Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Юносова Валентина Олександрівна

Associate Professor

кандидат філологічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

0000000161781291

Google Scholar

btSM4kIAAAAJ

Researcher iD

E44172019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

У 1986 р. закінчила Запорізький державний університет за спеціальністю «Українська мова і література». Протягом 1986-1991 рр. працювала асистентом кафедри української мови і літератури,  1991-2000 рр. – старшим викладачем, з вересня 2000 р. – доцентом кафедри української мови Бердянського державного педагогічного університету.

У 1999 р. захистила дисертацію «Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній     українській літературній мові» (науковий керівник – доктор філологічних наук, професор К. Г. Городенська). У 2003 р. отримала вчене звання доцента.

З 2001 по 2006 рр. очолювала філологічний факультет.

Дисципліни, які викладає 

Сучасна українська літературна мова, українська мова (за професійним спрямуванням), культура української мови, динаміка морфологічних змін

Професійний і науковий інтерес

Морфологічні норми сучасної української мови.

Авторка 2 монографій, 5 навчальних посібників, понад 50 наукових статей.

Нагороди

Грамоти Бердянського державного педагогічного університету (2001, 2005, 2015, 2016 рр.), грамота Міністерства освіти і науки України (2002 р.), грамота Верховної Ради України (2004 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2009 р.), грамоти департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2015, 2019 рр.).

Список публікацій

1992

 1. Юносова В. О. Зіставно-типологічна характеристика засобів вираження функції призначення в українській і російській мовах / В. О. Юносова // Проблеми зіставної семантики : Матеріали республіканської наукової конференції. – К; Черкаси, 1992. –  С. 167-169.

1993

 1. Юносова В. О. Проблема варіантності у морфології / В. О. Юносова // Лінгводидактичні студії і проблеми національної освіти : [збірник тез]. – Ч. І. – Бердянськ, 1993. – С. 15-16.

1995

 1. Юносова В. О. Про складні випадки словозміни іменників чоловічого роду ІІ відміни / В. О. Юносова // Про деякі актуальні питання української мови і методики її викладання в педвузі : [збірник наук. статей]. – Бердянськ, 1995. – С. 86-96

1997

 1. Юносова В. О. Граматичні форми іменників у праці “Українська культура” І. Огієнка / В. О. Юносова // Велетень науки : [наук. збірник].    – К., 1997. – Вип.2. – С. 45-47.
 2. Юносова В. О. Основні тенденції у розвитку варіантних закінчень іменників чоловічого роду в давальному відмінку / В. О. Юносова // Актуальні проблеми грамматики : [збірник наук. праць]. – Кіровоград, 1997. – Вип. 2.  –  С. 76- 80.

1998

 1. Юносова В. О. Варіантні форми орудного відмінка множини іменників у сучасній українській мові / В. О. Юносова // Мова та історія : [періодичний збірник наук. праць]. – К., 1998. – Вип. 38. – С. 8-11

1999

 1. Юносова В. О. Морфологічна варіантність і проблеми сучасного правопису / В. О. Юносова // Українська мова і література : історія, сучасний стан, перспективи розвитку : [наук. щорічник]. – Тернопіль, 1999. – С. 215-217.
 2. Юносова В. О. Варіанти знахідного відмінка іменників та їх вивчення у вузівському курсі сучасної української літературної мови / В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наук. статей “Лінгвістика і літературознавство”]. – К., 1999. – С. 36-41.
 3. Юносова В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня   канд. філол. наук : спец. 10.02.02 “Українська мова” / В. О. Юносова. – К., 1999. – 18 с.

2000

 1. Юносова В. О. Функціонування форм кличного відмінка в сучасній українській літературній мові/ В. О. Юносова // Мови й культура народів Приазов’я : [збірник наук. праць]. – Бердянськ, 2000. – Вип.2. – Ч.ІІ. – С.1-11.
 2. Юносова В. О. Варіантні форми вокатива чоловічих імен та прізвищ у сучасній українській літературній мов і/ В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наук. статей “Лінгвістика і літературознавство”]. – К., 2000. – Вип. V. – С. 24-28

2002

 1. Юносова В. О. Родовий відмінок однини іменників чоловічого роду ІІ відміни / В. О. Юносова // Дивослово. – 2002. – № 4. – С. 9-12.
 2. Юносова В. О. Варіювання родового і знахідного відмінків у заперечних конструкціях / В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наук. статей “Лінгвістика і літературознавство”].  – К., 2002. – Вип. VІІ.– С. 76-81.

2003

 1. Юносова В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові : [монографія] / В. О. Юносова. –  К., 2003. – 126 с.
 2. Юносова В. О. Зміст самостійної роботи студентів з дисциплін філологічного напряму / В. О. Юносова // Психолого-педагогічні та методичні засади організації самостійної роботи студентів : [збірка матеріалів регіональної науково-методичної конференції 9 січня 2003 р.]. – Запоріжжя, 2003. – С. 278-281.

2006

 1. Юносова В. О. Особливості словозміни множинних іменників у сучасній українській мові / В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології: [міжвузівський збірник наук. статей “Лінгвістика і літературознавство”]. – К., 2006. – Вип. ХІ. – С. 322- 326.
 2. Юносова В. О. Кличний відмінок іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній українській мові / В. О. Юносова // Дивослово. – 2006. –  № 4. –  С. 40-42; № 5. – С. 32-34.

2007

 1. Українська мова та методика її вивчення у вищій школі : навч.-метод. комплекс для магістрантів / [Р. О. Христіанінова, О. А. Крижко, Н. В. Павлик та ін.]. – Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, Лтд.”, 2007. – 292 с.
 2. Юносова В. О. “Людина невсипущої праці та обов’язку” / В. О. Юносова // Азовский вестник. – 2007. – 15 июня. – С. 3; 22 июня. – С. 3.
 3. Юносова В. О. Нові ступеньовані прикметники в українській мові / В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наук. статей]. – Вип. ХІУ : Лінгвістика і літературознавство. – Ніжин :  ТОВ “Видавництво “Аспект-Поліграф”, 2007. –  С. 58-65.

2008

 1. Юносова В. Українська мова – мова державна /  В. Юносова, К. Бурлак // Бердянск деловой. – 2008. – № 27 (879). – 10 апреля. – С.12.
 2. Правописні засади Олекси Синявського в контексті сьогодення / В. О. Юносова // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наук. статей]. – Вип. ХУ : Лінгвістика і літературознавство. – К. : Освіта України, 2008. – С. 56-63.
 3. Юносова В. О. Категорія істот/неістот у курсі сучасної української мови / В. О. Юносова // Українська мова та література. – 2008. – Червень. – Число 22-24 (566-568). – С. 62-64.
 4. Юносова В. О. Практичний курс української мови : навч. посіб. / В. О. Юносова. – Бердянськ, 2008. – 109 с.

2009

 1. Юносова В. О. Зміни в кореляційних формах числа іменників сучасної української мови / В. О. Юносова // Мовознавчий вісник : [збірник наук. праць на пошану професора Катерини Городенської з нагоди її 60-річчя]. – Черкаси, 2009. – Вип. 8. – С. 59-65.
 2. Юносова В. О. Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / Н. В. Павлик,  В. О. Юносова. – Бердянськ, 2009. – 200 с.
 3. Юносова В. О. Варіантні закінчення іменників у “Словарі…” Б.Грінченка і сучасні нормативні процеси / В. О. Юносова // Дивослово. – 2009. – № 11. – С. 39-44. 

2010

 1. Юносова В. О. Особливості вживання числових форм іменників з речовинним значенням у сучасній українській мові / В. О. Юносова // Функціональна лінгвістика : [зб. наук. праць] / Кримський республіканський інститут післядипломної освіти ; наук. ред. А. М. Рудяков. – 2010. – № 1. – Т. 2. – С.366- 368.

2011

 1. Юносова В. О. Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія : навч. посіб. / В. О. Юносова. –Бердянськ, 2011. – 191 с.
 2. Юносова В. О. Розвиток кореляційних форм числа в речовинних та абстрактних іменниках сучасної української мови / В. О. Юносова // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна наукова конференція (Дніпропет-ровськ, ДНУ імені Олеся Гончара, 7-8 квітня 2011р.) : [матеріали] / укладач Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2011. – С.438-440.
 3. Юносова В. О. Варіантні родові форми іменників іншомовного походження в сучасній українській мові / В. О. Юносова // Филология – ХХІ : [материалы ІІ междунар. науч.-теорет. конф.] : В 2-х тт. – Караганда : Центр гуманитарных исследований “Тезис” , 2011. – Т.1. – С.123-128.
 4. Юносова В. О. Зміни в граматичній категорії числа абстрактних іменників / В. О. Юносова // Функціональна лінгвістика : [зб. наук. праць] / Кримський республіканський інститут післядипломної освіти ; наук. ред. А. М. Рудяков. – 2011. – № 2. – Т. 2. – С. 309-311.

2012

 1. Юносова В. О. Стилістичні функції ступеньованих прикметників та дієприкметників у сучасній українській мові / В. О. Юносова // V Международная заочная науково-практическая конференция „Филология и лингвистика : современные тренды и перспективы исследования” : [сборник материалов конференции (14 мая 2012 г.)]. – Краснодар, 2012. – С.101-105.
 2. Юносова В. О. Варіантні форми знахідного відмінка однини іменників ІІ відміни у мові сучасної художньої літератури / В. О. Юносова // Функціональна лінгвістика : [зб. наук. праць] / Кримський республіканський інститут післядипломної освіти; наук. ред. А. М. Рудяков. – № 4. – Сімферополь, 2012. – С.328-330.
 3. Юносова В. О. Варіантні закінчення родового відмінка похідних іменників чоловічого роду ІІ відміни в сучасній українській мові / В. О. Юносова // Лингвистика в современном мире : [материалы VІІ Междунар. научно-практ. конф. (31 октября 2012 г.)] : сборник научных трудов / Научный ред. к.ф.н. Шутова Е. В. – М. : Издательство „Перо” , 2012. – С.97-100.

2013

 1. Юносова В. Семантико-стилістичні особливості лексичних діалектизмів в історично-психологічному творі Марії Матіос „Нація” / Є. Галіуліна, В. Юносова //  Мова й література у проекції різних наукових парадигм : [матеріали ІУ Всеукр. студ. наук.-практ. конф. (13 березня 2013р., м. Луганськ)] / „ДЗ  Луган.нац.ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Глобус, 2013. – С.67-71.
 2. Юносова В. О. Специфіка ступенювання прикметників у сучасному телевізійному дискурсі / В. О. Юносова // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : VІ Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.) : [материалы] / составитель Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2013. –  С.340-343.
 3. Юносова В. О. Розвиток варіантних закінчень родового відмінка однини іменників чоловічого роду ІІ відміни / В. О. Юносова // Методологія та історіографія мовознавства : [матеріали Міжнародної наук.-практ.конф.]. – Слов’янськ : ДДПУ, 2013. – С. 359-363.
 4. Юносова В. О. Варіантні форми місцевого відмінка однини іменників ІІ відміни в сучасній художній прозі/ В. О. Юносова // Функціональна лінгвістика : [зб. наук. праць] / Кримський республіканський інститут післядипломної освіти; наук. ред. А. М. Рудяков.   – № 5. –  Сімферополь, 2013. – С.454-456.
 5. Юносова В. О. Варіантні форми місцевого відмінка топонімів у сучасній українській мові / В. О. Юносова // Наука в современном мире : [материалы ХVІ Междунар. науч.-практ. конф. (25 ноября 2013 г.)] : сборник научных трудов / Научный ред. д.п.н., проф. Г. Ф. Гребенщиков. – Москва : Издательство „Спутник +” , 2013. – С.174-177.

2014

 1. Юносова В. О. Варіанти знахідного відмінка іменників у фразеологізмах української мови / В. О. Юносова // Образне слово Луганщини : [матеріали ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (10-11 квітня 2014 р., м. Луганськ) ] / за заг. ред. проф. О. М. Горошкіної ; Держ. закл.  „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Вип. 13. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” , 2014. – С. 338-340.
 2. Юносова В. О. Практичний курс української мови : навч. посіб. / В. О. Юносова. – [2-ге вид., перероблене й доповнене]. – Бердянськ, 2014. – 150 с.
 3. Юносова В. О. Стилістична роль множинних форм іменників – власних назв у сучасній українській мові / В. О. Юносова // Мова і соціум : етнокультурний аспект : матеріали ІУ Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 19-20 вересня 2014 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С.43-45.
 4. Юносова В. О. Функціонування лексем із зменшено-пестливими суфіксами в казках Марка Вовчка/ В. О. Юносова // „У тридев’ятому царстві” : феномен казки в літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С.163-165.
 5. Юносова В. О. Варіантні відмінкові форми іменників в „Енеїді” Івана Котляревського та їхня роль у формуванні норм сучасної української літературної мови / В. О. Юносова // Fenomen pogranicz kulturowych : współczesne tendencje : Zbiór prac naukowych. – Tom VI. – Piła, 2014. – С.152-158.

2015

 1. Юносова В. О. Нові корелятивні форми жіночого роду іменників-назв осіб в українській періодиці / В. О. Юносова // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : VІІ Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 2 – 4 апреля 2015 г.) : материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Д. : Нова ідеологія, 2015. – С.202-204.
 2. Юносова В. О. Засоби масової інформації як індикатор мовних змін (на матеріалі граматичних категорій роду і числа іменників сучасної української літературної мови) / В. О. Юносова // Язык. Право. Общество : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13–14 мая 2015 г.). – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. –  С.327-330.
 3. Юносова В. О. Варіантні форми знахідного відмінка іменників у мовній спадщині Івана Огієнка та сучасні тенденції їхнього вживання / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський :Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – Вип ХІ. – С.357-362.
 4. Юносова В. О. Словотвірна морфеміка сучасної української мови / В. О. Юносова // Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика : [навч.-метод. комплекс] / заг.ред. Р. О. Христіанінової. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.266-306
 5. Юносова В. О. Динаміка морфологічних змін / В. О. Юносова // Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика : [навч.-метод. комплекс] / заг.ред. Р. О. Христіанінової. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2015. – С.429-483.
 6. Юносова В. О. Вербалізація концепту «час» у романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» / В. О. Юносова // «Над берегами вічної ріки» : темпоральний вимір літератури : матеріали Міжнародної наукової конференції (24-25 вересня 2015 р.) : зб. / [ред.-упор. С.С. Журавльова]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. –С. 172-173.

2016

 1. Юносова В. О. Семантика й особливості функціонування лексичних діалектизмів у творах Марії Матіос / В. О. Юносова, Є. О. Галіуліна // Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії» (м. Переяслав-Хмельницький, 28-29 лютого 2016 р.). – м. Переяслав-Хмельницький, 2016. – С.301-303.
 2. Юносова В. О. Проблема класифікації лексичних синонімів у сучасній лінгвістиці / В. О. Юносова // Сучасна українська нація: мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / Наукові редактори : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В. – Львів : Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016. – С.70-72.
 3. Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної ІІІ відміни / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (гол. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський :   Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – Вип. ХІІІ. – С. 265-269.

2017

 1. Юносова В. О. З Парижа чи з Парижу? / В. О. Юносова // Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції  (20-21 квітня 2017 року) : збірник тез. Бердянськ : БДПУ, 2017. – Ч. 2.  – С. 306-308.
 2. Юносова В. О. Газетний дискурс як індикатор мовних змін (на матеріалі граматичних категорій роду і числа іменників сучасної української літературної мови) / В. О. Юносова // Мовні одиниці в газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / Р.О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е.В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С.77-105.
 3. Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці / В. О. Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – Вип. ХІІ. – С.30-38.

2018

 1. Юносова В. О. Особливості адаптації іншомовних невідмінюваних іменників до граматичної системи сучасної української мови / В. О. Юносова // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : Mater. IІ Międz. Konf. Nauk.- Prakt. / Pod red. S. Gorniaka. – Katowice : Nowa nauka, 2018. – С. 103 – 108.
 2. Юносова В. О. Специфіка вживання варіантних закінчень місцевого відмінка іменників чоловічого роду в мові сучасних ЗМІ / В. О. Юносова // Наука ІІІ тисячоліття : пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 квітня 2018 року) : збірник тез. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – Ч. 2. – С. 168-169.
 3. Сучасна українська літературна мова : Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : [навчальний посібник] / укладачі: Н. В. Павлик, В. О.  Юносова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2018. – 228 с.
 4. Юносова В. О. Варіантні форми абстрактних іменників у заперечних конструкціях сучасної української мови / В. О. Юносова // Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С.111-114.