Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Корнієнко Світлана Іванівна

доцент

кандидат філологічних наук

Почесна грамота Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2012)
Грамота Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації (2009)
Грамоти ректора Бердянського державного педагогічного університету
Наукометрика

ORCID iD

0000000211903577

Google Scholar

nE73C7lODQO5l4DMqDHOQ

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1990 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю “Філолог. Викладач української мови та літератури. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію “Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові XΙX століття (семантичний і стилістичний аспект)ˮ, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор, академік АНУ Д.Х. Баранник. У 2017 р. закінчила докторантуру Софійського університету ім. Св. Клімента Охридського (Республіка Болгарія)., спеціальність: Педагогіка, методика навчання болгарської мови.

Дисципліни, які викладає

Друга іноземна мова (болгарська), Практична граматика болгарської мови, Країнознавство Болгарії, Методика навчання болгарської мови

Професійний і науковий інтерес

Лексика і стилістика сучасної української мови, сучасна болгарська мова та література з методиками викладання, лексика старослов’янської мови.

Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць, зокрема одноосібної монографії, співавтор 2 колективних монографій.

Нагороди

Грамоти ректора БДПУ (2009), (2010), (2013), грамота Управління освіти і науки України Запорізької облдержадміністрації (2009), грамота МОНУ (2012), нагрудний знак МОН України “Відмінник освіти України“ (2018).

Еmail: margo_68kazak@mail.ru, si_kornienko@bdpu.org.ua

 

 

Список публікацій

1996

 1. Прийоми збагачення виражальних можливостей української мови за допомогою церковнослов’янізмів у поетичному словнику Т.Г. Шевченка /Дослідження з мовознавства. – Т.1: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1996. – С. 51-55

1998

 1. До питання про взаємовплив старослов’янської і давньоруської мов // Ономастика і апелятиви: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 35-39
 2. Роль церковнослов’янської мови у процесі формування української літературної мови // Ономастика і апелятиви: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 40-43.

1999

 1. Вживання церковнослов’янізмів у мові болгарського населення Приазов’я // Мова і культура народів Мовознавство. – Бердянськ: БДПІ, 1999. – С. 62-67.
 2. Стилістичні функції старослов’янізмів у творах Г.Ф. Квітки-Основ’яненка та видатних українських байкарів // Дослідження з мовознавства. – Т.1: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – С. 56-65.

2000

 1. Елементи церковнослов’янської мови у творах І.П. Котляревського // Мова і культура народів Приазов’я. Зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ін-ту ім.П.Д. Осипенко: Мовознавство. – Бердянськ: БДПІ, 2000. – С. 34-47.

2002

 1. Створення сатиричних, іронічних та гумористичних ефектів засобом змішування урочисто-піднесеної старослов’янської лексики з народно-розмовною мовою (на матеріалі творчості письменників ΧIΧ ст.).Актуальні проблеми слов’янської філології: зб. наук. ст. – Вип. 7: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2002. – С. 9-18.

2003

 1. Засоби створення урочисто-піднесеного стилю за допомогою старослов’янської лексики// Актуальні проблеми слов’янської філології: зб. наук. ст. – Вип. 8: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2003. – С. 61-68.

2005

 1. Функціонування абстрактної лексики старослов’янського походженння у творах українських письменників ΧIΧ ст.// Актуальні проблеми слов’янської філології: зб. наук. ст. – Вип. Х: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2005. – С. 61-68.

2006

 1. Функції старослов’янізмів у біблійних творах І.Я. Франка (на матеріалі поем “Мойсей” та “Іван Вишенський”)// Актуальні проблеми слов’янської філології: зб. наук. ст. – Вип. ХΙ: Лінгвістика і літературознавство. – К. : Знання України, 2006. – С. 123-130.
 2. Старослов’янізми як засіб образо творення та стилізації мови твору відповідно до колориту певної епохи// Українська мова в школі. – № 5. – С. 33-37

2008

 1. Старославянизмы в украинском литературном языке ΧΙΧ века (семантический аспект)// Язык и общество: проблемы, поиски, решения: материалы международной научно-практической конференции научной сессии “Χ Невские чтения” (23-25 апреля 2008 г.) / ред. Д.Г. Ищук. – СПб: Изд-во Невского ин-та языка и культуры, 2008. – 56-71
 2. Старославянизмы как средство создания образов и стилизации языка произведения соответственно колориту определенной эпохи// Национальная идентичность высшего образования в России: вызовы и перспективы модернизации: материалы Международной науч.-практ. конференции НГГТИ. – Невинномысск: НГГТИ, 2008. – Ч. 2. – С. 138-14

2009

 1. Сутність і основні характеристики лінгвістичної компетентності майбутніх учителів болгарської мови// Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – С. 161-165

2010

 1. Виховання культури спілкування національних спільнот Запорізької й Одеської областей (на прикладі болгарського етносу)// Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В.В. Різуна; КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2010. – Т. 38. – Січень – березень. – С. 26-30.
 2. Старослов’янізми в українській літературній мові ΧΙΧ століття (семантичний аспект)// Актуальні проблеми іноземної філології: зб. наук. ст. – Вип. 5. – Ч. 2 .–К., 2010. – С. 155-163.
 3. Старослов’янізми в поемі І.Я. Франка “Смерть Каїна” (семантичний і стилістичний аспекти)// Вісник Запорізького національного університету: [зб. наук. ст. Філологічні студії]. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – № 1. – С. 165-170.
 4. Лексичні старослов’янізми в українській літературній мові ΧΙΧ. століття (семантичний і стилістичний аспекти)// Донецьк: Юго-Восток, 2010. – 166 с.
 5. Стилістична багатобарвність старослов’янізмів у різних жанрах художньої літератури// Актуальні проблеми слов’янської філології: зб. наук. ст. – Вип. 23. – Ч. 2 –К., 2010. – С. 556-565.

2011

 1. Старослов’янізми у поезіях Т.Г. Шевченка: стилістичний аспект// Актуальні проблеми іноземної філології: зб. наук. ст. – Вип. 6. – Ч. 1. –К., 2011. – С. 217-225.

2012

 1. Болгарська діаспора в Україні: етномовний аспект // Мова й література в проекції сучасних наукових парадигм. – 2012, с. 209-245.
 2. Болгарська мова в Україні й стан її вивчення у Запорізькій області //Матеріали Міжнародної наукової конференції «ΙV Приазовський болгаристичний семінар». Книга 4. Мелітополь – Велико Тирново. – С. 47-52.
 3. Правопис і вимова голосних звуків голосних звуків у болгарській літературній мові: норми та відхилення від них // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. – 2012, № 1. – С. 252-259.
 4. Употребление старославянизмов в произведениях на религиозную тематику // Вестник Таганрогского государственного педагогического института. Гуманитарные науки. – 2012, № 2. – С. 28-33.
 5. Старославянски език и старославянизми – терминологични аспекти // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. – Бердянськ, 2012. – С. 59-61.
 6. Болгарська діаспора в Україні: етномовний аспект // Актуальні проблеми словʹянської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск XXV. – Бердянськ, 2012. – С. 556-561
 7. «Старослов’янізми чи церковнослов’янізми: проблеми назв термінів», Збірник наукових статей: Бердянськ, БДПУ, 2012. – С.63-69.
 8. Використання компетентнісного підходу під час створення адаптованих підручників з болгарської мови // Матеріали Міжнародної науково-методичної інтернет-конференції 12 – 14 грудня 2012 року – Кіровоград, 2013. – С. 89-97.

2013

 1. Дискурс като изходна позиция за изясняване особеностите на дискурсния анализ по български език //Матеріали ΙΙ Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. – Бердянськ, 2013. – С. 63-66.
 2. Формування комунікативних здібностей під час вивчення іноземної мови // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск VΙΙΙ, частина ΙΙ. – Бердянськ, 2013. – С. 234-241.
 3. Семантичні та стилістичні характеристики старослов’янізмів у творах І.К. Карпенка-Карого // Актуальні проблеми словʹянської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей. Випуск XXVΙΙ, частина ΙΙ – Бердянськ, 2013. – С. 587-597.
 4. Изображение на драматичните събития за българските преселенци от Бесарабия в Таврия в романа на Николай Фуклев «На позлатената земя» // Актуальные проблемы изучения языка литературы и журналистики: проблемы глобализации и сохранения национальной самобытности. Материалы VΙΙΙ Международной научно-практической конференции 24-25 октября 2013 года. – Абакан, 2013. – С. 46-48.

2014

 1. Формиране на речевата компетентност на учителите-българисти: лингводидактичен принцип // Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії. – Бердянськ, 2014. – С. 42-45.
 2. Старословʹянізми у поемі Т.Г. Шевченка «Давидові псалми»: семантико-стилістичний аспект // The Ukrainian Language in Modern Theoretical Dimensions: Selected papers of the 1st International Research Conference. – Dniepropetrovsk: Navchalna Knyha, 2014 – P. 22-31.
 3. Български език в Украйна: етноезиков аспект // Матеріали ΙV Міжнародної наукової конференції молодих учених «Мова і соціум». – Бердянськ 2014. – С. 19-20.

2015

 1. Дискурсът на българската диаспора в Украйна: етноезиков, социолинвистичен и комуникативен аспект. Български език и литература: научно списание. – Кн. 2, София: НИОН «Аз Буки», 2015. – С. 130-138.
 2. Учители по български език в чужина. Български език и литература: научно списание. – Кн. 2, София: НИОН «Аз Буки», 2015. – С. 130-138.
 3. Дискурсен аналіз. Матеріали ІV Міжнародного науково-методичнго семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 63 – 64

2016

 1. Корнієнко С. І. Речевата дейност на учениците в условията на билингвизъм и трилингвизъм // С. І. Корнієнко /Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.125-127.
 2. Корнієнко С. І. Определяне на комуникативната компетентност чрез използване на тестовите комплекси // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.94 – 97.
 3. Корнієнко С. І. Ролята на учебника в общообразувателните училища в чужбина // Актуални проблеми на съвременната лингвистика: сб.ст.IVМеждунар. науч.-практ. конф. (г.Пенза, 11-13 октября 2016 г.). – София: Изд-во БАН ʺПроф. Марин Дриновʺ, 2016. – С. 514 – 519.

2017

 1. Коренните промени в учебно-възпитателния процес в приазовските българските училища през 60-те години на XIX в.//Матеріали VIМіжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С.22-27.
 2. Българистиката в Бердянския държавния педагогически университет: история и съвременност // Матеріали Міжнародній науковій конференції VI-й болгаристичний семінар. – Мелітополь : МДПУ, 2017. – С.22-27.

2018

 1. Двайсет и пет години българистика в Бердянския университет: хронология на събитията //Матеріали VIIМіжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С.124-129.
 2. Аспекти на оценяването в съвременния български език. Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІI Міжнародної наукової конференції молодих учених, [збірник тез]  – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С.51-52.
 3. Проблеми формування людини нового типу з почуттям національної гідності на матеріалі творчої спадщини В.О.Сухомлинського // VII-й Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії та 10-та Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 100-й річниці від дня народження В.О. Сухомлинського. – Кропивницький, 2018 Серія:Педагогічні науки. Випуск 172(2018). IndexCopernicus. – С. 122-127
 4. Очертаване на ролята на Иван Франко за българската литература (по материалите на дисертацията на Н.Д. Малярчук “Иван Франко и българската литератураˮ // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Творчість болгарських письменників Бессарабії і Таврії XX ст.ˮ. – Бердянськ, 2018. – С. 24-28.

2019

 1. Звʼязок старословʼянської мови з до національною українською літературною мовою // Матеріали Третього міжнародного філологічного форуму молодих науковців «Політ співробітництва». – Софія, 2019. – С. 112-118.