Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ярова Олена Борисівна

доктор педагогічних наук, доцент

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2007 р.)
Нагрудний знак «Антон Макаренко» (2011 р.)
Грамоти Корпусу Миру США в Україні (2010 р., 2012 р.)
Почесні дипломи ХІІ міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2009»
Почесні грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету (2009 р., 2011 р., 2012 р., 2013 р., 2014 р.)
Наукометрика

Google Scholar

K8AAAAJ

Researcher iD

Olena_Yarova

Scopus iD

ResearchGate iD

profile

Біографія

Народилася 18 червня 1974 р. у м. Бердянську Запорізької обл. У 1996 р. з відзнакою закінчила Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов за спеціальністю «Англійська мова» і того ж року почала працювати викладачем на кафедрі іноземних мов Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.

У 2001 р. успішно захистила в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова кандидатську дисертацію з теми: «Дидактична адаптація студентів І курсу вищого педагогічного навчального закладу (на матеріалі вивчення іноземної мови)» зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання (науковий керівник – докт. пед. наук, проф. О. Г.Мороз). У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

З 2002 р. по 2014 р. – завідувач кафедри іноземних мов Бердянського державного педагогічного університету.

У 2014–2017 рр. – докторант кафедри педагогіки Бердянського державного педагогічного університету.

У жовтні 2018 р. відбувся захист докторської дисертації «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу» (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Локшина О. І.) у спеціалізованій вченій раді Д 26.452.01 Інституту педагогіки НАПН України (м. Київ).

Авторка навчальних посібників «Англійська мова: навчальний посібник для самостійної роботи магістрантів» (2007 р., 2-е вид. 2012 р.), «Англійська мова для дослідників» (2012 р.), «Початкова освіта в країнах Європейського Союзу» (2017 р.); монографії «Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)» (2018 р.).

Співавторка навчального посібника «Англійська мова. Кредитно-модульний курс (Частина ІІ)» (2008 р.) і колективної монографії «Формування критичного мислення учнів на уроках мови» (2008 р.).

Коло наукових інтересів: теоретико-методологічні підходи до розроблення проблеми початкової освіти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці, еволюція початкової освіти як соціально-освітнього феномену в європейському просторі, соціокультурні та політико-економічні параметри, що визначають орієнтири трансформацій початкової освіти в державах-членах ЄС.

Викладає начальні дисципліни: «Практичний курс англійської мови», «Ділова англійська мова», «Методика навчання іноземних мов», «Сучасні технології навчання іноземних мов».

Публікації

2012

 1. Ярова О. Англійська мова для дослідників : [навч. посіб.] / Олена Ярова. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – 150 с. (Рекомендовано МОНМС України, лист № 1/11-1309 від 01.02.12).
 2. Ярова О. Б. Моделі навчання іноземних мов у початкових школах Великої Британії / О. Б. Ярова // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали ІV Міжнародного наук.-практ. семінару (Бердянськ, 30–31 жовтня 2012 р.) : [зб. тез]/ [упоряд. : О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 7–10.
 3. Ярова О. Б. Лінгвістичний тренінг як форма інтерактивного навчання іноземних мов / О. Б. Ярова // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології» (Львів, 2–3березня 2012 р.). – Львів : Львівська пед. спільнота, 2012. – С. 120–123.
 4. ЯроваО. Б. Початкова школа Швеції: досвід реформування та тенденції розвитку / О. Б. Ярова // Збірник наукових праць Бердянського держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки) : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – № 4. – С. 67–74.
 5. Ярова О. Б. Використання тренінг-технологій у формуванні педагогічної креативності майбутніх учителів іноземних мов / О. Б. Ярова // Perspektywy rozwoju nauki we współczesnym świecie : mаtеrіały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji (Kraków, 29–31.03.2012). – Kraków, 2012. – Str. 63–
 6. Ярова О. Б. Особливості інформатизації шкільної освіти в країнах Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Педагогічна компаративістика – 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст) : матеріали наук.-практ. семінару (Київ,
  11 червня 2012 р.) : [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної,
  Н. І. Поліхун].– К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2012. – С. 148–150.
 7. ЯроваО. Б. Тренінг-технологія у викладанні іноземних мов /
  О. Б. Ярова // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: мова, освіта, культура : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Умань, 26–27 квітня 2012 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – С. 143–145.

2013

 1. ЯроваяЕ. Организация специального образования в начальной школе стран Европейского Союза / Organization of special education in the primary school of the European Union / Елена Яровая // Education in One World: Perspectives from Different Nations : BCES Conference Books / [Popov N., Wolhuter C., Almeida P., Hilton G., Ogunleye J., Chigisheva O. eds.]. – Sofia : Bulgarian Comparative Education Society, – Vol. 11. – Р. 421–429.
 2. Ярова О. Б. Тенденції оптимізації процесу навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Порівняльна професійна педагогіка: [наук. журнал]. – К. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – № 1 (5). –
  С. 93–
 3. Ярова О. Б. Управлінські трансформації у початковій школі Євросоюзу/ О. Б. Ярова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія Теорія і практика навчання та виховання : [зб. наук. пр.]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 22. – С. 179–184.
 4. ЯроваО. Б. Автономія учителя початкової школи в країнах Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Імідж сучасного педагога : [наук.-практ. журнал]. – 2013. – № 4 (133). – С. 26–30.
 5. ЯроваО. Моделі інтегрованого навчання у початковій школі Євросоюзу / Олена Ярова // Матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2013: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)» (Київ, 10 червня 2013 р.) : [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної, Н. І. Поліхун]. – К. : ТОВ «Інформаційні системи», 2013. – С. 138–
 6. Yarova O. B. Tendencies in the development of special education in the European primary school / O. B. Yarova // Материалы второй междунар. науч.-практ. конф. «Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации» (Алушта, 19–22 сентября 2013 г.).– Симферополь : ДИАЙПИ, 2013. – Ч. 1 / [отв. ред. В. М. Ефимова]. – С. 388–
 7. Ярова О. Б. Методи навчання у початковій школі Євросоюзу /
  О.Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології» (Львів,
  11–12 жовтня 2013 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», – С. 90–96.
 8. Ярова О. Б. Дидактичні основи організації навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology : [scientific journal]. – Budapest, 2013. – І (6) Issue : 10. – P. 185–189.
 9. Ярова О. Б. Принципи організації навчання у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи» (Умань, 17 жовтня 2013 р.). – Умань : ПП Жовтий О. О., – Ч. 2. – С. 228–232.
 10. Ярова О. Б. Європейський вимір освіти у початковій школі Євросоюзу / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогіка та психологія: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень» (Київ, 19 жовтня 2013 р.). – К. : ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2013. – С. 22–27.
 11. Ярова О. Тенденції упровадження європейського виміру у початкову освіту Євросоюзу / Олена Ярова // Порівн.-пед. студії : [наук.-пед. журнал]. – 2013. – № 4 (18). – С. 63–72.
 12. ЯроваО. Сучасна початкова освіта Данії: здобутки та вектори розвитку / Олена Ярова // Початкова школа : [наук.-пед. журнал]. – 2013. – №. 12. – С. 51–54.

2014

 1. ЯроваО. Б. Здобутки і виклики в іншомовній освіті молодших школярів у країнах Євросоюзу / О. Б. Ярова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія : педагогіка і психологія : [зб. наук. пр.]. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 42. – Ч. 1. – С. 246–257.
 2. Ярова О. Б. Білінгвальна освіта як тенденція розвитку початкової школи Євросоюзу / О. Б. Ярова // Молодий вчений : [наук. журнал].– № 1 (03). – 2014. – Херсон, 2014. – С. 189–193.
 3. Ярова О. Моделі релігійної освіти молодших школярів у країнах Європейського Союзу / Олена Ярова // Порівн.-пед. студії : [наук. журнал]. – 2014. – № 1 (19). – С. 72–80.
 4. Ярова О. Розвиток релігійної освіти в початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів» (Тернопіль, 25–26 квітня 2014 р.) : [зб. наук. пр.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 65–71.
 5. Ярова О. Б. Початкова освіта і релігія : політика Євросоюзу/ О. Б. Ярова // Київський науково-педагогічний вісник : [наук. журнал]. – К. : «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014. –
  № 1 (01). – С. 105–109.
 6. ЯроваО. Б. Фізкультурна освіта і спорт у початковій школі Євросоюзу: сучасний стан і тенденції розвитку / О. Б. Ярова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : [наук. журнал]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. –
  № 4 (38). – С. 401–412.
 7. Ярова О. Б. Тенденції розвитку іншомовної освіти в початковій школі Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. «Україна і світ: діалог мов та культур» (Київ, 19–21 березня 2014 р.). – К. : ВЦ КНЛУ, 2014. – С. 640–
 8. Ярова О. Пріоритети розвитку мистецької освіти у початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (Київ, 5 червня 2014 р.): [зб. тез] / [за заг. ред. О. І. Локшиної]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С. 94–96.
 9. Ярова О. Б. Раннє навчання іноземних мов у початковій школі країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова : матеріали Всеукраїнської наук. конф. «Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку» (Бердянськ, 22–23 травня 2014 р.) : [зб. тез]/ [упоряд. : О. Б. Ярова, В. В. Богдан]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., – С. 142–144.
 10. Ярова О. Національна політика та виклики в початковій математичній освіті країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Молодь і ринок : [наук.-пед. журнал]. – 2014. – № 8 (115). – С. 23–28.
 11. Ярова О. Тенденції розвитку природничо-наукової освіти в початковій школі країн Європейського Союзу / Олена Ярова // Рідна школа : [наук.-пед. журнал]. – 2014. – № 8–9. – С. 36–40.
 12. Яровая Е. Б. Политика стран Европейского Союза в области физкультурного образования: начальная школа / Е. Б. Яровая// Материалы Международной науч.-практ. конф. молодых ученых, аспирантов, студентов «Векторы развития современного образовательного пространства в XXI веке : предпосылки, реальность, перспектива» (Соликамск, 24 апреля 2014 г.). – Соликамск : СГПИ, 2014. – С. 179–181.
 13. Ярова О. Сучасні підходи до навчання англійської мови у початковій школі Євросоюзу / Олена Ярова // Матеріали міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. «Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи» (Умань, 16 жовтня 2014 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – С. 283–286.

2015

 1. Ярова О. Б. Ключові компетентності в змісті початкової освіти країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 343–350.
 2. Ярова О. Б. Філософсько-педагогічні традиції європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць. Вип. 29 (Серія : Педагогічні науки) / Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол. : О. І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2015. – С. 276–284.
 3. Ярова О. Б. Трансформація цілей початкової освіти в країнах Європейського Союзу на рубежі ХХ–ХХІ століть / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 67. – Херсон : ХДУ, 2015.– С. 53–60.
 4. Ярова О. Б. Компетентнісна рамка розвитку європейської початкової школи у ХХІ столітті / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна початкова освіта : традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, Херсонський державний університет, 19–20 березня 2015 р.) / Упоряд. В. В. Денисенко. – Херсон : ХНТУ, 2015. – С. 117–119.
 5. Ярова О. Виховний потенціал початкової освіти в країнах Європейського Союзу / О. Ярова : матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2015: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст» (м. Київ, 11 червня 2015 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2015. – С. 117–119.
 6. Ярова О. Б. Концепт «ключові компетентності» в освітніх документах початкової школи країн Європейського Союзу / О. Б. Ярова // Молодий вчений № 2(17), 2015 : наук. журнал. – Частина ІV. – Херсон, 2015. – С. 155–158.
 7. Ярова О. Б. Європейська початкова освіта і соціологія : точки перетину / О. Б. Ярова // Science and Education a New Dimension : Pedagogy and Psychology : scientific journal. – Budapest, 2015. – ІII(32), Issue : 63. – P. 64–68.
 8. Yarovaya B. Standardization of Primary Education in Great Britain / Y. B. Yarovaya // European Journal of Contemporary Education. – 2015. – Vol. (12), Is. 2. – P. 169–174.
 9. Ярова О. Б. Соціальний контекст розвитку європейської початкової освіти в ХХІ столітті / О. Б. Ярова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. Випуск 3(81) : наук. журнал. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 121–126.

2016

 1. Ярова О. Б. Сучасні педагогічні технології та методики в європейській початковій школі / О. Б. Ярова : матеріали міжнародної психолого-педагогічної конференції «Інноваційні методи психолого-педагогічної практики у світлі євроінтеграційних процесів України» (м. Берегове, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 14–15 квітня 2016р.). – Берегове : Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, 2016. – С. 189–
 2. Ярова О. Стандартизація змісту початкової освіти як інструмент забезпечення її якості у державах-членах Європейського Союзу / О. Б. Ярова : матеріали 5-ої міжнародної наукової конференції “Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development” (Poland, Opole, the Academy of Management and Administration. April 14–17, 2016). – Opole : The Academy of Management and Administration, 2016. – С. 143–146.
 3. Ярова О. Шкільне самооцінювання як інструмент забезпечення якості початкової освіти в країнах Євросоюзу / О. Ярова : матеріали Міжнародного дискусійного форуму «Мова, освіта, культура : античні цінності – сучасне застосування» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 19–20 травня 2016 р.). – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – С.324–
 4. Ярова О. Розвиток систем національного оцінювання в початковій школі країн Євросоюзу / О. Ярова : матеріали наук.-практ. семінару «Педагогічна компаративістика – 2016 : освітні реформи та інновації у глобалізованому світі» (м. Київ, 6 червня 2016 р.) / Інститут педагогіки НАПН України / За заг. ред. О.І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2016. – С. 116–119.
 5. Ярова О. До проблеми оцінювання успішності молодших школярів у країнах Євросоюзу / О. Ярова : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie “Stav, problemy a perspektivy pedagogickeho studia a socialnej prace” (Slovenska republika, Sladkovicovo, 28–29 oktobra 2016). – Sladkovicovo : Vysoka skola Danubius, 2016. – С. 41–44.
 6. Ярова О. Б. Школо-базований менеджмент як інструмент демократизації європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 342–349.
 7. Ярова О. Б. Психологічні теорії ХХ століття та їх вплив на розвиток європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Український педагогічний журнал. – 2016. – № – С. 135–143.
 8. Ярова О. Б. Роль шкільної інспекції в забезпеченні якості європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. LXIX. – Том 1. – Херсон : ХДУ, 2016. – С. 106–110.

2017

 1. Ярова О. Б. Концепт «курикулум» у термінологічному полі європейської початкової освіти / О. Б. Ярова // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. LXXIV. – Херсон : ХДУ, 2017. – С. 91–95.
 2. Ярова О. Початкова освіта в Євросоюзі як предмет дослідження в українській педагогічній компаративістиці / О. Б. Ярова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : збірник наукових праць / за ред. проф. Тетяни Степанової. – № 1(56), лютий 2017. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С.167–173.
 3. Yarova O. B. Models and Trends of Development of Special Education in the European Primary School / O. B. Yarova // Actualni Pedagogika. – Vedecko vydavatelske centrum “Sociosfera–CZ”, 2017. – № 2. – Р. 55–61.
 4. Яровая Е. Б. Индивидуализация начального образования в странах Европейского Союза / Е. Б. Яровая // Весці БДПУ. Серыя 1. – 2017. – № 4(94). – С. 22–26.
 5. Ярова О. Стандарт-орієнтовані реформи в європейській початковій освіті / О. Ярова : матеріали І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні» (м. Київ, Американський Дім Посольства США, 11 лютого 2017 р.). – С. 197–199.
 6. Ярова О. «Цілі» як ключовий концепт європейської початкової освіти : матеріали Міжнародної наукової конференції «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях / О. Ярова : світовий контекст» (м. Умань, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 25–26 травня 2017р.). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 2. – С. 223–
 7. Ярова О. Компетентнісна термінологія в початковій освіті Євросоюзу / О. Ярова : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації» (м. Київ, 15–16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 169–170.
 8. Ярова О. Початкова освіта в країнах Європейського Союзу : навч. посіб. / О. Ярова. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 199 с.

2018

 1. Ярова О. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / О. Ярова. – К. : Педагогічна думка, 2018. – 434с.
 2. Ярова О. Досвід розвитку початкової освіти в країнах ЄС – джерело модернізації початкової освіти в Україні / О. Б. Ярова // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 1. – С. 31–37.
 3. Ярова О. Б. Регулятивно-стратегічні та організаційно-змістові засади початкової освіти в Україні / О. Б. Ярова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 47–55.
 4. Ярова О. Б. Тенденції розвитку початкової освіти в країнах Європейського Союзу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. Б. Ярова. – Київ, 2018. – 38 с.