Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Глазова Світлана Миколаївна

доцент

кандидат філологічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000189846923

Google Scholar

MGR6y_YAAAAJ&hl

Researcher iD

0000-0003-4537-966X

Scopus iD

ResearchGate iD

Svitlana_Hlazova

Біографія

У 2000 році закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю ”Українська мова і література та народознавство”. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію “Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. В. Ломакович).

Дисципліни, які викладає 

Сучасна українська мова (синтаксис складного речення), українська мова (за професійним спрямуванням), ділова українська мова

Професійний і науковий інтерес

Синтаксис складного речення, культура професійного спілкування.

Автор понад 30 наукових і навчально-методичних праць, зокрема одноосібної монографії, співавтор 2 колективних монографій.

Нагороди

Грамота ректора БДПУ (2005 р.), грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009р., 2011 р.), Подяка МОНУ (Нак. № 468-к від 19.09.2014 р.), грамота МОНУ (2017).

svetglazova@gmail.com

 

Список публікацій

2004

 1. Глазова С. М. Пояснювальні конструкції у мові епістолярій Г. Квітки-Основ’яненка: специфіка та функціональність / С.М. Глазова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 11. – Частина ІІ. – С. 67–75.
 2. Глазова С.М. Категорія пояснення в сучасних синтаксичних дослідженнях / С. М. Глазова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 13. – С. 105–111.
 3. Глазова С.М. Пояснення в текстовому відрізку / С. М. Глазова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : ТНПУ, 2004. – 2 (12). – С. 209–216.
 4. Глазова С.М. Пояснювальні конструкції в діловому мовленні: особливості структури і функціонування / С. М. Глазова // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 71–76.
 5. Глазова С.М. Детермінація змісту пояснення комунікативною стратегією мовця / С. М. Глазова // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2004». Том 20. Синтаксис: структура, семантика, функція. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 3–4.
 6. Глазова С.М. Пояснювальне відношення в складному синтаксичному цілому / С. М. Глазова // Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. «Загальні питання філології». Том ІІ. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 96–98.
 7. Глазова С.М. Частотність використання пояснювальних конструкцій у різних стилях сучасної української мови / С. М. Глазова // ХІ Международная конференция по функциональной лингвистике «Функциональное описание языка и его единиц» : сб. науч. докладов. – Ялта, 2004. – С. 81–82.

2005

 1. Глазова С. М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / С. М. Глазова. – Харків, 2005. – 21 с.
 2. Глазова С. М. Взаємодія відношення кон’юнкції та диз’юнкції на шляху формування пояснювального відношення / С.М. Глазова // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике «Функционализм как основа лингвистических исследований» : сб. науч. докладов. – Ялта, 2005. – С. 81–83.

2006

 1. Глазова С.М. Зумовленість пояснення комунікативною спрямованістю висловлення / С.М. Глазова // Актуальні проблеми синтаксису: матеріали Міжнародної наукової конференції / Укл. Гуйванюк Н. (наук. ред.) – Чернівці : РУТА, 2006. – С. 143–146.
 2. Глазова С.М. Особливості функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій як мовленнєвих дій / С.М. Глазова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2006. – Вип.ХІ. – С.142–149.

2007

 1. Глазова С.М. Сполучникові засоби зв’язку як показники пояснювально-отожнювального відношення / С.М. Глазова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наукових статей / Відп. ред. В.А. Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 51–60.
 2. Глазова С.М. Комунікативно-прагматичні передумови формування пояснювально-ототожнювального відношення в структурі синтаксичних конструкцій / С. М. Глазова // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А. Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 76–82.
 3. Глазова С.М. Характер синтаксичного зв‘язку й особливості структури пояснювально-ототожнювальних речень / С.М. Глазова // ХІV Международная конференция по функциональной лингвистике «Язык и мир» : сб. науч. докладов. – Ялта, 2007. – С. 116–118.
 4. Глазова С.М. Формально-синтаксичні та семантико-синтаксичні ознаки словосполучення як пояснювально-ототожнювальних конструкцій / С.М. Глазова // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : «Альма-матер», 2007. – № 2 (12). – С. 152–158.

2008

 1. Глазова С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції вукраїнській мові: семантика, граматика, прагматика / С. М. Глазова // Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістикознавство. Педагогіка. Методика. Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора С.В. Ломакович / За заг. ред. В.Н. Терещенко та П.Б. Ткач. – Х., 2008. – С. 298–312.
 2. Глазова С.М. Типи кореляцій між змістом компонентів пояснювально-ототожнювальних конструкцій / С.М. Глазова // Культура народів Причорномор’я : науковий журнал. – 2008. – № 142. – Т.1. – С.162–164.
 3. Глазова С.М. Ділова українська мова. Кредитно-модульний курс для студентів факультету ПОПП : [методичні рекомендації] / С.М. Глазова. – Бердянськ, 2008. – 46 c.
 4. Глазова С.М. Ділова українська мова. Кредитно-модульний курс для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта»: [навчальний посібник]/ С. М. Глазова. – Бердянськ, 2008. – 118 с.

2009

 1. Глазова С.М. Ділова українська мова (кредитно-модульний курс) : [навчальний посібник для студентів факультету комп’ютерних технологій та систем] / С.М. Глазова. – Бердянськ, 2009. – 38 с.

2010

 1. Глазова С.М. Особливості пояснювально-ототожнювальних конструкцій у монологічних і діалогічних контекстах / С.М. Глазова // Українська мова і література в школі. – № 1 (79). – 2010. – С. 25–29.
 2. Глазова С.М. Функціонування пояснювально-ототожнювальних конструкцій у діалогічних мовних контекстах / С.М. Глазова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Випуск 29. – С. 118–124.
 3. Глазова С. М. Специфіка використання пояснювально-ототожнювальних висловлень інформативного типу у мовленні / С. М. Глазова // Вісник Запорізького національного університету. – 2010. – №1 – С. 155–159.

2012

 1. Глазова С.М. Функціонування пояснювально-ототожнювальних висловлень у ролі директивів/ С.М. Глазова // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых учёных, педагогов и преподавателей (15–20 октября 2012 г.) / науч. ред. К.В. Патыбарева, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 242–245.
 2. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М. М. Греб, С. М. Глазова, О. П. Колінько, Б. А. Салюк ; С. І. Корнієнко [автор передмови С. В. Ломакович]. – Донецьк: ЛАНДОН, 2012 – 246 с.

2013

 1. Глазова С. М. Формування семантики пояснення / С. М. Глазова // Актуальні проблеми слов`янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст.; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. VIII. – Ч. 1. – 147–152 с.

2014

 1. Глазова  С. М. Формальні засоби зв’язку пояснювальних конструкцій з погляду формалістів / С. М. Глазова  // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 19-20 вересня 2014 р.) : [збірник тез] / [гол. ред.. О. П. Колінько]. – Юердянськ : БДПУ, 2014. – С. 38-39.
 2. Глазова  С. М. Стильова диференціація пояснювальних конструкцій / С. М. Глазова  // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.) : збірник тез / упорядники : О. Б. Ярова, В. В. Богдан. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2014. – С.  80-82.

2015

 1. Глазова  С. М. Пояснительные высказывания в публицистических изданиях / С. М. Глазова  // Язык. Право. Общество : сб. ст. ІІІ Межнар. наук.-практ. конф. (г. Пенза, 13-14 мая т2015 г.) / под ред. к.филол.н. О. В. Барабаш, д.филол.н., доц. Т. В. Дубровской, к.пед.н., доц Н. А. Павловой. – Пенза :Изд-во ПГУ, 2015. – С. 263-265.

2016

 1. Глазова  С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції у газетному дискурсі / С. М.Глазова  //  Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.  31-34.
 2. Глазова  С. М. Пояснювально-ототожнювальні відношення у специфічних синтаксичних конструкціях газетної мови / С. М. Глазова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки: [збірник наук. ст.]  / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Вип. ХІ. – С. 41-49.

2017

 1. Глазова С.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в газетному дискурсі // Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова . – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 166-184.

2018

 1. Функціонування пояснювальних висловлень у текстах публіцистичного стилю / С.М. Глазова // Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки : [зб.наук.ст] / [гол. ред. В.А.Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XV. – С.  46-53.
 2. Ефект компресії пояснювальних висловлювань сучасної української мови / С.М. Глазова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 16-18.