Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Коркішко Вікторія Олегівна

доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства

кандидат філологічних наук

Почесна грамота управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2012 р.)
Наукометрика

ORCID iD

0000000211674401

Google Scholar

GFoWszgAAAAJ&hl

Researcher iD

V63652018

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 13 липня 1983 р. у м. Ставрополі (Російська Федерація). У 2000 р. закінчила ЗОШ № 3 м. Бердянська. У 2005 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Мова і література (російська та англійська)», здобула кваліфікацію вчителя російської мови та літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. У 2006 р. закінчила з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Російська мова і література», здобула кваліфікацію фахівця з російської мови та літератури, викладача.

З вересня 2006 р. працювала методистом відділення романо-германської філології Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету.

У 2007 р. переведена на посаду викладача кафедри української та зарубіжної літератури Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету.

З 2007 по 2010 рр. навчалася в цільовій аспірантурі Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (денна форма). 22 березня 2011 р. захистила кандидатську дисертацію «Хронотоп дороги у творчості М.В. Гоголя: семантика та художні функції» зі спеціальності 10.01.02 – російська література в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського (м. Сімферополь). Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор П.В. Михед. 17 січня 2014 р. отримала вчене звання доцента кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури БДПУ.

Наукові інтереси: гоголезнавство, російська література середини ХІХ ст., російська поезія «Срібного століття», міфопоетика.

Викладає навчальні дисципліни: «Історія давньоруської літератури та російської літератури ХVIII ст.», «Історія російської літератури (25–45-ті рр. – 40–60-ті рр. ХІХ ст.)», «Російська література», «Російська літературна критика», «Сучасні технології викладання російської літератури», «Сучасні технології викладання зарубіжної літератури», «Література російського зарубіжжя».

 

Список наукових праць

 1. NagornayaV. The distinctiveness of the feature fegures of Joseph Brodsky’s lyric poetry / Victoria Nagornaya // Międzynarodowe seminarium kόł naukowych / [redakcja : Małgorzata Krupa, Lucjan Kleinschmidt, Robert Krupa]. – Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2005. – P. 162–163.
 2. КоркишкоВ. О. Шизоанализ – один из векторов художественных поисков Виктора Ерофеева / В. О. Коркішко // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 177–182.
 3. Коркішко В. О. Фольклорна основа хронотопу дороги в ранній творчості М. В. Гоголя / В. О. Коркішко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – Вип. І: Лінгвістика і літературознавство. – С. 229–236.
 4. Коркішко В. О. Архетип дороги в житті і творчості М. В. Гоголя (на матеріалі епістолярію письменника) / В. О. Коркішко // Актуальні проблеми іноземної філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 408–415.
 5. Коркішко В. О. Символіка дороги в творчій спадщині М. В. Гоголя / В. О. Коркішко // Література та культура Полісся / [відп. ред. і упор. Г. В. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – Вип. 50: Творчість Гоголя : поетика, стиль та мова творів письменника. – С. 82–90.
 6. Коркішко В. О. Специфіка зображення межового простору в творчості Миколи Гоголя / В. О. Коркішко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. – 2009. – № 873. – Вип. 58. – С. 81–86.
 7. Коркішко В. О. Часопростір як формотворча категорія тексту / В. О. Коркішко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – Ч. І. – С. 388–395.
 8. Коркішко В. О. Характерологічна функція хронотопу дороги у творчості Миколи Гоголя / В. О. Коркішко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. – 2010. – № 11 (198) червень. – Ч. 1. – С. 112–118.
 9. Коркішко В. Специфіка хронотопу Невського проспекту в «петербурзькому тексті» Миколи Гоголя (на матеріалі циклу «Петербурзькі повісті») / Вікторія Коркішко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / [відп. ред. І. В. Сабадош]. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 163–165.
 10. Коркішко В. О. Семантика та художні функції хронотопу дороги в літературному тексті / В. О. Коркішко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Вип. 27. – С. 149–153.
 11. Коркішко В. О. Художні функції хронотопу дороги в творчій спадщині М. Гоголя / В. О. Коркішко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. ХХVІІ. – Ч. І. – С. 400–406.
 12. Хронотоп дороги у творчості М. Гоголя : семантика та художні функції : [монографія] / Вікторія Коркішко. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 238 с.
 13. Коркишко В. О. История русской литературы ХІХ века (первая четверть – 25-е – 60-е годы) : [учебная программа] / Роман Костромицкий, Виктория Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 124 с.
 14. Коркишко В. О. История русской литературы (25–45-е гг. ХІХ в. – 40–60-е гг. ХІХ в.) : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск : БГПУ, 2013. – 143 с.
 15. Коркишко В. О. Особенности литературной игры в романе Б. Акунина «Ф.М.» / В. О. Коркишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 33. – С. 156–161.
 16. Коркішко В. О. Межовий простір в літературній спадщині М. Гоголя / В. О. Коркішко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2014. – Вип. ІІ. – С. 88 –94.
 17. Коркишко В. О. Мифопоэтические образы в поэзии М. Волошина / В. О. Коркишко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2014. – Вип. 36. – С. 116–120.
 18. Коркишко В. Цветосимволика поэзии М. Волошина / В. Коркишко // Мова і соціум : етнокультурний аспект : Матеріали IV Міжнародної наукової конференції молодих учених, (м. Бердянськ, 19-20 вересня 2014 р.) : [збірник тез] / [гол. ред. О. П. Колінько]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – С. 49–51.
 19. Коркишко В. О. Поэтика сказки М. Лермонтова «Ашик-Кериб» / В. О. Коркишко // «У тридевятому царстві» : феномен казки у літературі, фольклорі і медіа : матеріали Міжнародної наукової конференції (25-26 вересня 2014 р.) : зб. / [ред.-упор. С. С. Журавльова]. – Бердянськ, 2014. – С. 78–80.
 20. Коркишко В. О. Детектив или постмодернистский текст? О некоторых особенностях романа Бориса Акунина «Ф.М.» / В. О. Коркишко // Язык. Право. Общество : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13–14 мая 2015 г.) / [под ред. к. филол. н. О. В. Барабаш, д. филол. н., доц. Т. В. Дубровской, к. пед. н., доц. Н. А. Павловой]. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – С. 237–240.
 21. Коркішко В. Хронотоп дороги у художній спадщині М. Гоголя / Вікторія Коркішко // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [упоряд. С. О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – С. 177–204.
 22. Коркишко В. О. История древнерусской литературы : [учебное пособие] / В. О. Коркишко. – Бердянск : Ф–ОП Ткачук А. В., 2015. – 152 с.
 23. Коркишко В. О. Поэтика цвета и света в творчестве М. Волошина / В. О. Коркишко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О. В., 2015. – Вип.VIІІ. – С. 154–160.
 24. Коркишко В. О. Игра в классиков : пастишизация текста как средство создания игрового поля в пьесах Бориса Акунина / В. О. Коркишко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2017. – Вип. XІІ. – С. 202–210.
 25. Коркішко В. О. Пастішизація як засіб організації художнього тексту (на матеріалі п’єси Б. Акуніна «Гамлет») / В. О. Коркішко // Від смішного до великого : феномен комічного в літературі та культурі : [зб. наук. матеріалів конференції (28–29 вересня 2017 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ, 2017. – С. 70–72.
 26. Коркішко В. О. Абсурдистська драма в контексті гамлетівського метатексту : «Розенкранц і Гільденстерн мертві» Т. Стоппарда / В. О. Коркішко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД О.В., 2018. – Вип. XV. – С. 205–213.
 27. Коркішко В.О. Неетичне естетичне, або Про «кацапізм» принца данського (на матеріалі п’єси Леся Подервянського «Гамлет, або Феномен датського кацапізма») / В. О. Коркішко // Троянди й виноград : феномени естетичного і прагматичного в літературі та культурі : [зб. наук. матеріалів конференції (Бердянськ, 27‒28 вересня 2018 р.)] / [гол. ред. О. П. Новик]. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – С. 88–90.