Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шиманович Ірина Вікторівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 1 лютого 1972 р. у м. Бердянську Запорізької обл. У 1995 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний університет за спеціальністю «Англійська мова та література».

З 1995 р. працює старшим викладачем кафедри іноземних мов у Бердянському державному педагогічному інституті ім. П.Д. Осипенко, з 2005 р. – працює на кафедрі романо-германської філології.

У 2001–2004 рр. – аспірантка Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

У 2008 р. успішно захистила кандидатську дисертацію з теми: «Формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні» (науковий керівник – докт. пед. наук, проф. Т.І. Сущенко) і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри романо-германської філології.

Коло наукових інтересів – лінгвістика тексту.

 

Викладає навчальні дисципліни: «Текстолінгвістика», «Стилістика», «Практичний курс англійської мови», «Практикум з усного та писемного мовлення», «Практична граматика англійської мови».

 

Публікації

2013

 1. ШимановичІ. В. Застосування технологій навчання для формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні / І. В. Шиманович // Сучасна вища і середня освіта в умовах реформування: проблеми, теорія, практика : матеріали наук.-практ. конф. (22 листопада 2013 р.). – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2013. – С. 160–161.

2014

 1. ШимановичІ. Практична фонетика англійської мови : [навч. посіб.] / Оксана Дуброва, Ірина Шиманович. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., – 306 с.
 2. ШимановичІ. В. Образи-символи тваринного світу в англійській та українській мовах (на прикладі прислів’їв) / І. В. Шиманович // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наук. конф. (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – С. 62–66.

2015 рік

 1. Шиманович І. В. Функціонування фразем з компонентом horse в англійській мовній картині світу / І. В. Шиманович // Vox Збірник наукових статей. Вип.4 / за заг. ред. к. філол. н. Назаренко Н. І. – Маріуполь : МДУ, 2015. – С. 153–160.
 2. Шиманович И. В. Formation of Linguistic Competence in the Process of Lawyers’ Training / И. В. Шиманович // Язык. Право. Общество : [сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф., г. Пенза, 13-14 апр. 2015 г. / под ред. О. В. Барабаш, Т. В. Дубровской, Н. А. Павловой]. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 390-396.5
 3. Shymanovych I. The Peculiarities of Functioning of Animals’ Names in the Structure of English Idioms / I. Shymanovych // Сучасні германістика та романістика: мова в контексті культури : матеріали Всеукр. наук. конф., 21-22 трав. 2015 р. : [зб. тез / упоряд. : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан, О. О. Каліберда]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 222-225.
 4. Шиманович І. В. Функціонально-стильовий потенціал лексичних засобів у творчому доробку Едгара По / І. В. Шиманович // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, м. Бердянськ, 17-18 верес. 2015 р. : [зб. тез / гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 65–67.
 5. Шиманович І. В. Підготовка викладачів до формування у майбутніх фахівців потреби в професійному самовихованні / І. В. Шиманович // Підготовка соціального педагога на засадах партнерства : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 24 листоп. 2015 р. / за ред. М. П. Васильєвої. – Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. – С. 109-112.
 6. Шиманович І. В. Підготовка кураторів до формування у майбутніх учителів потреби в професійному самовихованні / І. В. Шиманович // Особистість, сім’я і суспільство: питання педагогіки та психології : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27-18 листоп. 2015 р. : [зб. тез наук. робіт учасників]. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2015. – С. 50-53.
 7. Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки та перепідготовки освітянських кадрів : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 25 листоп. 2015 р. / уклад. : Н. В. Гузій, В. І. Саюк. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – С. 159-161. Шиманович І. В. Проблема формування потреби в професійному самовихованні у руслі модернізації підготовки педагогічних кадрів / І. В. Шиманович //

2016 рік

 1. Shymanovych I. Functioning of Birds’ Names in the Structure of English Phraseological Units / I. Shymanovych // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Бердянськ, 19-20 трав. 2016 р. : [зб. тез / упоряд.: І. Я. Глазкова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 265 – 267.
 2. Shymanovych I. Difficulties and Some Problems in Translating the Infinitive and its Constructions from English into Ukrainian / Shymanovych I. // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 84 – 86.