Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нікішина Тетяна Ігорівна

доцент

кандидат філологічних наук

Почесна грамота ЗОК профспілки працівників освіти і науки України (2016)
Почесна грамота Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2014)
Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009)
Наукометрика

ORCID iD

0000000150925325

Researcher iD

D95342019

Scopus iD

ResearchGate iD

Tetiana_Nikishyna

Біографія

З 2004 р. по 2009 р. навчалася в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Українська мова та література, англійська мова» й одержала диплом з відзнакою. З 2009 р. по 2010 р. навчалася в магістратурі Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Філологія. Російська мова та література» й одержала диплом з відзнакою.

З 2008 р. по 2010 р. працювала старшим лаборантом Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. З 2010 р. по 2014 р. – асистент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології цього ж університету.

З 2010 р по 2013 р. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. 25 листопада 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Засоби вербалізації концепту СВОБОДА в політичному дискурсі Великої Британії, України, Франції початку ХХІ століття» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (науковий керівник – канд. філол. наук, доц. Г. Л. Вусик).

З вересня 2015 р. переведена на посаду доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету, з вересня 2017 – доцент кафедри української мови і славістики.

Викладає навчальні дисципліни: «Практикум з російської мови», «Сучасна російська мова», «Загальне мовознавство», «Когнітивна лінгвістика».

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукової діяльності – когнітивна лінгвістика, дискурс, соціолінгвістика.

Автор понад 40 публікацій, у тому числі участь у колективній монографії, навчальному посібнику.

Нагороди

Грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р., 2014 р.), Почесна грамота Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2016 р.), грамота ректора БДПУ (2016 р., 2017 р.), грамота Ради молодих учених БДПУ (2017 р.), подяка МОН України (2017 р.)

У 2016 р. стала лауреатом обласного конкурсу для обдарованої молоді у галузі українознавство серед молодих спеціалістів (м. Запоріжжя).

Список публікацій

2010

 1. Нікішина Т. І. Семантико-стилістична специфіка лексичних запозичень з грецької мови у драмах Лесі Українки / Т. І. Нікішина // Феномен Лесі Українки: літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти : зб. наук. праць. – Київ, Новоград-Волинський, Житомир, Черкаси : ЖНУ, 2010. – С. 158–163.
 2. Никишина Т. И. Семантическая специфика употребления заимствованных слов в драме «Три сестры» А. П. Чехова / Т. И. Никишина // Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 15 травня 2010 року. – Том 2 : Гуманітарні науки. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – С. 141–145. 

2011

 1. Нікішина Т. І. Варіативність денотативних і конотативних значень мовних знаків у політичному дискурсі / Т. І. Нікішина // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : [V міжнародна наукова конференція : матеріали (Дніпропетровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7–8 квітня 2011 рік)] ; укл. Т. С. Пристайко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – С. 259–261.
 2. Нікішина Т. І. Особливості політичної мови як варіанта мовлення, орієнтованого на сферу політики / Т. І. Нікішина // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки : зб. наук. праць. – Одеса : «Астропринт», 2011. – № 13. – С. 270–277.
 3. Никишина Т. И. Функции политического дискурса как основные пути манипуляции политическим сознанием / Т. И. Никишина // Язык. Культура. Общество : сб. науч. тр. : материалы ІІ Междунар. науч. конф. «Межкультурная коммуникация в современном обществе», Саранск, 31.10.2011 г. / МГУ им. Н. П. Огарева, ИСИ, каф. лингвистики и межкультур. коммуникаций [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред) и др.]. – Саранск, 2011. – Вып. 3. – С. 119–121.
 4. Нікішина Т. І. Варіативність денотативних і конотативних значень мовних знаків у політичному дискурсі / Т. І. Нікішина // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Мовознавство», №11. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2011. – Випуск 17, том 2. – С. 121–127.
 5. Никишина Т. И. Особенности употребления заимствований, характеризующих социальное положение человека, в драматических произведениях А. П. Чехова / Т. И. Никишина // Молодежные чеховские чтения в Таганроге : мат-лы ІІІ Междунар. науч. конф. / отв. ред. В. В. Кондратьева. – Таганрог : Изд-во Таганрог. гос. пед. ин-та имени А. П. Чехова, 2011. – С. 131–134.
 6. Нікішина Т. І. Специфіка політичного дискурсу як динамічного процесу мовної діяльності / Т. І. Нікішина // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. пр. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. Вип. XXIV. – Ч. 4 . – С. 461–466.
 7. Нікішина Т. І. Використання цитат із творів Т. Г. Шевченка в політичних дебатах на початку ХХІ століття / Т. І. Нікішина // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової конференції / відп. ред. В. Т. Поліщук. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2011. – С. 634–640.
 8. Никишина Т. И. Стратегии политического дискурса в агитационных выступлениях Уинстона Черчилля / Т. И. Никишина // Материалы интернет-конференции «Пространство профессиональной коммуникации». – Тверь : Филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет» (1 ноября 2011 г. – 31 января 2012 г.). Режим доступу :  http://www.engectver.ru/Konferenciya/8s/nikishina.php

2012

 1. Никишина Т. И. Политический язык и политический дискурс: проблема разграничения / Т. И. Никишина // Славянские языки и культуры в современном мире : ІІ Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 21–24 марта 2012 г.) : Труды и материалы / Составители О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К. В. Лифанов; Под общим руководством М. Л. Ремнёвой. – М. : Издательство Московского университета, 2012. – С. 373–374
 2. Нікішина Т. І. Проблема методів дослідження лінгвокультурного концепт / Т. І. Нікішина // Наукові записки. – Випуск 104 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 2 ч. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – С. 255–258.

2013

 1. Нікішина Т. І. Специфіка вираження концепту «freedom» у політичній системі Великобританії (на матеріалі правових документів) / Т. І. Нікішина // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т ; гол. ред. А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С. 180–183.
 2. Нікішина Т. І. Етимологічне дослідження концепту СВОБОДА як лінгвокультурного явища / Т. І. Нікішина // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2013. Вип. XXVІІ. – Ч. 2 . – С. 575-580.
 3. Никишина Т. И. Грамматические средства вербализации концепта «Freedom» в британском политическом дискурсе / Т. И. Никишина // Актуальные вопросы теории и практики филологических исследований : материалы III Международной научно-практической конференции 25–26 марта 2013 года. – Прага : Vědecko vydavatelské centrum  «Sociosféra- CZ», 2013. – С. 37–40.
 4. Нікішина Т. І. Засоби вербалізації концепту LIBERTE у політичному дискурсі Франції (лексичний рівень) / Т. І. Нікішина // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – №57. – С. 55–59.
 5. Никишина Т. И. Лексические средства вербализации концепта СВОБОДА в политическом дискурсе Великобритании и Украины / Т. И. Никишина // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии: Материалы международной научной конференции / Ред. колл. М. Л. Ремнёва, К. В. Никифоров, Н. Е. Ананьева, О. А. Ржанникова, Г. Е. Кедрова, Е. В. Тимонина, О. В. Александрова, К. В. Лифанов, Е. Н. Ковтун, А. Г. Шешкен, В. Ф. Васильева, А. И. Изотов. – М. : МАКСПресс, 2013. – С. 258–260.
 6. Нікішина Т. І. Засоби вербалізації концепту СВОБОДА в політичному дискурсі Великої Британії, України, Франції початку ХХІ століття / Т.І. Нікішина // Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 “Загальне мовознавство” / Нікішина Тетяна Ігорівна ; Донецький національний університет. – Донецьк, 2013. — 20, [1] с., включ. обкл. : іл. — Бібліогр. : с. 16—17.

2014

 1. Нікішина Т. І. Синтаксичні засоби репрезентації концепту СВОБОДА в політичному дискурсі України / Т. І. Нікішина // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 19-20 вересня 2014 р.) : [збірник тез] / [гол. ред О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С.9-11.
 2. Нікішина Т. І. Сфери актуалізації концептів СВОБОДА, FREEDOM, LIBERTÉ в політичному дискурсі країн / Т. І. Нікішина // Наукові записки. – Вип.127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – С. 297–300.
 3. Нікішина Т. І. Лексичні способи об’єктивації концепту FREEDOM у політичному дискурсі Великої Британії / Т. І. Нікішина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 43. – С. 203–205.
 4. Нікішина Т. І. Сфери актуалізації концептів СВОБОДА, FREEDOM, LIBERTÉ в політичному дискурсі країн / Т. І. Нікішина // Наукові записки. – Вип.127. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2014. – С. 297 – 300.
 5. Нікішина Т. І. Лексичні способи об’єктивації концепту FREEDOM у політичному дискурсі Великої Британії / Т. І. Нікішина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І.В. Ковальчук, Л.М. Коцюк, С.В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 43. – С. 203-205.
 6. Никишина Т. И. Актуализация концепта FREEDOM в политическом дискурсе Великобритании (тематическая характеристика) / Т.И. Никишина // Филология – культурология: диалог наук: Материалы IV Международной научной интернет-конференции «Филология – культурология: диалог наук» / ред.-сост. Н.В.Летаева. – Одинцово: АНОО ВОО «Одинцовский гуманитарный университет», 2014. – С. 158 – 164.

2015

 1. НікішинаТ. І. Словникові дефініції концепту SWOBODA в польській лінгвокультурі / Т. І. Нікішина // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали V Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 17-18 вересня 2015р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 43-45.
 2. Никишина Т. И. Синтаксические способы объективации концепта FREEDOM в политическом дискурсе Великобритании / Т.И. Никишина // Язык. Право. Общество : сб. статей III Междун. научн.-практ. конф. (г.Пенза, 13-14 мая 2015 г.) / под ред. к.филол.н. О.В.Барабаш, д.филол.н., доц. Т.В.Дубровской, к.пед.н., доц. Н.А.Павловой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015.  – С. 188 – 191.
 3. Нікішина Т. І. Словникові дефініції лексеми СВОБОДА у болгарській лінгвокультурі / Т. І. Нікішина // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичнго семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (22-23 травня 2015 р.) : збірник тез / [ред. О. П. Колінько, С.І. Корнієнко, С. М. Цанов, О.А. Сєнічева, О.Б. Червенко]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 63 – 64.
 4. Нікішина Т. І. Екстралінгвальні фактори формування концепту СВОБОДА (на основі політичної ситуації) / Т. І. Нікішина // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2015. – Вип. VІІІ. – С. 5-11.
 5. Никишина Т. И. Стилистические особенности текстов политического дискурса Франции ХХІ века / Т.И. Никишина // Язык и право: актуальные проблемы взаимодействия: материалы V Международной научно-практической интернет-конференции (г. Ростов-на-Дону, 15 ноября 2015 г.). [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw5/nikishina.html#more-2786.

2016

 1. Загальне мовознавство : [навчально-методичний посібник] / Ганна Вусик, Тетяна Нікішина. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2016. – 352 с.
 2. Никишина Т. И. Грамматические формы реализации концепта FREEDOM в политическом дискурсе / Т.И. Никишина // Великобритании Язык. Право. Общество : сб. ст. ІV Междунар. науч.-практ. Конф. (г. Пенза, 11-13 – октября 2016 г.) / под ред. О. В. Барабаш, Т. В. Дубровской, А.К. Дятловой, Н. А. Павловой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 244-248.
 3. НікішинаТ. І. Лексичні поля концептів СВОБОДА в українському, англійському, французькому політичних дискурсах / Т. І. Нікішина // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» / гол. ред.Б. І. Холод. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2016, №2. – С. 232-237
 4. Нікішина Т. І. Словникові дефініції лексеми воля у болгарській лінгвокультурі / Т. І. Нікішина // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19-20 травня 2016р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 61-62.
 5. Никишина Т. И. Грамматические формы реализации концепта FREEDOM в политическом дискурсе великобритании / Т.И. Никишина // Язык. Право. Общество : сб. ст. ІV Междунар. науч.-практ. Конф. (г. Пенза, 11-13 – октября 2016 г.) / под ред. О. В. Барабаш, Т. В. Дубровской, А.К. Дятловой, Н. А. Павловой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 244-248
 6. Нікішина Т. І. Лексичні поля концептів СВОБОДА в українському, англійському, французькому політичних дискурсах / Т. І. Нікішина // Вісник Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» / гол. ред.Б. І. Холод. – Дніпропетровськ : ТОВ «Роял Принт», 2016, №2. – С. 232-237.

2017

 1. НікішинаТ. І. Лексичні поля концепту FREEDOM в англійському політичному дискурсі / Т. І. Нікішина // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-23 квітня) : збірник тез. – Бердянськ БДПУ, 2017. – Ч. 2. – С. 280-282.
 2. Nikishyna T. I.«The Cultural Memory as the Primary Formant of the Picture of the World (Linguistic Research’s Analysis)»/ T.I. Nikishyna // http://ri-urbanhistory.org.ua/projects/429-the-fifth-international-multidisciplinary-symposium-of-memory-studies-memory-of-conflicts-conflicts-of-memory
 3. НікішинаТ. І. Маніпулятивний потенціал лінгвокультурного концепту СВОБОДА у політичному дискурсі України / Т. І. Нікішина // Мова і соціум: етнокультурний аспект : колективна монографія [ відп. ред.. О. П. Колінько, заст. вип. ред. О. А. Сопіна]. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 83-108.
 4. НікішинаТ. І. Лексичні поля концепту СВОБОДА в болгарському політичному дискурсі / Т. І. Нікішина // Матеріали VІ Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (18–19 травня 2017 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 42-43.

2018

 1. Нікішина Т. І. Смислове наповнення концепту СВОБОДА в українській картині світу / Т. І. Нікішина // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 2.– С. 155-157.
 2. НікішинаТ. І. Граматичні форми реалізації концепту LIBERTÉ в політичному дискурсі Франції / Т. І. Нікішина // Наукові записки БДПУ. Серія: Філологічні науки : [зб.наук.ст] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XV. – С. 46-53.