Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Загороднова Вікторія Федорівна

professor

Доктор педагогічних наук, професор

Наукометрика

ORCID iD

0000000214185400

Google Scholar

L5xaRAAAAAJ&hl

Researcher iD

E34532019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Кандидат педагогічних наук з 2005 р., доцент з 2007 р., доктор педагогічних наук з 2012 р., професор з 2013 р.

Закінчила в 1989 р. Запорізьке педагогічне училище №1, а в 2000 р. – Бердянський державний педагогічний інститут ім. П. Д. Осипенко (Бердянський державний педагогічний університет).

Працювала вчителем української мови та літератури в Трудівській загальноосвітній школі Запорізької області (1989 – 2000), пізніше – старшим викладачем кафедри української мови в Бердянському державному педагогічному інституті ім. П. Д. Осипенко (2000 – 2008).

З 2002 р. до 2004 р. проходила стажування в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України (м. Києві). З 2008 р. до 2011 р. навчалась у докторантурі Київського національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

З 2000 року працює в Бердянському державному педагогічному інституті імені П. Д. Осипенко, а з 2002 – в Бердянському державному педагогічному університеті старшим викладачем (2000 – 2007), заступником директора Інституту філології (2002 – 2005), завідувачем кафедрою методики навчання мов (2007 – 2011), завідувачем кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін (2011 – 2013), професором кафедри української мови і методики викладання фахових дисциплін (з 2013 р. продовжує працювати).

Протягом 2013 р. – 2016 р. виконувала Міжнародний грант European Commission «543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR».

З 2012 р читає лекції на запрошенням «Grundlagen der interkulturellen Kommunikation», «Vergleichende Grammatik der Deutschen und der ukrainischen Sprache» в Гамбурзькому університеті, Інституті славістики (ФРН, м. Гамбург).

Дисципліни, які викладає

Методика викладання української мови у вищій школі, основи міжкультурної комунікації, науковий семінар, комп`ютерна лінгводидактика, історія методики навчання української мови, актуальні проблеми лінгводидактики.

 

Професійний і науковий інтерес

Основний напрям наукової діяльності – методика викладання української мови у вищій школі, основи міжкультурної комунікації, порівняльна типологія німецької та української мов

Автор 100 публікацій, у тому числі 4 монографій  (2 односібні й співавтор 2-ох колективних), автор 7 одноосібних навчально-методичних посібників, співавтор 2 колективних навчально-методичних посібників. В.Ф. Загороднова має наукові праці, опубліковані в Україні, республіці Білорусь, Росії, Болгарії, Польщі, Німеччині, Австрії, Італії.

Нагороди

Грамоти ректора БДПУ, нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2004 р.).

Список публікацій

2002

 1. Методичні рекомендації до курсу „Вступ до мовознавства” для студентів філологічного факультету (Укладачі: В.Ф. Дороз, В.В. Пейчев). – Бердянськ, 2002. – 66 с.
 2. Теоретические основы изучения лексики в лингвонародоведческом аспекте // Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного в начале XXI века / Материалы VIII Международного симпозиума, Болгария – Велико-Тырново. – 4 – 7 апреля 2002 г. – С. 499 – 504.
 3. Про етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвуз. зб. наук. ст. Лінгвістика і літературознавство. – Вип. 6. – К.: Знання України, 2001. – С. 171 – 177
 4. Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звітної наук. конф. Інституту педагогіки АПН України 26-28 березня 2002 року. Ч.1. – К.: Пед. думка, 2002. – С. 66 – 69.
 5. Лінгвонародознавчий аспект роботи над українською лексикою у школах національних меншин // Українська мова і література в школі. – 2002. – № 1. – С. 48 – 55.

2003

 1. Фонова та безеквівалентна лексика як засіб формування в поліетномовних учнів лінгвонародознавчої компетенції // Рідні джерела – 2003. – № 2. – С. 19 – 23.
 2. Аналіз народознавчої лексики в аспекті розвитку українського мовлення та формування етнокультурознавчих знань в учнів // Теорія і практика особистісно-орієнтованої освіти: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 8-10 квітня 2003 р. – Ч. 1. – К.-Запоріжжя: Просвіта, 2003. – С. 241 – 245.
 3. Психологічні засади засвоєння української етнокультурознавчої лексики учнями національних меншин основної школи // Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 3. – Бердянськ: БДПУ, 2003. – С. 71 – 80.
 4. Етнолінгвістичні засади лінгвонародознавчого аспекту роботи над українською лексикою у поліетномовних школах // Українська мова і література. – Вересень, 2003. – С. 4 – 7.

2004

 1. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики учнями 5-6 класів російської та болгарської національностей // Українська мова та література. – 2004. – № 8. – С. 9 – 16.
 2. Лінгвонародознавчий аспект роботи над українською лексикою у школах національних меншин // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 1. – С. 48 – 55.
 3. Порівняльний аналіз лексичного складу української, російської і болгарської мов (Лінгводидактичний аспект проблеми) // Зб. наук. пр. Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ, 2004, С. 124 – 130.
 4. Помилки в українському мовленні учнів національних спільнот та шляхи їх подолання // Українська мова та література. – 2004. – (38) жовтень. – С. 14 – 19.
 5. Виховна робота зі студентською молоддю в Інституті філології Бердянського державного педагогічного університету. Азовский весник. – № 12, травень, 2004. – С. 2 – 3.

2005

 1. Вивчення української лексики в 5-6 класах шкіл з багатонаціональним контингентом (Лінгвокультурологічний підхід) // Дивослово. – 2005. – №10 – С. 4 –9.
 2. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота // Дивослово. – 2005. – №12. – С.10 – 13.
 3. Лінгвокульторологічний підхід до вивчення української лексики у 5-6 класах шкіл з російською мовою навчання: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Інститут педагогіки АПН України. – К., 2004. – 21 с.
 4. Курсова робота з методики навчання української мови : Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів (Укладач: В. Ф. Дороз). – Бердянськ, 2005. – 54с.
 5. Сучасний урок (українська мова та література): Навчально-методичний посібник для студентів філологічних факультетів / Укладачі: В.Ф. Дороз, Т.Е. Ларіна. – Бердянськ, 2005. – 84с.

2006

 1. Контрастивно-альтернативна основа вивчення української лексики учнями-білінгвами (Педагогічні науки. – Зб. наукових праць. – №3. – Б.: БДПУ, 2006. – С. 56 – 65.
 2. Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у школах з російською мовою навчання [монографія]. – Київ-Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 184с.
 3. Вивчення лексикології в умовах діалогу культур : навчальний посібник. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 264 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від13 жовтня 2006 р. №1.4/18-Г-898))
 4. Курсова робота з методики навчання української мови. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 128с.

2007

 1. Соціокультурні знання як основа формування толерантності учнів у полікультурному суспільстві. – Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина четверта. – Суми: СумДПУ ім.. А.С.Макаренка, 2007. – С. 109-117.
 2. Програма проведення педагогічної практики / В.Ф.Дороз // Методика викладання української мови у вищій школі // Українська мова та методика її вивчення у вищій школі: Навчально-методичний комплекс для магістрантів / Р.О. Христіанінова, О.А. Крижко, Н.В. Павлик та ін. – Донецьк: ТОВ «Юго-Восток», 2007.– С. 286-291.

2008

 1. Кросскультурное изучение лексики учащимися-билингвами в условиях межкультурной коммуникации / Актуальные проблемы культурологии и педагогики // Материалы международных научно-практических конференций научной сессии «X Невские чтения» (23-25 апреля 2008 г.) / Под общ. ред. Г.Н. Боевой, Н.И.Озеровой. – СПб.: Изд-во Невского института языка и культуры, 2008. – С. 205 – 210.
 2. Діалог культур на уроці української мови / Українська мова та література. – 22-24 (566-568), червень, 2008. – С. 15 – 21.
 3. Національні соціокультурні концепти та стереотипи мовленнєвого спілкування, їх значення у навчанні української мови учнів національних спільнот //Мова і культура (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 10. – Т V (105). – С. 318 – 324.
 4. Кросскультурность как методология обучения языкам в современной лингводидактике // Национальная идентичность высшего образования в России: вызовы и перспективы модернизации/ материалы международной научно-практической конференции НГГТИ (Невинномысск, 25 сентября 2008). – Невинномысск НГГТИ, 2008. – С. 126 – 132.
 5. Формування критичного мислення учнів на уроках мови: Монографія // Колектив авторів за заг. ред. В.Ф. Дороз: В.Ф. Дороз, Л.Я. Романова, О.Б. Ярова, В.А. Нищета, Г.А. Удовиченко. – Київ: Вид-во «Освіта України». – 2008. – 336с.
 6. Формування критичного мислення учнів-білінгвів у процесі крос-культурного навчання української мови // Педагогічні науки. – Зб. наукових праць. – №4. – Б.: БДПУ, 2008. – С. 71 – 81.
 7. Формування критичного мислення учнів-білінгвів на уроках української мови // Розвиток критичного мислення на уроках гуманітарних предметів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2008. – С. 54–58.
 8. Антропоцентризм у шкільному вивченні української лексики через національно-культурний потенціал художніх текстів // Мовні і концептуальні картини світу. – Зб. наукових праць. – Випуск 24, Частина 1.- К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо0поліграфічний центр «Київський університет», 2008. – С. 259 – 264.
 9. Формування критично і творчо мислячої молоді – «методична мода» чи вимога сучасності? Азовский весник. – № 42 (932), листопад, 2008. – С. 3 – 4.
 10. Компетентісний підхід до навчання української мови учнів національних спільнот. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. / редкол.: Т.І.Сущенко (голов. ред.) та ін. – Запоріжжя. – 2008. – Вип. 52. – С. 55 – 64.
 11. Це цікаво першокурснику : Інформаційно-довідкове видання. – Бердянськ : 2008. – 52 с.
 12. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист №1.4/18 – Г – 361) К.: Центр учбової літератури, 2008. – 386с.
 13. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах: навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист №1.4/18 – Г – 361) К.: Центр учбової літератури, 2008. (електронний посібник)
 14. Методика викладання української мови у вищій школі: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист № 1.4/18 – Г – 363) К.: Центр учбової літератури, 2008. – 176с.
 15. Методика викладання української мови у вищій школі: Навчальний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист № 1.4/18 – Г – 363) К.: Центр учбової літератури, 2008. – (електронний посібник)

2009

 1. Методика навчання української мови в загальноосвітніх закладах / електронний посібник. – Київ: Видавничо-книготорговельна компанія «Центр навчальної літератури», 2009 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист №1.4/18 – Г – 361)
 2. Методика викладання української мови у вищій школі / електронний посібник. – Київ: Видавничо-книготорговельна компанія «Центр навчальної літератури», 2009 (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів 08.02.2008, лист № 1.4/18 – Г – 363)
 3. Філософія гуманізму, крос-культуралізму та синергетики як теоретико-методологічна основа полікультурної освіти // Рідна школа. – 2009. – №№2-3. – С. 21 – 25.
 4. Принцип крос-культурного діалогізму як одна з основ гуманізації змісту мовної освіти / Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №8. – Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). – Випуск 3 : зб. наукових праць / за ред. академіка Л.І.Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 242 –248.
 5. Крос-культурне навчання української мови як дидактична система // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 1. – С. 12 – 17.
 6. Авторська програма факультативного курсу «Українська мова в діалозі культур»: (для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів) // Українська мова і література в школі – 2009. – № 3. – С. 49 – 55.
 7. Факультативний курс «Українська мова в діалозі культур» як засіб формування крос-культурної компетентності учнів-білінгвів / Україна і Німеччина : етнокультурні, лінгводидактичні та мистецько-духовні обміни, взаємозв’язки та взаємовпливи : зб. наук. праць / редкол. : М.Б.Євтух (голова), А.В.Козлов (відп. ред.) та ін. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – С. 95 – 106.
 8. Експериментальне дослідження ефективності крос-культурного навчання учнів національних спільнот української мови / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 2. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 205 – 213.
 9. Компетентності – ключ до оновлення змісту мовної освіти національних спільнот в Україні / Запровадження компетентнісного підходу в навчанні гуманітарних предметів : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 23 – 35.
 10. Крос-культурне осмислення учнями-білінгвами лінгвоспецифічних концептів на уроках української мови // Дивослово. – №6. – 2009. – С. 49 – 53.
 11. Актуальні напрями світового мовознавства з огляду на сучасний парадигмальний простір гуманітарного знання, їх роль і значення для крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 6. – С. 2 – 5.
 12. Сучасні культурологічні підходи до навчання учнів-білінгвів другої мови // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 14 – 18.
 13. Розвиток ідей полікультурної освіти в контексті світового досвіду // Рідна школа. – №10. – 2009. – С. 69 – 74.
 14. Психолінгвістична характеристика мовленнєвої діяльності учнів національних спільнот в умовах білінгвізму, трилінгвізму / Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – № 4. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – С. 25 – 31.
 15. Концептуальний аналіз на уроках української мови // Дивослово. – №10. – 2009. – С. 49 – 53
 16. Крос-культурна компетентність як компонент і засіб етносоціалізації шкільної молоді // Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. – Вип. V. – Запоріжжя : КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 2009. – С. 130 – 140.

2010

 1. Українська мова в діалозі культур : навч. посібник. – К. : Ленвіт, 2010. – 360 с.
 2. Методика вивчення лексикології в умовах діалогу культур: навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 292 с.
 3. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови. – Теорія і практика викладання української мови як іноземної : вип. 4. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2010. – С. 72 – 80.
 4. Кросскультурное обучение языкам в условиях межэтнической коммуникации. – Русский язык: человек культура, коммуникация – II : сборник статей / отв. ред. И.В. Родина. – Екатеринбург : УГТУ–УПИ, 2010. – С. 13 – 20.
 5. Вторинна мовна особистість – реалія сьогодення. – Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) : [частина ІІ]. Листопад, 2010. – № 22 (209). – С. 5 – 11.
 6. Прецедентні феномени – базове ядро стереотипних знань учнів національних спільнот // Українська мова і література в школі – 2010. – № 1. – С. 6 – 11.
 7. Навчання української мови у процесі формування готовності до міжетнічної комунікації // Дивослово. – № 7. – 2010. – С. 2 – 7.
 8. Крос-культурна комунікативна компетентність як компонент і засіб етносоціалізації шкільної молоді //Гуманітарні науки. – №2 (20). – 2010. – С.165 –172.
 9. Текст і мовленнєвий акт як комунікаційне вираження крос-культурного дискурсу на уроці української мови // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 8. – С. 37-45.
 10. Контрастивні дослідження словʼянських мов у лінгвістиці, їхнє значення для крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Педагогічні науки. – Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск LV. – Херсон. : Видавництво ХДУ, 2010. – С. 258 – 263.

2011

 1. Кросскультурное обучение языкам в условиях межэтнической коммуникации. Светът на словото. – Сборник в чест на проф. Николай Даскалов. – / ред. коллегия: доц. д-р Ценка Иванова, доц. д-р Мария Илиева, доц. д-р Радослав Радев, доц. д-р Маргрета Григорева. – Велико Търново : Университетско издателство «Св. св. Кирил и Методий». – 2011. – С. 474 – 481.
 2. Модернізація змісту шкільного навчального матеріалу з української мови. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Вип. 58., Ч. 2.  – Херсон : Видавництво ХДУ, 2011. – С. 145 – 150.
 3. Сучасний урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу : здобутки та перспективи Українська мова і література. – № 6. – 2011. – С. 4 – 10.
 4. Навчання і виховання національно свідомої мовної особистості з аксіологічних позицій. Педагогічні науки : зб. наукових праць. – № 3. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 83 – 89.
 5. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів. Монографія. К. : Центр учбової літератури, 2011. –   456 с.
 6. Мудрість народжена багатством серця. Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С. 63 – 64.
 7. Технологія крос-культурного уроку української мови / Урок української мови в парадигмі компетентнісного підходу : здобутки та перспективи : матеріали регіонального науково-практичного семінару (23 березня 2011 р.) / Відп. ред. В.А. Нищета. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 7-27.

2012

 1. Соціокультурні стереотипи як одиниці організації крос-культурної комунікативної компетентності учнів-білінгвів. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Вип. 31. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – С. 57 – 63.
 2. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації: Автореф. дис. … док. пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 39 с.
 3. Технологічне забезпечення процесу реалізації крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови в умовах міжетнічної комунікації. Педагогічні науки : зб. наукових праць.  – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №4. – С. 77 – 85.

2013

 1. Курсова робота з методики навчання української мови як засіб формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів української мови та літератури. Наука і освіта : наук.-практ. журнал. – Південний науковий Центр НАПН України. – №5/СХІІV, липень-серпень, 2013. – С. 51 –54.
 2. Навчання української мови в контексті діалогу культур. Педагогічні науки : зб. наукових праць. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – №1. – С.115 –124.
 3. Лексикологія і фразеологія – пріоритетні мовні розділи для формування соціокультурної компетентності учнів-білінгвів у процесі шкільного навчання української мови. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: лінгвістика і летературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.1. – С.443 – 455.
 4. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах як навчальна дисципліна. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учня. Проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Ред. кол. Н. В. Гузій (відповід. редактор). – Вип. 20 (30). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – Актуалітети філологічної освіти та науки. – С.90 – 95.
 5. Емоційно-оцінна й образно-експресивна концептуалізація дійсності як лінгвістична база крос-культурного навчання української мови учнів-білінгвів. Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : лінгвістика і летературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. ; [гол. ред. В.А.Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч.2. – С. 551– 563.
 6. Етнокультурознавчий компонент у змісті мовної освіти представників національних спільнот як засіб соціалізації громадян України. Наука і освіта : наук. – практ. журнал. – Південний науковий Центр НАПН України. – №1 – 2/СХІІ, січень – квітень, 2013. – С. 159 –163.
 7. Полікультурна освіта – важливий фактор становлення толерантної особистості в сучасному суспільстві. Наукові записки. – Вип. 19. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – С. 201 – 207.
 8. Формування мовної особистості учнів-представників національних спільнот в умовах міжкультурного спілкування. Вісник Прикарпатського національного університету. Серія : Педагогіка. – 2013. Випуск XLVIII. – С. 132 – 139.
 9. Шкільне навчання української мови представників національних спільнот як процес формування готовності до міжетнічної комунікації. Наук. скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журн. – 2013. – № 4. – С. 113 – 119.
 10. Регіональні особливості та вплив мовної ситуації у південно-східному регіоні України на мовну освіту представників національних спільнот. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавства». – 2013. – № 22 (271). – С. 42 – 47.

2014

 1. Стереотипи свідомості сучасного світу в контексті шкільного навчання української мови Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : серія «Психологія і педагогіка» / ред. І.Д. Пасічник, Р.В.Каламаж, І.М.Хом`як та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 29. – С. 9 – 14.
 2. Міжкультурне навчання нерідних мов в Україні – шлях до толерантної свідомості. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сетевое взаимодействие университетов с социальными партнерами в области инклюзивного образования» (18-22 травня 2014.). – НовГУ ім. Ярослава Мудрого. – Великий Новгород, 2014. – 362 – 369.
 3. Die sprachliche Bildung von Repräsentanten nationaler Gemeinschaften im Kontext regionaler Besonderheiten der süd-östlichen Region der Ukraine: https://download.e-bookshelf.de/download/0002/9540/11/L-G-0002954011-0005594734.pdf

2015

 1. Магістр філології: лінгвістика та лінгводидактика: . Бердянськ : [навч.-метод комплекс для магістрів]/ / Заг. ред. Р. А. Хрістіаніновой; Р. А. Хрістіанінова, В. Ф. Загороднова, Е. А. Крижко, В. Н. Липич, В. А. Злидні, Н. В. Павлик, В. А. Юносова. – Бердянськ: Видавець Ткачук А. В., 2015. – 512 с. (У співавт).
 2. Комунікативний інцидент в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови. Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць. Випуск 11. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 74 – 81.

2016

 1. Крос-культурне навчання української мови учнів-білінгвів в умовах міжетнічної комунікації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.]/ [гол. ред. В. А. Зарва].  –  Бердянськ : ФО – П Ткачук О. В., 2016 – Вип. Х.,  С. 7 – 17.
 2. Контрастивная лексикология как лингвистическая база кросс-культурного обучения языкам учащихся-билингвов. Славянские языки и культуры в современном мире : III Международный научный симпозиум (Москва, МГУ имени М. В. Ломоносова, филологический факультет, 23 – 26 мая 2016 г.) : Труды и материалы : К юбилею декана филологического факультета МГУ профессора Марины Леонтьевны Ремнёвой / Составители О. В. Дедова, Е. В. Петрухина, Л. М. Захаров; Под общим руководством проф. М. Л. Ремнёвой. – М. : МАКСПресс, 2016. – С 446 – 449.
 3. Социализация детей-мигрантов в условиях кросскультурного обучения языкам. Инклюзивное образование как организационная основа педагогики многообразия. Сборник научных статей по итогам
Международного образовательного проекта
«Подготовка и переподготовка педагогов и руководителей образования в среде многообразия» (543873-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR). Мозырь
МГПУ им. И. П. Шамякина. – 2016. – С. 128 – 132.

2017

 1. Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс // Мовні одиниці у газетному дискурсі початку ХХІ сторіччя : колективна монографія / Р. О. Христіанінова, В. Ф. Загороднова, С. М. Глазова, О. А. Крижко, Е. В. Олійник, Н. В. Павлик, В. О. Юносова . – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2017. – С.50 – (загальний обсяг монографії – 207 сторінок).
 2. Формування мовної особистості. Лінгвістика : [зб. наук. ст.]/ [гол. ред. К. Д. Глуховцева]. –  Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2017 – № 1 (36),  С. 224 – 239.
 3. Лінгвокогнітивна взаємодія основних типів мовної особистості в німецькому публіцистичному дискурсі. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія : [зб. наук. пр.]/ [Головний редактор чл.-кор. НАПН України, д.політ.н., проф. К. В. Балабанов]. –  Маріуполь : Редакційно-видавничий відділ МДУ, 2017 – Вип. 16.  – С. 73 – 83.

2018

98.Формування міжкультурної компетентності білінгвальної особистості засобами української і рідної мов. Мова і соціум: етнокультурний аспект : Матеріали VІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції молодих учених (м. Бердянськ, 18–19 жовтня 2018 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. М. М. Греб]. – Бердянськ : БДПУ, 2018.  С. 30 – 32.

 1. Формирование полиязыковой личности в условиях поликультурного общества». Филологически колегиум «Слово и общество», Шуменски университет «Еписоп Константин Преславски», Болгария, Шумен, 22 и 23 ноември 2018 г. http://shu.bg/content/международен-филологически-колегиум-слово-и-общество-22-23-ноември-2018-г
 2. Основи міжкультурної комунікації : навч. посібник / В. Ф. Загороднова. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 314 с.