Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Ліпич Вікторія Миколаївна

Проректор з науково-педагогічної роботи

кандидат філологічних наук, доцент

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Грамота управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації (2005 р.)
нагрудними знаками «Відмінник освіти України» (2011)
Грамота ректора БДПУ (2013 р.)
Подяка мера (2014 р.)
Нагрудний знак “За наукові та освітні досягнення” (Нак. № 41-к від 30 січня 2015 р.)
Грамота Верховної Ради України (Нак. № 797-к від 27 листопада 2017 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000218921102

Google Scholar

fdLW3WoAAAAJ&hl

Researcher iD

D92882019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoria_Lipic

Біографія

У 1990 році закінчила філологічний факультет Запорізького державного університету зі спеціальності “Українська мова та література”. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові XI-XVIII ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П. І. Білоусенко). З 2007 по 2009 рік виконувала обов’язки завідувача кафедри української мови Інституту філології БДПУ. У 2008 році отримала атестат доцента. З вересня 2009 року по листопад 2010 року працювала заступником директора Інституту філології з навчально-методичної роботи. З грудня 2010 року по грудень 2016 року виконувала обов’язки координатора наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету. З грудня 2016 року призначена проректором з науково-педагогічної роботи БДПУ.

Дисципліни, які викладає

Комунікативна лінгвістика, історична граматика української мови, сучасна українська літературна мова (синтаксис).

 

Професійний і науковий інтерес

Історичний словотвір

Автор близько 50 публікацій, у тому числі 1 одноосібна та 1 колективна монографія, 4 навчальні посібники (1 – з грифом МОН України).

2012

 1. Перифразування як метод визначення семантики композитних іменників. Лингвистика в современном мире: Материалы Международной научно-практической конференции (31 октября 2012 г.): Сб. науч. трудов. Москва: Издательство «Перо», 2012. С. 98-101.
 2. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис: навч. посіб. / О.І. Попова, В.М. Ліпич. Бердянськ, 2012. 363 с.

2013

 1. Особливості взаємодії основоскладання та суфіксації. «Наука в современном мире»: Материалы XVI Международной научно-практической конференции (25 ноября 2013 г.): Сборник научных трудов / научный ред.,.д.п.н, проф. Г.Ф. Гребенщиков. Москва: Издательство «Спутник+», 2013. С. 161-164.
 2. Словотвірна структура та семантика зоокомпозитів у сучасній українській мові. Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т.С. Пристайко. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2013. С. 223-226.

2014

 1. Словоскладання й основоскладання в системі словотвору української мови. Современная наука: тенденции развития: Международная научно-практическая конференция (Росія, м. Краснодар, 26 листопада 2014 р.).
 2. Стилістичний потенціал метафор у поезії М. Вороного. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» (м. Дніпропетровськ, 5 грудня 2014 р.).

2015

 1. Композити-інструментальні найменування з формантом –к(а) в історії української мови. Матеріали VII Міжнародної наукової конференції «Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 3-4 квітня 2015 р., м. Дніпропетровськ). Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2015. С. 80-82.
 2. Основи комунікативної лінгвістики / Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р.О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. С. 399-429.
 3. Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в історії української мови. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 40. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2015. С.127-132.

2016

 1. Ліпич В.М., Правда Н.М. Нариси з історії українського словотворення (композитно-суфіксальна деривація іменників): монографія. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. 224 с.
 2. Ліпич В.М. Інструментальні найменування з нульовим формантом у сучасній українській мові. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: матер. ІІ-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 24 – 25 березня 2016 року) / редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький. Ченстохова – Ужгород – Дрогобич: Посвіт, 2016. С.133-135
 3. Ліпич В.М. Метод дослідження семантики композитних дериватів. Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства: матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. Слов’янськ: ДДПУ, 2016. С. 72-77

2018

 1. Ліпич В.М., Стовбур Л.М. Науковець і вчитель – Петро Іванович Білоусенко. Українська мова. №3. 2018. С. 27-35

2019

 1. Ліпич В.М. Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників. Наукові записки БДПУ. Серія: Філологія, Вип. 18.
 2. Історична граматика української мови: модульний курс: навч. посібн. Бердянськ: БДПУ, 2019. 150 с.