Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Сопіна Ольга Анатоліївна

Доцент

кандидат філологічних наук

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 28 січня 1976 р. у м. Бердянську Запорізької обл.
У 1998 р. закінчила факультет української та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література та російська мова і література». У 2013 р. – Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (англійська, болгарська)».
З 1998 р. по 2000 р. працювала вчителем української мови та літератури в загальноосвітній школі № 5 м. Бердянська і за сумісництвом асистентом кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П. Д. Осипенко.
З 1998 р. по 2002 р. навчалася в аспірантурі Бердянського державного педагогічного інституту за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію «Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство при Донецькому національному університеті (науковий керівник – докт. філол. наук, проф. С. П. Денисова).
З 2000 р. по 2006 р. – старший викладач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології Бердянського державного педагогічного університету. З 1 листопада 2006 р. переведена на посаду доцента цієї ж кафедри. 23 грудня 2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загального мовознавства та слов’янської філології.
З 15 січня 2007 р. по 16листопада 2008 р. – завідувач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології. З 17 листопада 2008 р. по 30 грудня 2012 р. – заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету з наукової роботи та міжнародної діяльності. З 1 вересня 2014 р. – заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету з навчально-методичної роботи (за сумісництвом).
У 2002 р. пройшла короткотривале навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів російської мови як іноземної Російського університету дружби народів за програмою «Традиционное и новое в теории и практике преподавания РКИ» (Російська Федерація, м. Москва), а також пройшла спеціальну підготовку в області тестування з російської мови як іноземної громадян зарубіжних країн у Російському університеті дружби народів за програмою «Лингводидактическое тестирование» (Російська Федерація, м. Москва). У 2003–2004 рр. навчалася на курсах відділення англійської мови 1 Київських державних курсів іноземних мов (Україна, м. Бердянськ). У 2007 р. за час навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів російської мови та літератури в Державному інституті російської мови імені О. С. Пушкіна прослухала курси з проблем сучасного російського мовознавства, російської літератури, культурології Росії, навчання філологів-русистів (Російська Федерація, м. Москва). у 2010 р. пройшла курси підвищення кваліфікації «Актуальні проблеми соціальних комунікацій» в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Україна, м. Київ).
Професійний і науковий інтерес
Психолінгвістика, пареміологія, когнітивістика, комунікативна лінгвістика, лінгвістика тексту, стилістика тексту.
Авторка багатьох наукових статей та навчальних посібників, серед яких «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» (2008 р.), «Лінгвістичний аналіз художнього тексту: кредитно-модульний курс» (2010 р.), «Старослов’янська мова: кредитно-трансферний курс» (2014 р.). Співаторка навчальних посібників «Современный русский язык: курс лекций» (2004 р.), «Современный русский язык: словообразование, морфемика, морфология» (2011 р.).
Нагороди
Нагороджена грамотами ректора Бердянського державного педагогічного університету (2001–2015 рр.), грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.), грамотою Міністерства освіти і науки України (2009 р.), нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (2011 р.), Подякою міського голови м. Бердянська (2013 р.), почесною грамотoю Запорізького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України (2015 р.).
Список публікацій

2012
Сеничева О. А. Особенности номинации эмоций во фразеологических единицах / О. А. Сеничева // Когнитивный и коммуникативный аспекты дискурсивной деятельности : материалы Международной науч.-практ. конф., (г. Уфа, 11–12 декабря 2012 г.) / [отв. ред. Ф. Г. Фаткуллина]. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2012. – Т. 2. – C. 157–160.
Сєнічева О. А. Концепт «кінь» в українській мовній картині світу / О. А. Сєнічева // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф., (м. Сімферополь, 26–28 січня 2012 р.). – Сімферополь : Кримський ін-т бізнесу УЕУ, 2012. – С. 61–63.
Сеничева О. А. Паремиологические характеристики концепта «закон» в русской языковой картине мира [Электронный курс] / О. А. Сеничева // Пространство профессиональной коммуникации : материалы интернет-конф. – Тверь : Филиал ФГБОУ «Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический ун-т», (г. Тверь, 1 ноября 2011 г. – 31 января 2012 г.). – Режим доступа : http://www.engectver.ru/Konferenciya/7s/senicheva.php.
Сєнічева О. А. Оцінка як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. А. Сєнічева // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 48. – С. 154–156.
Сеничева О. А. Особенности изображения эмоциональной оценки в русской языковой картине мира / О. А. Сеничева // Славянские языки и культуры в современном мире : труды и материалы ІІ Международного науч. симпозиума, (г. Москва, 21–24 марта 2012 г.) / [сост. О. В. Дедова, Л. М. Захаров, К. В. Лифанов ; под общ. рук. М. Л. Ремнёвой]. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2012. – С. 95–96.
Сєнічева О. А. Концепт «заміжжя»: лінгвокультурологічний аспект /
О. А. Сєнічева // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присв. питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології / [ред. Т. М. Сукаленко, О. В. Чорна]. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2012. – Вип. ІІ. – С. 38–42.
Сеничева О. А. Репрезентация концепта «замужество / mariage» в русской и французской языковых картинах мира: сопоставительный аспект / О. А. Сеничева // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : матеріали XV Міжнародної конф. / [упор. І. С. Кірковська]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – С. 120–122.
Сєнічева О. А. Викладання мов в умовах кредитно-трансферної системи навчання у вищій школі / О. А. Сєнічева // Творчі підходи та методи у викладанні іноземних мов : матеріали IV Міжнародного наук.-практ. семінару, (м. Бердянськ, 30–31 жовтня 2012 р.) : [зб. тез] / [упоряд. О. Б. Ярова, І. Я. Глазкова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2012. – С. 147–150.
Сеничева О. А. Образовательные технологи вербализации речевых стратегий / О. А. Сеничева // Научни трудове : филология. – Пловдив : Пловдивски ун-т «Паисий Хилендарски», 2012. – Т. 49, кн. 1, сб. Г. – С. 83–88.
Сеничева О. А. Вербализация смеха в русской языковой картине мира / О. А. Сеничева // Язык. Культура. Общество : [сб. науч. тр.] : материалы ІІІ Международной науч. конф. «Межкультурная коммуникация в современном обществе», (г. Саранск, 16 ноября 2012 г.). – Саранск : МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. – Вып. 4. – C. 23–25 [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://yazik.info/2012-11.php.
Сеничева О. А. Вербализация эмоций в языковой картине мира Виктора Пелевина / О. А. Сєнічева // Слов’янський збірник : [зб. наук. пр.]. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17. – Ч. 2. – С. 211–216.
Сеничева О. А. Средства выражения смешного в текстах Виктора Пелевина / О. А. Сеничева // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире : материалы Международной интернет-конф., (г. Уфа – Велико-Тирново, 8 февраля 2012 г.). – Уфа – Велико-Тырново, 2012. – С. 94–97. – Режим доступa : http://www.bashedu.ru/sites/default/
files/materialy_internet-konferencii_pdf.pdf.
Сеничева О. А. Вербализация категории художественного пространства в болгарской языковой картине мира (на материале произведений Николы Вапцарова) / О. А. Сеничева // Матеріали Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії, (м. Бердянськ, 17–18 травня 2012 р.) : [зб. тез] / [упор. А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, С. М. Цанов]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 82–83.
2013
Сеничева О. А. Лингвокультурологическая специфика фразеологических единиц с компонентом цветообозначения / О. А. Сеничева  // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – № 58. – С. 177–180.
Сеничева О. А. Матильде Понс – писательница со стилем / О. А. Сеничева, В. Перес // Жінка крізь призму письма : літературно-критичний альманах / [гол. ред. М. М. Варикаша]. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – № 58. – С. 179–186.
Сеничева О. А. Семантико-грамматическая характеристика русских фразеологических единиц с компонентом, обозначающим цвет «красный» / О. А. Сеничева // Предложение и слово : [сб. науч. тр.] / [отв. ред. С. В. Андреева]. – Саратов : Научная книга, 2013. – С. 107–112.
Сеничева О. А. Средства выражения смеха / улыбки в текстах Виктора Пелевина / О. А. Сеничева  // Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят : материалы Международной интернет-конф. – Велико Тырново : Фабер, 2013. – С. 231–234.
Сєнічева О. А. Фразеологізми української мови з компонентом «тваринний світ»: прагматичний аспект / О. А. Сєнічева  // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : [зб. наук. пр.] / [гол. ред. М. Є. Скиба]. – Хмельницький : ХмЦНП, 2013. – Вип. 6. – С. 214–221.
Сєнічева О. А. Етнічна маркованість пейоративів у російській та українській мовних картинах світу [Електронний ресурс] / О. А. Сєнічева // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали Четвертої міжнародної наук.-практ. Iнтернет-конф., (м. Мюнхен, 31 жовтня – 3 листопада 2013 р.). – Режим доступу : http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/.
Сеничева О. А. Стилистические особенности употребления фразеологизмов с компонентами «red», «rouge», «красный» (на материале английского, французского и русского языков) / О. А. Сеничева // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі : збірник тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Маріуполь, 24–25 травня 2013 р.) / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 82–84.
Сеничева О. А. Паремии как средство объективации концепта / О. А. Сеничева // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присв. питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології / [ред. Т. М. Сукаленко, О. В. Чорна]. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2013. – Вип. ІІІ. – С. 24–26.
Сєнічева О. А. Лінгвокультурні особливості перекладу лексичних одиниць болгарської мови / О. А. Сєнічева // Матеріали ІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 16–17 квітня 2013 р.) : [зб. тез] / [упор. А. М. Сердюк, О. А. Сєнічева, Д. С. Ніколова]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 43–45.
Сеничева О. А. Фразеологизмы с компонентом «зооним»: семантический, лексико-грамматический и лингвокультурологический аспекты (на материале русского языка) [Электронный ресурс] / О. А. Сеничева // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире : материалы II Международной науч.-практ. конф., посвящённая 40-летию кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания, (г. Уфа–Велико-Тирново, 26–27 сентября 2013 г.). – Режим доступа : http://www.bashedu.ru/sites/default/files/materialy_internet-konferencii_
pdf.pdf.
Сеничева О. А. Способы выражения эмоций стыда в современном русском языке / О. А. Сеничева // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии : материалы международной научной конференции / [ред. колл. М. Л. Ремнёва, К. В. Никифоров, Н. Е. Ананьева и др.]. – М. : МАКСПресс, 2013. – С. 323–326.
Сеничева О. А. Механизмы репрезентации стыда / shame в русском и английском языках / О. А. Сеничева // История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему : материалы II международной науч.-практ. конф., (г. Прага, 25–26 ноября 2013 г.). – Прага : Vědecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2013. – Режим доступа : http://sociosphera.com/publication/conference/2013/216/mehanizmy_
reprezentacii_styda_v_russkom_i_anglijskom_yazykah/.
Сеничева О. А. Механизмы репрезентации стыда / shame в русском и английском языках / О. А. Сеничева // История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему : материалы II международной науч.-практ. конф., (г. Прага, 25–26 ноября 2013 г.). – Прага : Vědecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2013. – С. 138–142.
2014
Сєнічева О. А. Етнічна маркованість пейоративів у російській та українській мовних картинах світу / О. А. Сєнічева // Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» / [herausgegeben von O. Novikova, P. Hilkes, U. Schweier]. – Munchen – Berlin : Verlag Otto Sagner, 2014. – С. 223–227.
Сеничева О. А. Вербализация судьбы как отражение концептуальной картины мира (на материале романа Ф. М. Достоевского «Бесы») / О. А. Сеничева // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 127. – С. 160–163.
Сеничева О. А. Односоставные инфинитивные предложения как способ представления концептуального пространства художественного текста / О. А. Сеничева // Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – Вип. І. – C. 238–244.
Сеничева О. А. Особенности лексикографических дефиниций тоски в русском языке / О. А. Сеничева // Русский язык: исторические судьбы и современность : труды и материалы V Международного конгресса исследователей русского языка, (г. Москва, 18–21 марта 2014 г.) / [сост. М. Л. Ремнёва, А. А. Поликарпов, О. В. Кукушкина]. – М. : МГУ, 2014. – С. 274–275.
Сеничева О. А. Особенности выделения концептуальной метафоры, лежащей в основе фразеологических единиц (на материале английского языка) / О. А. Сеничева // Сучасні лінгвістичні парадигми : матеріали Міжнародної наук. конф., (м. Горлівка, 19 березня 2014 р.). – Горлівка : Колегія, 2014. – С. 297–301.
Сеничева О. А. Репрезентация эмоциональной прагматической установки в художественном тексте / О. А. Сеничева // Пушкинские чтения-2014 : художественные стратегии классические и новой литературы: жанр, автор, текст : материалы XIX международной науч. конф., (г. Санкт-Петербург, 6–7 июня 2014 г.) / [под общ. ред. В. Н. Скворцова ; отв. ред. Т. В. Мальцева]. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2014. – С. 356–365.
Сеничева О. А. Способы выражения печали в языковой картине мира (на материале романа Ф. М. Достоевского «Идиот») [Электронный ресурс] / О. А. Сеничева // Филологическая наука в условиях диверсификации образования : материалы Всероссийской науч.-практ. конф., (Комсомольск-на-Амуре, 16–17 ноября 2013 г.). – Комсомольск-на-Амуре : АмГПГУ, 2014. – С. 115–124. – Режим доступа : http://www.amgpgu.ru/upload/iblock/fbb/senicheva_o_a_sposoby_vyrazheniya_pechali_v_yazykovoy_kartine_mira_na_materiale_romana_f_m_dostoevsk.pdf.
Сеничева О. А. Амбивалентность эмоций в языковой картине мира / О. А. Сеничева // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару, присв. питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології / [ред. Т. М. Сукаленко, О. В. Чорна]. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2014. – Вип. ІV. – С. 97–100.
Сєнічева О. А. Фонетичні та граматичні особливості історії розвитку болгарської мови / О. А. Сєнічева // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії, (Бердянськ, 15–16 травня 2014 р.) : [зб. тез] / [ред. В. І. Кірєва та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 27–29.
Сеничева О. А. Фразеологизмы с компонентом-зоонимом: семантический, лексико-грамматический и лингвокультурологический аспекты (на материале русского языка) / О. А. Сеничева // Славянские этносы, языки и культуры в современном мире : материалы II Международной науч.-практ. конф., (Уфа, 7 февраля 2012 г.). – Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. – С. 93–99.
Сєнічева О. Старослов’янська мова: кредитно-трансферний курс : [навч. посібн.] / Ольга Сєнічева. – Бердянськ : ФО–П Ткачук О. В., 2014. – 171 c.
Сеничева О. А. Особенности вербализации оппозиции «Бог-Демон» в русской языковой картине мира (на материале романа М. Ю. Лермонтова «Вадим») / О. А. Сеничева // Теоретико-практическое изучение русского языка и его сопоставительно-типологическое описание : доклады и сообщения Одиннадцатого международного симпозиума МАПРЯЛ 2014, (Велико-Тырново, 3–6 апреля 2014 г.) / [сост. Г. Гочев]. – Велико-Тырново : ИВИС, 2014. – С. 427–432.
Сеничева О. А. Колоратив «зеленый» как экспрессивное средство вербализации цветовой картины мира П. П. Бажова [Электронный ресурс] / О. А. Сеничева // Межкультурная ↔ Интракультурная коммуникация: теория и практика обучения и перевода : материалы ІІІ Международной науч.-метод. конф., (Уфа, 17–18 декабря 2014 г.) / [отв. ред. Н. П. Пешкова]. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2014. – Т. 2. – С. 182–186. – Режим доступа : http://www.bashedu.ru/sites/default/files/mezhkulturnaya_-_intrakulturnaya_kommunikaciya_teoriya_i_praktika_obucheniya_i_perevoda_tom2.pdf.
Сєнічева О. Семантичні особливості фразеологізмів з компонентом на позначення чуттєвого сприйняття: зіставний аспект / О. А. Сєнічева // Zbior prac naukowych. – Tom VI. – Piła : Wydawnistwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile, 2014. – S. 140–145.
2015
Сєнічева О. А. Вътрешната реч и мълчанието като начини на общуване / О. А. Сєнічева // Balcanistic forum. – Vol. 2. – Година ХХІV. – Благоевград : Изд-то Югозападен ун-т «Неофит Рилски», 2015. – P. 320–327.
Сєнічева О. А. Вербализация цветового восприятия в русской языковой картине мир / О. А. Сєнічева // Наука в современном информационном обществе: материалы VI международной научно-практической конференции, (North Charleston, 13–14 июля 2015 г.). – North Charleston, 2015. – Том 1. – С. 153–157.
Сєнічева О. А. Эмоции как объект научного исследования / О. А. Сєнічева // Наукові записки. Серія: філолоігчні науки (мовознавство) [зб. наук. ст.] / [відп. ред. О. Семенюк]. – Вип. 137. – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф., 2015. – С. 16–19.
Сєнічева О. А. Стратегии невежливости / грубости в английской лингвокультурной традиции / О. А. Сєнічева // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді V Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології, (м. Ірпінь, 15 травня 2015 р.) / [ред. Т. М. Сукаленко, О. В. Чорна]. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2015. – Вип. V. – С. 63–66.
Сєнічева О. А. Языковая интерпретация ГНЕВА (ГНЯВ) в болгарской языковой картине мира / О. А. Сєнічева // Матеріали ІV Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії, (м. Бердянськ, 22–23 травня 2015 р.) : [збірник тез] / [ред. О. П. Колінько та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 28–29.
Сєнічева О. А. Вербалізація зоосемізмів з пейоративною семантикою в українській та російській мовах / О. А. Сєнічева // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (м. Бердянськ, 17–18 вересня 2015 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – С. 41–43.
2016
Сопіна Ольга. репрезентація етнопсихологічних особливостей у пареміях української мови / Ольга Сопіна // Україністика: нові імена в науці : [збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів і молодих науковців, (м. Артемівськ, 24 березня 2016 р.)]. – Бахмут : Видавництво ГІІМ, 2016. – С. 175–178.
Sopina Olha. The terminological terms in the Ukrainian language / Olha Sopina // Terminology and translation: Proceedings of the Remote International Conference, (Mariupol, April 22, 2016). – Mariupol, 2016. – P. 117–122 [Electronic resource]. – Access mode : http://mdu.in.ua/Nauch/Konf/2016/mizhnarodna_konf_terminologija_ta_pereklad.pdf.
Сопіна О. А. Семантична специфіка репрезентації бога в українській національній картині світу / О. А. Сопіна // Людина в мовному просторі: історична спадщина, проблеми, перспективи розвитку : зб. тез І Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) / [гол. ред. В. В. Богдан]. – Бердянськ : БДПУ. – С. 141–143.
Сопіна Ольга. Категорія зменшувальності іменників у болгарській і російській мовах / Ольга Сопіна // Матеріали V Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії, (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016 р.) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 26–28.
Сопіна О. А. явище варіантності у словниковому складі паремій / О. А. Сопіна // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді VІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присв. питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології, (м. Ірпінь, 13 травня 2016 р.) / [ред. Т. М. Сукаленко, О. В. Чорна]. – Ірпінь : УДФС України, 2016. – Вип.  VІ. – С. 141–143.
Сопина О. А. Особенности инноваций в системе высшего образования / О. А. Сопина // Управление в социальных и экономических системах :
м-лы XXV международной научно-практической конференции, (г. Минск, 12 мая 2016 г.) / редкол. : Н. В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – С. 105–106. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://elibrary.miu.by/conferences!/item.uses/issue.xxv/article.59.html.
Сеничева О. А. Вербальная символика розового в русской фразеологии / О. А. Сеничева // Славянские языки и культуры в современном мире : ІІІ Международный симпозиум : труды и материалы, (г. Москва, 23–26 мая 2016 г.) : к юбилею декана филол. фак-та МГУ проф. М. Л. Ремневой / [сост. О. В. Дедова, Е. В. Петрухина, Л. М. Захаров : под общ. рук. проф. М. Л. Ремневой]. – М. : МАКС Пресс, 2016. – С. 708–709.
Сопіна О. А. Пригодницький твір як жанр масової літератури: дефініції, типологія, конститутивні ознаки / О. А. Сопіна // Мільйон історій. Поетика пригод у літературі та медіа : [зб. наук. матеріалів конференції, (м. Бердянськ, 22–23 вересня 2016 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 150–151.
Сопина Ольга. языковая категоризация ситуации эмоционального состояния в рассказе А.С. Грина «Гнев отца» / Ольга Сопина // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 50–52.