Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Шульженко Анжеліка Сергіївна

старший викладач кафедри соціальних комунікацій

Наукометрика

Народилася 11 серпня 1989 року в с.Урожайному Автономної Республіки Крим.

У 2012 році закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету та отримала диплом з відзнакою. Цього ж року вступила до магістратури на спеціальність “Філологія. Українська мова і література”, яку закінчила у 2013 році.

З 2011 року працює провідним фахівцем у науковому відділі БДПУ.

У 2014 році вступила до аспірантури Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство.

07 липня 2020 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Фразеологізми на позначення відчуттів людини в українській, англійській і французькій мовах: структурний та семантичний аспекти» (науковий керівник – к.філол.н., доц. Алла Михайлівна Сердюк) зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство у спеціалізованій вченій раді К 11.051.14 Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2015 році розпочала викладацьку діяльність і була прийнята на посаду асистента кафедри соціальних комунікацій. З вересня 2020 року працює старшим викладачем кафедри соціальних комунікацій.

У 2015 році з нагоди Дня науки нагороджена почесною грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, досягнення високих результатів у роботі; у 2018 році – Подякою Міністерства освіти і науки України.

Коло наукових інтересів: стилістичне використання мовних одиниць.

Автор близько 30 наукових праць.

 

Публікації

 1. Денисова А. С. Семантика та структура фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. № 1. С. 364–370.
 2. Денисова А. С. Проблема дослідження класифікацій фразеологічних одиниць у лінгвістиці. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [збірник наукових праць] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. Вип. VI. C. 13–21.
 3. Денисова А. С. Явище варіантності та синонімії у фразеології. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету: Філологічні науки. Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. Випуск 40. С. 65–68.
 4. Денисова А. С. Фразеологічні словосполучення на позначення відчуттів людини в українській та англійській мовах (структурний аспект). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Кіровоград, 2016. Вип. 146. С. 281–285.
 5. Денисова А. С. Лінгвістичні методи дослідження фразеологічних одиниць на позначення відчуттів людини. Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць / [за заг. ред. проф. В. А. Глущенка]. Слов’янськ: Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. Вип. 3. С. 76–81.
 6. Денисова А. С. Ідеографічна класифікація фразеологізмів на позначення органічних відчуттів людини (голод / ситість) на матеріалі української, англійської та французької мов. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [збірник наукових праць] / [гол. ред. В. А. Зарва]. Бердянськ: БДПУ, 2017. Вип. ХІІI. C. 15–20.

 

 1. Денисова А. С. Сравнительная характеристика фразеологизмов со структурой предложений, обозначающих ощущения человека (на материале украинского и французского языка). Ученые записки УО «ВГУ им. П. М. Машерова»: сборник научных трудов. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. Т. 23. С. 180–184.
 2. Денисова А. С. Вариантность фразеологических единиц, обозначающих ощущения человека (на материале украинского языка). Международный научно-практический журнал «Авангард науки». Казахстан, 2017. № 9 (10). С. 9–13.
 3. Shulzhenko A. S. Structural and Semantic Modifications of Phraseological Units Signifying Human’s Feelings (on the Material of English and French Languages). Сolloquium-journal. Warszawa, Polska, №22 (46). S. 27–31.

 

 1. Денисова А. С. Вивчення фразеології в широкому та вузькому значенні. Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. Бердянськ : БДПУ, 2015. С. 9–11.
 2. Денисова А.С. Фразеологизмы, обозначающие ощущение голода во французском языке: структурный аспект / А.С.Денисова // Международная междисциплинарная научная конференция «Человек ощущающий: Перцепция в современном гуманитарном знании». – М. : Изд-во ФГБУН ИНИОН РАН, 2015. – С.30-33
 3. Денисова А. С. Определение идиомы в зарубежном языкознании / А. С. Денисова // Человек, психология, экономика, право, управление: проблемы и перспективы : материалы XIX Международной научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, г. Минск, 13 мая 2016 г. / Минский инновационный университет; под ред. канд. пед. наук В.В. Гедранович. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С.114.
 4. Денисова А. С. Антонімічні відношення у фразеології. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. С. 124–125.
 5. Денисова А. С. Полісемія та омонімія фразеологічних одиниць. Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових праць. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. С. 39–41.
 6. Денисова А. С. Методи дослідження фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції (Слов’янськ, 19–20 жовтня 2016 року). Слов’янськ : ДДПУ, 2016. С. 47–50.
 7. Denisova English Idioms with Structure of Subordinate Phrase Denoting Man’s Feelings. Proceedings of II International scientific conference «World Science in 2016: Results». Morrisville, Lulu Press., 2017. С.131–133.
 8. Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуттів людини із будовою сурядних словосполучень у різносистемних мовах. Інновації в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих учених (17 лютого 2017, Краматорськ). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 57–59.
 9. Денисова А. С. Одновершинні фразеологізми на позначення відчуттів людини. Гуманітарні науки: нові вирішення : матеріали III міжнародної науково-практичної конференції (22 лютого 2017, Краматорськ). Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. С. 162–164.
 10. ДенисоваА.С. Фразеологізми-речення на позначення відчуттів людини у французькій мові. Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених (29 березня 2017 р.) / за заг. ред. к.пед.н., доцента Ю. М. Кажан. Маріуполь : МДУ, 2017. С. 103–104.
 11. Denisova A. S. English Phraseologisms-Sentences Denoting Man’s Feellings. Perspective scientific research: Proceedings of IV International Scientific Conference. Morrisville: Lulu Press, 2017. P. 101–103.
 12. Денисова А. С. Українські фразеологізми на позначення відчуттів людини із будовою складного речення. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. Ч. 2. С. 254–255.
 13. Денисова А. С. Полісемія фразеологізмів на позначення відчуттів людини. Нові шляхи у наукових дослідженнях : матеріали XI міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (13 жовтня 2017 року) : збірник тез. Вінниця : ТОВ «НіланЛТД», 2017. С. 139–141.
 14. Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуття втоми в українській, англійській та французькій мовах. Україністика: нові імена в науці: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих науковців (Бахмут, 22-23 березня 2018 року) / Горлівський інститут іноземних мов. Бахмут : ГІІМ, 2018. С. 44–47.
 15. Денисова А. С. Фразеологізми на позначення відчуття болю. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2018. С. 138–139.
 16. Денисова А. С. Українські та французькі фразеологізми на позначення відчуття холоду. Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (17–18 травня 2018 р.): збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. С. 54–57.
 17. Шульженко А. С. Фразеологізми на позначення відчуття тепла в українській, англійській та французькій мовах. Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2019 року): збірник тез. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 287–288.