Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ярова Олена Борисівна

доктор педагогічних наук, доцент

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.)
Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2011 р.)
Грамоти Корпусу Миру США в Україні (2010 р., 2012 р.)
Почесні дипломи ХІІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009»
Почесні грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 18 червня 1974 р. у м. Бердянську Запорізької обл. У 1996 р. з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова» і того ж року почала працювати викладачем на кафедрі іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2001 р. успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова кандидатську дисертацію з теми: «Дидактична адаптація студентів І курсу вищого педагогічного навчального закладу (на матеріалі вивчення іноземної мови)» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання (науковий керівник – докт. пед. наук, проф. О. Г.Мороз). У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З 2002 р. по 2014 р. – завідувач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

У 2014–2017 рр. – докторант кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.

У жовтні 2018 р. відбувся захист докторської дисертації «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Локшина О. І.) у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ).

Авторка навчальних посібників «Англійська мова: навчальний посібник для самостійної роботи магістрантів» (2007 р., 2-е вид. 2012 р.), «Англійська мова для дослідників» (2012 р.), «Початкова освіта в країнах Європейського Союзу» (2017 р.); монографії «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» (2018 р.).

Співавторка навчального посібника «Англійська мова. Кредитно-модульний курс (Частина ІІ)» (2008 р.) і колективної монографії «Формування критичного мислення учнів на уроках мови» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні підходи до розроблення проблеми початкової освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці, еволюція початкової освіти як соціально-освітнього феномену в європейському просторі, соціокультурні та політико-економічні параметри, що визначають орієнтири трансформацій початкової освіти в державах-членах ЄС.

Викладає начальні дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Ділова англійська мова», «Методика навчання іноземних мов», «Сучасні технології навчання іноземних мов».

Публікації

2012

 1. Ярова О. Англійська мова для дослідників : [навч. посіб.] / Олена Ярова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – 150 с. (Рекомендовано МОНМС України, лист № 1/11-1309 від 01.02.12).
 2. Ярова О. Б. Моделі навчання іноземних мов у початкових школах Великої Британії / О. Б. Ярова // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного наук.-практ. семінару (Бердянськ, 30–31 жовтня 2012 р.) : [зб. тез]/ [упоряд. : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 7–10.
 3. Ярова О. Б. Лінгвістичний тренінг як форма інтерактивного навчання іноземних мов / О. Б. Ярова // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології» (Львів, 2–3березня 2012 р.). – Львів : Львівська пед. спільнота, 2012. – С. 120–123.
 4. ЯроваО. Б. Початкова школа Швеції: досвід реформування та тенденції розвитку / О. Б. Ярова // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки) : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 67–74.
 5. Ярова О. Б. Використання тренінг-технологій у формуванні педагогічної креативності майбутніх учителів іноземних мов / О. Б. Ярова // Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świecie : mаtеrіały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji (Kraków, 29–31.03.2012). – Kraków, 2012. – Str. 63–
 6. Ярова О. Б. Особливості інформатизації шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : матеріали наук.-практ. семінару (Київ,
  11 червня 2012 р.) : [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної,
  Н. І. Поліхун].– К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 148–150.
 7. ЯроваО. Б. Тренінг-технологія у викладанні іноземних мов /
  О. Б. Ярова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Умань, 26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 143–145.

2013

 1. ЯроваяЕ. Организация специального образования в начальной школе стран Европейского Союза / Organization of special education in the primary school of the European Union / Елена Яровая // Education in One World: Perspectives from Different Nations : BCES Conference Books / [Popov N., Wolhuter C., Almeida P., Hilton G., Ogunleye J., Chigisheva O. eds.]. – Sofia : Bulgarian Comparative Education Society, – Vol. 11. – Р. 421–429.
 2. Ярова О. Б. Тенденції оптимізації процесу навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Порівняльна професійна педагогіка: [наук. журнал]. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). –
  С. 93–
 3. Ярова О. Б. Управлінські трансформації у початковій школі Євросоюзу/ О. Б. Ярова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Теорія і практика навчання та виховання : [зб. наук. пр.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 22. – С. 179–184.
 4. ЯроваО. Б. Автономія учителя початкової школи в країнах Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Імідж сучасного педагога : [наук.-практ. журнал]. – 2013. – № 4 (133). – С. 26–30.
 5. ЯроваО. Моделі інтегрованого навчання у початковій школі Євросоюзу / Олена Ярова // Матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2013: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)» (Київ, 10 червня 2013 р.) : [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2013. – С. 138–
 6. Yarova O. B. Tendencies in the development of special education in the European primary school / O. B. Yarova // Материалы второй междунар. науч.-практ. конф. «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» (Алушта, 19–22 сентября 2013 г.).– Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – Ч. 1 / [отв. ред. В. М. Ефимова]. – С. 388–
 7. Ярова О. Б. Методи навчання у початковій школі Євросоюзу /
  О.Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології» (Львів,
  11–12 жовтня 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», – С. 90–96.
 8. Ярова О. Б. Дидактичні основи організації навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology : [scientific journal]. – Budapest, 2013. – І (6) Issue : 10. – P. 185–189.
 9. Ярова О. Б. Принципи організації навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» (Умань, 17 жовтня 2013 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., – Ч. 2. – С. 228–232.
 10. Ярова О. Б. Європейський вимір освіти у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Київ, 19 жовтня 2013 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 22–27.
 11. Ярова О. Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу / Олена Ярова // Порівн.-пед. студії : [наук.-пед. журнал]. – 2013. – № 4 (18). – С. 63–72.
 12. ЯроваО. Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку / Олена Ярова // Початкова школа : [наук.-пед. журнал]. – 2013. – №. 12. – С. 51–54.

2014

 1. ЯроваО. Б. Здобутки і виклики в іншомовній освіті молодших школярів у країнах Євросоюзу / О. Б. Ярова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 246–257.
 2. Ярова О. Б. Білінгвальна освіта як тенденція розвитку початкової школи Євросоюзу / О. Б. Ярова // Молодий вчений : [наук. журнал].– № 1 (03). – 2014. – Херсон, 2014. – С. 189–193.
 3. Ярова О. Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу / Олена Ярова // Порівн.-пед. студії : [наук. журнал]. – 2014. – № 1 (19). – С. 72–80.
 4. Ярова О. Розвиток релігійної освіти в початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (Тернопіль, 25–26 квітня 2014 р.) : [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 65–71.
 5. Ярова О. Б. Початкова освіта і релігія : політика Євросоюзу/ О. Б. Ярова // Київський науково-педагогічний вісник : [наук. журнал]. – К. : «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. –
  № 1 (01). – С. 105–109.
 6. ЯроваО. Б. Фізкультурна освіта і спорт у початковій школі Євросоюзу: сучасний стан і тенденції розвитку / О. Б. Ярова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. –
  № 4 (38). – С. 401–412.
 7. Ярова О. Б. Тенденції розвитку іншомовної освіти в початковій школі Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 19–21 березня 2014 р.). – К. : ВЦ КНЛУ, 2014. – С. 640–
 8. Ярова О. Пріоритети розвитку мистецької освіти у початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (Київ, 5 червня 2014 р.): [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 94–96.
 9. Ярова О. Б. Раннє навчання іноземних мов у початковій школі країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова : матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез]/ [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., – С. 142–144.
 10. Ярова О. Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Молодь і ринок : [наук.-пед. журнал]. – 2014. – № 8 (115). – С. 23–28.
 11. Ярова О. Тенденції розвитку природничо-наукової освіти в початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Рідна школа : [наук.-пед. журнал]. – 2014. – № 8–9. – С. 36–40.
 12. Яровая Е. Б. Политика стран Европейского Союза в области физкультурного образования: начальная школа / Е. Б. Яровая// Материалы Международной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов «Векторы развития современного образовательного пространства в XXI веке : предпосылки, реальность, перспектива» (Соликамск, 24 апреля 2014 г.). – Соликамск : СГПИ, 2014. – С. 179–181.
 13. Ярова О. Сучасні підходи до навчання англійської мови у початковій школі Євросоюзу / Олена Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 16 жовтня 2014 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 283–286.

2015

 1. Ярова О. Б. Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 343–350.
 2. Ярова О. Б. Філософсько-педагогічні традиції європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 29 (Серія : Педагогічні науки) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 276–284.
 3. Ярова О. Б. Трансформація цілей початкової освіти в країнах Європейського Союзу на рубежі ХХ–ХХІ століть / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 67. – Херсон : ХДУ, 2015.– С. 53–60.
 4. Ярова О. Б. Компетентнісна рамка розвитку європейської початкової школи у ХХІ столітті / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна початкова освіта : традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, Херсонський державний університет, 19–20 березня 2015 р.) / Упоряд. В. В. Денисенко. – Херсон : ХНТУ, 2015. – С. 117–119.
 5. Ярова О. Виховний потенціал початкової освіти в країнах Європейського Союзу / О. Ярова : матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (м. Київ, 11 червня 2015 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 117–119.
 6. Ярова О. Б. Концепт «ключові компетентності» в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Молодий вчений № 2(17), 2015 : наук. журнал. – Частина ІV. – Херсон, 2015. – С. 155–158.
 7. Ярова О. Б. Європейська початкова освіта і соціологія : точки перетину / О. Б. Ярова // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology : scientific journal. – Budapest, 2015. – ІII(32), Issue : 63. – P. 64–68.
 8. Yarovaya B. Standardization of Primary Education in Great Britain / Y. B. Yarovaya // European Journal of Contemporary Education. – 2015. – Vol. (12), Is. 2. – P. 169–174.
 9. Ярова О. Б. Соціальний контекст розвитку європейської початкової освіти в ХХІ столітті / О. Б. Ярова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск 3(81) : наук. журнал. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 121–126.

2016

 1. Ярова О. Б. Сучасні педагогічні технології та методики в європейській початковій школі / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної психолого-педагогічної конференції «Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України» (м. Берегове, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 14–15 квітня 2016р.). – Берегове : Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2016. – С. 189–
 2. Ярова О. Стандартизація змісту початкової освіти як інструмент забезпечення її якості у державах-членах Європейського Союзу / О. Б. Ярова : матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції “Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development” (Poland, Opole, the Academy of Management and Administration. April 14–17, 2016). – Opole : The Academy of Management and Administration, 2016. – С. 143–146.
 3. Ярова О. Шкільне самооцінювання як інструмент забезпечення якості початкової освіти в країнах Євросоюзу / О. Ярова : матеріали Міжнародного дискусійного форуму «Мова, освіта, культура : античні цінності – сучасне застосування» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 19–20 травня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.324–
 4. Ярова О. Розвиток систем національного оцінювання в початковій школі країн Євросоюзу / О. Ярова : матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2016 : освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (м. Київ, 6 червня 2016 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 116–119.
 5. Ярова О. До проблеми оцінювання успішності молодших школярів у країнах Євросоюзу / О. Ярова : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace” (Slovenska republika, Sladkovicovo, 28–29 oktobra 2016). – Sladkovicovo : Vysoka skola Danubius, 2016. – С. 41–44.
 6. Ярова О. Б. Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 342–349.
 7. Ярова О. Б. Психологічні теорії ХХ століття та їх вплив на розвиток європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Український педагогічний журнал. – 2016. – № – С. 135–143.
 8. Ярова О. Б. Роль шкільної інспекції в забезпеченні якості європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. LXIX. – Том 1. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 106–110.

2017

 1. Ярова О. Б. Концепт «курикулум» у термінологічному полі європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. LXXIV. – Херсон : ХДУ, 2017. – С. 91–95.
 2. Ярова О. Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці / О. Б. Ярова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1(56), лютий 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С.167–173.
 3. Yarova O. B. Models and Trends of Development of Special Education in the European Primary School / O. B. Yarova // Actualni Pedagogika. – Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera–CZ”, 2017. – № 2. – Р. 55–61.
 4. Яровая Е. Б. Индивидуализация начального образования в странах Европейского Союза / Е. Б. Яровая // Весці БДПУ. Серыя 1. – 2017. – № 4(94). – С. 22–26.
 5. Ярова О. Стандарт-орієнтовані реформи в європейській початковій освіті / О. Ярова : матеріали І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні» (м. Київ, Американський Дім Посольства США, 11 лютого 2017 р.). – С. 197–199.
 6. Ярова О. «Цілі» як ключовий концепт європейської початкової освіти : матеріали Міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях / О. Ярова : світовий контекст» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 25–26 травня 2017р.). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 2. – С. 223–
 7. Ярова О. Компетентнісна термінологія в початковій освіті Євросоюзу / О. Ярова : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації» (м. Київ, 15–16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 169–170.
 8. Ярова О. Початкова освіта в країнах Європейського Союзу : навч. посіб. / О. Ярова. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 199 с.

2018

 1. Ярова О. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. Ярова. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 434с.
 2. Ярова О. Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні / О. Б. Ярова // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 31–37.
 3. Ярова О. Б. Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 47–55.
 4. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Б. Ярова. – Київ, 2018. – 38 с.