Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кондратьєва Олена Михайлівна

викладач

кандидат педагогічних наук

Почесна грамота департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації, 2017р.
Грамота БДПУ за захист дисертації, 2017р.
Наукометрика

Google Scholar

mXHvEbTj590r151R7wVs

Researcher iD

F48582019

Scopus iD

ResearchGate iD

0000

Біографія

Народилася 26 липня 1984 р. у м. Запоріжжя.
У 2007 р. закінчила Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю: Українська мова та література. Мова та література (англійська).

З 2007 по 2008 р. навчалася у магістратурі за спеціальністю: Російська мова та література.

З 2009 – 2013 р.р.навчалась а аспірантурі Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти”. У 2017р. захистила кандидатську дисертацію з теми: “Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (на засадах лінгвокраїнознавчого підходу) ” і отримала звання кандидата педагогічних наук.

Список публікацій викладача кафедри іноземних мов та методики їх викладання  Кондратьєвої О.М.

2010

 1. Ульянова. О. Лінгвокраїнознавчий підхід до формування навичок міжкультурної комунікації студентів на заняттях з іноземної мови / О. Ульянова // Сучасні стратегії та методи навчання іноземних мов в контексті європеїзації освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – 172 с. – С. 138–139.
 2. Ульянова О.М. Форування полікультурної компетентності у майбутніх учителів іноземних мов // О. М. Ульянова / Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. / відп. ред. В.А. Зарва. Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. V. – Ч. 2. – 232 с. – С. 225 – 232
 3. Ульянова О.М. Формування полікультурної компетентності студентів на основі інтерактивних технологій  //  О. М. Ульянова / Наукові записки: (збірник наукових статей) – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVIII)(88). – 254 с. – C. 187 – 194.

2011

 1. Ульянова О.М. Філософсько‑педагогічні аспекти формування свідомої технічної інтелігенції: // О. М. Ульянова / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2011. – 403 с. – С. 113 – 117.
 2. Ульянова О. Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення іноземної мови у контексті полікультурної освіти / О. Ульянова / Вісник студентського наукового товариства: зб. наук. пр. – Горлівка: Вид-во ГДПІМ, 2011. – Вип. 29: Суспільні науки. – 216 с. –  С. 97 – 100.
 3. Ульянова О.М. Творчі   підходи та методи у викладанні іноземних мов / О. Ульянова /  Матеріали ІІІ Міжнародного науково-практичного семінару (26-27 травня 2011 р.) : збірник тез / упорядники О.Б. Ярова, І.Я. Глазкова. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2011. – 178 с. –  С.  130 –133.
 4. Ульянова Е. Лингвокульторологический аспект формирования межкультурной коммуникации студентов / Е. Ульянова / Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези XV Міжнародної науково-практичної конференції. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 408 с. – С. 347 – 350.
 5. Кондратьєва О.М. Роль лінгвокраїнознавчого підходу у підвищенні пізнавальної активності студентів // О.М. Кондратьєва / Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології. – Львів: «Львівська педагогічна спільнота». 2011р. – 124 с. – C. 105 – 109.

2012

 1. Кондратьєва О.М. Лінгвокультурологічна компетенція майбутніх учителів у контексті гуманітарної професійної освіти // О.М. Кондратьєва / Теоретичні та методологічні проблеми сучасної педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – 72 с. – С. 31 – 34
 2. Кондратьєва О.М. Компетентністний підхід у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів // О.М. Кондратьєва / Роль педагогіки і психології в сучасному світі: Збірник тез наукових робіт міжнародної науково-практичної конференції: Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2012. – 124 с. – С. 26–29

2014

 1. Кондратьєва О.М. формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи у контексті полікультурного середовища / О.М. Кондратьєва  //  Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Ялта: РВВ КГУ. – 2014. – Вип. 43. – Ч. 3. – C. 211 – 220.
 2. Кондратьєва О.М. Діагностичний аналіз  рівнів сформованості полікультурної компетентності у майбутніх учителів початкової школи / О. М. Кондратьєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ  „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” – Додаток 1 до Вип. 35, том VI (57: Тематичний випуск „Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору”. – К. : Гнозис, 2014. –  С. 354 – 365.
 3. Кондратьєва О.М. Сутність і структура полікультурної компетентності в контексті гуманізації навчального процесу / О.М. Кондратьєва // Духовність особистості: методологія, теорія і практика.  – 2014. – Вип. 3 (62). – С. 129 – 138.

2015

 1. Кондратьєва О.М. Лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення іноземної мови в контексті полікультурної освіти / О. М. Кондратьєва // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. львів, 21-22 серпня 2015 року). – Львів : ГО “Львівська педагогічна спільнота”, 2015. – 124 с. – C. 111-114.
 2. Кондратьєва О.М. Міжкультурна компетенція в контексті полікультурної освіти / О. М. Кондратьєва // Сучасні германістика і романістика : мова в контексті культури : всеукр. наук. конф. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В. , 2015. – 24 с. – С. 79 – 81.
 3. Кондратьева Е. Формирование поликультурной компетентности будущих учителей начальной школы в контексте процессов глобализации / Е. Кондратьева // Monografia / wybrane zagadnienia szerokopojetej inzynierii procesowej / pod red. A. Gawdzika, Tom III, Opole – 177 s. – S. 118 –126.
 4. Кондратьєва О. М. Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи в контексті полікультурного освітнього середовища / О. Кондратьєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Вип. 2 – Бердянськ :
  ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 380 с. ‑ С. 105 – 110.
 5. Кондратьєва О. М. Лінгвокраїнознавчий аспект вивчення іноземної мови у контексті полікультурної освіти / О.М. Кондратьєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 312 с. ‑ С. 92 – 97.

2016

 1. Kondratieva O. Intercultural communication in the context of multicultural education / O. Kondratieva // Збірник тез науково-практичної конференції “Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку”. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 304 с. – C. 140 –
 2. КондратьєваО. М. Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи на засадах лінгвокраїнознавчого підходу / О. Кондратьєва // Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття : зб. матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Мукачеве : МДУ, 2016. – 300 с. ‑ С. 55-57.
 3. О. Кондратьєва. Міжкультурна комунікація в контексті полікультурної освіти / О. Кондратьєва // Матеріали міжвузівського науково-методичного семінару “Мова і література в контексті сучасної освіти” – Мелітополь, 2016. – 128с. –  С. 56-58.
 4. Kondratyeva O. Preparation of social specialists to work with teachers / О. Khyzhna, O. Kondratyeva  // Social Work in Uncertain Time. Sbornikz conference XII Hradecke dny socialniprace, Hradec Kralove 2 az 3 rijna 2015 / red. Lucie Smutkova, Peter Patyj, Zuzana Truflarowa (Eds) // Gaudeamus, Hradec Kralove 2016. ‑ 465 s. – S. 268-273.

2018

 1. КондратьєваО. М. Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя у контектсті інтернаціоналізації вищої освіти / О. М. Кондратьєва // Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового простору : стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Маріуполь, 18 ‑ 19 квітня 2018 р. – Маріуполь : МДУ, 2018. – С. 429 – 431.
 2. Кондратьєва О. Вивчення англійської мови у контексті інформаційно-освітнього середовища / О. Кондратьєва // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17 – 18 травня 2018 р.) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – С. 187-189.‑ С. 95-97.