Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Нищета Володимир Анатолійович

Professor

доктор педагогічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

0000000245007746

Google Scholar

td8nKHQAAAAJ

Researcher iD

E47242019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1996 р. з відзнакою закінчив філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Початкове навчання, українська мова та література». У 1996–1997 рр. працював учителем початкових класів Бердянського інтернату, у 1997–2006 рр. – учителем української мови та літератури ЗОШ № 5 м. Бердянська. Мав кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «Старший учитель». Призер ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2005». Лауреат V Всеукраїнського конкурсу «Панорама творчих уроків – 2006» (видавництво «Шкільний світ», благодійний фонд «Перше вересня»). Наставник переможця Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої! – 2006» Ольги Трюхан (творча робота «Вогнеголосно». Вінок сонетів»). Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2006 р.).

08.07.2009 р. захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.09 – теорія навчання у спеціалізованій вченій раді К.09.053.01 Криворізького державного педагогічного університету. Тема наукового дослідження: «Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів» (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор К.О. Баханов). Рішенням Президії ВАК України 14.10.2009 р. присвоєно науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

10.11.2011 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно звання доцента кафедри теорії та методики навчання мов.

Тему докторської дисертації – «Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови» (науковий консультант – Пентилюк М.І., доктор педагогічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри мовознавства Херсонського державного університету) – затверджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 10 від 18.12.2012 р.).

З 2014 р. – докторант кафедри мовознавства Херсонського державного університету.

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти» (наказ від 30.01.18. № 38-К).

30.11.2018 р. захищено докторську дисертацію з теми «Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови» (13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова); спеціалізована вчена рада Д 67.051.03 в Херсонському державному університеті).

Дисципліни, які викладає

Методика навчання української мови, риторика

Професійний і науковий інтерес

Лінгводидактика середньої школи, риторика, методика навчання риторики в школі.

Автор 80 публікацій, у тому числі 1 одноосібної монографії, 3 навчальних посібників, співавтор 1 міжнародної колективної монографії, 3 колективних монографій, 3 навчальних посібників, відповідальний редактор матеріалів семінару.

nvolodymye@ukr.net

 

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

 

2006

 1. Нищета В. Метод проектів на уроках літератури. Українська мова та література. Травень, 2006. № 17 (465). С. 4–

2007

 1. Нищета В. А. Життєвий проект як орієнтир у просторі майбутнього. Моделі компетентного випускника 12-річної школи: сутність, пріоритети, пошуки відповідей на виклики ХХІ століття: матеріали Всеукр. наук.-пошук. конф., 16–17 травня 2007 р. Київ; Донецьк: [б. в.], 2007. Т. 1. С. 411–
 2. Нищета В. Життєва компетентність як орієнтир сучасної шкільної історичної освіти. Концептуальні засади сучасної шкільної історичної освіти: зб. документів і наук. пр. / за ред. К. О. Баханова. Бердянськ: БДПУ, 2007. С. 260–
 3. Нищета В. А. Використання ідей М. О. Корфа в педагогіці життєтворчості. Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті М. О. Корфа, «І Корфовські педагогічні читання», 12–13 листопада 2007 р. Бердянськ: БДПУ, 2007. С. 45–
 4. Нищета В. Життєва компетентність як орієнтир сучасної шкільної історичної освіти. Історія та правознавство. Листопад, 2007. № 33 (133). С. 2–

2008

 1. Баханов К. О., Нищета В. А. Життєтворчі проекти в навчанні історії України: посіб. для вчителів. Харків: Основа, 2008. Вип. 2 (50). 109 с.
 2. Нищета В. Метод проектів і його життєво-компетентнісний потенціал. Українська мова та література. Лютий, 2008. № 8 (552). С. 3–5, 13–15, 16–
 3. Нищета В. А. «Перші кроки в науці». Азовский вестник. 9мая 2008 года. № 16 (906). С. 3.
 4. Нищета В. А. Актуальність педагогічних ідей М. О. Корфа: екстраполяція на концепти педагогіки життєтворчості. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2008. № 2. С. 43–
 5. Нищета В. А. Критичне творче мислення у процесі застосування педагогічної технології життєтворчих проектів. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: колект. моногр. / В. Ф. Дороз, Л. Я. Романова, О. Б. Ярова, В. А. Нищета, Г. А. Удовиченко, передмова К. О. Баханова; за заг. ред. В. Ф. Дороз. Київ: Освіта України, 2008. С. 120–
 6. Нищета В. А. Жизнетворческая направленность языкового образования. Национальная идентичность высшего образования в России: вызовы и перспективы модернизации: материалы междунар. науч.-практ. конф. НГГТИ. Невинномысск: НГГТИ, 2008. С. 210–
 7. Нищета В. А. Критичне творче мислення у контексті життєтворчої спрямованості вивчення української мови та літератури. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2008. № 4. С. 62–
 8. Нищета В. А. Життєва компетентність особистості: до питання створення функціональної моделі. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: [б. в.], 2008. Вип. 51. С. 257–
 9. Нищета В. А. Методика проведення й результати моніторингу сформованості життєвої компетентності старшокласників. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін. Запоріжжя: [б. в.], 2008. Вип. 52. С. 212–

2009

 1. Нищета В. А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури: навч. посіб. Харків: Основа, 2009. 153, [7] с.
 2. Нищета В. Життєва компетентність як складова сучасного шкільного навчання українознавчих предметів. Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Бердянськ: БДПУ, 2009. С. 43–
 3. Нищета В. Компетентнісний підхід у шкільній мовній освіті: до питання практичної реалізації діяльнісної (стратегічної) змістової лінії програми. Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конфї. Бердянськ: БДПУ, 2009. С. 71–
 4. Нищета В. Життєтворчий аспект шкільної мовної освіти. Дивослово. 2009. № 10. С. 42–
 5. Нищета В. А. Життєтворчий проект «Я і медіапростір». Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: педагогічні науки. № 4. Бердянськ: БДПУ, 2009. С.92–

2010

 1. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у шкільній філологічній освіті. Українська мова і література в школі. 2010. № 1. С. 17–
 2. Нищета В. Проектний підхід у загальноосвітній риторичній освіті. Вісник Львівського університету: серія філологічна. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. Вип. 50. С. 281−287.
 3. Нищета В. Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл як педагогічна проблема. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). Листопад, 2010. № 22 (209). Ч. ІІ. С. 93–98.
 4. Нищета В. А. Життєтворчий контекст технології формування соціокультурної компетентності у процесі шкільної мовної освіти. Гуманітарні науки. 2010. № 2. С. 21–26.
 5. Нищета В. А. Життєтворчий аспект риторизації шкільної мовної освіти. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. Вип. 55. С. 94–98.

2011

 1. Нищета В. А. Визначення типології міжмовної еквівалентності фразеологізмів на позначення трудових процесів. Слов’яни: історія, мова та культура у новій Європі (контактування та своєрідність): матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 квітня 2011 р. / під заг. ред. Ю. О. Шепеля. Дніпродзержинськ: Біла К. О., 2011. С. 92–
 2. Нищета В. Принципи вивчення риторики в загальноосвітній школі. Українська мова і література в школі. 2011. № 1. С. 16–
 3. Урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу: здобутки та перспективи: матеріали регіон. наук.-практ. семінару 23 березня 2011 р. / відп. ред. В. А. Нищета. Бердянськ: БДПУ, 2011. 112 с.
 4. Нищета В. А. Риторична компетентність учнів загальноосвітніх шкіл у контексті комунікативної спрямованості мовної освіти. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету: педагогічні науки. Бердянськ: БДПУ, 2011. № 2. С. 176–
 5. Нищета В. Технологія життєтворчих проектів у формуванні життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів: монографія. Донецьк: Юго-Восток, 2011. 234 с.
 6. Нищета В. А. Педагогічна майстерність сучасного вчителя-словесника: риторичний аспект. Лінгвокультурні концепти в мовній свідомості і дискурсі: зб. наук. пр. і матеріалів наук. конф., 16–17 верес. 2011 р. Одеса: Астропринт, 2011. С. 265–271.
 7. Нищета В. А., Трюхан О. І. Інтерактивні методи навчання у процесі здобуття шкільної риторичної освіти. Основные парадигмы педагогики и психологии в ХХІ веке: материалы Международ. науч.-практ. конф. (г. Харьков, Украина, 11–12 ноября 2011 г.). Харьков: Восточноукраинская организация «Центр педагогических исследований», 2011. С. 14–16.
 8. Нищета В. А., Трюхан О. І. Групова навчальна діяльність у процесі риторизації шкільної мовної освіти. Роль педагогіки та психології в сучасному світі: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Львів, Україна, 11–12 листопада 2011 р.). Львів: Львівська педагогічна спільнота, 2011. С. 81–82.
 9. Нищета В. А. Риторизація освітнього простору сучасної школи в контексті компетентнісного (життєтворчого) підходу. Компетентнісно спрямована освіта: перший досвід, порівняльні підходи, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 28 квітня 2011 р. / ред. кол.: Федоренко В. А., Батечко О. В., Єрмаков І. Г. К.: Київ. ін.-т сучасн. підр., 2011. С. 119–122.
 10. Нищета В. А., Казанцева К. Ю. Художественное пространство фантастической повести Э. Н. Успенского «Подводные береты». День науки: ІІ Міжнар. наук.-практ.а конф. 17–18 листопада 2011 р. : зб. наук. пр.; за заг. ред. Ю. О. Шепеля. Дніпропетровськ: Видавець Біла К. О., 2011. С. 57–60.
 11. Нищета В. А. Інноваційний аспект риторизації шкільної мовної освіти. Розвиток науки педагогіки та психології у сучасних умовах: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 28–29 жовтня 2011 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. С. 80–81.
 12. Нищета В. А. Коммуникативная и риторическая компетентности как результативная база школьного языкового образования. Сборник научных статей молодых ученых, специалистов и аспирантов. Невинномысск: НГГТИ, 2011. С. 170–179.
 13. Нищета В. А., Нехайчук Ю. А. Методичні особливості реалізації текстоцентричного принципу риторизації шкільної мовної освіти. Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 30–31 березня 2012 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2011. С. 75–77.
 14. Нищета В. А. Формування методичної компетентності студентів-філологів щодо викладання риторики в загальноосвітній школі. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. Вип. 59. С. 280–283.

2012

 1. Нищета В. Дидактичний потенціал робот з текстом у контексті риторизації шкільної мовної освіти. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2012. Вип. 12. С. 76–82.
 2. Нищета В. А. Формування риторичних умінь і навичок учнів основної школи у процесі роботи з текстом. Теоретичні дослідження в психології та педагогіці: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Одеса, Україна, 28 липня 2012 р.). Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2012. С. 109–113.
 3. Нищета В. Художня література в проспекції риторики: аспект виражальних риторичних засобів. Семантика мови і тексту: матеріали ХІ Міжнарод. наук. конф. (Івано-Франківськ, 26–28 вересня 2012 р.). Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. С. 433–436.
 4. Теорія і практика запровадження компетентнісного підходу до навчання історії в школі: колект. моногр. / К. Баханов, С. Баханова, О. Барнінець, Н. Вєнцева, О. Гуренко, Д. Десятов, Г. Кашкарьов, В. Мирошниченко, О. Мокрогуз, В. Нищета, А. Федчиняк / за заг. ред. К. Баханова. Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. 520 с.
 5. Нищета В. А. Риторичні уміння як складова результативної бази шкільної мовної освіти. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2012. № 4. С. 218–226.
 6. Нищета В. А. Концептуальные особенности исследования формирования риторической компетентности учащихся основной школы в процессе изучения украинского языка. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: межвуз. сб. науч. тр. / под ред. А. А. Ворожбитовой. Сочи: РИЦ ФГБОУ ВПО «СГУ», 2012. Вып. 17. С. 227–234.
 7. Нищета В. А. Риторична освіта шкільної молоді у світлі запровадження педагогічних інновацій [Електронний ресурс]. III Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі»: матеріали. URL: http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp8/Niheta.pdf (дата звернення: 27.05.2013).

2013

 1. Нищета В. А. Риторизация языкового образования как инновационная педагогическая технология [Электронный ресурс]. Научный электронный архив. URL: http://www.econf.rae.ru/article/7586 (дата обращения: 27.08.2013).
 2. Нищета В. А. Проблематика шкільної риторичної освіти через призму Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Компетентнісні засади змісту освіти в 11-річній школі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 28–29 березня 2013 р. / ред. кол.: Федоренко О. А., Єрмаков І. Г., Ратушна А. М. К.: Оберіг, 2013. С. 303–310.
 3. Нищета В. Риторична компетентність і риторизація як педагогічні інновації. Теоретичні та прикладні аспекти інноватизації вищої професійної освіти: міжнарод. колект. моногр. / за ред. І. Секрет. Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. С. 95–124.
 4. Нищета В. А. Психолого-педагогічний аспект готовності вчителя-словесника до запровадження риторизованих технологій. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. / ред. кол.: Н. В. Гузій. Вип. 20 (30). К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. Спец. вип. Актуалітети філологічної освіти і науки. С. 152–156.
 5. Нищета В. Риторизовані технології в шкільній мовній освіті. Вісник Прикарпатського університету: у двох ч.: серія: «Педагогіка». Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. Вип. ХLІХ. С. 233–239.
 6. Нищета В. А. Риторизированные технологии – технологии риторизации. Гуманитарные технологии в современном мире: материалы Второй всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием (23–23 мая 2013 г.) / сост. Л. М. Гончарова. Калининград: Смартбукс, 2013. С. 110–113.
 7. Нищета В. А. Риторизированные технологии – модульно-локальные технологии риторизации школьного языкового образования. Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. 2013. № 4 (5). Т. 2. С. 31–36.
 8. Нищета В. А. Риторизація навчання засобами ігрової діяльності. Ігри у навчанні історії в школі: посібник / авт.-упор. К. О. Баханов. Харків: Основа, 2013. С. 75–84.
 9. Нищета В. А. Риторичні ігри як засіб риторизації шкільної мовної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти: Серія: Педагогіка і психологія: зб. ст. Ялта: РВВ КГУ, 2013. Вип. 41. Ч. 6. С. 259–266.
 10. Нищета В. Риторичні вміння як діяльнісний компонент риторичної компетентності. Українська мова і література в школі. 2013. № 7. С. 13–18.
 11. Нищета В. А. Риторичні аспекти тексту. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Херсон: ХДУ, 2013. Вип. 64. С. 120–123.

2014

 1. Нищета В. Усвідомлення й організація освітньої діяльності як риторичної у процесі навчання української мови. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2014. Вип. 17. С. 102–114.
 2. Методика навчання риторики в школі: навч. посіб. / авт.-укл. В. А. Нищета. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 200 с.
 3. Нищета В. Психологічні засади процесу формування риторичної компетентності учнів основної школи. Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2014. Вип. 18. С. 87–92.
 4. Нищета В. А. Потенціал емоційно-вольової сфери в контексті шкільної риторики. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, І. М. Хом’як та ін. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. Вип. 29. С. 59–63.
 5. Нищета В. А., Белан А. В. Феномен «риторического» в школьном языковом образовании и его результатах. Гуманитарные технологии в современном мире: материалы Третьей всерос. науч.-практ. конф. с международ. участием (22–24 мая 2014 г.) / сост. Л. М. Гончарова. Калининград: Смартбукс, 2014. С. 85–
 6. Нищета В. Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентності учнів основної школи в процесі навчання української мови. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. Ч. 2. С. 248–

2015

 1. Нищета В. А. Концептуальні параметри дослідно-експериментального навчання української мови в основній школі: риторичний аспект. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: зб. наук. пр. (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 23 квітня 2015 р.) / за ред. К. Я. Климової. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. С. 58–70.
 2. Нищета В. А. Програма та методичні рекомендації з педагогічної (асистентської) практики. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: навч.-метод. комплекс / за заг. ред. Р. О. Христіанінової. Бердянськ: Видавець Ткачук О. В., 2015. С. 484–505.
 3. Нищета В. Формуємо риторичні вміння та риторичну компетентність: програма дослідно-експериментального навчання української мови. Українська мова і література в школах України. 2015. № 7–8. С. 66–73.
 4. Нищета В. А. Теоретико-методологічне обґрунтування риторичного підходу до навчання мови в школі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 57. С. 207–212.
 5. Нищета В. Теоретични и приложни аспекти на реторичния подход в училищното езиково образование. Български език и литература. 2015. № 5. С. 494–506.
 6. Нищета В. Риторика в педагогічному дискурсі: актуальний стан і перспективи. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. пр. Переяслав-Хмельницький, 2015. Вип. 19. С. 113–116.

2016

 1. Нищета В. А., Кригін О. В. Суб’єктність у навчальному тексті як вияв «риторичного». Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика» (17‒18 березня 2016 р., м. Херсон) / за заг. ред. В. І. Грицини. Херсон, 2016. С. 87‒
 2. Нищета В. Риторика в педагогических исследованиях и в образовании. Problems and Prospects of Socio-Economic Development: Conference Proceedings of the 5th International Scientific Conference (April 14‒17, 2016, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2016; pp. 118‒
 3. Нищета В. Риторична підготовка сучасного вчителя-словесника як педагогічна проблема. Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі ХХІ століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (до 35-ї річниці заснування кафедри філологічних дисциплін), 24 лютого 2016 р. Старобільськ: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. С. 93‒
 4. Нищета В. Реторичният подход към изучението на езика. Матеріали V Міжнарод. наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.): зб. тез / відп. ред. О. П. Колінько. Бердянськ: БДПУ, 2016. 129–132.
 5. Нищета В. А. Технологічний аспект риторизації педагогічного спілкування в процесі шкільної мовної освіти. Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Актуальні проблеми лінгводидактики: реалії та перспективи», присвяченої 80-річному ювілею від дня народження та 50-річчю наукової діяльності доктора педагогічних наук, професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Марії Іванівни Пентилюк (7–8 квітня 2016 р., м. Херсон): збірник / за заг. ред. І. В. Гайдаєнко. Херсон, 2016. С. 254–259.
 6. Нищета В. А. Риторика в системі гуманітарних наук. The scientific heritage. Vol 1. No 2 (2). 2016. # Pedagogical sciences #. Р. 12–17.
 7. Нищета В. А. Роль риторики в процесах гуманізації та гуманітаризації сучасної шкільної освіти. Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education». 2016. № 8 (4). С. 10–17.
 8. Нищета В. А. Риторичні засоби та їх роль в усному мовленні вчителів-словесників. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика: колект. моногр. / О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб, О. М. Горошкіна, С. О. Караман та ін.; за ред. О. А. Кучерук. Київ: КНТ, 2016. С. 134–153.
 9. Нищета В. Формування риторичних умінь і риторичної компетентності учнів основної школи: програма дослідно-експериментального навчання української мови. Українська мова і література в школі. 2016. № 3. С. 39–48.
 10. Нищета В. А. Сучасна риторика в контексті філософії: методологічний аспект. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2016. Серія: Педагогічні науки. Вип. 2. С. 71–78.
 11. Нищета В. А. Феномен риторики в контексті соціології й культурології. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2016. Серія: Педагогічні науки. Вип. 3. С. 14–22.

2017

 1. Нищета В. А. Суб’єкт-суб’єктний принцип взаємодії учасників навчального процесу в контексті феномену «риторичного». Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. Бердянськ: БДПУ, 2017. Серія: Педагогічні науки. Вип. 2. С. 129–136.
 2. Нищета В. А. Інтеграція освітніх підходів у шкільній українськомовній освіті. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологічна»: зб. наук. пр. / гол. ред. І. Д. Пасічник. Острог: Вид-во НаУОА, 2017. Вип. 68. С. 149–155.

2018

 1. Нищета В. Методика формування риторичної компетентності учнів основної школи: монографія. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 340 с.

2019

 1. Zagorodnova, V., Panova, N., Cherezova, I., Glazkova, I., & Nischeta, V. (2019). The Intercultural Communication as a Tool of Multilingual Personality Formation in Modern Educational Space of Ukraine. Journal of History Culture and Art Research. 8(1). Р. 55– doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i1.2007
 2. Нищета В. Категоричен апарат на реторичния подход в училищното езиково обучение. Матеріали VIII Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (23–24 травня 2019 р.) : [зб. тез] / відп. ред. М. М. Греб. Бердянськ: БДПУ, 2019. С. 79–
 3. Zagorodnova, V., Panova, N., Nischeta, V., & Нreb, M. (2019). Intercultural Dialogue as Rhetorical Means of Forming of Multilingual Personality. Journal of History Culture and Art Research. 8(3). Р. 209–

doi:http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2157

2020

 1. Nyshcheta V. Rhetorical competence in school language education: methods of formation. Modern researches in psychology and pedagogy: collect. monogr. Riga: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. С. 301–316.

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-588-36-5/17

 1. Нищета В. Основні педагогічні категорії в лінгводидактичному дискурсі: питання норми. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені Івана Франка / М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря. Дрогобич: Гельветика, 2020. Вип. 27. Том 6. С. 122–125. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863.6/27.204656