Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Алєксєєва Лариса Олександрівна

доцент

кандидат педагогічних наук

Нагрудний знак «Відмінник освіти» (Наказ № 630 к від 21 грудня 2016 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації
Наукометрика

ORCID iD

0000000268200602

Google Scholar

Researcher iD

E36922019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1996 році закінчила факультет початкових класів Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко й одержала диплом зі спеціальності «Початкове навчання».

Протягом 1996-2002 рр. працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі № 15 міста Бердянська.

Алєксєєва Л. О. протягом 2002-2005 рр. навчалася у цільовій аспірантурі при Бердянському державному педагогічному університеті зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У 2005 р. закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету й одержала диплом зі спеціальності «Українська мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури середньої загальноосвітньої школи, перекладача (українсько-російського).

Працювала спочатку асистентом кафедри загального мовознавства та слов’янської філології ІФСК БДПУ (2002-2004 рр.), потім – старшим викладачем (2004-2009 рр.), доцентом кафедри загального мовознавства та слов’янської філології ІФСК БДПУ (з 2009 р.).

У 2009 р. успішно захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови на тему: «Робота над уживанням учнями 5–7 класів виражальних мовних засобів у текстах різних стилів». Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Вашуленко Микола Самійлович.

У липні 2009 р. рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту педагогіки АПН України на підставі прилюдного захисту дисертації Алєксєєвій Л. О. присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) й видано диплом кандидата педагогічних наук.

У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії Алєксєєвій Ларисі Олександрівні присвоєне вчене звання доцента кафедри теорії та методики навчання мов.

У 2014 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету й одержала диплом зі спеціальності «Філологія. Мова і література (російська)».

У 2015 р. пройшла підвищення кваліфікації (стажування) у Донбаському державному педагогічному університеті на кафедрі германської та слов’янської філології.

Дисципліни, які викладає

Лінгвістика тексту, актуальні проблеми граматики російської мови, методика викладання російської мови у вищій школі, історія російської мови, історична граматика російської мови, методика навчання російської мови, порівняльна граматика, стилістика російської мови, культура російської мови.

Професійний і науковий інтерес

Лінгвостилістика, лінгвістика тексту, актуальні питання з методики викладання мов.

Автор понад 50 публікацій, у тому числі одноосібної монографії, співавтор однієї колективної монографії, 2-х навчальних посібників для студентів вищих навчальних закладів з грифом МОН, трьох методичних рекомендацій.

Нагороди

За багаторічну сумлінну працю, успіхи у навчально-методичній та науковій роботі, вагомий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів Алєксєєва Л. О. нагороджена почесними грамотами Бердянського державного педагогічного університету, почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ облУОН від 27.08.2009 № 358), почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Нак. від 13.03.2012 р. № 96 к № 894), нагрудним знаком «Відмінник освіти» (Наказ № 630 к від 21 грудня 2016 р.).

E-mail: alekseeva.lara81@gmail.com, la_alekseeva@bdpu.org.ua

Список публікацій

2009

 1. Виражальні засоби мови у текстах розмовного, художнього та публіцистичного стилів : монографія / Лариса Алєксєєва. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 204 с.
 2. Коммуникативно-речевая деятельность как основа разноуровневого обучения школьников русскому языку / «Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 14-15 лютого 2009 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2009. – С. 14-21.
 3. Елементи практичної стилістики на уроках української мови / Тенденції та перспективи формування професійної лексики : Доповіді III Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2009. – Вип. IV. – С.36–41.

2010

 1. 4. Формирование коммуникативных умений и навыков учащихся на уроках словесности / Язык. Право. Общество : сб. ст. ІІ Междунар. научн-практ. конф. (г.Пенза, 9 – 10 апреля 2010 г.) / под ред. к.ф.н. О.В. Барабаш, д.ф.н., доц. Т.В. Дубровской, к.п.н., проф. Г.И. Канакиной. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. – С.125–131.
 2. Розвиток читацьких умінь та навичок як проблема методики навчання болгарської мови / Матеріали III Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (15-16 травня 2010 р.) : [збірник тез] / [ред.. В. І. Кірева, С. І. Корнієнко, О. А. Сєнічева, О. Б. Червенко]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 40–43.

2011

 1. 6. Современный русский язык: словообразование, морфемика, морфология : учебные пособие [для студентов филологических специальностей педагогических университетов] / Л. А. Алексеева, А. Л. Вусик, В. И. Жиляков, М. Ю. Кайкы, Л. Я. Романова, О. А. Сеничева, И.И. Ходыкина ; ред. О. А. Сеничева. – Донецк : ЛАНДОН-XXI, 2011. – 260c
 2. Методичні рекомендації для написання випускних (кваліфікаційних) робіт бакалавра для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія. Мова і література (російська). Мова і література (англійська)» / [упор. : Л. О. Алєксєєва, Р. І. Костромицький]. – Бердянськ, 2011. – 86 с.
 3. Активизация речевой деятельности школьников средствами информационно-коммуникативных ресурсов / Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті : зб. ст. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Львів, 28-29 листопада 2011 р.). – Львів : наукова філологічна організація «Логос», 2014. – Вип. V. – С. 114–120.
 4. Формирование речеведческих (текстоведческих) умений и навыков в процессе коммуникативно-деятельностного подхода / «Філологічні науки : сучасні тенденції та фактори розвитку» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 12-13 грудня 2011 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2011. – С. 29–36.

2012

 1. Наступність і перспективність у засвоєнні школярами стилістичних понять / Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2012. – Вип. VІ. – С. 84 – 87.
 2. Упровадження інноваційних методів навчання на уроках української мови / Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22–23 травня 2012 р.) : [збірник тез] / [ред. Корнієнко С. І., Сєнічева О. А., Цанов С. М., Червенко О. Б.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 72-75.
 3. Методические новации в преподавании русского языка / Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 17– вересня 2012 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. А. Сєнічева]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 113-116.

2013

 1. Формування лінгвістичної компетентності школярів на уроках мовленнєвого розвитку / «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 20-21 листопада 2013 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2013. – С. 123-130.
 2. Осуществление взаимосвязи в работе над развитием речи и совершенствованием правописных умений учащихся / «Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень» : зб. ст. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Львів, 1-2 грудня 2013 р.). – Львів : наукова філологічна організація «Логос», 2013. – Вип. ІX. – С. 65-73.

2015

 1. Орієнтовна програма і методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики (педагогічної та асистентської) з російської мови для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» / [упор. : Л.О. Алєксєєва, М.Ю. Чикіль]. – Бердянськ : 2015. – 152с.
 2. Підготовка майбутніх філологів до застосування сучасних педагогічних технологій у процесі викладання української мови / «Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики» : зб. ст. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Харків, 11-12 березня 2015 р.). Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. XІІ. – С. 124-131.
 3. Психолого-педагогічні засади вивчення мови художнього твору на уроках мовленнєвого розвитку / «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» : Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26-27 квітня 2015 року. – Одеса : Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 175-181.

2016

 1. Стилістика російської мови. Кредитно-трансферний курс : [навчально-методичний посібник] / Л.О. Алєксєєва, М. Ю. Чикіль. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук А. В., 2016. – 352 с.
 2. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філологів / Алєксєєва Лариса, Вусик Ганна, Співак Ірина. 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 92 с.

2017

 1. Мова і соціум: етнокультурний аспект : кол. монографія / [відп. ред. О. П. Колінько; заст. відп. ред. О. А. Сопіна] – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – 264 с.
 2. Алєксєєва Л. О. Дидактическая модель закрепления знаний и формирования умений и навыков по синтаксису / Л.О.Алєксєєва // «Антропоцентрична парадигма сучасної лінгвістики» : зб. ст. Міжнар. науково-практ. конф. (м. Харків, 14-15 березня 2017 р.) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. XІІ. – С. 124-131.

2018

 1. Алєксєєва Л.О. Філологічний аналіз тексту: практичне значення нових понять / Л.О. Алєксєєва // Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 28-29 березня 2018 р.). – Львів : наукова філологічна організація «Логос», 2018. – Вип. ІV. – С. 114-120.
 2. Алєксєєва Л.О. Формування мовно-риторичних умінь та навичок засобами інтерактивних та традиційних методів навчання / Л.О. Алєксєєва // «Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи» : зб. ст. міжнар. науково-практ. конф. (м. Полтава, 30-31 травня 2018р.) Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2018. – Вип. XІІ. – С. 168-174.