Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Салюк Богдана Анатоліївна

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю та вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки (2013)
Грамота Бердянського державного педагогічного університету за видання колективної монографії (2013)
Наукометрика

ORCID iD

0000000299522399

Google Scholar

dlsAAAAJ&hl

Researcher iD

E64142019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 7 лютого 1986 р. у м. Колобжег (Польща). У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету та отримала кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2008 р. закінчила магістратуру Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література» та магістратуру Запорізького національного університету за спеціальністю «Англійська мова та література».

З 2008 по 2011 рр. – аспірантка кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

10 листопада 2011 р. захистила кандидатську дисертацію з теми: «Типологія традиційних образів дитини-бешкетника у художніх творах для дітей і про дітей» зі спеціальності 10.01.05 – порівняльне літературознавство (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Н.З. Кучма).

У 2011–2012 рр. – асистент кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

У 2012–2014 рр. – старший викладач кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

З 1 вересня 2014 р. – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету.

Коло наукових інтересів – література для дітей та юнацтва, сучасна зарубіжна проза.

Викладає навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Практикум з іноземної мови».

Публікації

2012

 1. Салюк Б. А. Олівер Твіст крізь призму парадигми традиційних образів дитини-бешкетника / Б. А. Салюк // Кременецькі компаративні студії : [зб. наук. пр.]. – Кременець : ВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка, 2012. – Вип. 2 : Діккенс 2012. – С. 100–108.
 2. Салюк Б. А. Enfant terribleу дитячій літературі. Типи сюжетів і провідні мотиви творів / Б. А. Салюк // Зарубіжна література : [наук. журнал]. – 2012. – № 11 (747). – С. 4–7.
 3. Салюк Б. А. Екзистенційний мотив смерті у прозі про бешкетників (на матеріалі творів М. Твена, І. Койн та В. Винниченка) / Б. А. Салюк // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом : материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, молодых ученых, педагогов и преподавателей (Пермь, 15–20 октября 2012 г.) / [науч. ред. К.В. Патырбаева, Е. Ю. Мазур]. – Пермь : Перм. гос. нац. иссл. ун-т, 2012. – С. 245–
 4. Салюк Б. А. Бешкетник як традиційний образ літератури для дітей і про дітей: типологія та ґенеза / Б. А.Салюк // Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : [колективна монографія] / [Греб М. М., Глазова С. М., Колінько О. П., Салюк Б. А., Корнієнко С. І.] / [авт. передм. С. В. Ломакович]. – Донецьк : Ландон, 2012. – С. 72–109.

2013

 1. Салюк Б. Рerpetuum mobile дитячої літератури: типологія традиційних образів дитини-бешкетника : [монографія] / Б. Салюк.– Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 216 с.
 2. Салюк Б. А. Бешкетництво-як-бунт і проблема «шибеник vs цивілізація» у літературі для дітей і про дітей / Б. А.Салюк // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Рівне : Дятлик М., 2013. – Вип. 4. – С. 139–143.
 3. Салюк Б. А. Шляхи «міграцій» традиційного образу дитини-бешкетника в кіномистецтво / Б. А. Салюк // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности: материалы VIII Международной науч.-практ. конф. (Абакан, 24–25 октября 2013 г.). – Абакан : Изд-во ФГБОУ ВПО «Хакасский гос. ун-т им. Н. Ф. Катанова», – С. 74–75.

2014

 1. Салюк Б. А. Особливості хронотопу творів про бешкетників драматичного типу / Б. А. Салюк // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Die Ukraine aus globaler Sicht»/ [herausgegeben von O. Novikova, P. Hilkes, U. Schweier]. – Munchen – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – P. 411–420.
 2. Салюк Б. Дитяча література у дискурсі літературознавчої компаративістики / БогданаСалюк // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – С. 113–
 3. Салюк Б. А. Образ чарівного коня у фольклорних і літературних казках / Б. A.Салюк // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наук. конф. (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 118–
 4. Салюк Б. «Мандрівний замок Хаула» Д. В. Джонс і Гайяо Міядзакі: інтермедіальна взаємодія художнього тексту та екранізації / Богдана Салюк // Наукові праці : [наук.-метод. журнал]. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 227, т. 239 : Філологія. Літературознавство. – С. 39–43.

2015

 1. Салюк Б. Кіноінтерпретації оповідання О.Генрі «Вождь червоношкірих» // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 375-380.
 2. Салюк Б. Типологія образу бешкетника у серії книг про Гаррі Поттера // Сучасні германістика та романістика : мова в контексті культури : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (21-22 травня 2015 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 161-165.
 3. Салюк Б. Художественный перевод детской литературы в контексте литературной компаративистики // Язык. Право. Общество : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015 г.) / под ред. к.филол.н. О. В. Барабаш, д.филол.н., доц. Т. В. Дубровской, к.пед.н., доц. Н. А. Павловой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 247-249.
 4. Салюк Б. Хронотоп війни у повісті Ірмгард Койн «Дівчинка, з якою дітям не дозволяли дружити // «Над берегами  вічної  ріки»:  темпоральний  вимір  літератури»  :  матеріали  Міжнародної наукової  конференції  (24-25  вересня  2015  р.)  :  зб.  /  [ред.-упор.  С.С. Журавльова].  –  Бердянськ  :  ФО–П Ткачук О.В., 2015. – С. 138-140.

2016

 1. Салюк Б. До проблеми анімаційної екранізації творів дитячої літератури: pro et contra // Література. Діти. Час : Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Вип. 5. – Львів, 2016. – С. 172-178
 2. Салюк Б. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 7-8 квітня 2016 р. – К. : Міленіум, 2016. – С. 169-170
 3. Салюк Б. Проблема інтертекстуального прочитання роману Марка Твена «Пригоди Тома Сойєра» // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. збірник наукових праць. Серія «Філологічні науки» / Ред. кол.: С. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2016. – Вип. 245. – С. 230-236
 4. Салюк Б. The problem of animated adaptation of the works of children’s literature: pro et contra // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали I Міжнародної  науково-практичної  конференції (19–20  травня  2016 р.) :  збірник  тез  /  упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – C. 261-262
 5. Салюк Б. Використання інфографіки у навчанні англійської мови студентів немовних спеціальностей // Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ.  інтернет-конф. (24 лютого 2016 р.) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. – С.113-117
 6. Овдійчук Л., Салюк Б. VII мандрівний симпозіум «Література. Діти. Час» у столичних масштабах // Всесвітня література в школах України ; гол. ред. Т. Гревцева. – 2016. – № 5. – С. 3-6
 7. Салюк Б. Типологія інтертексту в романі Марка Твена «Пригоди Гекельберрі Фінна» / Б. Салюк // Кременецькі компаративні студії ; ред. Чик Д. Ч., Пасічник О. В. – 2016 – Вип. VI – Т.І. – С. 224-233
 8. Салюк Б. Потойбічні подорожі у дитячій літературі: семантика і топоси // Мільйон історій. Поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. Матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 144-146.
 9. Салюк Б. Візуалізація даних у навчанні англійської мови у внз // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.128-131
 10. Салюк Б. Інтертестуальний аналіз передвиборчої промови Гілларі Клінтон // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2016 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Назаренко Н.І. – Маріуполь : МДУ, 2016. – С.34-36
 11. Салюк Б. Технології візуалізації даних у викладанні англійської мови у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2016. – №4 – С. 31-38
 12. Салюк Б. Поетика «дитячої» прози Марка Твена у контексті інтертекстуального аналізу // Мови та літератури у полікультурному суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17 листопада 2017 р.) / за заг. ред. к.філол.н., доцента Федорової Ю.Г. – Маріуполь : МДУ, 2017. – С. 180-183

2017

 1. Салюк Б. Специфіка хронотопу творів про бешкетників // Українська література від давнини до сучасності: парадигми, напрямки, проблеми (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора В. Ф. Шевченка) : матеріали міжвишівських наукових читань / редкол. : Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – С. 131-133

2018

 1. Салюк Б. Інтертекст передвиборчої промови Гілларі Клінтон // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2018 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 187-189.
 2. Салюк Б. Образ Києва в трилогії Вс. Нестайка «Тореадори з Васюківки» // Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11–12 жовтня 2018 р.) / редкол. : Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. – С. 145-147
 3. Салюк Б. Екзистенційний мотив втечі у прозі про бешкетників // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 85-87
 4. Салюк Б. Застосування візуалізації даних під час вивчення англійських модальних дієслів // Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному поліетнічному суспільстві: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 27-28 вересня 2018 р.). – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018. – С. 335-338