Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нищета Володимир Анатолійович

доктор педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000245007746

Google Scholar

td8nKHQAAAAJ

Researcher iD

E47242019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1996 р. з відзнакою закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання, українська мова та література». У 1996–1997 рр. працював учителем початкових класів Бердянського інтернату, у 1997–2006 рр. – учителем української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Бердянська. Мав кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший учитель». Призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2005». Лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків – 2006» (видавництво «Шкільний світ», благодійний фонд «Перше вересня»). Наставник переможця Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої! – 2006» Ольги Трюхан (творча робота «Вогнеголосно». Вінок сонетів»). Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

08.07.2009 р. захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання у спеціалізованій вченій раді К.09.053.01 Криворізького державного педагогічного університету. Тема наукового дослідження: «Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор К.О. Баханов). Рішенням Президії ВАК України 14.10.2009 р. присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

10.11.2011 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно звання доцента кафедри теорії та методики навчання мов.

Тему докторської дисертації – «Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови» (науковий консультант – Пентилюк М.І., доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету) – затверджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 18.12.2012 р.).

З 2014 р. – докторант кафедри мовознавства Херсонського державного університету.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» (наказ від 30.01.18. № 38-К).

30.11.2018 р. захищено докторську дисертацію з теми «Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); спеціалізована вчена рада Д 67.051.03 в Херсонському державному університеті).

Дисципліни, які викладає

Методика навчання української мови, риторика

Професійний і науковий інтерес

Лінгводидактика середньої школи, риторика, методика навчання риторики в школі.

Автор 80 публікацій, у тому числі 1 одноосібної монографії, 3 навчальних посібників, співавтор 1 міжнародної колективної монографії, 3 колективних монографій, 3 навчальних посібників, відповідальний редактор матеріалів семінару.

nvolodymye@ukr.net

 

Список публікацій

2006

 1. Нищета В. Метод проектів на уроках літератури / Володимир Нищета // Українська мова та література. – Травень, 2006. – № 17 (465). – С. 4–9.

2007

 1. Нищета В.А. Життєвий проект як орієнтир у просторі майбутнього / Нищета В.А. // Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ століття : Матеріали Всеукраїнської науково-пошукової конференції, 16-17 травня 2007 року. – К. ; Донецьк : [б. в.], 2007. – Т.1. – С. 411–416.
 2. Нищета В. Життєва компетентність як орієнтир сучасної шкільної історичної освіти / Володимир Нищета // Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти : [зб. документів і наук. праць] ; [за ред. К.О. Баханова]. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 260–263Нищета В. Життєва компетентність як орієнтир сучасної шкільної історичної освіти / Нищета В. // Історія та правознавство. – Листопад, 2007. – № 33 (133). – С. 2–4.
 3. Нищета В.А. Використання ідей М.О. Корфа в педагогіці життєтворчості / В.А. Нищета // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М.О. Корфа, «І Корфовські педагогічні читання», 12-13 листопада 2007 р. – Бердянськ : БДПУ, 2007. – С. 45–47. 

2008

 1. Баханов К.О. Життєтворчі проекти в навчанні історії України : [посіб. для вчителів] / К.О. Баханов, В.А. Нищета. – Х. : Основа, 2008. – Вип. 2 (50). – 109 с.
 2. Нищета В. Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал / Володимир Нищета // Українська мова та література. – Лютий, 2008. – № 8 (552). – С. 3–5, 13–15, 16–17.
 3. Нищета В.А. «Перші кроки в науці» / В.А. Нищета // Азовский вестник. – 9 мая 2008 года. – №16 (906). – С. 3.
 4. Нищета В.А. Актуальність педагогічних ідей М.О. Корфа: екстраполяція на концепти педагогіки життєтворчості / В.А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 43–48.
 5. Нищета В.А. Критичне творче мислення у процесі застосування педагогічної технології життєтворчих проектів / В.А. Нищета // Формування критичного мислення учнів на уроках мови : колект. моногр. / [В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко, передмова К. О. Баханова]; за заг. ред. В. Ф. Дороз. – К. : Освіта України, 2008. – С. 120–197.
 6. Нищета В.А. Жизнетворческая направленность языкового образования / Нищета В.А. // Национальная идентичность высшего образования в России : вызовы и перспективы модернизации. – [Материалы международной научно-практической конференции НГГТИ]. – Невинномысск : НГГТИ, 2008. – С. 210– 0,3
 7. Нищета В.А. Критичне творче мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури / В.А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету : (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 62–71.
 8. Нищета В.А. Життєва компетентність особистості : до питання створення функціональної моделі / В.А. Нищета // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – Вип. 51. – С. 257–264.
 9. Нищета В.А. Методика проведення й результати моніторингу сформованості життєвої компетентності старшокласників / В.А. Нищета // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – Вип. 52. – С. 212–218.

2009

 1. Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури : [навч. посіб.] / В.А. Нищета. – Х. : Основа, 2009. – 153, [7] с. – (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу»; Вип. 4 (65)).
 2. Нищета В. Життєва компетентність як складова сучасного шкільного навчання українознавчих предметів / В. Нищета // Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 43–49.
 3. Нищета В. Компетентнісний підхід у шкільній мовній освіті: до питання практичної реалізації діяльнісної (стратегічної) змістової лінії програми / В. Нищета // Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 71–73.
 4. Нищета В. Життєтворчий аспект шкільної мовної освіти / Володимир Нищета // Дивослово. – – № 10. – С. 42–45.
 5. Нищета В.А. Життєтворчий проект «Я і медіапростір» / В.А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С.92–98.

2010

 1. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у шкільній філологічній освіті / Володимир Нищета // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1. – С. 17–20.
 2. Нищета В. Проектний підхід у загальноосвітній риторичній освіті / Володимир Нищета // Вісник Львівського університету : серія філологічна : вип. 50. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С. 281−287.
 3. Нищета В. Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл як педагогічна проблема / В. Нищета // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) : [частина ІІ]. Листопад, 2010. – № 22 (209). – С. 93–98.
 4. Нищета В.А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності у процесі шкільної мовної освіти / В.А. Нищета // Гуманітарні науки. – 2010. – № 2. – С. 21–26.
 5. Нищета В. А. Життєтворчий аспект риторизації шкільної мовної освіти / Нищета В. А. // Педагогічні науки : [зб. наук. праць] : випуск 55. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. – С. 94–98. 

2011

 1. Нищета В. А. Визначення типології міжмовної еквівалентності фразеологізмів на позначення трудових процесів / Нищета В. А., Шимановська О. А. // Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі (контактування та своєрідність) : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2011 р. / під заг. ред. Ю. О. Шепеля. – Дніпродзержинськ : Біла К. О., 2011. – С. 92–95.
 2. Нищета В. Принципи вивчення риторики в загальноосвітній школі / Володимир Нищета // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С. 16–20.
 3. Урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи : матеріали регіонального науково-практичного семінару 23 березня 2011 року / Відп. ред. В. А. Нищета. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 112 с.
 4. Нищета В. А. Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл у контексті комунікативної спрямованості мовної освіти / В. А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 176–
 5. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у формуванні життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів : монографія / Володимир Нищета. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 234 с.
 6. Нищета В. А. Педагогічна майстерність сучасного вчителя-словесника : риторичний аспект / В. А. Нищета // Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі : зб. наук. праць і матеріалів наук. конф., 16-17 верес. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Астропринт, 2011. – С. 265–271.
 7. Нищета В. А. Інтерактивні методи навчання у процесі здобуття шкільної риторичної освіти / Нищета В. А., Трюхан О. І. // Основные парадигмы педагогики и психологии в ХХІ веке : материалы Международной научно-практической конференции (г. Харьков, Украина, 11–12 ноября 2011 года). – Харьков : Восточноукраинская организация «Центр педагогических исследований», 2011. – С. 14–16.
 8. Нищета В. А. Групова навчальна діяльність у процесі риторизації шкільної мовної освіти / Нищета В. А., Трюхан О. І. // Роль педагогіки та психології в сучасному світі : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, Україна, 11–12 листопада 2011 року). – Львів : Львівська педагогічна спільнота, 2011. – С. 81–82.
 9. Нищета В. А. Риторизація освітнього простору сучасної школи в контексті компетентнісного (життєтворчого) підходу / В. А. Нищета // Компетентнісно спрямована освіта : перший досвід, порівняльні підходи, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 28 квітня 2011 року ; [ред. кол. : Федоренко В. А., Батечко О. В., Єрмаков І. Г. та ін.]. – К. : Київ. ін.-т сучасн. підр., 2011. – С. 119–122.
 10. Нищета В. А. Художественное пространство фантастической повести Э. Н. Успенского «Подводные береты» / Нищета В. А., Казанцева К. Ю. // День науки : ІІ Міжнародна науково-практична конференція 17–18 листопада 2011 року : [зб. наук. праць] ; [за заг. ред. Ю. О. Шепеля]. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2011. – С. 57–60.
 11. Нищета В.А. Інноваційний аспект риторизації шкільної мовної освіти / Нищета В. А. // Розвиток науки педагогіки та психології у сучасних умовах : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 28–29 жовтня 2011 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – С. 80–81.
 12. Нищета В. А. Коммуникативная и риторическая компетентности как результативная база школьного языкового образования / Нищета Владимир Анатольевич // Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. – Невинномысск : НГГТИ, 2011. – С. 170–
 13. Нищета В. А. Методичні особливості реалізації текстоцентричного принципу риторизації шкільної мовної освіти / Нищета В. А., Нехайчук Ю. А. // Сучасні тенденції в педагогіці та психології : новий погляд : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 30–31 березня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. – С. 75–77.
 14. Нищета В. А. Формування методичної компетентності студентів-філологів щодо викладання риторики в загальноосвітній школі / Нищета В. А. // Педагогічні науки : [зб. наук. праць] : випуск 59. – Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. – С. 280–283. 

2012

 1. Нищета В. Дидактичний потенціал робот з текстом у контексті риторизації шкільної мовної освіти / Володимир Нищета // Теоретична і дидактична філологія : збірник наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2012. – Випуск 12. – С. 76–82.
 2. Нищета В.А. Формування риторичних умінь і навичок учнів основної школи у процесі роботи з текстом / Нищета В. А. // Теоретичні дослідження в психології та педагогіці : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 28 липня 2012 р.). – Одеса : ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. – С. 109–113.
 3. Нищета В. Художня література в проспекції риторики : аспект виражальних риторичних засобів / Нищета Володимир // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 р.). – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – С. 433–436.
 4. Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі : колективна монографія / К. Баханов, С. Баханова, О. Барнінець, Н. Вєнцева, О. Гуренко, Д. Десятов, Г. Кашкарьов, В. Мирошниченко, О. Мокрогуз, В. Нищета, А. Федчиняк / за заг. ред. д. пед. наук, проф. К. Баханова. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 520 с.
 5. Нищета В. А. Риторичні уміння як складова результативної бази шкільної мовної освіти / В. А. Нищета // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 218–226.
 6. Нищета В. А. Концептуальные особенности исследования формирования риторической компетентности учащихся основной школы в процессе изучения украинского языка / В. А. Нищета // Лингвориторическая парадигма : теоретические и прикладные аспекты : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. проф. А. А. Ворожбитовой. – Вып. 17. – Сочи : РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2012. – С. 227– 0
 7. Нищета В. А. Риторична освіта шкільної молоді у світлі запровадження педагогічних інновацій [Електронний ресурс] / В. А. Нищета // III Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» : матеріали. – Режим доступу : http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Niheta.pdf. – Заголовок з екрану.

2013

 1. Нищета В. А. Риторизация языкового образования как инновационная педагогическая технология [Электронный ресурс] / Нищета В. А. // Материалы Международной научно-практической конференции «Современное профессиональное образование : теоретические основы и прикладные аспекты» (ЗНЭК – заочная научная электронная конференция). – Институт заочного и дополнительного профессионального образования Оренбургского государственного аграрного университета. – Режим доступа : http://www.econf.rae.ru/article/7586. – Заголовок с экрана.
 2. Нищета В. А. Проблематика шкільної риторичної освіти через призму Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти / В. А. Нищета // Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28–29 березня 2013 року / [ред. кол. : Федоренко О. А., Єрмаков І. Г. (наук. ред.), Ратушна А. М.]. – К. : Оберіг, 2013. – С. 303–310.
 3. Нищета В. Риторична компетентність і риторизація як педагогічні інновації / В. Нищета // Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти : [міжнарод. колект. моногр.] / колект. авторів ; за ред. д.пед.н., проф. І. Секрет. – Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2013. – С. 95–124.
 4. Нищета В. А. Психолого-педагогічний аспект готовності вчителя-словесника до запровадження риторизованих технологій / Нищета В. А. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова : серія 16 : творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Ред. кол. : Н. В. Гузій (відп. ред.). – Вип. 20 (30). – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – Спец. вип. – Актуалітети філологічної освіти і науки. – С. 152–156.
 5. Нищета В. Риторизовані технології в шкільній мовній освіті / Володимир Нищета // Вісник Прикарпатського університету. – [У двох частинах]. –– Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – Серія: «Педагогіка». – Випуск ХLІХ.– С. 233–239.
 6. Нищета В. А. Риторизированные технологии – технологии риторизации / Нищета В. А. // Гуманитарные технологии в современном мире : материалы Второй всероссийской научно-практической конференции с международным участием (23–23 мая 2013 г.) / [Сост. Л. М. Гончарова]. – Калининград : Смартбукс, 2013. – С. 110–113.
 7. Нищета В.А. Риторизированные технологии – модульно-локальные технологии риторизации школьного языкового образования / В. А. Нищета // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. – 2013. – № 4 (5). – Т. 2. – С. 31–36 ;          [Электронный ресурс] // Научая электронная библиотека Еlibrary.ru. – Режим доступа : URL : http://elibrary.ru/item.asp?id=20181029. – Заголовок с экрана.
 8. Нищета В. А. Риторизація навчання засобами ігрової діяльності / Нищета В. А. // Ігри у навчанні історії в школі : [посібник] / Автор-упор. К. О. Баханов. – Х. : Вид. група «Основа», 2013. – С. 75–84.
 9. Нищета В.А. Риторичні ігри як засіб риторизації шкільної мовної освіти / Нищета В. А. // Проблеми сучасної педагогічної освіти : Серія: Педагогіка і психологія : [зб. статей]. – Ялта : РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 6. – С. 259–266.
 10. Нищета В. Риторичні вміння як діяльнісний компонент риторичної компетентності / Володимир Нищета // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 7. – С. 13–18.
 11. Нищета В. А. Риторичні аспекти тексту / Нищета В. А. // Зб. наук. праць : педагогічні науки : випуск 64. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 120–123.

2014

 1. Нищета В. Усвідомлення й організація освітньої діяльності як риторичної у процесі навчання української мови / Володимир Нищета // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич, 2014. – Вип. 17. – С. 102–114.
 2. Методика навчання риторики в школі : навч. посіб. / Автор-укладач В. А. Нищета. – К. : Центр учбової літератури, 2014. – 200 с.
 3. Нищета В. Психологічні засади процесу формування риторичної компетентності учнів основної школи / Володимир Нищета // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький : ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014. – Вип. 18. – С. 87–92.
 4. Нищета В. А. Потенціал емоційно-вольової сфери в контексті шкільної риторики / Нищета В. А. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, І. М. Хом’як та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 29. – С. 59–63.
 5. Нищета В. А. Феномен «риторического» в школьном языковом образовании и его результатах / Нищета В. А., Белан А. В. // Гуманитарные технологии в современном мире : материалы Третьей всероссийской научно-практической конференции с международным участием (22–24 мая 2014 г.) / [Сост. Л. М. Гончарова]. – Калининград : Смартбукс, 2014. – С. 85–
 6. Нищета В. Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови / Володимир Нищета // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред.: М. Т. Мартинюк]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Ч. 2. –С.248–      

2015

 1. Нищета В. А. Концептуальні параметри дослідно-експериментального навчання української мови в основній школі: риторичний аспект / В. А. Нищета // Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : зб. наук. праць (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 58–70.
 2. Нищета В. А. Програма та методичні рекомендації з педагогічної (асистентської) практики / В. А. Нищета // Магістр філології : лінгвістика та лінгводидактика : навч.-метод. комплекс / За заг. ред. Р. О. Христіанінової. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – С. 484–505.
 3. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність : програма дослідно-експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова і література в школах України. – 2015. – № 7–8. – С. 66–73.
 4. Нищета В. А. Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі / Нищета В. А. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологічна» : зб. наук. праць / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. – С. 207–212.
 5. Нищета В. Теоретични и приложни аспекти на реторичния подход в училищното езиково образование / Владимир Нищета // Български език и литература. – 2015. – № 5. – С. 494–506.
 6. Нищета В. Теоретични и приложни аспекти на реторичния подход в училищното езиково образование / Владимир Нищета // Научно списание Български език и литература. – София, 2015. – Кн. 5. – С. 494–
 7. Нищета В. Риторика в педагогічному дискурсі: актуальний стан і перспективи / Володимир Нищета // Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» : зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький, 2015. ‒ Вип. 19. ‒ С. 113–116.

2016

 1. Нищета В. А. Суб’єктність у навчальному тексті як вияв «риторичного» / Нищета В. А., Кригін О. В. // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика» (17‒18 березня 2016 р., м. Херсон) [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. І. Грицини. ‒ Херсон, 2016. ‒ С. 87‒
 2. Нищета В. Риторика в педагогических исследованиях и в образовании / Владимир Нищета // Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference Problems and Prospects of Socio-Economic Development (April 14‒17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; pp. 118‒
 3. Нищета В. Риторична підготовка сучасного вчителя-словесника як педагогічна проблема / Владимир Нищета // Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (до 35-ї річниці заснування кафедри філологічних дисциплін), 24 лютого 2016 р., м.Старобільськ. ‒ Старобільськ : ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. ‒ С. 93‒
 4. Нищета В. Реторичният подход към изучението на езика / Владимир Нищета // Матеріали V Міжнарод. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : зб. тез / [Відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 129–132.
 5. Нищета В. А. Технологічний аспект риторизації педагогічного спілкування в процесі шкільної мовної освіти / Нищета В. А. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи», присвяченої 80-річному ювілею від дня народження та 50-річчю наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Марії Іванівни Пентилюк (7–8 квітня 2016 р., м. Херсон) : [збірник] / [За заг. ред. І. В. Гайдаєнко]. – Херсон, 2016. – С. 254–259.
 6. Нищета В. А. Риторика в системі гуманітарних наук / Нищета В. А. // The scientific heritage. – Vol – No 2 (2). – 2016. # Pedagogical sciences #. – Р. 12–17.
 7. Нищета В. А. Роль риторики в процесах гуманізації та гуманітаризації сучасної шкільної освіти / В. А. Нищета // Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». – 2016. – №8 (4). – С. 10–17.
 8. Нищета В. А. Риторичні засоби та їх роль в усному мовленні вчителів-словесників / В. А. Нищета // Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : колект. моногр. / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.] ; за ред. О. А. Кучерук. – К. : КНТ, 2016. – С. 134–153.
 9. Нищета В. Формування риторичних умінь і риторичної компетентності учнів основної школи : програма дослідно-експериментального навчання української мови / Володимир Нищета // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3. – С. 39–48.
 10. Нищета В. А. Сучасна риторика в контексті філософії: методологічний аспект / В. А. Нищета // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 2. – С. 71–78.
 11. Нищета В. А. Феномен риторики в контексті соціології й культурології / В. А. Нищета // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 3. – С. 14–22.

2017

 1. Нищета В. А. Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену «риторичного» / В. А. Нищета // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : [зб. наук. пр.]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Серія : Педагогічні науки. – Вип. 2. – С. 129–136.
 2. Нищета В. А. Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті / Нищета Володимир Анатолійович // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Філологічна» : [зб. наук. праць] / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 149–155.
 3. Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи : монографія / Володимир Нищета. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 340 с.