Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Олійник Еліна Вікторівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000315136026

Google Scholar

M6eXPoAAAAJ&hl

Researcher iD

E30912019

Scopus iD

ResearchGate iD

Elina_Oliynik2

Біографія

З 1994 по 1998 рік  навчалася у Запорізькому педагогічному училищі за спеціальністю “Початкове навчання”. У 2001 році закінчила філологічний факультет Бердянського державного педагогічного інституту  ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю “Українська мова та література”.

У 2005 році закінчила аспірантуру Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію “Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень” (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Христіанінова Р.О.).

З 2002 року працює на кафедрі української мови та славістики в Бердянському державному педагогічному університеті.

Дисципліни, які викладає 

Сучасна українська літературна мова, українська мова (за професійним спрямуванням), культура української мови

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукової діяльності – cинтаксис складнопідрядного речення.

Автор понад 30 публікацій, у тому числі 2 монографій (одноосібної та колективної), кількох навчально-методичних посібників.

Нагороди

Неодноразово нагороджувалася грамотами БДПУ, Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2009 р.), Подяка МОН України (2013 р.), Грамота МОН України (2017 р.).

E-mail: elina-ol@ukr.net, ev_olinik@bdpu.org.ua

 

Список публікацій

2003

1.Олійник Е.В. До питання кваліфікації з’ясувально-об’єктних складнопідрядних речень / Е.В. Олійник // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 8: Лінгвістика і літературознавство. –  2003. – С.154–161. 

2004

 1. Олійник Е.В. З’ясувальні складнопідрядні речення раціональної оцінки / Е.В. Олійник // Культура народов Причорномор’я. – Сімферополь : Кримський державний інженерно-педагогічний університет, 2004. – № 54 (10). – С. 209-215.
 2. Олійник Е.В. Пропозиційно-семантична структура складнопідрядного з’ясувально-об’єктного речення / Е.В. Олійник // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна : Серія Філологія. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2004. – № 632. – Вип. 42. – С. 101–105.

2005

 1. Олійник Е.В. Прислівно-кореляційний зв’язок у з’ясувальному складнопідрядному реченні / Е.В. Олійник // ХІІ Международная конференция по функциональной лингвистике “Функционализм как основа лингвистических исследований”. Сб. науч. докладов. – Ялта, 2005. – С. 248-250.

2006

5.Олійник Е.В. Реалізація мовленнєвих актів директивного типу у з’ясувальних висловленнях / Е.В. Олійник // Актуальні проблеми слов’янської філології : Міжвуз. зб. наук. ст. – Вип. 11: Лінгвістика і літературознавство. Ч.1. – 2006. – С.203–209.

6.Олійник Е.В. Вираження експресивних мовленнєвих актів через з’ясувальні висловлення / Е.В. Олійник // Лінгвістика : Збірник наукових праць. – Луганськ: Альма-матер, 2006. – № 2 (8). – С. 38–44.

7.Олійник Е.В. Місце з’ясувальних висловлень репрезентативного типу в актомовленнєвому контексті / Е.В. Олійник  // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – № 2. – С. 195–202. 

2008

 1. Олійник Е.В. Явище синкретизму в системі з’ясувальних складнопідрядних речень / Е.В. Олійник // Наукові записки. – Випуск 75 (2). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : У 5 частинах. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С. 89–92.
 2. Олійник Е.В. Позиція мовця та адресата як складові мовленнєвого акту в з’ясувальному висловленні / Е.В. Олійник // Мовознавчий вісник : Зб. наукових праць / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б.Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 290–296.
 3. Олійник Е.В. Місце з’ясувальних висловлень-запитань в контексті мовленнєвих актів / Е.В. Олійник // Культура народов Причерноморья. – Симферополь : Межвузовский центр «Крым», 2008. – № 142 (2). – С. 144–146. 

2009

11.Олійник Е. В. Реалізація мовленнєвих актів комісивного типу через з’ясувальні висловлення / Олійник Е.В. // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. – Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т. 22(61). – Сімферополь, 2009. – №2. –                  С. 200–203.

 1. Олійник Е. В. Типологія з’ясувальних складнопідрядних речень з оцінним компонентом / Е.В. Олійник // Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – № 1 (16). – С. 221–229.
 2. Олійник Е. В. Ділова українська мова : модульний курс : навч. посібник / Е. В.Олійник. – Бердянськ, 2009. – 116 с.   

2010

14.Олійник Е. В. Семантика та прагматика з’ясувальних складнопідрядних речень : Монографія / Еліна Олійник. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. –136 с.

2011

 1. Школа Г. М., Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова : морфологія : навч. посібник / Г. М. Школа, Е. В. Олійник. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – 225 с.

16.Олійник Е. В. Семантичні різновиди з’ясувальних складнопідрядних речень у романі Юрія Андруховича «Дванадцять обручів» / Е.В. Олійник // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; гол. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. 6. – Ч. 2. –              С. 178–184. 

2012

 1. Олійник Е. В. Компонент модальної оцінки в семантичній структурі з’ясувальних складнопідрядних речень / Е.В. Олійник // V Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования»: сборник материалов конференции (14 мая 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С. 89–93.
 2. Олійник Е. В. Особливості лексичної семантики опорних слів з’ясувальних складнопідрядних речень / Е.В. Олійник // Функціональна лінгвістика : зб. науков. робіт / Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти. – № 4.– Сімферополь, 2012. – С. 99–101.
 3. Олійник Е. В. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір : навч. посібник / Е. В. Олійник. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 135 с. 

2013

 1. Олійник Е. В. Семантичні групи дієслівної лексики у з’ясувальних конструкціях (на матеріалі творів Валентина Чемериса) / Е.В. Олійник // Мова й література у проекції різних наукових парадигм : матеріали ІV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (13 березня 2013 р., м. Луганськ) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ : Глобус, 2013. – С. 87–90 (у співавторстві).
 2. Олійник Е. В. Лексико-граматичні особливості з’ясувальних складнопідрядних речень зі сполучником як / Е.В. Олійник // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : VІ Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22­­–23 апреля 2013 г.) : материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2013. – С.214–216.
 3. Олійник Е. В. Комунікативно-прагматична організація з’ясувальних висловлень / Е.В. Олійник // Методологія та історіографія мовознавства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23–25 травня 2013 р., м. Слов’янськ). – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 216–219.
 4. Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення психічної діяльності в сучасній українській мові / Е.В. Олійник // Функціональна лінгвістика : зб. науков. робіт / Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти. – №5.– Сімферополь, 2013. – С. 308–309. 

2014

 1. Олійник Е. В. З’ясувальні складнопідрядні речення волевиявлення в сучасній українській мові / Е.В. Олійник // Наука у сучасному світі : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції : зб. науков. праць. – М. : Видавництво «Супутник». – С. 168–170.
 2. Олійник Е. В. Функціонування зʼясувальних складнопідрядних речень у сучасних ділових паперах / Е.В. Олійник // Сучасні тенденції розвитку ділового дискурсу : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка : Видавництво КП «Горлівська типографія», 2014. – С. 43–46.
 3. Олійник Е. В. Семантико-синтаксичні особливості зʼясувальних складнопідрядних речень зі сполучником щоб / Е.В. Олійник // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції : зб. науков. праць. – Горлівка : Видавництво ПП «Колегія», 2014. – С. 239–242.

2015

 1. Олійник Е. Функціонування з’ясувальних складнопідрядних речень інтелектуальної діяльності в мові преси / Еліна Олійник // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В.А. Зарва]. – Бердянськ : Ф–ОП Ткачук О. В., 2015. – Вип. VIII. – С. 45–51. 

2016

28.Олійник Е. Функціонування з’ясувальних конструкцій мовленнєвої діяльності в публіцистиці / Еліна Олійник // Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (16 березня 2016 р., м. Львів). – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 47–49.

 1. Олійник Е.В. З’ясувальні конструкції із синкретичним значенням у газетному дискурсі / Е. В. Олійник // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали міжнародної наукової конференції (м. Бахмут, 18 квітня 2017 р.) / [відп. ред. Р. М. Ситняк]. – Слов’янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2017. – Вип. 4. – С. 84–87.

2017

 1. 30. Олійник Е.В. З’ясувальні складнопідрядні речення в газетному дискурсі // Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С.136–160.
 2. Олійник Е.В. Сучасна українська літературна мова : Морфологія : навч. посібник / Е.В. Олійник. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 223 с.

2018

32.Олійник Е.В. З’ясувальні висловлення-міркування в сучасній українській газетній публіцистиці / Е.В. Олійник // Nowoczesna  nauka:  teoria  i  praktyka :  мater.  IІ  Międz.  Konf.  Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice : Nowa nauka, 2018. – S.111–114.

33.Олійник Е.В. Формально-семантичні  можливості  з’ясувальних складнопідрядних речень зі сполучником «щоб» / Е.В. Олійник // Інтернаціоналізація  вищої  освіти  України  в  умовах  полікультурного світового простору: стан, проблеми, перспективи : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ.  конф.,  м. Маріуполь,  18-19  квітня  2018  р.  –  Маріуполь :  МДУ, 2018. – С. 527–528.

34.Олійник Е.В. Семантика з’ясувальних складнопідрядних речень буття та виявлення / Е.В. Олійник // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. –  Ч. 2.– С. 158–159.

 1. Олійник Е.В. З’ясувальні висловлення репрезентативного типу в сучасній газетній комунікації / Е.В. Олійник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Філологія»: науковий журнал. –Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. Вип. 2(70). – С. 179–182.