Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Носко Анастасія Михайлівна

доцент кафедри соціальних комунікацій

кандидат наук із соціальних комунікацій

Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Подяка директора Інституту філології та соціальних комунікацій за підготовку переможця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей “Журналістика” та “Зв’язки з громадськістю”
Грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності та з нагоди Днів науки
Наукометрика

ORCID iD

0000000164307886

Google Scholar

woQApygAAAAJ

Researcher iD

E29712019

Scopus iD

ResearchGate iD

Anastasiia_Nosko

Біографія

Народилася 9 лютого 1983 року в м. Бердянську Запорізької обл.

У 2000 році закінчила ЗОШ № 3 м. Бердянська. Вступила на філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко. Навчалася на контрактній основі. У 2002 році за успіхи в навчанні була переведена на навчання за державним замовленням.

У 2005 році закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету та отримала диплом з відзнакою. Цього ж року вступила до магістратури на спеціальність 8.030501 «Філологія. Українська мова і література», яку закінчила у 2006 році та отримала диплом з відзнакою.

У квітні – серпні 2007 року працювала асистентом на кафедрі української та зарубіжної літератури. 2012 року закінчила аспірантуру ДЗ «Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» за спеціальністю 27.00.05 – теорія та історія видавничої справи та редагування. У січні 2013 року захистила кандидатську дисертацію «Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття: епістолярна парадигма» (науковий керівник – Галич Валентина Миколаївна).

З вересня 2010 року працює старшим викладачем на кафедрі соціальних комунікацій Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. У травні 2013 року присуджено науковий ступінь кандидата наук із соціальних комунікацій зі спеціальності теорія та історія видавничої справи та редагування.

Нагороди. 2013 року нагороджена грамотою ректора Бердянського державного педагогічного університету за сумлінну працю, громадську активність, досягнуті успіхи у професійній та педагогічній діяльності та з нагоди Днів науки. У травні 2014 року з нагоди Дня науки нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнення високих результатів у роботі. У квітні 2016 оголошено подяку директора Інституту філології та соціальних комунікацій за підготовку переможця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Журналістика» та «Зв’язки з громадськістю». У лютому 2017 року оголошено подяку від Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність. У травні 2018 року нагороджена грамотами ректора за публікацію одноосібної монографії та за активну участь у міжнародній діяльності БДПУ.

Наукові інтереси: авторське редагування, медіаосвіта.

Електронна пошта: am_nosko@bdpu.org.ua, nosko0902@gmail.com.

 

Публікації

2007

 1. Носко А. М. Лексико-семантичні засоби підвищення інформативності заголовків (на матеріалі періодичної преси м. Бердянська) / А. М. Носко // Вісник Луганського національного пе-дагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 8 (125). – С. 151–157.

2008

 1. Носко А. М. Психологічні основи авторського редагування як творчого процесу / А. М. Носко // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – №3 (142). – С. 236–242.

2009

 1. Носко А. М. Самокритика та критика як рушійні сили саморедагування / А. М. Носко // Матеріали І міжнародної конференції [“Соціальні комунікації сучасного світу”], (Запоріжжя, 19–20 лютого 2009 р.) / МОНУ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики КПУ. – Запоріжжя, 2009. – С. 215–217.
 2. Носко А. М. Авторське редагування як складова журналістсько-літературно-редакторської майстерності / А. М. Носко // Редакторська і журналістська майстерність : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кременчук), 20 березня 2009 р. – 2009. – С. 44–45.
 3. Носко А. М. Відбиття процесу саморедагування Михайла Коцюбинського на сторінках його кореспонденцій / А. М. Носко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – 2009. – Т. 22 (61). №4 (часть I) Филология. Социальные коммуникации. – С. 222–226.

2011

 1. Носко А. М. Специфика перевода колоритной лексики произведений Михаила Коцюбинского / А. М. Носко // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна: сборник статей. – М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – С. 402–403.
 2. Носко А. М. Специфика перевода колоритной лексики произведений Михаила Коцюбинского / А. М. Носко // Современная славістика и научное наследие С. Б. Бернштейна: сборник статей. – М. : Институт славяноведения РАН, 2011. – С. 402–403.
 3. НоскоА. Бажання плюс наполегливість / А. М. Носко // Університетське слово. – 2011. – № 1. – С. 6.

2012

 1. НоскоА. М. Програма та методичні рекомендації з практики у засобах масової інформації для студентів напряму підготовки 030301 Журналістика / А. В. Гринюк, А. М. Носко . – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 20 с.
 2. НоскоА. М. Суб’єктивна мотивація процесу авторського редагування (на матеріалі епістолярних свідчень письменників кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) / А.М. Носко // Держава та регіони : Серія : Гуманітарні науки. – 2012. – №1. – С. 114–118.
 3. НоскоА. М. Авторське редагування на підготовчому етапі творчого процесу / А. М. Носко // Держава та регіони : Серія : Соціальні комунікації. – 2012. – №2 (10). – С. 122–126.

2013

 1. НоскоА. М. Механізми процесу авторського редагування / А. М. Носко // Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі соціальних комунікацій : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]. – К. : Інститут журналістики, 2013. – С. 88–93.
 2. НоскоА. М. Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030301 «Журналістика», спеціальності 7.03030101 «Журналістика». / Мельнікова Ю. О., Носко А.М., Камаєв Т.Є. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 28 с.
 3. НоскоА. М. Наскрізна програма практики для студентів спеціальності 7.02030301 «Українська мова та література. Спеціалізація: Редагування освітніх видань» / Мельнікова Ю. О., Носко А. М., Вербовий Р. М. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 19 с.

2014

 1. НоскоА. М. Międzykulturowy aspekt autorskiego redagowania tłumaczeń // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tendencje. Zbiór prac naukowych. – Tom VI. – Piła, 2014. – C. 160–167.

2015

 1. Носко А. М. Складові архітектоніки інтернет-версії газети (на прикладі болгарського видання «Сега») / А. М. Носко // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.): [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – С. 179–181.
 2. Носко А. М. Авторське редагування на етапі підготовки творів до перевидань / А. М. Носко // Наукові записки [Української академії друкарства]. Серія : Соціальні комунікації. – 2015. – № 1. – С. 68–78. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzck_2015_1_11.pdf
 3. Носко А. М. Формування іміджу засобами соціальних мереж / А. М. Носко // Медіакартина світу : формування особистості під впливом медіа : міжрегіональна студентська конференція, 14–15 травня 2015 р. : тези доповідей. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 157–159.
 4. Носко А. М. Процес авторського редагування; мотивація діяльності, аспекти аналізу власного тексту / А. М. Носко // Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник / Ред. кол.: В. М. Галич (гол. ред.), К. М. Ульянова (заст. гол. ред), О. С. Куцевська, Ю. Є. Соловйова, Н. Є. Манич. Передм. К. М. Ульянової. – Рівне: О. Зень, 2015. – С. 117–126. (232 с.).
 5. Носко А. М. Процес авторського редагування; мотивація діяльності, аспекти аналізу валсного тексту / А. М. Носко // Соціальні комунікації: теорія, історія, регіональний дискурс: науковий збірник / Редкол.: В. М. Галич (гол. ред.), К. М. Ульянова (заст. гол. ред), О. С. Куцевська, Ю. Є. Соловйова, Н. Є. Манич. Передм. К. М. Ульянової. – Рівне: О. Зень, 2015. – С. 117–126. (232 с.)
 6. Носко А. М. Прагматичний аспект авторського редагування перекладів творів художньої літератури / А. М. Носко // Матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції «Мова, право, міжкультурна комунікація: проблеми сьогодення та пошуки шляхів їх вирішення» (26 листопада 2015 року) : [збірник тез]. – Київ : Академія адвокатури України, 2015. – С. 42–43.

2016

 1. Носко А. М. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційних робіт бакалавра за напрямком підготовки 6.030301 «Журналістика» / А. М. Носко // Бердянськ : БДПУ, 2016. – 62 с.
 2. Носко А. М. Юзабіліті сайтів про Болгарію: рецепція українських користувачів / Р. М. Вербовий, А. М. Носко, Ю. О. Мельнікова // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [ред. Колінько О. П., Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 188–190.

2017

 1. Виговська Н. А., Любченко Ю. В., Мірошниченко П. В., Носко А. М, Островська Н. В., Сіріньок-Долгарьова К. Г. Концептосфера українського інтернет-сегменту // Медіакультура в контексті міждисциплінарних досліджень : колективна монографія / за загал. наук. ред. В.В. Березенко, М. А. Лепського, О. О. Семенець ; відп. ред. К. Г. Сіріньок-Долгарьова. – Запоріжжя : Кераміст, 2017. – С. 128 –163 (309 с.)
 2. Носко А. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття: епістолярна парадигма : Монографія / Анастасія Носко. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 197 с.
 3. Носко А. М. Авторське редагування у професійній підготовці журналістів // А. М. Носко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч. 1. – 354 с. (С. 149–150).
 4. Носко А. М. Авторське редагування у професійній підготовці журналістів // А. М. Носко // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : Маетірали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч. 1. – 354 с. (С. 149–150).
 5. Носко А. М. Концепт «безпека» в новинах регіональних ЗМК / А. М. Носко // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. – 2017. – № 4. – С. 153–157.
 6. Носко А. М. Цензурні утиски як причина саморедагування творів письменників кінця ХІХ – початку ХХ століття / А. М. Носко // Регіональні ЗМІ України : історія, сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали інтернет-конференції / відп. Ред.. Галич А. О. – Старобільськ : Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2017. – 281 с. (С. 82–88).