Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Павлик Неля Віленівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000229576973

Google Scholar

96xJMkAAAAJ&hl

Researcher iD

E35652019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1994 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю „Філолог. Викладач української мови і літератури”. З цього ж року працює в Бердянському державному педагогічному інституті (пізніше університеті) спочатку асистентом, потім старшим викладачем, з 2006 р. – доцентом кафедри української мови. З 1998 по 2001 рр. навчалася в аспірантурі БДПУ. В 2005 р. захистила кандидатську дисертацію „Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні”, науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. П. Денисова.

Дисципліни, які викладає 

Сучасна українська літературна мова, стилістика української мови, лінгвістика тексту, українська мова (за професійним спрямуванням), культура української мови

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукової діяльності – лінгвістика тексту, дискурс, стилістичні дослідження.

Автор понад 60 публікацій, у тому числі 2 монографій (одноосібної та колективної), кількох навчально-методичних посібників.

Нагороди

Неодноразово нагороджувалася грамотами БДПУ, грамотами управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. У 2014 р. нагороджена знаком  “Відмінник освіти України”.

E-mail: pavliknelya80@gmail.com

 

Список публікацій

1999

 1. Павлик Н. В. Функціонально-стилістична своєрідність епіграфічного мовлення українських письменників XIX–XX ст. / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання, 1999. – С. 17–21.

2000

 1. Павлик Н. В. Своєрідність епістолярних текстів як дискурсивних одиниць / Н. В. Павлик // Мови й культура народів Приазов’я: Зб. наук. праць Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д.Осипенко (Філологічні науки): Випуск 2. – Бердянськ, 2000. – С. 141–157.
 2. Павлик Н. В. Функционирование языковых единиц в эпистолярных текстах (на материале писем Миколы Бажана к Симону Чиковани) / Н. В. Павлик // Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество. Материалы конференции. Ялта, 9–14 октября 2000 г. – Ялта: CLC, 2000. – С.257–261.

2002

 1. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичний аспект ділового листування / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.: Випуск 7: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2002. – С. 119–123.

2003

 1. Павлик Н. В. Мовні та мовленнєві особливості ділових листів / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.: Випуск 8: Лінгвістика і літературознавство. – К.: Знання України, 2003. – С. 47–56.

2004

 1. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичний аналіз художніх листів епістолярного стилю / Н. В. Павлик // Актуальные проблемы вербальной коммуникации: Язык и общество: Сб. науч. тр. – К.: ВПЦ “Київський ун-т”, 2004. – С. 349–353.
 2. Павлик Н. В. Функціонування директивних висловів як дискурсивних одиниць в епістолярному публіцистичному мовленні / Н. В.Павлик // Вісник Київського міжнародного університету: Зб. наук. ст.: Випуск 3: Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – К.: КиМУ, 2004. – С. 262–269.

2005

 1. Павлик Н. Функціонально-стильова своєрідність засобів ініціалізації українського епістолярного мовлення / Неля Павлик // Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської стилістики: Матеріали II міжнародної конференції: в 2-х т. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2005. – Т.2. – С. 219–225.
 2. Павлик Н. В. Специфіка епістолярного жанру як міжстильового явища / Н. В. Павлик // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Видавництво ЛНПУ ім. Т.Шевченка “Альма-матер”, 2005. – С. 241–248.

2006

 1. Павлик Н. В. Публіцистичний лист (комунікативно-прагматичний та функціонально-стильовий аналіз) / Н. В. Павлик // Східнослов’янська філологія: Зб. наук. пр. Випуск 8. Мовознавство. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2006. – С. 97–108.
 2. Павлик Н. В. Функціонально-стильова характеристика художніх листів / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст.: Випуск 11: Лінгвістика і літературознавство. Частина 1. – К.–Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2006. – С. 303–308.
 3. Павлик Н. В. Функціонування наративів в епістолярних текстах / Н.В. Павлик // Лінгвістика: Зб. наук. пр. – Луганськ: Видавництво ЛНПУ ім. Т.Шевченка “Альма-матер”, 2006. – С.135–140.
 4. Павлик Н. В. Засоби вираження емоційного стану в українському епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. ст.: Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – С.206–210.

2007

 1. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичний аналіз приватного побутового листування / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Випуск 12: Лінгвістика і літературознавство. – Ніжин: ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. – С. 28–33.
 2. Павлик Н. В. Науковий лист як комунікативне і лінгвостилістичне утворення / Н. В. Павлик // Восточноукраинский лингвистический сборник: Сб. науч. тр.: Выпуск 10. – Донецк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – С. 458–469.
 3. Павлик Н. В. Маркери соціального статусу в українському епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Лінгвістика: Зб. наук. праць: № 2 (12). – Луганськ: «Альма-матер», 2007. – С. 139–144.
 4. Павлик Н. В. Типологія дискурсивних одиниць в українському епістолярному мовленні : [монографія] / Н. В. Павлик. – Донецьк: ТОВ “Юго-Восток, Лтд”, 2007. – 177 с.
 5. Павлик Н. В. Лінгвістика тексту / Українська мова та методика її вивчення у вищій школі : [навч.-методич. комплекс для магістрантів] // Р. О. Христіанінова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик, О. І. Попова, В. О. Юносова, В. Ф. Дороз. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2007. – С.192–246.

2008

 1. Павлик Н. В. Функціонально-стильовий аспект епістолярію Остапа Вишні / Н. В. Павлик // Наукові записки. – Випуск 75(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2008. – С.126–130.
 2. Павлик Н. В. Особливості функціонування розповіді як одного з основних типів викладу змістово-фактуального матеріалу в українському епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – № 142. – Т. 2. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2008. – С. 149–151.
 3. Павлик Н. В. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія : [навч. посіб.] // Н. В. Павлик. – Бердянськ: БДПУ, 2008. – 173 с.

2009

 1. Павлик Н. Функціональна своєрідність дієслів умовного способу в українському епістолярному мовленні / Неля Павлик // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского: Научный журнал: Серия «Филология. Социальные коммуникации». – Т.22 (61) №2. – Симферополь: Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского, 2009. – С. 204–208.
 2. Павлик Н. Функціонування опису як одного з типів композиційно-мовленнєвих форм в українському епістолярному дискурсі / Неля Павлик // Культура народов Причерноморья: Науч. журнал. – № 168. – Т. 2. – Ялта: Межвузовский центр «Крым», 2009. – С148–150.
 3. Павлик Н. Семантичні властивості дієслів дійсного способу в українському епістолярному дискурсі / Неля Павлик // Лінгвістика: Зб. наук. праць: № 1 (16). – Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 237–245.
 4. Павлик Н. В., Юносова В. О. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навч. посіб.] / Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – Бердянськ: БДПУ, 2009. – 200 с.
 5. Павлик Н. Інститут філології у міжнародному вимірі / Неля Павлик // Азовський вісник. – 20 листопада 2009 р. (№41).

2010

27. Павлик Н. Листування Трохима Зіньківського з Борисом Грінченком: комунікативно-прагматичний та функціонально-стильовий аспект / Неля Павлик // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство:  міжвуз. зб. наук. ст. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – Вип. XXIII. – Ч. I. – С. 448–455.

 1. Павлик Н. Фразеологія української та російської мов у зіставно-стилістичному аспекті / Неля Павлик // Филология – XXI: Материалы междунар. науч. конф. – Караганда: Центр гуманитарных исследований, 2010. – Ч. 2. – С. 50–57.
 2. Павлик Н. Функціонування роздуму як одного з типів композиційно-мовленнєвих форм в українському епістолярному дискурсі / Неля Павлик // Функциональная лингвистика: Науч. журнал. – № 1. – Т. 2. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2010. – С. 139-141.
 3. Павлик Н.В. Зіставна стилістика української та російської мов : [навч. посіб.] / Н. В. Павлик. – Бердянськ: БДПУ, 2010. – 156 с.

2011

 1. Павлик Н. Актуалізація словотвірних ресурсів в українському епістолярному дискурсі / Неля Павлик // Филология – XXI: Материалы II междунар. науч.-теор. конф.: В 2-х т. – Караганда: Центр гуманитарных исследований «Тезис», 2011. – Т. 1. – С. 265–272.
 2. Павлик Н. Лінгвостилістичні параметри епістолярної спадщини Володимира Винниченка / Неля Павлик // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – № 2. – Т. 2. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2011. – С. 109–112.
 3. Павлик Н.В. Стилістика української мови : [навч. посіб.] / Н. В. Павлик. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 180 с.

2012

 1. Павлик Н. В. Лінгвальні та позалінгвальні параметри наративних структур в епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // V Международная заочная научно-практическая конференция «Филология и лингвистика: современные тренды и перспективы исследования»: сборник материалов конференции (14 мая 2012 г.). – Краснодар, 2012. – С. 93–
 2. Павлик Н. В. Засоби реалізації емоційності та експресивної оцінності в щоденникових записах Остапа Вишні / Н. В. Павлик // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – № 4. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2012. – С. 106–108.
 3. Павлик Н. В. Лексичні засоби як маркери соціального статусу в епістолярній спадщині Василя Симоненка / Н. В. Павлик // Лингвистика в современном мире: Материалы VII Международной научно-практической конференции (31 октября 2012 г.): Сб. науч. Трудов. – М.: Издательство «Перо», 2012. – С. 90–

2013

 1. Павлик Н. В. Демінутивні суфікси як засоби вираження суб’єктивної модальності в епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Мова й література у проекції різних наукових парадигм: матеріали IV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (13 березня 2013 р., м. Луганськ) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». – Луганськ: Глобус, 2013. – С. 137–140 (у співавторстві).
 2. Павлик Н. В. Портретний опис в ідіостилі Валер’яна Підмогильного / Н. В. Павлик // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2013. – С. 223–226.
 3. Павлик Н. В. Функційні типи мовлення в сучасній лінгвістичній парадигмі / Н. В. Павлик // Методологія та історіографія мовознавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Слов’янськ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2013. – С. 222–226.
 4. Павлик Н. В. Лінгвостилістичні параметри пейзажних описів в ідіостилі Валер’яна Підмогильного / Н. В. Павлик // Функциональная лингвистика: сб. науч. работ. – №5. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2013. – С. 315–317.
 5. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичні параметри епістолярного дискурсу / Н. В. Павлик // Наука в современном мире: Материалы XVII Международной научно-практической конференции (25 ноября 2013 г.): сб. науч. тр. – Москва: Издательство «Спутник+», 2013. – С. 170–174.

2014

 1. Павлик Н. В. Ділове листування в епістолярній спадщині Олекси Горбача / Н. В. Павлик // Сучасні тенденції розвитку ділового дискурсу: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Горлівка: Видавництво КП «Горлівська типографія», 2014. – С. 46–50.
 2. Павлик Н. В. Лінгвостильові домінанти епістолярної спадщини Василя Стуса / Н. В. Павлик // Сучасні лінгвістичні парадигми: матеріали міжнародної наукової конференції. – Горлівка: Видавництво ПП «Колегія», 2014. – С. 242–246.
 3. Павлик Н. Лінгвостильові параметри наукового епістолярію Олекси Горбача та Юрія Шевельова / Неля Павлик // Слово. Предложение. Текст: анализ языковой культуры: Материалы V Международной научно-практической конференции 25 февраля 2014 г.: сб. науч. тр. – Краснодар: Научно-издательский центр Априори, 2014. – С. 99–102.
 4. Павлик Н. Фразеологічні сполуки з національно-специфічними елементами в українській мові / Неля Павлик // Образне слово Луганщини: Матеріали XIII Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка. – Вип. 13. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2014. – С. 248–
 5. Павлик Н. В. Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка і орфографія: [навч. посіб.] / Н. В. Павлик. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Бердянськ: БДПУ, 2014. – 197 с.

2015

 1. Павлик Н. В. Дискурс як соціолінгвальне явище у сучасному комунікативному середовищі / Н. В. Павлик // Актуальні проблеми мовознавства та літературознавства: Зб. наук. праць (періодичне видання) / Відп. ред. М. Л. Дружинець. – Серія: Лінгвістика і літературознавство. – Вип.1. – Тирасполь: ГУИПП «Бендер. тип. «Поліграфіст», 2015. – С. 290–296.
 2. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри опису в ідіостилі Юрія Покальчука / Н. В. Павлик // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VII Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д.: Нова ідеологія, 2015. – С. 111–114.
 3. Павлик Н. В. Лінгвальні засоби створення експресивності в епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: Збірник наукових праць. – Острог: Видавницво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – С. 219–221.
 4. Павлик Н. В. Директивность как составляющая коммуникативно-прагматической и лингвистической природы газетного дискурса / Н. В. Павлик // Язык. Право. Общество: сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13–14 мая 2015 г.). – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – С. 301–303.
 5. Павлик Н. В. Механізми створення наративних стратегій в епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // «Над берегами вічної ріки»: темпоральний вимір літератури: матеріали Міжнародної наукової конференції (24–25 вересня 2015 р.): зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ: ФО–П Ткачук О.В., 2015. – С. 122–124.
 6. Павлик Н. В. Лінгвістика тексту // Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика : [навч.-метод. комплекс] / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, О. А. Крижко, В.  М. Ліпич, В. А. Нищета, Н. В. Павлик, В. О. Юносова // заг. ред. Р. О. Христіанінової. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2015. – С. 307–398.

2016

 1. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматичні параметри публіцистичного листа як компонента газетного дискурсу / Н. В. Павлик // Філологія й лінгводидактика в науковому дискурсі XXI століття: матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24 лютого 2016 р., м. Старобільськ). – Старобільськ: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2016. – С. 23–30.
 2. Павлик Н. Лінгвостильові параметри портретних описів у творчому доробку Юрія Покальчука / Неля Павлик // Сучасна українська нація: мова, історія, культура: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю). – Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С. 346–349.
 3. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри наукового епістолярію Дмитра Нитченка та Івана Багряного / Н. В. Павлик // Лінгвістика наукового тексту: теорія і практика: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (17-18 березня 2016 р., м. Херсон) // [Електронний ресурс] / за заг. ред. В. І. Грицини. – Херсон: Херсонський державний університет, 2016. – С. 101–106.
 4. Павлик Н. Загальні тенденції текстотворення наукового епістолярію / Неля Павлик // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (7-8 квітня 2016 р., м. Київ). – К.: Міленіум, 2016. – С. 200–201.
 5. Павлик Н. В. Лінгвостильові параметри україномовного газетного дискурсу / Н. В. Павлик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки: [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В., 2016. – Вип. Х. – С. 95–102 

2017

 1. Павлик Н. В. Актуалізація словотвірних ресурсів в ідіостилі Юрія Покальчука / Н. В. Павлик // Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2017. ‒ Вип. 21. ‒ С. 595–597.
 2. Павлик Н. В. Епістолярний текст у руслі комунікативно-прагматичного аналізу дискурсу / Н. В. Павлик // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч.2. – С. 285–286.
 3. Павлик Н. В. Комунікативно-прагматична та лінгвальна природа газетного дискурсу / Н. В. Павлик // Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІсторіччя: колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С. 26–49.
 4. Павлик Н. В. Лінгвостильові механізми творення комічного в епістолярній спадщині Остапа Вишні / Н. В. Павлик // Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 28–29 вересня 2017 р.). – Бердянськ, 2017. – С. 103–104.

2018

 1. Павлик Н. В. Художність як один із параметрів письменницького епістолярію / Н. В. Павлик // Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26–27 січня 2018 р. – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, 2018. – С. 39–42.
 2. Павлик Н. В. Типологія дискурсивних одиниць українського епістолярію / Н. В. Павлик // Science and Education a New Dimension. Philology, VI (44), Issue: 151. – 2018. – С. 45–49 (науковий журнал індексується в таких наукометричних базах: INDEX COPERNICUS: ICV 2014: 70.95; ICV 2015: 80.87. GLOBAL IMPACT FACTOR (GIF): 2013: 0.545; 2014: 0.676; 2015: 0.787. INNO SPACE SCIENTIFIC JOURNAL IMPACT FACTOR: 2013: 2.642; 2014: 4,685. ISI (INTERNATIONAL SCIENTIFIC INDEXING) IMPACT FACTOR: 2013: 0.465; 2014: 1.215. DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING. ULRICHS WEB GLOBAL SERIALS DIRECTORY. UNION OF INTERNATIONAL ASSOCIATIONS YEARBOOK. SCRIBD. ACADEMIA.EDU. GOOGLE SCHOLAR).
 3. Павлик Н. В. Лист в аспекті жанрово-стильової характеристики епістолярію / Н. В. Павлик // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka: Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice: Nowa nauka, 2018.– С. 129–136.
 4. Павлик Н. В. Жанрово-стильові параметри епістолярного тексту / Н. В. Павлик // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25–26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ: БДПУ, 2018.– Ч. 2. – С. 161–162.
 5. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навчальний посібник] / укладачі: Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 228 с.
 6. Павлик Н. В. Лінгвальні засоби вираження емоційного стану в епістолярному дискурсі / Н. В. Павлик // Мова і соціум: етнокультурний аспект: Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Берднськ, 18-19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез]. – Бердянськ: БДПУ, 2018. – С. 79-81.