Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Рула Наталія Володимирівна

старший лаборант

Почесна грамота ректора Бердянського державного педагогічного університету (2013 р.)
Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 27 червня 1989 р. у селищі міського типу Андріївка Бердянського району Запорізької області. У 2012 р. закінчила Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету й отримала диплом з відзнакою, здобувши кваліфікацію філолога, вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури. У 2013 р. закінчила магістратуру Інституту філології та соціальних комунікацій цього ж навчального закладу, здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови і літератури (диплом магістра з відзнакою).

З 2015 р. – здобувач кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін Бердянського державного педагогічного університету (спеціальність 10.02.01 – українська мова). Працює над кандидатською дисертацією «Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Р.О. Христіанінова).

Нагороди

Нагороджена Грамотою Бердянського державного педагогічного університету (2013), Грамотою Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2017).

Список публікацій

2011

 1. Пискун Н. В. Семантична структура морально-етичних категорій в сучасній українській поезії / Н. В. Пискун // Філологічні студії : зб. наук. ст. студ. / [гол. ред. О. Д. Харлан]. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – Вип. V. – С. 313–319.

2012

 1. Пискун Н. В. Метафори на позначення «астральної» моделі світу у поезії В. Стуса / Н. В. Пискун // Філологічні студії : зб. наук. ст. студ. / [гол. ред. О. Д. Харлан]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – Вип. VІІІ. – С. 6–11 

2013

 1. Пискун Н. В. «Земна» модель світу у поезії В. Стуса / Н. В. Пискун // Філологічні студії : зб. наук. ст. студ. / [гол. ред. О. Д. Харлан]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ІХ. – С. 196–202.
 2. Пискун Н. В. Метафоры как репрезентанты «ментальной» модели мира в поэзии В. Стуса / Н. В.Пискун // Студенческая наука в XXI веке : сборник материалов II Международной научно-практической конференции студентов и аспирантов (Невинномысск, 25 апреля 2013 г.). – Невинномысск : НГГТИ, 2013. – С. 167–171.
 3. Пискун Н. В. Метафора в індивідуально-художній картині світу В. Стуса / Н. В. Пискун // Мова і література у проекції різних наукових парадигм : матеріали IV Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (13 березня 2013 р., м. Луганськ) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка» : [у 2-х ч.]. – Луганськ : Глобус, 2013. – Ч. 1. – С. 90–94. 

2015

 1. Рула Н. В. Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником а / Н. В. Рула // Типологія та функції мовних одиниць : наук. журн. / [редкол. Н. М. Костусяк (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – С. 211–221.
 2. Рула Н. В. Формально-граматична та семантико-синтаксична організація складносурядних речень зі сполучником і (й)/ Н. В. Рула // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 21–29.

2016

 1. Рула Н. В. Структурно-семантичні особливості складносурядного речення в ідіостилі Олеся Ільченка (на матеріалі роману «Місто з химерами») / Н. В. Рула // Мільйон історій : поетика пригод у літературі та медіа : зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.) / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016, С. 143–144.
 2. Рула Н. В. Складносурядне речення в українських граматичних працях кінця ХІХ – першої половини ХХ сторіччя / Рула Н. В. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : Філологія : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. І. В. Ступак]. – Одеса : Видав. дім «Гельветика», 2016. – Вип. 23. – С. 48–50.

2017

 1. Рула Н. В. Семантико-синтаксична типологія складносурядних речень у сучасній українській мові / Рула Н. В. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : [зб. наук. пр.] / Відп. ред. М. Я. Плющ. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – Вип. 13. – С. 92–97.
 2. Рула Н. В. Категорія сурядності в сучасній українській мові / Рула Наталія Володимирівна // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки / [гол. ред. О. В. Черевко]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2017. – С. 123–129.
 3. Рула Н. В. Зіставні речення як окремий семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкційв сучасній українській мові / Рула Н. В. // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІІ. – С. 27–34.
 4. Рула Н. В. Протиставні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкційв сучасній українській мові / Наталія Рула // Spheres of Culture : Journal of Philology, History, Social and Media Communication, Political Science, and Cultural Studies/ Ed. by Ihor – Lublin, 2017. – Vol. XVI. – P. 446–453.
 5. Рула Н. В. Особливості історичного розвитку вчення про складносурядні конструкції в кінці ХІХ – першій половині ХХ сторіччя / Н.В. Рула // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20–21 квітня 2017 року) : збірник тез. – Бердянськ, 2017. – Ч. 2. – С. 290–291.
 6. Rula N. The Differential Features of the Category of Coordination in Modern Ukrainian Language // Proceedings of IV International scientific conference “Perspective scientific research”. Morrisville, Lulu Press., 2017. PP 121–124.

 

2018

 1. РулаН. В. Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій / Н. Рула // Південний архів. Серія : Філологічні науки : зб. наук. праць. – Херсон, 2018. – Вип. 72. – Т. 1 – С. 31 – 34.
 2. Рула Н. В. До проблеми виокремлення складносурядних градаційно-приєднувальних речень у сучасній українській мові / Рула Н. В. // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку» : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 2. – С. 162–164.
 3. Рула Н. В. Структурно-семантичні особливості приєднувальних складносурядних речень з асемантичними сполучниками в сучасній українській мові / Рула Н. В. // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 82–84.