Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сердюк Алла Михайлівна

викладач кафедри іноземних мов

Наукометрика

ORCID iD

000000019162940X

Google Scholar

0000

Researcher iD

E41982019

Scopus iD

ResearchGate iD

0000

У 1987 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет, факультет романо-германської філології за спеціальністю «Французька та німецька мови».

З 1994 р. – викладач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту.

У 2002 р. захистила у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.15. – загальне мовознавство на тему «Мотиваційна основа назв рослин у первинному і вторинному семіозисі (на матеріалі української, російської, німецької та французької мов)» (науковий керівник – доктор філол. наук, професор С.П. Денисова).

З 2005 р. – доцент кафедри іноземної філології. З 2006 р. – доцент кафедри романо-германської філології Інституту філології БДПУ. 3 2008 по 2014 роки – завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ; з 2014 по 2016 роки – директор Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ.

З 2017 року – доцент кафедри іноземних мов і методики викладання.

Коло наукових інтересів охоплює дослідження фразеологізмів та концептів на матеріалі різносистемних мов.

А. М. Сердюк автор понад 100 публікацій, серед яких два посібники рекомендовано Міністерством освіти і науки України: «Вступ до мовознавства. Модульний курс» (лист № 1.4/18-Г-1307 від 06.06.2008 р.), «Латинська мова. Збірник котнтрольно-тренувальних вправ, тестових завдань та контрольних робіт» (лист № 1.4/18-Г-654 від 26.04.2007 р.).

Публікації

2012

 1. Сердюк А. М. Авторская интерпретация эмоциональных концептов в современной французской прозе [Электронный ресурс] / А. М. Сердюк // Пространство профессиональной коммуникации : материалы интернет-конф. (Тверь, 1 ноября 2011 г. – 31 января 2012г.). – Тверь : Филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический
  ун-т. – Режим доступа : http://www.engectver.ru/konferenciya/7s/serduk.php.
 2. Сердюк А. М. Метафора як засіб вербалізації концепту «сміх» / А. М. Сердюк // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Сімферополь, 26–28 січня 2012 р.). – Сімферополь: Кримський ін-т бізнесу УЕУ, 2012. – С. 98–99.
 3. СердюкА. М. Особливості вираження концепту rire у сучасній французькій мові (на матеріалі роману Б. Вербера «L’empre des anges») / А. М. Сердюк // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 48. – С. 151–154.
 4. СердюкА. М. Одоративні властивості рослин як мотиваційна основа їхнього найменування: транспозиція ознак (на матеріалі української та російської мов) / А. М. Сердюк // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2012. – Вип. ІІ. – С. 34–38.
 5. Сердюк А. М. Особенности изображения надличностного характера смеха в украинской и русской языковых картинах мира: сопоставительный аспект (на материале произведений В.Винниченко и В. Набокова) / А. М. Сердюк // Славянские языки и культуры в современном мире : труды и материалы ІІ Международного науч. симпозиума (Москва, 21–24 марта 2012 г.) / [сост. Дедова О. В., Захаров Л. М., Лифанов К. В. ; под общ. рук. М. Л. Ремнёвой]. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2012. – С. 97.
 6. Сердюк А. М. Функціонування колоративу blanc у сучасній французькій мові / А. М. Сердюк // Франція та Україна: наук.-практ. досвід у контексті діалогу національних культур: матеріали XV Міжнародної конф. / [упор. І. С. Кірковська]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – С. 122–123.
 7. СердюкА. М. Іронія у мові Калина Терзійського / А. М. Сердюк // Матеріали Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 17–18 травня 2012 р.) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Цанов С. М.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 83–84.
 8. Сердюк А. М. Семантическая интерпретация названий растений: аксиологический потенциал (на материале русского, украинского, немецкого и французского языков) / А. М. Сердюк // Семиозис и культура. Текст в лабиринтах современности : тезисы докладов IX Международной науч. конф. / [сост. КитайгородскийМ. Д., Майбуров А. Г.,. Королева Т. П, Фадеева И. Е., Сулимов В. А.]. – Сыктывкар : КГПИ, 2012. – С. 26.
 9. Сердюк А. М. Празник на българската любовна поезия : [cценарій]/ [укл. Цанов С. М., Сердюк А. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 16 с.
 10. СердюкА. М. Вивчення синтаксису латинських пасивних конструкцій у вищій школі / А. М. Сердюк // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали IV Міжнародного наук.-практ. семінару (Бердянськ, 30–31 жовтня 2012 р.) : [зб. тез] / [упор. О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., – С. 147–150.
 11. Сердюк А. М. Способы выражения мора, иронии и сатиры и модели их перевода на занятиях по болгарской литературе / А. М. Сердюк// Научни трудове : филология. – Пловдив : Пловдивски ун-т «Паисий Хилендарски», 2012. – Т. 49, кн. 1, сб. Г. – С. 131–140.
 12. Сердюк А. М. Концепт «город» в современном русском языке (на материале романа Евгения Гришковца «Рубашка» [Электронный ресурс] / А. М. Сердюк // Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования. – Саранск : Изд-во Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарева. – 2012. – № – С. 97–106. – Режим доступа : http://elibrary.ru/item.asp?id=18873125.

2013

 1. Сердюк А. М. Фактична модель оформлення змісту газетного дискурсу (на матеріалі сучасних латинських ЗМІ)/ А. М. Сердюк // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі : зб. тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. (Маріуполь, 24–25 травня 2013 р.)] / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 81–82.
 2. Сердюк А. М. Анализ фразеологических номинаций как прием семантико-когнитивного описания концепта (на материале латинского языка)/ А. М. Сердюк // Методологія та історіографія мовознавства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Слов’янськ, 23–25 травня 2013 р.). – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 296–298.
 3. СердюкА. М. Особливості навчання перекладу латинських речень на юридичних спеціальностях / А. М. Сердюк // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2013. – Вип. ІІІ. – С. 179–182.
 4. Сердюк А. М. Мотивационная основа французских фразеологизмов с компонентом Chat/ А. М. Сердюк // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований : материалы III международной науч.-практ. конф. (Прага, 25–26 марта 2013 г.). – Прага : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С. 65–67.
 5. СердюкА. М. Семантико-стилістичне навантаження кольороназв у мові Димчо Дебелянова / А. М. Сердюк // Матеріали ІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 квітня 2013 р.) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Ніколова Д. С.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 12–13.
 6. Сердюк А. М. Макроконцепт «князь» в славянском сознании (аспекты когнитивной лингвистики на материале украинского, русского и болгарского языков) / А. М. Сердюк // Российские и славянские исследования : [науч. сб.] / [редкол. А. П. Сальков, О.А. Яновский (отв. ред.) и др.]. – Минск : БГУ, 2013. – Вып. 8. – С. 310–316.
 7. Сердюк А. М. Концепт «Москва» в разные Исторические эпохи (наматериале произведений М. Булгакова и Е. Гришковца) / А. М. Сердюк // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии : материалы международной науч. конф. / [ред. колл. Ремнёва М. Л., Никифоров К. В., Ананьева Н. Е., Ржанникова О. А. и др.]. – М. : МАКСПресс, 2013. – С. 328–330.
 8. Сердюк А. М. Эмоциональная окрашенность болгарской языковой картины мира (на материале произведений Д.Димова и К. Терзийского) / А. М. Сердюк // Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят : материалы Международной интернет-конф. – Велико Тырново : Фабер, 2013. – С. 550–555.
 9. Serdiouk A. Numerologishe Komponente in der Struktur der lateinishen Sprichwörter: Begriffsanalyse / A. Serdiouk // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives : рroceedings of the 1st International symposium (Vienna, December 18, 2013 ye.). – Vienna : Assotiation for Advabced Studies and Higher Education GmbH, 2013. – Vol. 2 : East West. – P. 157–161.

2014

 1. Сердюк А. М. История языкознания : кредитно-трансферный курс: [учебн. пособ. для магистрантов] / А. М. Сердюк. – Донецк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 129 с.
 2. Сердюк А. М. Методика обучения переводу латинских предложений на юридических специальностях / А. М. Сердюк // Язык. Право. Общество : сб. ст. ІІ Междунар. научн-практ. конф. (Пенза, 9–10 апреля 2014 г.) / [под ред. Барабаш О. В., Дубровской Т. В., Канакиной Г. И.]. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 321–323.
 3. СердюкА. М. Семантичні властивості фразеологізмів із зоокомпонентом (на матеріалі французької мови) / А. М. Сердюк // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2014. – Вип. ІV. – С. 94–97.
 4. СердюкА. М. Концепт «цар» в індивідуально-авторській картині світу (на матеріалі п’єси Д. Войникова «Райна княгиня») / А. М. Сердюк // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ,
  15–16 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред. Кірєва В. І. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 38–40.
 5. СердюкА. М. Изучение констант славянской культуры на занятиях по этнолингвистике / А. М. Сердюк // Единая Россия в единой России: история, современность, перспективы : материалы Международной науч. конф., посвященной 100-летию единения России и Тувы (Кызыл, 3–4 июня 2014 г.). – Абакан : Хакасское книжное издательство, 2014. – Ч. I. – С. 207–211.
 6. Сердюк А. М. Особливості французьких паремій із компонентом «назва свята»: етнокультурний аспект / А. М. Сердюк // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 129. – С. 274–277.
 7. СердюкА. М. Концепти rosa–rose–троянда: зіставний аспект / А. М. Сердюк // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. І. – С. 233–238.
 8. СердюкА. М. Функционирование глагольного компонента в структуре русских пословиц и поговорок / А. М. Сердюк // Русский язык: исторические судьбы и современность : труды и материалы V Международного конгресса исследователей русского языка, (Москва, 18–21 марта 2014 г.) / [сост. Ремнёва М. Л., Поликарпов А. А., Кукушкина О. В.]. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2014. – С. 212.
 9. СердюкА. М. Способы выражения имплицитного отрицания в русском языке (на материале романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы») / А. М. Сердюк // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали IV Міжнародної наук. конф. молодих вчених (Бердянськ, 19–20 вересня 2014 р.) : [зб. тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 104–105.
 10. СердюкА. М. Чи кришталевими були черевички Попелюшки? / А. М. Сердюк // «У тридев’ятому царстві»: феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наук. конф. (Бердянськ, 25–26 вересня 2014 р.) : [зб.] / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 120–122.
 11. СердюкА. М. Концепт «цар» в болгарской языковой картине мира / А. М. Сердюк // Юго-западная Грузия. История, археология, этнология : материалы Международной наук. конф. (Батуми, 18–19 сентября 2014 г.) : [сб.]. – Тбилиси, 2014. – С. 27–28.
 12. Сердюк А. Семантика фразеологізмів із компонентами «язик»/ «langue» у зіставному аспекті (на матеріалі української та французької мов) / Алла Сердюк // Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : [zbiór prac naukowych]. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 120–125.
 13. Сердюк А. М. Сравнения в идиостиле М. Ю. Лермонтова (на материале романа «Герой нашего времени») / А. М. Сердюк // Филология – культурология: диалог наук : материалы IV Междунар. науч. интернет-конф./ [ред.-сост. Н. В. Летаева]. – Одинцово : АНОО ВОО «Одинцовский гуманитарный ун-т», 2014. – С. 36–43.

 

2015

 1.  Сердюк А. Полевая структура  концептов мълчание / silence : сопоставительный аспект ( на материале фразеологического корпуса / Алла Сердюк // Balcanistic forum. – Vol. 2. – Година ХХІV. – Благоевград : Изд-во Югозападен ун-т «Неофит Рилски», 2015. – P. 290– 296. Indexed in: Scopus, ERIH PLUS, eLibrary.ru        http://www.bf.swu.bg/BF-eng.html
 2. Сердюк А. Sun symbolism in oral (on material of proverbs and sayings). South-west Georgia (history, archaeology, ethnology): international scientific conference materials. – Tbilisi : Universali, 2015. – Р. 64 – 73.
 3. Сердюк А. Структурно-семантичні особливості порівнянь у болгарській мові. Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. О. П. Колінько, Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 30 – 31.
 4. Сердюк А. Фразеологізми на позначення сприйняття простору. Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VМіжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – С. 59 – 62.
 5. Сердюк А. Типологія дієслів, що вводять пряму мову, у художній літературі ХХІ століття. Лексико-грамматические инновации в современных словянских языках : VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2 – 4 апреля 2015 г.) : материалы / сост. Т.С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2015. – С. 151 – 152.
 6. Сердюк А. Структурні види прямої мови в ідіостилі письменника (на матеріалі французької мови). Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня, 2015). Т.ІІ: Філологія. Мистецтвознавство. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 188-189.

2016

 1. Сердюк А. Структура концепта «иностранец» (на материале книги Анри Труайя «Моя столь длинная дорога»). Shirac historical and cultural heritage: modern issues of Armenology : abstracts of papers 9 International Conference Gyumri, 24-25 September, 2016. – Gyumri: Shirak’s Center for Armenian studies, 2016. – C.381 –
 2. Сердюк А. Сопоставительный анализ устойчивых выражений с зоокомпонентом (на материале украинского и французского языков). South-West Georgia (history, archaeology, ethnology): International Scientific Conference materials. – Tbilisi: Universali, 2016. – С. 209 – 217.
 3. Сердюк А. Вербалізація сприйняття часу у фразеологічному корпусі мови. Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді VІ Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь: Національний ун-т ДПС України, 2016. – Вип. VІ. – С. 128 – 131.
 4. Сердюк А. Фразеологічне поле концептів групи «природа» у болгарській мові. Матеріали VМіжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.64-65.
 5. Сердюк А. Мовленнєві технології у політичній рекламі. Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.26 – 28.

2017

 1. Сердюк А.М. Концепт «прокуратор» на межі європейських культур (на матеріалі творів А. Франса «Le Procurateur de Judée», Н. Королевої «Quid est veritas?» та М. Булгакова «Мастер и Маргарита»)/ Мова і соціум: етнокультурний аспект : кол. монографія / [відп. ред. О. П. Колінько ; заст. вип. ред. О. А. Сопіна]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 56 – 82.
 2. Сердюк А.М. Концепт «ГОРОД» на рубеже 19-20 веков (на материале путевого очерка Н.Н.Спешнева «Батум») / South-West Georgia (history, archaeology, ethnology): International Scientific Conference materials. – Tbilisi: Universali, 2017. – С. 374 – 384.

2018

 1. Serdiuk A.M. Particularités de la traduction ukrainnienne-française du discours direct / Langues, sciences et pratiques : Actes du I Colloque International francophone en Ukraine (19- 20 octobre 2017). – Kyїv: Université nationale Taras Chevtchenko de Kyїv, 2017. – P. 126 – 127.
 2. Serdiuk A. Assimilation des emprunts romans en turc / VII. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyaat Kongresi. – Sivas: Cumhuriyet Universitesi, 2018. – s. 15.
 3. Сердюк А.М. Концептуальный анализ латинских паремий c числовым компонентом / South-West Georgia (history, archaeology, ethnology): International Scientific Conference materials. – Tbilisi: Universali, 2017. – с. 91 – 99.
 4. Сердюк А. М. (Бердянськ). Фразеологізми тематичної групи «Спілкування» у зіставному аспекті / Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XV. – с. 31 – 38.
 5. Serdiuk A. Semantique des paremies françaises avec les anthroponymes (les noms des  personnes canonisées) / « Langues, sciences et pratiques » : actes du 2 Co1loque international francophone en Ukraine (3-4 octobre 2018). – Dnipro: ТОВ «Акцент», с. 87-188