики // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.) : збірник тез / упор. О.Б. Ярова, В.В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С. 113-116.
 19. Образ чарівного коня у фольклорних і літературних казках // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2014 р.) : зб. / ред.-упор. С.С. Журавльова. – Бердянськ, 2014. – С. 118-120.
 20. Екзистенційний мотив правди / неправди у прозі про дітей-бешкетників (на матеріалі оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» та повісті Н. Боден «Збігло літо») // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 листопада 2014 р.) / за заг. ред. д.п.н., професора Соколової І.В., к.філол.н., доцента Бумбур Ю.М. – Маріуполь : МДУ, 2014. – Частина 1. – C. 83-86.
 21. «Мандрівний замок Хаула» Д.В.Джонс і Гайяо Міядзакі: інтермедіальна взаємодія художнього тексту та екранізації // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Вип. 227. Т. 239. Філологія. Літературознавство. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – С. 45-52
 22. Кіноінтерпретації оповідання О.Генрі «Вождь червоношкірих» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 375-380.
 23. Типологія образу бешкетника у серії книг про Гаррі Поттера // Сучасні германістика та романістика : мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.): збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. –     С. 161-165.
 24. Художественный перевод детской литературы в контексте литературной компаративистики // Язык. Право. Общество : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.) / под ред. к.филол.н. О. В. Барабаш, д.филол.н., доц. Т. В. Дубровской, к.пед.н., доц. Н. А. Павловой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 247-249.
 25. До проблеми анімаційної екранізації творів дитячої літератури: pro et contra // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 5. – Львів, 2016. – С. 172-178
 26. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / Ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 245. – С. 230-236 (Index Copernicus, Global Impact Factor)
 27. Використання інфографіки у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей // Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття : матеріали  Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. (24 лютого 2016 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. – С.113-117
 28. VII мандрівний симпозіум «Література. Діти. Час» у столичних масштабах // Всесвітня література в школах України ; гол. ред. Т. Гревцева. – 2016. – № 5. – С. 3-6
 29. Типологія інтертексту в романі Марка Твена «Пригоди Гекельберрі Фінна» // ременецькі компаративні студії ; ред. Чик Д. Ч., Пасічник О. В. – 2016 – Вип.VI – Т.І. – С. 224-233 (Index  Copernicus International,  CiteFactor, Research  Bible, InfoBase Index)
 30. Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – №4 – С. 31-38 (Index Copernicus, Google Scholar, Researchbib Journal Index and Archive, Open Academic Journals Index, Universal Impact Factor, Polska Bibliografia Naukowa, Eurasian Scientific Journal Index, Scientific Indexing Services, The Journals Impact Factor (JIF), CiteFactor)
 31. Потойбічні подорожі у дитячій літературі: семантика і топоси // Мільйон історій. Поетика пригод у літературі та медіа : зб. наук. Матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016р.) / гол. ред. О.П. Новик. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.144-146.
 32. Інтертестуальний аналіз передвиборчої промови Гілларі Клінтон // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Назаренко Н.І. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С.34-36
 33. Поетика «дитячої» прози Марка Твена у контексті інтертекстуального аналізу // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2017 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Федорової Ю.Г. – Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 180-183
 34. Category of exclusion within the context of contemporary Ukrainian education / Saliuk B., Zakharova N. // European Humanities Studies: State and Society / Europejskie Studia Humanistyczne: Państwo I Społeczeństwo. – 2018. – Issue 1 (II). – P. 99-110 (Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukowa, Biblioteka Narodova)
 35. English for Choreographers (Англійська мова для хореографів) : Навчальний посібник. – Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 175 с.
 36. Literature and Visual Art Interaction in the Novels “The Waves” and “To the Lighthouse” by Virginia Woolf / Saliuk B., Shkola I., Priadko J., Panova N. // Journal of History Culture and Art Research. – 2019. – 8(2). – P. 114-122.