Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Вусик Ганна Леонідівна

доцент

кандидат філологічних наук

Знак «Відмінник освіти України» (наказ № 366-к)
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (наказ № 347-К)
Наукометрика

ORCID iD

0000000311115172

Google Scholar

HS8NYuigITlTdjZQ

Researcher iD

E27482019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

1996 р. – закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література»;    2005 р.  – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство на тему «Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині XX ст.» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор С. П. Денисова); 2010 р. – закінчила магістратуру БДПУ за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобула кваліфікацію викладача історії вищого навчального закладу.

1995 – 2005 рр.  – вчитель української мови і літератури у ЗОШ № 15, у ЗОШ № 20 й Азовському регіональному ліцеї (за сумісництвом); 2001 р.–2005 р. – заступник директора ЗОШ № 20 з навчально-виховної роботи;  з 2005 р. –  викладач кафедри загального мовознавства та слов’янської філології БДПУ;  2007–2008 н. р. – заступник директора з виховної роботи та міжнародного співробітництва Інституту філології БДПУ; 2008–2009 н. р. – заступник декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету БДПУ (за сумісництвом); 2009-2011 н.р. – заступник директора Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ з навчально-методичної роботи. З 2017 року – заступник декана факультету філології та соціальних комунікацій з наукової та міжнародної діяльності.

Досягнення:

09 листопала 2010 року рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки присвоєне вчене звання доцент кафедри загального мовознавства та слов’янської філології (протокол №3/04 -D).

Під керівництвом Вусик Ганни Леонідівни були захищені дисертаційні дослідження у спеціалізованій вченій раді К 11.051.10 Донецького національного університету: Нікішиної Тетяни Ігорівни «Засоби вербалізації концепту свобода у політичному дискурсі Великої Британії, України, Франції початку ХХІ століття» зі спеціальності 10.02.15 – загальне мовознавство (25.11.2013 р.), Комова Олега Володимировича «Гендерна диференціація українського мовлення (на матеріалі комп’ютерного дискурсу)» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (25.04.2014 р.).

Нагороди:

08. 2011 р. – нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (наказ № 366-к); 07. 2015 р. – нагороджена нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» (наказ № 347-К).

e-mail: filolog29@mail.ru, al_vusik@bdpu.org.ua

 

Список публікацій

2000

 1. Вусик Г. Л. Шкільне навчання в умовах двомовності / Г. Л. Вусик // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 43–44.

2001

 1. Вусик Г. Л. Розвиток, формування та використання здібностей учнів у процесі шкільного навчання / Г. Л. Вусик // Українська мова і література в школі. – 2001. – № – С. 21–23.
 2. Вусик Г. Л. Мовна політика і мовне будівництво – головні фактори формування мовної ситуації / Г. Л. Вусик // Актуальні проблеми металінгвістики : зб. наук. праць. – Черкаси: Вид-во Черкаського державного університету ім.Б.Хмельницького. – 2001. – С. 172–177.

2002

 1. Вусик Г. Л. Літературна мова як писемна форма мовного стану у Центрально-Східній Україні на початку ХХ століття / Г. Л. Вусик // Нова філологія. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – С. 159–165.
 2. Вусик Г. Л. Мовна ситуація як соціолінгвістичне поняття / Г. Л. Вусик // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць. – Харків : ОВС, 2002. – С. 101–108.

2003

 1. Вусик Г. Л. Мова публіцистики як писемна мова мовного стану в Центрально-Східній Україні на початку ХХ століття / Г. Л. Вусик // Дискурс у комунікаційних системах : зб. наук. ст. – К. : КиМУ, 2003. – Вип. 2 : Журналістика. Медіалінгвістика. Кінотелемистецтво. – С. 151–170.
 2. Вусик Г. Л. Мовна ситуація в Запорізькій області / Г. Л. Вусик // Наукові записки : зб. наук. праць. Серія: Філологія. – Вінниця : Вид-во Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського, 2003. – Вип. 6. –
  С. 3–6.
 3. Вусик Г. Л. Мова офіційно-ділових документів як писемна форма мовного стану у Центрально-Східній Україні на початку ХХ століття / Г. Л. Вусик // Проблеми семантики слова, речення та тексту : зб. наук. пр. – К., 2003. – Вип. 9. – С. 58–63.
 4. Вусик Г. Л. Мовна політика 20-30 років в Україні та її вплив на розвиток освітньої справи мовами національних меншин / Г. Л. Вусик // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К. : Київський університет, 2003. – С. 36–40.

2004

 1. Вусик Г. Л. Мовна ситуація в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття / Г. Л. Вусик // ХІ Міжнародна конференція з функціональної лінгвістики : зб. наук. ст. – Ялта, 2004. – С. 72–74.
 2. Вусик Г. Л. Компактне проживання й національний склад населення – складники мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в період коренізації (1920 – 1930) / Г.Л. Вусик // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. – 2004. – №  – С. 268–273.
 3. Вусик Г. Л. Шкільне навчання в умовах україно-російської двомовності – один із актуальних аспектів соціолінгвістики / Г. Л. Вусик // Вісник Львівського університету: Серія філологічна. – 2004. – С. 486–492.
 4. Вусик Г. Л. Суспільно-політична лексика на шпальтах українських газет / Г.Л. Вусик // Загальні питання філології: Матеріали І Міжнародної наук.-практ. конф. – Дн-ськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 2. – С. 7–9.
 5. Вусик Г. Л. Формування наукового світогляду учнів засобами української мови та літератури в системі особистіснозорієнтованого навчання / Г. Л. Вусик // Динаміка наукових досліджень: Матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конф. – Дн-ськ : Наука і освіта, 2004. – Т. 17 : Методика викладання мови і літератури. – С. 15–16.

Після захисту

2005

 1. Вусик Г. Л. Фактори формування мовної ситуації / Г. Л. Вусик // Функциональное описание естественного языка и его единиц: Матеріали ХІІ Міжнародної конференції з функціональної лінгвістики. – Ялта, 2005. – С. 68–
 2. Вусик Г. Л. Унормування термінології як передумова формування наукового стилю на Україні (20-ті – 30 рр.ХХ ст.) / Г. Л. Вусик // Лінгвістика: збірник наукових праць. – Луганськ, 2005. – № 3 (6). – С. 234–240.

2007

 1. Вусик Г. Л. Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття : [монографія] / Г. Л. Вусик. – Донецьк : Юго-Восток, 2007. – 203 с.
 2. Вусик Г. Л. Соціолінгвістика: основні напрямки і тенденції / Г. Л. Вусик // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2007. – Вип. 15. – Т. 1. – С. 104–106.
 3. Вусик Г. Л. Мовна ситуація України в історичному аспекті / Г. Л. Вусик // Науковий вісник Чернівецького університету : слов’янська філологія. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 321–322. – С. 314–319.
 4. Вусик Г. Л. Використання методу проекту у розвитку інтелектуальних і творчих здібностей студентів / Г. Л. Вусик // Культура народов Причерноморья : научный журнал. – Ялта, 2007. – № 110. – Т. 1. – С. 97–100.

2008

 1. Вусик А. Л. Формирование культурно-языковой компетенции личности / А. Л. Вусик // Актуальні проблеми слов’янської філології : лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. пр. / відп. ред. В. А. Зарва. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. XVI. – С. 63–70.
 2. Вусик Г. Л. Загальне мовознавство (соціолінгвістичний аспект) : навчально-методичний посібник / Г. Л. Вусик. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 164с.
 3. Вусик А. Л. Основы лингвокультурологии : учебное пособие [для студентов-магистрантов специальностей 8.030502 «Русский язык и литература», 8.010103 «Педагогика и методика среднего образования. Русский язык и литература»] : навчальний посібник. / А. Л. Вусик. – Донецк : ООО «Юго-Восток, Лтд», 2008. – 140 с.
 4. Вусик Г. Л. Соціолінгвістичне дослідження розвитку мов національних меншин у загальноосвітніх закладах (на прикладі м. Бердянська, Запорізької області) / Г.Л. Вусик // Мова і культура : науковий журнал. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т. X (112). – С. 245–252.
 5. Вусик Г. Л. Методичні аспекти викладання мовознавчих дисциплін / Г.Л. Вусик // Культура народов Причерноморья : Научный журнал. – № 111. – Т. 1. – Крым, 2008. – С. 97–100.
 6. Вусик А. Л. Особенности речевого поведения мужчин и женщин / А. Л. Вусик// Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методический сборник. – Вып. XVII. – Часть 1 / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск : СГПУ, 2008. – C. 138–145.
 7. Вусик Г. Л. Соціально-психологічні якості лідерського потенціалу сучасного лідера / Г.Л. Вусик // Теорія та практика лідерства у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція. – Донецьк : Норд-Прес, 2008. – С. 69–75.
 8. Вусик Г. Л. Вплив молоді щодо розвитку мовної ситуації у Бердянську / Г.Л. Вусик // Молодёжь и государство : материалы VI Международной научно-практической конференции (г. Святогорск, Донецкая обл., 24–26 октября 2008). – Донецк : Новый мир, 2008. – С. 45–47.
 9. Вусик Г. Л. Специфічні риси політичного дискурсу ЗМІ / Г. Л. Вусик// Лінгвістика : зб. наук. праць. – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2008. – № 2 (14). – С. 169–173.
 10. Вусик Г. Л. Мова церкви як писемна форма мовного стану в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття / Г. Л. Вусик // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : Рівненський держ. гуман. ун-т, 2008. – Вип. 14.– С. 34–37.
 11. Звіт з виховної роботи Інституту філології БДПУ за І семестр 2007–2008 н. р. / Г.Л. Вусик ; відп. ред. В. А. Зарва. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – 84 с.
 12. Вусик Г. Л. Виховна робота / Г. Л. Вусик // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2007–2008 навчальний рік) ; відп. ред. В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Вид-во «Аспект-Поліграф», 2008. – С. 91–134.
 13. Вусик А. Л. Метод проекта как способ индивидуализации обучения / А.Л. Вусик // Национальная идентичность высшего образования в России : вызовы и перспективы модернизации : материалы международной научно-практической конференции. – Невинномысск : НГГТИ, 2008. – Часть 2. – С. 131–134.

2009

 1. Вусик Г. Л. Тенденції та еволюція правового статусу національних меншин в Україні / Г. Л. Вусик // Права людини в контексті Загальної декларації прав людини : матеріали міжвузівської наукової конференції (м. Донецьк, 10 грудня 2008). – Бердянськ-Донецьк : Норд-Прес, 2009. – С. 20–25.
 2. ВусикГ. Л. Взаємозв’язок мови та мислення / Г. Л. Вусик // Філософська антропологія : культура, раціональність, комунікація : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Донецьк, 17 квітня 2009). – Донецьк : ДОНІЗГ, 2009. – С. 89–95.
 3. ВусикГ. Л. Навчально-методична робота / Г. Л. Вусик // Звіт про діяльність кафедри загального мовознавства та слов’янської філології за 2008–2009 н.р. / відп. ред. А. М. Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – Вип. 3. – С. 96–109.
 4. ВусикГ. Л. Соціально-економічна та етноісторичні передумови розвитку білінгвізму в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття / Г. Л. Вусик // Юг России и Украина в прошлом и настоящем: история, экономика, культура : сб. науч. тр. V Междунар. науч. конф. – Белгород : вид-во БелГУ, 2009. – С. 186–188.
 5. ВусикГ. Л. Для тебе, першокурснику! : інформаційно-довідкове видання / Г. Л. Вусик. – Бердянськ, 2009. – 50 с.
 6. ВусикА. Л. Особенности речевого поведения мужчин и женщин / А. Л. Вусик // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : научно-методический сборник. – Вып. XVII. – Часть 1 / отв. ред. В. А. Глущенко. – Славянск : СГПУ, 2008. – С. 138–145.
 7. ВусикГ. Л. Соціально-психологічні якості лідерського потенціалу сучасного лідера / Г. Л. Вусик // Теорія та практика лідерства у сучасному суспільстві : міжнародна науково-практична конференція – Донецьк : Норд-Прес, 2009. – С. 69–75.
 8. Українська мова (за профспрямуванням) : навчальний посібник / Г. Л. Вусик, М.М. Греб. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 184 с.

2010

 1. Вусик Г. Л. Профорієнтаційна робота кафедри загального мовознавства та слов’янської філології / Г. Л. Вусик // Звіт про діяльність кафедри загального мовознавства та слов’янської філології (за перше півріччя 2009–2010 н. р.) ; відп. ред. А. М. Сердюк. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. 4. – 188 с.
 2. ВусикГ. Вступ до мовознавства : модульний курс : навчальний посібник / Ганна Вусик. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – вид. 2-е, перероб. – 120 с.
 3. ВусикГ. Вступ до мовознавства : навчальний посібник / Ганна Вусик. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – 358 с.
 4. ВусикГ. Л. Правове регулювання у сфері захисту прав жінок / Г. Л. Вусик // Молодежь и государство : материалы VIII Международной научно-практической конференции (г. Святогорск, Донецкая область, 5-7 ноября 2010) / ред. И. Ю. Древицкая ; отв. за вып. В. В. Лыков. – Донецк : новый мир, 2010. – С. 112–113.

2011

 1. Вусик А. Л. Современная языковая ситуация в бывших союзных республіках / А. Л. Вусик // Современная славистика и научное наследие С. Б. Бернштейна : тезисы докладов [международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося отечественного слависта д.ф.н., проф. С. Б. Бернштейна]. – Москва : МГУ, 2011. – С. 320–322.
 2. ВусикГ. Л. Формування творчої особистості студентів / Г. Л. Вусик // Українська словесність та культура в контексті формування духовно-моральних цінностей українського суспільства : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2011. – С. 37–39.
 3. Вусик А. Л. Роль языка в реализации межличностных отношений / А. Л. Вусик// Язык. Культура. Общество : межвуз. сб. научн. тр. [Межкультурная коммуникация в современном обществе : материалы ІІ Междунар. науч. конф. (г. Саранск, 31 октября 2011) / [редкол. : Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. – Саранск : ИСИ, 2011. – Вып. 3. – С. 39.
 4. Современныйрусский язык: словообразование, морфемика, морфология: учебное пособие [для студентов филологических специальностей педагогических университетов] / Алексеева Л. А., Вусик А. Л., Жиляков В. И., Кайкы М. Ю., Романова Л. Я., Сеничева О. А., Ходыкина И. И. ; ред. О. А. Сеничева ; предисл. О. А. Сеничева. – Донецк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. – 260 с

2012

 1. Вусик А. Л. Реализация языковой политики во Франции / А. Л. Вусик // Франція та Україна: науково-практичний досвід у контексті діалогу національних культур : матеріали ХV міжнародної конф. / [упор. І. С. Кірковська]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – С. 62–63.
 2. ВусикГ. Л. Інфернальність образу янгола у творах українських письменників ХХ століття / Г. Л. Вусик // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Сімферополь, 26–28 січня 2012). – Сімферополь : Кримський ін-т бізнесу УЕУ, 2012. – С. 15–18.
 3. ВусикГ. Л. Виникнення та характерні риси української риторики (історичний аспект) / Г. Л. Вусик // Нова філологія : [зб. наук. пр.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – С. 43–45.
 4. Вусик А. Л. Функционирование и преподавание русского языка в высших учебных заведениях Украины / А. Л. Вусик // Славянские языки и культуры в современном мире : труды и материалы ІІ Международного науч. симпозиума (Москва, 21–24 марта 2012)/ [сост. Дедова О. В., Захаров Л. М., Лифанов К. Ф. ; под общ. рук. М. Л. Ремнёвой]. – М. : Изд-во Московского ун-та, 2012. – С. 357–358.
 5. ВусикГ. Л. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-болгарських зв’язків / Г. Л. Вусик // Матеріали наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 17–18 травня 2012) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Цанов С. М.]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 38–40.
 6. Вусик А. Л. Жанрово-стилистическое своеобразие академического красноречия [Электронный ресурс] / А. Л. Вусик // Пространство профессиональной коммуникации : матеріали Міжнародної інтернет-конф. (Тверь, 15 ноября 2011 г. – 31 января 2012 г.).– Режим доступа : http://www.engectver.ru/Konferenciya/7s/vusik.php.
 7. ВусикГ. Л. Заголовок – одна з форм подачі інформації / Г. Л. Вусик // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2012. – Вип. ІІ. – С. 17–19.
 8. Вусик А. Л. Формирование культурно-языковой компетенции студента / А. Л. Вусик // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного ин-та. – Ставрополь, 2012. – № 1. – С. 200–203.
 9. ВусикГ. Л. Вплив соціального середовища на мову і на мовленнєву поведінку / А. Л. Вусик // Теоретические и прикладные проблемы русской филологии : [науч.-метод. сб.] / [отв. ред. В. А. Глущенко ; отв. за вып. В. М. Калинкин]. – Славянск : Предприниматель Маторин Б. И., 2012. – Вып. ХХІІІ. – С. 271–275.
 10. Вусик А. Л. Основные жанры компьютерного общения/ А. Л. Вусик // Гуманитарий : актуальные проблемы науки и образования : научн. журнал. – Саранск : ИнСтИтут (Изд. центр Историко-соц. ин-та Мордовского гос. ун-та им. Н. П. Огарёва). – 2012. – № – С. 107–111.
 11. Вусик А. Л. Роль знаковых систем в цветных революциях: социолингвистический аспект [Электронный ресурс] / А.Л. Вусик // Когнитивный и коммуникативный аспекты дискурсивной деятельности : материалы Международной науч.-практ. конф. (Уфа, 11–12 декабря 2012 г.) / [отв. ред. Ф. Г. Фаткуллина]. – Уфа : РИЦ БашГУ, 2012. – Т. 1. – C. 137–141. – Режим доступа.
 12. Вусик А. Л. Влияние конкретной историко-языковой ситуации на уровень функционального развития официального языка и государственного языка [Электронный ресурс] / А. Л. Вусик// Язык. Культура. Общество : [межвуз. сб. науч. тр.] : материалы ІІІ Междунар. науч. конф. «Межкультурная коммуникация в современном обществе» (Саранск, 16 ноября 2012) / [редкол. Л. М. Лемайкина (отв. ред.) и др.]. – Саранск : МГУ им. Н. П. Огарева, 2012. – Вып. 4. – C. 81–83. – Режим доступа : http://yazik.info/2012-03.php.

2013

 1. Вусик А. Л. Политическое красноречие востока как дискурсивная практика: исторический аспект / А. Л. Вусик // Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі : зб. тез доповідей Міжнародної наук.-практ. конф. «Дискурс у сучасному науковому, соціокультурному та інформаційному просторі» (Маріуполь, 24–25 травня 2013) / [за заг. ред. І. В. Соколової]. – Маріуполь : МДУ, 2013. – С. 177–179.
 2. ВусикГ. Л. Спостереження як метод прямої реєстрації подій свідками / Г. Л. Вусик // Методологія та історіографія мовознавства : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Слов’янськ, 23–25 травня 2013). – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 69–73.
 3. ВусикА. Л. Особенности женского политического дискурса / А. Л. Вусик // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІІІ Міжвуз. наук.-практ. семінару, присв. питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2013. – Вип. ІІІ. – С. 15–17.
 4. ВусикГ. Л. Проблема районування болгар у Центрально-Східній Україні на початку ХХ століття / Г. Л. Вусик // Матеріали ІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 16–17 квітня 2013) : [зб. тез] / [упор. Сердюк А. М., Сєнічева О. А., Ніколова Д. С.]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – С. 99–101.
 5. ВусикГ. Л. Вплив мовної політики на формування мовної ситуації в Україні [Електронний ресурс] / Г. Л. Вусик // Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : матеріали Четвертої міжнародної наук.-практ. Iнтернет-конф. (Мюнхен, 31 жовтня – 3 листопада 2013). – Режим доступу : http://www.ukrainistik-konferenz.slavistik.lmu.de/wp-content/uploads/Hanna-Vusyk.pdf.
 6. Вусик А. Л. Основные цели языковой политики: социолингвистический аспект / A. Л. Вусик // Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии : материалы международной науч. конф. / [ред. колл. Ремнёва М. Л., Никифоров К. В., Ананьева Н. Е., Ржанникова О. А. и др.]. – М. : МАКСПресс, 2013. – С. 75–77.
 7. Вусик А. Л. Конфликт как явление индивидуальной и социальной жизни [Электронный ресурс] / A. Л. Вусик // Теория и практика толерантности: от конфликтов к миру и согласию : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. присв. Міжнародному дню толерантності : [зб. наук. пр.]. – Режим доступa : http://psytolerance.info/http://psytolerance.info/tolerance.php?c=1380542242&s=1386005277.
 8. Вусик А. Риторика : учебное пособие для магистрантов / Анна Вусик. – Донецк: Ландон-ХХІ, 2013. – 237 с.
 9. ВусикГ. Основи красномовства : [навч. посіб.] / Ганна Вусик. – Донецьк : Ландон-ХХІ, 2013. – 226 с.
 10. Вусик Г. Л. Впровадження програми державної мовної політики в Україні в європейській системі освіти / Г. Л. Вусик // Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції викладання другої іноземної мови в школах і вищих навчальних закладах» (Горлівка, 8 листопада 2013 ) / [відп. ред. С. П. Глушко]. – Горлівка : Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2013. – С. 22–24.

2014

 1. Вусик Г. Л. Cтан української мови на території Молдови та Румунії (соціолінгвістичний аспект) / Г. Л. Вусик // Тенденції та перспективи формування професійної лексики : доповіді ІV Міжвуз. наук.-практ. семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціокультурному аспектам філології. – Ірпінь : Національний ун-т ДПС України, 2014. – Вип. ІV. – С. 56–57.
 2. ВусикA. Л. Формирование современной системы образования в Болгарии / А. Л. Вусик // Матеріали ІІІ Міжнародного наук.-метод. семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014) : [зб. тез] / [ред. Кірєва В. І. та ін.]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 55–59.
 3. ВусикA. Л. Предмет и основные понятия социолингвистики / A. Л. Вусик // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 126. – С. 525–529.
 4. ВусикГ. Л. Мова як чинник національної самоідентифікації та державотворення в Україні / Г. Л. Вусик // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали ІV Міжнародної наук. конф. молодих учених (Бердянськ, 19–20 вересня 2014) : [зб. тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 8–9.
 5. ВусикГ. Л. Ораторське мистецтво майбутнього вчителя / Г. Л. Вусик // Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства. Серія : лінгвістика і літературознавство : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М. Л. Дружинець]. – Тирасполь, 2014. – Вип. 1. – С. 49–53.
 6. ВусикГ. Л. Особливості вивчення курсу «Соціолінгвістика» за кредитно-трансферною системою / Г. Л. Вусик // Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів : матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (Львів, 2–27 вересня 2014). – Львів : Логос, 2014. – С. 21–23.
 7. Вусик Г. Мовні особливості слов’янських діалектів / Ганна Вусик// Fenomen pogranicz kulturowych: wspołczesne tendencje : [zbiór prac naukowych]. – Piła, 2014. – T. VI. – S. 134–139.
 8. ВусикА. Л. Социолингвистический ракурс языка современного периода / А. Л. Вусик // Филология – культурология: диалог наук : материалы IV Международной науч. интернет-конф. / [ред.-сост. Н. В. Летаева]. – Одинцово : АНОО ВОО «Одинцовский гуманитарный ун-т», 2014. – С. 204 – 208.

2015

 1. Вусик Г. Л. Дисфемізація в промовах Олега Ляшка / Г. Л.  Вусик // Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 13-14 березня 2015). – Львів : ГО «Наукова організація «ЛОГОС», 2015. – С. 27–29.
 2. Вусик А. Дисфемия в современном политическом дискурсе / Анна Вусик // Лексико-грамматические инновации в современных славянских язиках: 7 международная конференция (Днепропетровск, ДНУ шимени Олеся Гончара, 2-4 апреля 2015) : материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2015. – С. 14–15.
 3. Вусик А. Речевые стратегии уклонения от истины в политическом дискурсе / Анна Вусик // Язык. Право.Общество: сб. ст. ІІІ Междунар.науч.-практ.коф. (г. Пенза, 13-14 мая 2015). – 2015. – С. 167–170.
 4. Вусик А. Эвфемия как социолингвистическое явление / Анна Вусик // Тенденції та перспективи формування професійної лексики: Доповіді 5 Міжвузівського науково-практичного семінару, присвяченого питанням функціонування професійного мовлення, лінгвокультурологічному та соціолінгвістичному аспектах філології. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2015. – Вип 5. – С. 21–22.
 5. Вусик А. Особенности лингвистической гендерологии / Анна Вусик // Общество. Гендер. История : сборник статей и тезисов докладов VIII Международной научной конференции (Декабрь 2015). – Липецк : Изд-во «Гравис», 2015. – С. 16–18.

2016

 1. Вусик Г. Соціолінгвістика. Навчальний посібник / Ганна Вусик. – Бердянськ : вид-во Ткачук О. В., 2016. – 174 с.
 2. Вусик Г., Нікішина Т. Загальне мовознавство : [навчально-методичний посібник]/ Ганна Вусик, Тетяна Нікішина. – Бердянськ : Ф-ОП Ткачук О. В., 2016. – 352 с.
 3. Вусик А. Л. Языковая экология как важнейшая проблема социолингвистики / А.Л. Вусик // Людина в мовному просторі : історична спадщина, проблеми, перспекти- вирозвитку : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції  (19–20 травня 2016) : збірник тез / упорядники : І. Я. Глазкова, В. В. Богдан. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 56–
 4. Методичні рекомендації до написання випускних робіт спеціаліста та магістра для студентів-філології / Лариса Алєксєєва, Ганна Вусик, Ірина Співак. – 2-ге вид., випр. й доповн. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 92 с.
 5. Вусик Г. Л. Понятие «менталитет» в контексте лингвокультурологии / Г.Л. Вусик // Актуальні проблеми методології та історіографії мовознавства : матеріали науково-практичної Інтернет-конференції. – Слов’янськ : ДДПУ, 2016. – С. 20–23.
 6. Вусик А. Л. Основные факторы формирования языковой ситуации / А. Л. Вусик // Славянские языки и культуры в современном мире: ІІІ Международныйсимпозиум : труды и материалы(г. Москва, 23–26 мая 2016  : к юбилею декана филол. фак-та МГУ проф. М. Л. Ремневой / [сост. О. В. Дедова, Е. В. Петрухина, Л. М. Захаров ; под общ. рук. проф. М. Л. Ремневой]. – М. : МАКС Пресс, 201
 7. Вусик А. Л. Брачные объявления как эффективный инструмент межличностной рекламы / А. Л. Вусик // Язык. Право. Общество: сб. ст. IVМеждунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 11-13 октября 2016) / [под ред. Барабаш О.В., Дубровской Т.В., Дятловой А.К., Павловой Н.А.]. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – С. 177–
 8. Вусик Г. Л. Соціолінгвістичний аспект вивчення іншомовних запозичень / Г.Л. Вусик // Мова і соціум: етнокультурний аспект : матеріали VІ Міжнародної наукової конференції молодих учених (м. Бердянськ, 20–21 жовтня 2016) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 7–9.
 9. Вусик Г. Л. Болгарське весілля: етнолінгвістичний аналіз / Г. Л. Вусик // Матеріали VМіжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (м. Бердянськ, 19–20 травня 2016) : [збірник тез] / [відп. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 59–61.
 10. Вусик А. Л. Распространение слухов и сплетен как культурно контролируемое взаимодействие в малых группах/ А. Л. Вусик // Управление в социальных и экономических системах : м-лы XXV международной научно-практической конференции ( Минск, 12 мая 2016) / редкол.: Н.В. Суша (предс.) и др. ; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский инновационный университет, 2016. – C. 149–150.
 11. Вусик А. Л. Гендерные особенности брачных объявлений: исторический аспект / А. Л. Вусик // Общество. Гендер. История : сборник статей и тезисов докладов ІХ международной научной конференции (Июнь 2016). – Липецк : Изд-во «Гравис», 2016.– С. 16–17.

2017

 1. Вусик Г. Л. Гендерна стереотипізація субтексту адресата в оголошеннях про знайомство / Г. Л. Вусик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», грудень 2017. – С. 149–151. Включено до міжнародної наукометричної бази ndex Copernicus (республіка Польща).

2018

 1. Вусик А. Л. Теоретические основы исследования способов и приёмов убеждения в судебной речи / А. Л. Вусик // Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings (April 27-28, 2018). – Tbilisi : Baltija Publishing. – P. 152–154.
 2. Вусик Г. Л. Навмисна дисфемінізація в сучасному політичному дискурсі (на прикладі промов політиків) / Г. Л. Вусик // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». – – С.20–25. Фахове видання на підставі Наказу МОН України від 11 липня 2016 р. № 820 (додаток № 12).