Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Крижко Олена Анатоліївна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

3C408jAAAAAJ

Researcher iD

E29352019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1989 р. закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету зі спеціальності «Українська мова і література», отримала кваліфікацію «філолог, викладач української мови і літератури». З 1989 р. працювала асистентом кафедри української мови та літератури  Бердянського державного педагогічного інституту. З 1991 р. по 1994 р. навчалася у цільовій аспірантурі при Запорізькому державному університеті. У 1994 році переведена на посаду старшого викладача кафедри української мови БДПІ. 16 грудня 1997 року успішно захистила кандидатську дисертацію «Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця XVII – початку XVIII ст. (назви їжі, напоїв, продуктів харчування)» при Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова зі спеціальності «Українська мова» (науковий керівник – професор І.С. Олійник). У 1999 р. переведена на посаду доцента кафедри української мови БДПІ. У 2001 р. О.А. Крижко присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови.

Дисципліни, які викладає

Історія української літературної мови, українська діалектологія, українська мова (за професійним спрямуванням), культура української мови, основи лінгвокультурології, методика наукових філологічних досліджень (мовознавчих).

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукової діяльності – історична лексикологія української мови, етимологія, семантика, дискурс, дискурсивний аналіз.

Автор понад 60 наукових робіт, з яких 2 монографії (одноосібна та колективна),  6 навчальних посібників (2 – з грифом МОН), методичні рекомендації, наукові статті.

Нагороди

Нагороджена грамотами БДПУ, почесною грамотою Запорізької обласної державної адміністрації (2004 р.); почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2010 р.); почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2010 р.); нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2015 р.); почесною грамотою Департамента освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2016 р., 2017 р.).

Список публікацій

1991

 1. Семантико-стилістична характеристика побуто­вої лексики (на матері­алі літопису Самовидця) // Праці Республікан­сь­кої наукової конферен­ції «Запорожжя в історії та культурі». – Запоріж­жя, 1991. – С. 143–145.

1992

 1. Структурно-семантич­ний аналіз родо-видових найменувань напоїв (на матеріалі українських лі­то­писів початку XVIII ст.) // Праці науково-прак­тич­ної конференції викладачів БДПІ «Ак­ту­альні питання підго­товки спеціалістів у педвузі». – Бердянськ, 1992. – С. 25.

1994

 1. Семантико-етимологічний аналіз побутової лексики українських літописів початку XVIII ст. (на ма­теріалі літописів Само­вид­ця, Величка, Граб’ян­ки) // Праці наукової конфе­рен­ції мовознавців Ук­ра­їни «Актуальні пи­­тання мовознавства у світлі праць О.О. Ша­х­ма­това». – Київ, 1994. – С. 41–42.

1995

 1. Історико-етимологічний аналіз побутової лексики українських літописів кінця XVII – початку XVIII ст. // Про деякі актуальні питання української мови і методики її викладання у педвузі : Збірник наукових статей. – Бердянськ, 1995. – С. 73–82.

1996

 1. Із історії лексеми «хліб» // Праці науково-прак­тич­ної конференції викладачів та студентів БДПІ «Актуальні пи­тання слов’янської філо­логії». – Бердянськ, 1996. – С. 10–12.

1997

 1. Зіставний аспект семан­тичного розвитку слова «солод» в українській та російській мовах // Праці Міжнародної наукової конференції «Проблеми зіставної семантики». – Київ, 1997. – С. 171–172.
 2. Літописи Самовидця, С. Величка, Г. Граб’янки – пам’ятки староукраїнської мови кінця XVII–початку XVIII ст. // Актуальні питання слов’янської філології : Міжвузівський збірник наукових статей. – Ки­їв; Бердянськ, 1997. – Вип. 3. – С. 41–45.
 3. Розвиток семантики слів на позначення напоїв, зафіксованих літописами Самовидця, С. Величка, Г. Граб’янки, в українській мові XIX–XX ст. // Актуальні питання слов’янської філології : Між­вузівський збірник наукових статей. – Київ; Бердянськ, 1997. – Вип. 3. – С. 45–50.

1998

 1. Розвиток семантики побу­тової лексики українських літописів кінця XVII– початку XVIII століття (назви їжі, напоїв, про­дуктів харчування). Монографія. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 169 с.

1999

 1. До питання про історію родових назв їжі в українській мові // Мови й культура на­ро­дів Приазов’я : Збір­ник нау­ко­вих праць Бер­дян­ського держав­но­го педа­гогічного ін­сти­­ту­ту ім. П.Д. Оси­пен­­ко (Мо­во­з­навство). – Бер­дянськ, 1999. – С. 81–86.
 2. Вивчення побутової лек­сики літописів Самовидця, С. Величка, Г.Граб’янки у курсі історії української літературної мови // Актуальні проблеми слов’янcької філології : Між­вузівський збірник науко­вих статей. Лінг­віс­тика і літературо­знав­ство. – К. : Знан­ня, 1999. – Вип. 4. – С. 9–16.

2000

 1. Тестові та контрольні завдання до курсу історії української літературної мови (рекомендовано Мініс­терством освіти і науки України як навчальний посібник 25.11.99, №2/217). – К. : Знання, 2000. – 131 с.
 2. Про співвідношення сис­темного та діахронічного підходів до мови (до історії питання) // Мови й культура на­ро­дів Приазов’я : Збір­ник наукових праць Бер­дян­ського держав­ного педа­гогічного ін­ститу­ту ім. П.Д. Оси­пенко (Мовознав­ство). – Бер­дянськ, 2000. – Ч. І. – С. 27–31.
 3. Використання внутрішніх ресурсів української мови у процесі вторинної фра­зеологічної номінації // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвузівський збірник наукових статей. Лін­гвістика і літературо­знавство. – К. : Знання, 2000. – Вип. 5. – С. 20–23.

2001

 1. Образи світла та темряви, особливості їх реалізації у внутрішній формі фразеологічних одиниць української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології : Між­вузівський збірник науко­вих статей. Лінг­віс­тика і літературознав­ство. – К. : Знан­ня, 2001. – Вип. 6. – С. 14–20.

2002

 1. Образи долі, душі, серця у дзеркалі міфа етносу та їх об’єктивація у фразеологічних одиницях української мови // Актуальні проблеми слов’янської філології : Між­вузівський збірник науко­вих статей. Лінг­віс­тика і літературознав­ство. – К. : Знан­ня, 2002. – Вип. 7. – С. 55–59.

2003

 1. Національно-культурний компонент семантики фразеологізмів української мови ( з компонентами топонімами, етнонімами, назвами реалій) // Актуальні проблеми сло­в’ян­­ської філології : Між­вузівський збірник наукових статей. Лінгвіс­тика і літературо­знав­ство. – К. : Знан­ня, 2003. – Вип.8. – С. 115–122.
 2. Українська лексикографія кінця ХVІ – ІІ половини ХVІІІ століття. Лекція для студентів філологічного факультету. – Бердянськ, 2003. – 38 с.
 3. Основи лінгвокультурології. Методичні рекомендації до спецкурсу для магістрантів філологічних факультетів. – Бердянськ, 2003. – 47 с.

2004

 1. Відображення культури у лексичному складі мови (теоретичні основи дослідження) // Актуальні проблеми сло­в’ян­­ської філології : Між­вузівський збірник науко­вих статей. Лінгвіс­тика і літературо­знав­ство. – К. : Знан­ня, 2004. – Вип. 9. – С. 452–459.

2005

 1. Семантика фразеологізмів української мови. Методичні рекомендації для студентів філологічних факультетів. – Бердянськ, 2005. – 50 с.
 2. Лакуни в українській мовній картині світу // Актуальні проблеми слов’янської філології : Між­вузівський збірник науко­вих статей. Лінгвіс­тика і літературо­знав­ство. – К. : Знан­ня, 2005. – Вип. 10. – С. 171–178.

2006

 1. Етнічні символи та стереотипи в українській зоонімній терміносистемі // Актуальні проблеми сло­в’ян­­ської філології : Між­вузівський збірник наукових статей. Лінгвіс­тика і літературо­знав­ство. – К.; Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф»», 2006. – Вип. 11. – С. 62–69.

2007

 1. Основи лінгвокультурології. Навчальний посібник // Українська мова та методика її вивчення у вищій школі. Навчально-методичний комплекс для магістрантів. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд.», 2007. – С. 106–150.
 2. Питання походження і розвитку української писемності // Азовский вестник, 17 ноября 2006 г. – С. 3.
 3. Походження української мови // Азовский вестник, 2 марта 2007 г. – С. 3.
 4. Принципи вторинної номінації фразеологізмів із зоонімним компонентом // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Вип. 23. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Ч. 2. – С. 49–52.

2008

 1. Невмотивовані зооніми як складові елементи наївної картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : Зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Вип. 24. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – Ч. 2. – С. 139–151.
 2. Міфопоетичні витоки української національно-культурної символіки зооантропоморфних істот // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Випуск 75 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – С.77–82.
 3. Функціональне переосмислення зооморфних образів в українських фольклорних жанрах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. – 2008. – № 2. – С. 182–188.
 4. Дискурсологічна (стилістична) стратифікація сучасної української мови // Wyraz i zdanie w jezykach slowianskich 6. Opis – Konfrontacja – Przeklad. – Wroclaw : Wydawnistwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008. – С. 189–198.
 5. Образно-номінативна та оцінна характеристика фольклорних зоосемізмів української мови // Вісник Запорізького державного університету. Філологічні науки. – 2008. – № 1. – С. 111–118.
 6. Історія української літературної мови. Кредитно-модульний курс. – Навчальний посібник для студентів напряму «Філологія». Бердянськ, 2008. 88 с.

2009

 1. Аксіологічна характеристика макрополя фразеологізмів із зоонімним компонентом «Ментальні характеристики людини» // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Випуск 81 (3). – Серія : Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 119–126.
 2. Кластерна таксономія українських паремійних одиниць із зоонімним компонентом семантики // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Том 22(61). – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Симферополь : ТНУ, 2009. – № 2. – С. 147–155.

2010

 1. Т.Г. Шевченко – основоположник української літературної мови // Азовский вестник, 23 апреля 2010 г. – С. 3.
 2. Особливості когнітивної основи термінів-зоонімів в семасіологічному та ономасіологічному аспектах // Сучасні дослідження з іноземної філології : Зб. наук. пр. – Вип. 8. – Ужгород : «TIMPANI», 2010. – С. 275–285.

2011

 1. Основи лінгвокультурології. Кредитно-модульний курс // Навчальний посібник для магістрантів спеціальності 8.030501 українська мова та література. – Бердянськ, 2011. – 160 с.

2012

 1. Особливості української зоонімної міфологічної картини світу // Актуальні проблеми сло­в’ян­­ської філології : Між­вузівський збірник наукових статей. Лінгвіс­тика і літературо­знав­ство. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. 26. – Ч. І. – С. 553–562.

2013

 1. Становлення теорії дискурсу у сучасній лінгвістиці // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : VІ Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22–23 апреля 2013. – С. 147–150).
 2. Проблема мотивації мовних одиниць як співвідношення мовного знака та значення в сучасній лінгвістиці // Методологія та історіографія мовознавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 156–160.

2014

 1. Поняття дискурсологічної (стилістичної) стратифікації в сучасній лінгвістиці / Сучасні тенденції розвитку ділового дискурсу : Матеріали Всеукраїнської очно-заочної науково-практичної конференції (14 березня 2014 року). – Горлівка : Видавництво КП «Горлівська типографія», 2014. – С.29–34.
 2. Кластерна таксономія українських паремійних одиниць / Образне слово Луганщини : матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції імені Віктора Ужченка (10-11 квітня 2014 р., м. Луганськ) / за заг. ред. проф. О. М. Горошкіної ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Вип. 13. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 183–185.

2015

 1. Гіперо-гіпонімічні відношення зооморфних образів в українських казках про тварин // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. V. – С. 77–86.
 2. Терміни-зооніми у внутрішньомовному аспекті // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавни-цтво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 145–147.
 3. Основи лінгвокультурології // Магістр філології : [навч.-метод. комплекс] / заг. ред. Р.О. Христіанінової. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.193–218.
 4. Культура наукової української мови // Магістр філології : [навч.-метод. комплекс] / заг. ред. Р.О. Христіанінової. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 219–264.

2016

 1. 48. Крижко О. А. Тваринний світ у контексті сучасної лінгвістики / Крижко О. А. // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори : проф. Чоп`як В. В., проф. Магльований А. В. – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 34–37.

2017

 1. Особливості вживання паремійних зоосемізмів в українських казках про тварин // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року) : Збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч. 2. – С. 313–315.
 2. Дискурсологічна (стилістична) стратифікація української мови. Монографія // Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 6–25.
 3. Крыжко Е. Многоаспектность мотивации в современной лингвистической науке / Е. Крыжко // Res Humanitariae. – Vol. 22. – Klaipeda, 2017. – С. 140–158. ISSN 1822-7708. Литовська республіка (наукометрична база даних Copernicus).

2018

 1. Крижко О. А. Особливості терміна як основної одиниці терміносистеми / Крижко О. А. // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : Збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч.2. – С.142–144.