Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Греб Марія Михайлівна

Завідувач кафедри

доктор педагогічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

0000000328747985

Google Scholar

YtgVnhkAAAAJ&hl

Researcher iD

E36892019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1998 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко, отримала кваліфікацію вчителя української мови, літератури та народознавства. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С.В. Ломакович). У 2007 році призначена на посаду завідувача кафедри філологічних дисциплін Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ. У 2017 році в Київському університеті імені Бориса Грінченка захистила докторську дисертацію на тему «Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова) (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор С.О. Караман).

Член редакційної колегії журналу «Українська мова і література в сучасній школі», «Modern European Researches» (Австрія). Член-кореспондент Української Академії Акмеології.

Професійний і науковий інтерес

Лінгводидактика вищої школи, культура професійного спілкування майбутніх учителів.

Автор понад 115 публікацій, у тому числі 2 одноосібних монографій, 3 навчально-методичних посібників, співавтор 4 колективних монографій (2 з яких видано за кордоном).

Дисципліни, які викладає 

Актуальні проблеми граматики української мови, лінгводидактичний дискурс, основи теорії мовної комунікації

Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України (2005 р.), грамотою ректора БДПУ (2006 р., 2008 р.), грамотою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2007 р., 2012 р., 2014 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2014 р.), нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (2015 р).

marygreb@i.ua

 

Список публікацій

2000

 1. Греб М.М. Обряд весілля у болгар Північного Приазов’я (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / М.М. Греб // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. Історія. – Бердянськ, 2000. – С. 198–203.

2001

 1. Греб М.М. Характеристика гуцульських етнографічних діалектизмів (на прикладі повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків») / М.М. Греб // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К. : Знання України, 2001. – Вип. 6: Лінгвістика і літературознавство. – С. 36–41.
 2. Греб М.М. Складні зіставні речення у сучасних синтаксичних описах / М.М. Греб // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. – К. : Знання України, 2001. – Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство. – С. 99–107.

2002

 1. Греб М.М. Роль граматичних й лексико-семантичних засобів у вираженні зіставного відношення в структурі складного речення / М.М. Греб // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків : ОВС, 2002. – Вип. 9. – С. 130–136.
 2. Греб М.М. Формування зіставного відношення у складних реченнях зі сполучником а / М.М. Греб // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2002. – Вип. 4. – С. 3–10.

2003

 1. Греб М.М. Зіставлення як передумова для формування логічних відношень в структурі складного речення / М.М. Греб // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2003. – № 2 (17). – С. 170–178.
 2. Греб М.М. Функціонування зіставних конструкцій як непрямих спонукань у сучасній українській мові / М.М. Греб // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. Серія: Філологія. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту, 2003. – Вип. 6. – С. 264–268.
 3. Греб М.М. Методичні рекомендації та плани семінарських занять з курсу «Основи народознавства» для студентів соціально-гуманітарного факультету / М.М. Греб. – Бердянськ, 2003. – 49 с.
 4. Греб М.М. Програма та методичні рекомендації з фольклорно-етнографічної практики для студентів соціально-гуманітарного факультету / М.М. Греб. – Бердянськ, 2003. – 16 с.

2004

 1. Греб М.М. Зіставні конструкції в синтаксисі творів Г. Квітки-Основ’яненка / М.М. Греб // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. – Харків, 2004. – Вип. 11. – Частина ІІ. – С. 61–67.
 2. Греб М.М. Структура, компаранти та види зіставного відношення у складному реченні сучасної української мови / М.М. Греб // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка наукових досліджень 2004». Т. 20. Синтаксис: Структура, семантика, функція. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 5–7.
 3. Греб М.М. Особливості тема-рематичного членування у складних реченнях із зіставним відношенням між частинами / М.М. Греб // ХІ Международная конференция по функциональной лингвистике «Функциональное описание естественного языка и его единиц»: сб. науч. докладов. – Ялта, 2004. – С. 90–92.
 4. Греб М.М. Роль граматичних й лексико-семантичних засобів у вираженні зіставного відношення в структурі складного речення / М.М. Греб // Матеріали І Міжнародної  науково-практичної конференції «Загальні питання філології». Том ІІ. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. – С. 98–100.

2005

 1. Греб М.М. Відношення кон’юнкції як передумова для формування зіставного значення / М.М. Греб // Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції. – Дніпропетровськ, 14–15 квітня 2005 р. – Дніпропетровськ : «Пороги», 2005. – С. 98–99.
 2. Греб М.М. Взаємодія семантичного й комунікативного рівнів у творенні зіставного значення / М.М. Греб // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике «Функционализм как основа лингвистических исследований» : сб. науч. докладов. – Ялта, 2005. – С. 89–90.
 3. Греб М.М. Функціонування зіставлення в контекстах / М.М. Греб // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / Відп. ред В.О. Соболь. – К. : Знання України, 1993. – Вип. Х: Лінгвістика і літературознавство. – 2005. – С. 148–154.
 4. Греб М.М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 02.01 «Українська мова» / М.М. Греб. – Харків, 2005. – 20 с.
 5. Греб М.М. Зіставні речення зі сполучником якщо…то як асиметричні структури / М.М. Греб // Лінгвістика : зб. наук. праць. Випуск 3 (6). – Луганськ : «Альма-матер», 2005. – С. 192–199.

2006

 1. Греб М.М. Роль оцінки у формуванні зіставного відношення в складних конструкціях сучасної української мови / М.М. Греб // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / Редкол. В.О. Соболь (відп. ред.) та ін. – К. – Ніжин : ТОВ Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – Вип.ХІ: Лінгвістика і літературознавство. Частина І. – С.156–161.
 2. Греб М.М. Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення / М.М. Греб // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – №2. – С.59–64.
 3. Греб М.М. Засоби вираження зіставного значення в складних реченнях інших структурно-семантичних типів / М.М. Греб // Актуальні проблеми синтаксису : матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці : РУТА, 2006. – С.71–75.
 4. Греб М.М. Актуальне членування конструкцій зі сполучником а як чинник вираження зіставного значення / М.М. Греб // Лінгвістика : зб. наук. праць. Випуск 4 (10). – Луганськ : «Альма-матер», 2006. – С. 14–20.

2007

 1. Греб М.М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення у складних конструкціях сучасної української мови : [монографія] / М.М. Греб. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – 188 с.
 2. Греб М.М. Вираження зіставного відношення в структурі складнопідрядних конструкцій зі сполучником чим…тим / М.М. Греб // Филология в пространстве культуры. – ДонНу. Филологический факультет. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С.89–96.
 3. Греб М.М. Специфіка формування і вираження зіставного змісту в складнопідрядних конструкціях зі сполучником ніж / М.М. Греб // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Вип. 321–322: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 78–83.
 4. Греб М.М. Вираження супровідних змістових відношень у структурі складносурядних зіставних речень сучасної української мови / М.М. Греб // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / Відп. ред. В.А.Зарва. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект – Поліграф», 2007. – Вип. ХІV: Лінгвістика і літературознавство. – С. 65–70.
 5. Греб М.М. Дипломна робота з української мови для студентів Інституту філології БДПУ /М.М. Греб // Бердянськ, 2007. – 27 с.
 6. Греб М.М. Ділова українська мова. Кредитно-модульний курс для студентів економічного факультету / М.М. Греб // Бердянськ, 2007 . – 154 с.
 7. Греб М.М. Особливості вираження зіставної семантики в безсполучникових складних конструкціях сучасної української мови / М.М. Греб // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : «Альма-матер», 2007. – № 2 (12). – С. 159–164

2008

 1. Греб М.М. Пояснювально-ототожнювальні конструкції в українській мові: семантика, граматика, прагматика / М.М. Греб // Verba Magistri: Мовознавство. Літературознавство. Журналістикознавство. Педагогіка. Методика. Збірник наукових праць, присвячений ювілею доктора філологічних наук, професора С.В. Ломакович / За заг. ред. В.Н. Терещенко та П.Б. Ткач. – Х., 2008. – С. 298–312.
 2. Греб М.М. Типи кореляцій між змістом компонентів пояснювально-ототожнювальних конструкцій / М.М. Греб // Культура народів Причорномор’я: Науковий журнал. – 2008. – № 142. – Т.1. – С. 162–164.
 3. Греб М.М. Ділова українська мова. Кредитно-модульний курс для студентів факультету ПОПП : [методичні рекомендації] / М.М. Греб. – Бердянськ, 2008. – 46 c.
 4. Греб М.М. Ділова українська мова. Кредитно-модульний курс для студентів спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» : [навчальний посібник] / М.М. Греб. – Бердянськ, 2008. – 118 с.

2009

 1. Греб М.М. Українська мова за професійним спрямуванням : [навчальний посібник] / Г. Вусик, М. Греб. – Бердянськ, 2009. – 184 с.
 2. Греб М.М. Термінологічне забезпечення синтаксису: проблеми й перспективи / М.М. Греб // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Випуск 475–477: Слов’янська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – С. 180 –184.

2010

 1. Греб М.М. Особливості функціонування зіставних конструкцій зі сполучником чим…тим у сучасній українській мові / М.М. Греб // Українська мова і література в школі. – № 1 (79). – 2010. – С. 25 –29.
 2. Греб М.М. Дослідження ідіостилю автора з урахуванням його індивідуальних психічних особливостей як ключовий момент розуміння художнього тексту / М.М. Греб // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Випуск 29. – С. 142–145.

2011

 1. Греб М.М. Людина у мовній моделі поетичного світу В.І. Самійленка / М.М. Греб // Наукові записки. Випуск 96 (1). Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 59–62.
 2. Греб М.М. Творення зіставлення як змістового відношення між частинами складносурядного речення зі сполучником а / М.М. Греб // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах: V Міжнародна наукова конференція (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 р.) : матеріали / укладач Т.С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С. 76–77.
 3. Греб М.М. Контамінація відношень у складносурядних зіставних конструкціях сучасної української мови / М.М. Греб // Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі (контактування та своєрідність) : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квітня 2011 р. / під заг. ред. Ю.О. Шепеля. – Д. : Біла К.О., 2011. – 160 с. – С. 65–67.
 4. Греб М.М. Проблемні питання сучасної синтаксичної термінології / Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / М.М. Греб. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 43–45.
 5. Концепт «людина» в мовному світі В.І. Самійленка / М.М. Греб // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук. конф., 16–17 вересня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2-11. – С. 98–103.

2012

 1. Греб М.М. Особливості функціонування складносурядних конструкцій із зіставною семантикою в сучасній українській мові / М.М. Греб // Лінгвістичні дослідження : Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34. – С. 48–53.
 2. Греб  М.М. Відношення кон’юнкції як передумова формування зіставного значення / М.М. Греб // Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом материалы заочной всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. студ., асп., молодых учёных, педагогов и преподавателей (15–20 октября 2012 г.) / науч. ред. К.В. Патыбарева, Е.Ю. Мазур; Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 2012. – С. 248–251.
 3. Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм : колективна монографія / М.М. Греб, С.М. Глазова, О.П. Колінько, Б.А. Салюк; С.І. Корнієнко [автор передмови С.В. Ломакович]. – Донецьк : Ландон, 2012. –С. 167–208.

2013

 1. Греб  М.М. Особливості вивчення семантики та прагматики складних конструкцій сучасної української мови у вищих навчальних педагогічних закладах/ М.М. Греб // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 4: зб. наукових праць / Відп. ред. О.І. Леута, С.В. Шевчук. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. – С. 84–94

47.Греб М. М. Височінь досягається мовою / М. М. Греб // Південна зоря. – № 144, 11 листопада 2013 р. – С 2.

 1. Греб М.М. Аспекти вивчення складних синтаксичних конструкцій із зіставним компонентом змісту в сучасному мовознавстві / М.М. Греб // Українська мова в сучасних теоретичних вимірах: Матеріали міжнародної наукової конференції – Дніпропетровськ: Навчальна книга , 2012 – С. 21-23

2014

 1. ГребМ.М. Розвиток мовностилістичної вправності в контексті фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи / М.М. Греб // Сучасні досягнення вітчизняних учених у галузі педагогічних та психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 4 квітня 2014 року). – ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2014 – с.22-25
 2. Греб М. М. Теоретико-методичні засади формування стилістичної компетентності у студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів / М. М.Греб // Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,  Ялта (20-21 березня 2014 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2014. – Ч. 2 – с.118-121
 3. Греб М. М. Семантична організація складнопідрядних конструкцій із зіставною семантикою / М. М.Греб // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки [зб. наук. ст.] / [гол.ред. В.А. Зарва] Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – Вип. II. – с.129-135
 4. Греб М. М.Особливості лексико-семантичної організації предикативних частин складносурядного речення зі сполучником а як засіб вираження власне-зіставлення / М. М. Греб // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – Вип. 1. – с.245-254
 5. Греб М. М. Словоцентрична робота у вищому навчальному педагогічному закладі / М. М. Греб // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (22-23 травня 2014 р.): збірник тез / упорядники: О. Б. Ярова, В. В. Богдан. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2014. – с. 178-181
 6. Греб М. М. Особливості формування зіставного відношення в семантичній структурі складних синтаксичних одиниць сучасної української мови / М. М. Греб // Актуальные проблемы изучения языка и литературы: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности: материалы VIII Международной научно-практической конференции, 24-25 октября 2013 г., г.Абакан / науч.ред. И. В. Пекарская; отв. Ред. В. П. Антонов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный університет им. Н. Ф. Катанова, 2013. – с. 21-22
 7. Греб М. М. Семантико-граматичні чинники формування зіставного відношення у складних конструкціях сучасної української мови / М. М. Греб // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München–Berlin, 2014. ISBN (eBook): 978-3-86688-479-3
 8. Греб М. М.Лінгводидактичні акценти реалізації словоцентричного підходу в навчанні лексикології майбутніх учителів початкової школи / М.М. Греб // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.].– Запоріжжя, 2014. – Вип. № 35(88). – С. 127-134
 9. Греб М. М. Роль роботи зі словом у формуванні лексичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / М.М. Греб // «Сучасний вимір педагогічних та психологічних наук». Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 30- 31травня 2014 року): – Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2014 – 101-104.
 10. Греб М.М. Культурологічний принцип у системі мовної підготовки майбутнього вчителя початкової школи / М.М. Греб // Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матеріали ІІІ всеукр. наук. конф. з міжннар. участю (м. Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2014. – ч.3 –С.213-216
 11. Греб М.М. Реалізація активного типу навчання майбутніх учителів початкової школи під час засвоєння лексикології / М. М. Греб // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка ­ Житомир, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 56-62
 12. Греб М. М. Основні аспекти методики навчання лексики майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Теоретична і дидактична філологія : Збірник наукових праць. –Випуск 18. – Переяслав –Хмельницький, 2014. ­ С. 31-36
 13. Греб М. М. Тенденції розвитку наукових засад методики навчання елементів лексикології в початковій школі / М. М. Греб // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені павла Тичини / [ гол. ред. М. Т. Мартинюк] . – Умань: ФОП Жовтий О. О. , 2014 – ч. 2 – С. 96-107
 14. Греб М. М. Психолого-педагогічні орієнтири оптимізації навчально-пізнавальної та самоосвітньої діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови / М. М. Греб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, І. М. Хом’як та ін.– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014.– 2014.– Вип. 29 – С.105-111
 15. Греб М. М. Концепція навчання майбутніх учителів початкової школи лексиці і фразеології: соціокультурний аспект / М. М. Греб // Педагогічна освіта і наука :традиції , реалії, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції , 9-10 жовтня 2014 р. – Умань: ФОП Жовтий, 2014. – с. 12-15
 16. Греб М. М. Зіставлення як явище семантичного рівня організації складного речення / М. М. Греб // Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнар. наук. читань, присвячених памяті проф. Н.В. Гуйванюк (Чернівці, 14 листопада 2014 р.) : програма, матеріали, тези доповідей / відп. за вип.: О.В. Кульбабська.– Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014.–  С.212-216.
 17. Греб М. М. Лінгводидактична стратегія формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: соціокультурний аспект / М. М. Греб // Збірник наукових праць «Педагогічний процес: теорія і практика» / гол. ред. Сисоєва С. О. – Київ: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2014. – Випуск 3. – С. 97 – 102.
 18. Греб М. М. Лінгводидактичні основи організації самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей у процесі засвоєння лексикології і фразеології української мови / М. М. Греб // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство). – Випуск 6: зб. наукових праць / Відп. ред. О.І. Леута, С.В. Шевчук. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 55–61.
 19. Греб М. М. Обучение лексики будущих учителей начальной школы в контексте современных лингвистических концепций / М. М. Греб // Педагогика и психология как ресурс развития современного общества: проблемы гетерогенных групп и инклюзивного образования: материалы Международной научно-практической конференции / под ред.Л. А. Байковой, Н. В. Евтешиной, И. С. Исаевой; РГУ им. С.А. Есенина. – 9-10 октября 2014 / Рязань, 2014 – С.160-167.

2015

 1. Греб М. М. Тестовий моніторинг навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи під час опрацювання лексики і фразеології української мови : акмеологічний аспект / М. М. Греб // Вісник Черкаського університету імені Богдана  Хмельницького – Випуск24 (317). – Черкаси, 2014. – С. 22-39.
 2. Греб М. М. Принципи навчання українського професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої освіти [матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю] (13-14 листопада 2014 року, Харків). – Х.:Тім Пабліш Груп, 2014. – С. 78-83.
 3. Греб М. М. Прикладні аспекти проектування змісту навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Науковий журнал «ScienceRise» № 1(6) 2015 – С. 46-51.
 4. Греб М. М. Лінгводидактичні засади навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкової школи в умовах вищого навчального закладу / М. М. Греб // Українська мова і література в школах України – №1-2 (141-142) – 2015 – С. 4-8.
 5. Греб М. М. Роль української мови (за професійним спрямуванням) у фаховому становленні майбутнього вчителя початкової школи / М. М. Греб // Розвиток соціально-гуманітарної освіти і науки в контексті модернізації вітчизняної вищої школи. Матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конфер. (Дніпропетровськ, 26 грудня 2014 р.): у 2-х частинах – Д.: Тов «Інновація», 2014 – ч.1. –56-58
 6. Греб М. М. Принципи формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленка. – Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2014 – №3 – 161-168
 7. Греб М. М. До питання професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах університетської освіти / М. М. Греб // Вестник Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова. Научный журнал // №9 (сентябрь) – 2014 – С. 78-81
 8. ГребМ.М. Использование дидактического потенциала проблемного подхода в процессе изучения лексикологии украинского языка в высшей школе / М. М. Греб  // Концепт. – 2015. – № 01 (январь). – ART 15010. – URL: http://e-koncept.ru/2015/15010.htm. – Гос. рег. Эл No ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X.
 9. Греб М. М. Навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкової школи на засадах розвивального навчання / М. М. Греб // Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної і початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім.І. Франка, 2015 – С.37-40
 10. Греб М. М. Лінгводидактичні стратегії оволодіння українським професійним мовленням майбутніми вчителями початкової школи / М. М. Греб //«І Таврійські філологічні читання»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015 – С. 131-133
 11. Греб М. М. К вопросу профессинально-речевой подготовки будущих учителей начальной школы в условиях университетского образования / М. М. Греб // Актуальные проблемы изучения языка, литературы и журналистики: материалы IX Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию филологического образования в Республике Хакасия, 24–25 ноября 2014 г., г. Абакан / науч. ред. И. В. Пекарская; отв. ред. В. П Антонов. – Абакан: Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, 2014. – С. 182-185
 12. Греб М. М. Використання активних методів навчання під час вивчення лексикології і фразеології сучасної української мови майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Наукові записки. – Випуск 136. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) Кіровоград: Видавець Лисенко В.Ф., 2015 .С. 429-434
 13. Греб М. М. Формування стилістичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: теоретико-методичний аспект / М. М. Греб // Сучасні тенденції в навчанні української, російської та іноземної мов у закладах освіти різних типів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (15 травня 2015 року, м. Старобільськ) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2015. – 79-82
 14. 81. Greb M.M. Developing Potential of Problem Teaching Future Primary School Teachers Lexicology and Phraseology of Ukrainian Language / M. Greb // MODERN EUROPEAN RESEARCHES: ISSUE 3, 2015 ISSN 2311-8806 – P. 50-55
 15. Греб М. М. Особливості проектування змісту навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Підготовка конкурентоздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи» : Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 25-26 червня 2015 р.) / За заг. ред. проф. Пріми Р.М. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015 – С. 33-36
 16. Греб М. М. Психологічні чинники формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. М. Греб // Українська мова і література в школах України – №9 (149) – 2015 – С. 23-26
 17. Греб М. М. Діагностика навчальних досягнень майбутніх учителів початкової школи під час вивчення лексикології і фразеології сучасної української мови / М. М. Греб // Педагогіка і психологія професійної освіти : науково-методичний журнал – Львів – 2014 – № 5 (вересень-жовтень) – С.95-105.

85. Греб М. М. Теоретико-методичні основи та технологічне забезпечення навчання лексикології і фразеології української мови майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Дидактико-методична підготовка майбутніх фахівців початкової освіти: компетентнісний підхід: колективна монографія [за заг. ред. ; проф. Л.В. Коваль,  А.М. Крамаренко, К.І. Степанюк]. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.182-226

86. Греб М. М. Лінгводидактичні засади навчання лексикології і фразеології студентів нефілологічних спеціальностей в умовах вищого навчального закладу / М. М. Греб // Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти: матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару з міжнародною участю (Умань, 26 березня 2015 року) / гол. ред. Мамчур Л.І. – Умань: ФОП Жовтий О.О, 2015 . – с. 93-98

87.Греб М. М. Організація навчальної діяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології української мови / М. М. Греб // Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі. Матеріали ІІ всеукр. наук. конференції з міжнар. участю ( м. Мукачево, 28 квітня 2015 року) – Д.: Видавництво «Інновація», 2015. – С. 20-24

88.Греб М. М. Формування комунікативної компетентністі майбутніх учителів початкової школи: теоретико-методичний аспект / М. М. Греб // Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів : матеріали Всеукраїнської Інтернет-конференції, 28 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015. – С.40-43

 1. Греб М.М. Українська мова (за професійним спрямуванням) / М.М. Греб // Навчальний посібник Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – 392 с.

 

2016

 1. Hreb Marija. Nutzung des didaktischen Potenzials traditioneller und computerorientierter Unterrichts methoden in Lexik und Phraseologie an der pädagogischen Hochschule (Використання дидактичного потенціалу традиційних та комп’ютерно орієнтованих методів навчання лексикології і фразеології у вищому педагогічному навчальному закладі ) / М. М. Греб // Jahrbuch der VI. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik “Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht” Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2015 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag: readbox unipress –readbox publishing gmbh Open Publishing LMU 2016. ISBN 978-3-95925-034-4 ISBN 978-3-95925-035-1 (e-Version) S. 430-441
 2. Греб М. М. Проблема формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи: психологічний аспект / М. М. Греб // Дунайські наукові читання: європейський вимір і регіональний контекст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Ізмаїльського державного гуманітарного університету (15-17 жовтня 2015). Том 1: Історія. Педагогіка. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ; «СМИЛ», 2015. – С. 145-147

92.Греб М. М. Становлення мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі вивчення лексикології і фразеології сучасної української мови / М. М. Греб // Педагогічна освіта і наука: традиії , реалії, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 8-9 жовтня 2015 р. // FOLIA COMENIANA: вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я.А. Каменського. – Умань: ФОП Жовтий, 2015 . – С. 15-18

93. Греб М. М. Сучасні підходи до навчання лексикології та фразеології  майбутніх учителів початкової школи: акмеологічний аспект / М. М. Греб // Проблеми освіти: збірник наукових праць – Вип.84  Житомир – Київ, 2015. – С. 109-114

94. Греб М. М. Педагогічні умови формування лексичної компетентності студентів-нефілологів у науковому полі лінгводидактики / М. М. Греб // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник] .– Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015.– Вип. 57 – С.173-176

95. Греб М. М. Реалізація проблемного підходу в процесі навчання лексикології і фразеології української мови майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Педагогічна творчість, майстерність, професіоналізм: проблеми теорії і практики підготовки і перепідготовки освітянських кадрів: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 20 листопада 2015) / уклад. Н.В. Гузій, В.І. Саюк. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015.– С. 55-57

96. Греб М. М.Збагачення словникового запасу майбутніх учителів початкової школи: теоретико-прикладний аспект / М. М. Греб // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: збірник наукових праць / За заг. ред. А Л. Ситченка. – № 4 (51), грудень 2015. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2015. – С.57-63

97. Греб М. М.Формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкової школи:психологічний аспект / М. М. Греб // Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. – Житомир: «Полісся», 2016 – У 3-х ч.– Ч.1. – С.149-153

98. Греб М. М. Формування мовної особистості майбутнього вчителя початкової школи під час вивчення лексикології та фразеології сучасної української мови / М. М. Греб // Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конференції (24 лютого 2016 року., м. Старобільськ) / ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». – Старобільськ, 2016. – С. 61-65

99. Греб М. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності майбутніх учителів початкової школи (на матеріалі вивчення лексикології і фразеології української мови) / М. М. Греб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.– К.: Міленіум, 2016.– Вип. 239.– С. 63-71 (зареєстрований у таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Science Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Jifactor; має імпакт-фактор).

100. Греб М. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності майбутніх учителів початкової школи (на матеріалі вивчення лексикології і фразеології української мови) / М. М. Греб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Педагогіка, психологія, філософія» / Редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін.– К.: Міленіум, 2016.– Вип. 239.– С. 63-71 (зареєстрований у таких міжнародних інформаційних та наукометричних базах, як Science Index (РІНЦ), Academic Resourse Index, Research Bib, BASE, Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, Jifactor; має імпакт-фактор)

101. Греб М. М. Дидактичні принципи навчання української мови майбутніх учителів початкової школи / М. М. Греб // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. [«Pedagogika. Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka»], (Гданськ, 30-31 березня 2016 р.). – Гданськ, 2016. – Ч. 13 – С. 105-108

102. Греб М.М. Использование элементов проблемного обучения на занятиях по украинскому языку в условиях современного университетского образования / М. М. Греб // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции, г. Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 176-178

 1. Греб М.М. Використання дидактичного потенціалу проблемного підходу в процесі вивчення лексикології української мови у вищій школі/ М.М.Греб // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III (44), Issue: 92, 2016. – P. 21 – 26.

 

2017

104. Греб М.М. Методичний аспект роботи над збагаченням словникового запасу студентів педагогічних ВНЗ / М. М. Греб // Освіта і суспільство. Міжнародний збірник наукових праць – Бердянський державний педагогічний університет, 2016; ISBN 978-617-7219-80-9 (електронне видання). – С. 137-143

105.  Греб М.М. Лексична і фразеологічна компетентності як провідні детермінанти лінгводидактичної підготовки вчителів початкових класів/ М. М. Греб // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол., голов. ред. – О.М. Топузов].– К.: Педагогічна думка, 2016. – Вип. 17. – с. 91-102 (включений до таких наукометричних та реферативних баз даних: IndexCopernicus, PBN –  Polska Bibliografia Naukowa, Google Scholar, РІНЦ, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

106. Греб М.М. Проблеми й перспективи використання лекції як ефективної форми організації навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів / М. М. Греб // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія педагогіка і психологія. Випуск 2 (12).– 2016. – С. 182-189

107. Греб М. М. Особливості навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів в умовах сучасного педагогічного вишу / М. М. Греб // Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. С. С. Вітвицької, доц. Н. Є. Колесник. – Житомир : ФО-П «Н. М.  Левковець», 2017. – У 2-х ч. – Ч. І. – С. 246-250

108. Греб М.М. Деякі аспекти формування лексичної компетентності майбутніх учителів початкових класів / М. М. Греб // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2017. – Вип.1. – С. 124-130

109. Греб М.М. Особливості використання традиційних та інноваційних методів навчання на заняттях з «Української мови (за професійним спрямуванням)» у сучасному педагогічному виші / М. М. Греб // Virtus : Scientific – Journal / Editonin – in Chif M.A. Zhurba – April – № 13 – 2017. – P. 92 – 97

110. Греб М.М. Національно-культурний компонент змісту навчання лексикології і фразеології української мови / М. М. Греб // Українська мова і література в школах України – №6 (144) – 2017 – С. 3-8.

 1. Греб М.М. Теоретичні засади навчання лексикології і фразеології майбутніх учителів початкових класів: [монографія] / М. М. Греб. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 320 с.

2018

112. Греб М. М. Дидактичний потенціал традиційних та комп’ютерно орієнтованих методів навчання української мови в сучасному виші: акмеологічний аспект / М. М. Греб // Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) : наук. журнал / за заг. ред. Гладкової В.М. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. — № 1. – С. 103-111

113. Греб М. М. Лексичний аналіз тексту як засіб збагачення словникового запасу майбутніх учителів-філологів / М. М. Греб // Українська мова і література в школах України – №4 – 2018 – С. 24-28

114. Hreb Marija The role of lectures in education of magistry of philology (Роль лекції в навчанні магістрів філології) / Marija Hreb // Information and innovation technologies In education –  Katowice 2018 С. 208 – 217

115. Греб М. М. До проблеми формування етнолінгводидактичної культури майбутніх учителів української мови та літератури / М. М. Греб // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018.  С. 24-27.