Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Зарва Вікторія Анатоліївна

професор кафедри української та зарубіжної літератури і порівнялного літературознавства, голова спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті

доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Української академії наук, член Національної спілки журналістів України, член Міжнародної асоціації президентів університетів (IAUP), член Міжнародної асоціації компаративістів, дійсний член Міжнародної академії гуманізації освіти

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2005 р.)
Дійсний член Української академії наук (2009 р.)
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2008 р.),
Наукометрика

ORCID iD

0000000191007440

Google Scholar

JK2izdIAAAAJ&h

Researcher iD

E17282019

Scopus iD

ResearchGate iD

Viktoria_Zarva

Біографія

Народилася 11 лютого 1954 р. в місті Бердянську Запорізької області. У 1972 р. закінчила середню загальноосвітню політехнічну трудову школу № 9 із золотою медаллю. Має свідоцтво про занесення до Книги пошани середньої школи № 9 м. Бердянська «за відмінне навчання, взірцеву поведінку і активну участь у суспільному житті школи». У 1977 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію філолога, викладача. У 1997 р. закінчила з відзнакою заочне відділення філологічного факультету Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література». Після навчання в Донецькому державному університеті працювала вчителем російської мови та літератури в середній загальноосвітній школі № 1, організатором позакласної і позашкільної виховної роботи в середній загальноосвітній школі № 9 м. Бердянська.

Пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри, директора Інституту філології та соціальних комунікацій та ректора БДПУ (2011–2016 рр.). З 1978 р. – асистент, старший викладач (з 1983 р.) кафедри російської, української мов і літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. З 1984 р. – аспірантка відділу російської літератури і літератур народів СРСР Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР. 12 листопада 1985 р. достроково захистила в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України кандидатську дисертацію на одночасному засіданні двох спецрад і з двох спеціальностей: «Російська література» і «Українська література» на тему «Творчість М.С. Лєскова в аспекті російсько-українських літературних взаємозв’язків». Науковим керівником була член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Ніна Євгенівна Крутікова.

У 1988 р. В.А. Зарві присуджено вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ № 005686 від 18.11.1988 р.). У 1986 р. обрана за конкурсом завідувачем кафедри російської мови і літератури, з 1992 р. – завідувачем кафедри загального мовознавства і слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. З 1997 по 2001 рр. – завідувач кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалася в докторантурі на кафедрі теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство). 19 січня 2006 р. захистила докторську дисертацію «Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст.», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Наталія Василівна Костенко.

З 2005 р. В.А. Зарва продовжувала очолювати кафедру української та зарубіжної літератури. Стояла у витоків створення Інституту філології (згодом доклала значних зусиль до його розширення в Інститут філології та соціальних комунікацій) Бердянського державного педагогічного університету, який очолила в травні 2006 р. 1 червня 2007 р. В.А. Зарві було присвоєно вчене звання професора кафедри української та зарубіжної літератури (атестат професора 12 ПР № 004896).

Проф. В.А. Зарва неодноразово запрошувалась головою ДЕК в інші навчальні заклади, зокрема в Запорізький педагогічний коледж, Запорізький національний університет (2008 р.). Була членом журі різних конкурсів, олімпіад, зокрема ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Видавнича справа та редагування» в Сумському державному університеті (24‒26 березня 2009 р.). Отримувала запрошення від ректора в межах академічного обміну, з метою налагодження співробітництва за рахунок приймаючої сторони відвідати Великотирнівський університет «Св. Кирил и Методий» (21‒31 травня 2009 р.), Опольський університет (Польща, 19‒23 січня 2015 р.)

Проф. В.А. Зарва була засновником і організатором щорічних міжнародних конференцій, які проводила кафедра української та зарубіжної літератури університету: «Гендерна влада: літературні та культурні стратегії» (2003 р.), «Актуальні проблеми сучасної компаративістики» (2006 р.), «Масова література: від давнини до сучасності» (2007 р.), «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (2008 р.) та ін.

За ініціативи В.А. Зарви та за її активної участі в БДПУ з 1995 р. було започатковано разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України міжвузівський збірник наукових статей «Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство», згодом включений до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2000. – № 2. – С. 74). З першого по одинадцятий випуски В.А. Зарва виконувала обов’язки заступника відповідального редактора, починаючи з дванадцятого випуску 2006 р. – відповідального редактора цього солідного видання.

Крім того, під керівництвом В.А. Зарви як відповідального редактора було започатковано у 2007 р. видання спільно з Запорізьким національним університетом міжвузівського збірника наукових праць «Актуальні проблеми іноземної філології», визнаного фаховим (постанова Президії ВАК України 1–05/6 від 2.07.2008 р.) зі спеціальностей «Загальне мовознавство», «Російська література», «Германські мови», «Порівняльне літературознавство». Збірник було включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2008. – № 8. – С. 21).

З 2014 р. замість цих збірників за ініціативи В.А. Зарви починають виходити «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» (ISSN 2412 – 933X), в яких проф. В.А. Зарва є головним редактором. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 6 листопада 2014 р. № 1279).

Проф. В.А. Зарва є членом редакційної колегії наукових збірників Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія літератури: концепції, інтерпретації» (голова ред. кол. Л.В. Грицик), «Київські полоністичні студії», а також членом редакційної ради наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». Проф. В.А. Зарва входила до складу редакційної ради збірника наукових праць «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції» (2014, том VІ), який видається Вищою професійною школою ім. Станіслава Стащіца в м. Пілі (Польща); до редакційного комітету монографії Славоміра Сліви «Profilaktika pedagogiczna» (Ополе, 2015).

За ініціативи й організації В.А. Зарви випуск науково-теоретичного журналу Національної академії наук України «Слово і Час» (2008. – № 2) повністю був сформований працями викладачів кафедри української та зарубіжної літератури, а також Всеукраїнської газети для вчителів «Українська мова та література» (2008. – № 22–24) – статтями виключно викладачів Інституту філології БДПУ. Ця ідея В.А. Зарви виявилася плідною та перспективною для втілення ученими інших вищих навчальних закладів України.

Уперше в історії БДПУ в квітні 2008 р. саме в Інституті філології БДПУ за пропозиції В.А. Зарви було успішно проведено Міжнародну інтернет-конференцію «Українська література і загальнословʼянський контекст».

За активної участі і наполегливості В.А. Зарви було відкрито 1 квітня 2007 р. на базі Бердянського державного педагогічного університету спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (директор – академік Микола Жулинський) Науково-дослідний інститут слов’янознавства та компаративістики.

За ініціативи В.А. Зарви була проведена Перша літня наукова школа «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» із залученням науковців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка України (30 червня – 14 липня 2013 р.).

З 2008 р. і до сьогодні В.А. Зарва – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також член спецради К 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У зв’язку з включенням проф. В.А. Зарви як заступника голови до складу експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з філологічних наук та соціальних комунікацій (наказ МОН України від 27 січня 2014 р. № 78) припинилася її участь у роботі спецради в Дніпропетровську.

Рішенням атестаційної колегії МОН України від 26 лютого 2015 р. у БДПУ було створено терміном на рік спеціалізовану вчену раду К. 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Проф. В.А. Зарву було призначено її головою. Упродовж року було успішно захищено 13 кандидатських дисертацій, з яких 9 – з інших навчальних закладів. У 2016 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 був продовжений ще на два роки (до 16.05.2018 р.).

У 2015–2016 рр. під керівництвом проф. В.А. Зарви відбулися захисти кандидатських дисертацій О.І. Богданової (тема дослідження «“Міський текст” у прозі М. Хвильового та А. Дьобліна»), І.О. Давиденка (тема дослідження «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття»). В.А. Зарва продовжує керувати написанням кандидатської (А.М. Васильєва, тема дослідження «Дискурс безумства в англійській і російській прозі 20–40-х рр. ХІХ ст.») та докторських дисертацій (Д.Ч. Чик, тема дослідження «Типологія жанрових систем української та англійської прози першої половини ХІХ ст.»; О.О. Ніколова, тема дослідження «Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця XVIII‒першої половини XIX ст.»; О.В. Боговін, тема дослідження «Трансформація куртуазних кодів в українській та англійській літературах кінця ХІХ – першої третини ХХ століття»).

Проф. В.А. Зарва багато років була членом науково-методичної комісії МОН України з журналістики. «Наукові записки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка» (Т. 53) вийшли з портретом В.А. Зарви на обкладинці видання та з її автобіографією, оскільки, як зазначає редколегія збірника, «з ініціативи та всебічної підтримки В.А. Зарви в Бердянському державному педагогічному університеті проліцензовано напрям підготовки «Журналістика», а з 2013 р. здійснюється навчання спеціалістів журналістики». Брала активну участь у засіданнях і роботі комісії МОН, яка проводилась як в Україні (Київ, Рівне, 4‒7 лютого 2009 р.; Алушта, вересень 2009 р., 2013 р.; Бердянськ, Запоріжжя та ін.), так і за кордоном (Єгипет, Шарм-ель-Шейх – 2009 р.; Греція, Еретрія – 2011 р., Шрі-Ланка, Берувелла – з 9 по 19 лютого 2012 р. та ін.).

За ініціативи і сприяння В.А. Зарви була створена студентська газета «Університетське слово» (свідоцтво про державну реєстрацію 33 №1023-298 – Р від 31.03.2011 р.), головним редактором якої є журналіст Степан Герилів. Тільки в 2015 р. побачили світ 90 друкованих випусків газети. Існує електронна версія цієї газети в мережі Інтернет (http: //us.bdpu.org).

У жовтні 2012 р. В.А. Зарва на конкурсній основі взяла участь у щорічній Програмі освітнього лідерства Світового інноваційного саміту в освіті (WISE Education Leadership Program 2012), який відбувся в місті Доха (Катар). За підсумками Програми вона одержала запрошення стати членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International Association of University Presidents). Підставою для такої пропозиції в офіційному листі підписаному Генеральним Секретарем Міжнародної Асоціації Університетських Реткорів Джейсоном Скорзою, названо те, що В.А. Зарва була «визначена як світовий лідер у вищій освіті».

Професор В. А. Зарва є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій і форумів у Польщі, Болгарії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Австрії, Мальті, Мексиці та ін. Зокрема, вона взяла участь у Міжнародній ювілейній науковій конференції «Вічний Гоголь» (Болгарія, м. Шумен, університет «Єпископ Константин Преславски», 8‒9 жовтня 2009 р.); у ХХХV міжнародному форумі «Україна – Мальта» (Мальтійський університет, м. Мзида, 25 червня по 2 липня 2011 р.), у ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти» (Словацька Республіка, м. Кошице, 27 листопада – 4 грудня 2011 р.); у Міжнародній науково-методичній конференції «Засади нейропедагогіки в українській системі освіти» (Польща, Вища школа управління і адміністрування, м. Ополє, 19‒20 травня 2015 р.); у Міжнародній науковій конференції «Інклюзивна освіта в міжнародному порівнянні» (Австрія, Віденський університет, 5–9 липня 2015 р.), одержала відповідні сертифікати учасника. У межах реалізації європейської програми TEMPUS-IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у вузі і системі підвищення кваліфікації до роботи з гетерогенними групами та організаціями» В.А. Зарва взяла участь у першій конференції консорціуму вишів Німеччини, Австрії, Італії, України, Росії, Білорусі та Фінляндії у Хільдесхаймі (Німеччина) з 4 по 8 лютого 2014 р.

БДПУ все активніше виступає співорганізатором міжнародних конференцій за кордоном. Зокрема, вже кілька років бердянський вищий навчальний заклад за ініціативи В.А. Зарви є одним із організаторів щорічної міжнародної конференції «Нові тенденції в освіті: дослідження та розвиток», що проходить на базі Горійського університету (Грузія).

З метою контролю організації і проходження практики студентами БДПУ В.А. Зарва перебувала в Анталії (Туреччина) на запрошення генерального директора туристичної компанії PRINCEGROUP Ізмаїла Лепієва, на запрошення ООО «Інтурист Стайл» (2012, 2013, 2014, 2015 рр.).

15‒23 жовтня 2011 р. на запрошення Заслуженого автономного університету Пуебла (Мексика) і за рахунок приймаючої сторони В. А. Зарва відвідала цей університет. Під час візиту було підписано 21 жовтня 2011 р. договір про заходи, заплановані в рамках співробітництва БДПУ з університетом Пуебла, на жовтень 2011 – жовтень 2012 рр. (див., зокрема: Зарва В. А. Співпраця Бердянського державного педагогічного університету та Заслуженого автономного університету міста Пуебло (Мексика) / В. А. Зарва // Міжнародний науковий вісник : збірник наук. статей за матеріалами ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород–Кошице–Мішкольц, 29 листопада–2 грудня 2011 р. / [ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін.]. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 4 (23). – Ч. 1. – С. 128–134) та ін. В. А. Зарва взяла участь у церемонії підписання договору про співпрацю між Інститутом філології та соціальних комунікацій БДПУ та Інститутом соціальних і гуманітарних наук Автономного університету Пуебла, який до сьогодні діє. Зокрема, у БДПУ створено за підтримки й ініціативи Зарви В. А. гендерний центр (керівник доц. М.М. Варикаша), який активно співпрацює з гендерним центром Заслуженого автономного університету Пуебла (директор – Марія дель Кармен Гарсія Агілар); підготовлено та проведено міжнародну інтернет-конференцію, присвячену гендерним проблемам; опубліковано мексикано-українську збірку наукових праць, присвячену гендерній проблематиці, та ін.

Проф. В.А. Зарва постійно підвищує свою кваліфікацію. Так, у жовтні‒листопаді 1992 р. вона пройшла наукове стажування в Інституті славістики Віденського університету (Австрія), у 1999 р. ‒ у відділі давньої та класичної української літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. У лютому 2010 р. В.А. Зарва пройшла підвищення кваліфікації в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації за категорією ректори ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в Університеті менеджменту освіти НАПН України. З 1 по 9 липня 2015 р. відбулося наукове стажування В.А. Зарви у Віденському університеті з питань організації інклюзивного середовища у вищому навчальному закладі. Отримала відповідні сертифікати.

В. А. Зарва є ). Нагороджена подякою від імені Сенату Речі Посполитої Головне правління Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» за вагомий внесок у розвиток польської культури та полоністики в Україні (2006 р., 2011 р.), подякою від організаторів фестивалю мов «Планета» за активну участь у його програмі (2001 р.), подякою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.),  почесним дипломом організаторів Тринадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні ‒ 2010» МОН України і НАПН України за активне упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику (2010 р.), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2010 р.), грамотою Бердянської виправної колонії УДДУ ПВП у Запорізькій області за вагомий особистий внесок у справу налагодження співробітництва науковців Інституту філології БДПУ з правоохоронними органами Запорізької області (2010 р.), подякою Федерації баскетболу України за допомогу в організації міжнародного турніру з баскетболу серед жіночих команд памʼяті ректора Ю.М. Лизогуба, пропаганду фізичної культури, спорту і здорового образу життя (2011 р.), подякою президента ФБУ за особисту підтримку жіночої баскетбольної команди «Чайка» Бердянськ, за вагомий внесок в розвиток спортивної науки, підготовку тренерських кадрів та розвиток і популяризацію баскетболу в Україні (2011 р.), подякою директора Дніпропетровського РЦОЯО за особистий внесок у формування в Запорізькій області позитивного іміджу системи зовнішнього оцінювання (2011 р.), почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2012 р.), подякою Голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету (2012 р.), пам’ятним знаком від президента УСПП, народного депутата України, радника Президента України «Гордість нації» за участь у проекті «Промисловість і підприємництво України» (2012 р., 2013 р.), почесним орденом міста за вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ (2012 р.), грамотою начальника управління ДПтСУ в Запорізькій області (2012 р.), почесною грамотою організаторів Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» МОН України і НАПН України за плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти (2012 р.), подякою організаторів четвертої виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за вагомий особистий внесок у розвиток і упровадження освітніх інновацій (2012 р.), почесною грамотою організаторів Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти ‒ 2013» МОН України і НАПН України за особистий внесок у зміцнення освітнього потенціалу України (2013 р.), подякою Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (2013 р.), грамотою Запорізької обласної ради (2013 р.), почесною грамотою Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» (2013 р.), подякою молодіжної громадської організації «Айсек у Бердянську» (2013 р.), знаком «К.Д. Ушинський» Національної академії педагогічних наук України (2013 р.), грамотою єпіскопа за активне співробітництво з Синодальним відділом у справах молоді Української Праволавної Церкви, подякою організаторів Шостого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти (2014 р.), почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (2014 р.), почесним дипломом Ради ректорів ВНЗ Запорізького регіону за досягнення в освітянській та науковій діяльності (2014 р.), подякою зав. відділом освіти Бердянського міськвиконкому за плідну співпрацю з міським відділом освіти і високоякісну підготовку фахівців освітньої галузі (2014 р.), орденом ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» (2014 р.), почесною грамотою організаторів Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти ‒ 2015» МОН України і НАПН України за вагомий особистий внесок і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти (2015 р.), подякою організаторів Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за наполегливу працю та системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення національної освіти (2015 р.), почесною грамотою міського голови (2015 р.), подякою начальника штабу за вагому підтримку та допомогу Українській Армії та Національній гвардії, активну волонтерську діяльність, допомогу ГФ «Громадська Варта ‒ Самооборона» Бердянська, грамотою Запорізького обласного відділення Національного Олімпійського комітету України за розвиток олімпійського руху в м. Бердянськ (2016 р.).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія російської літератури (70–90 рр. ХІХ ст.), «Теорія літератури», «Російські письменники ХІХ століття і Україна», «Актуальні проблеми сучасного літературознавства», «Історія літературної критики».

 

Список наукових праць

 1. Zаrvа V. А. Poesie bruderlicher Verbundenheit : Buchbesprechung / V. А. Zаrvа // Rote Fahne. – 1980. – № 94. – C. 3.
 2. Зарва В. А. Про типологічну близькість деяких образів у творах М. Лєскова і Марка Вовчка / В. А. Зарва // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 5. – С. 12–15.
 3. Зарва В. А. Оповідання «Катерина» Марка Вовчка і повість «Житіє однієї баби» М. Лєскова. Спроба порівняльного аналізу / В. А. Зарва // Тези доп. і повід. респ. наук. конфер., присвяченої 150-річчю з дня народж. М. Вовчка. – Вінниця, 1983. – С. 75–77.
 4. Зарва В. А. Характер сатирического обличения у Н. В. Гоголя и Н. С. Лескова (на материале повести «Детские годы») / В. А. Зарва // Вторые Гоголевские чтения, посвящ. 175-летию со дня рождения писателя : [тезисы докл.]. – Полтава, 1984. – С. 50–51.
 5. Зарва В. А. До питання «Лєсков і Україна» (повість «Дитячі роки») / В. А. Зарва // Літературознавчі обрії : [зб. наук. праць.]. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 35–46.
 6. Зарва В. А. Творчество Н. С. Лескова в аспекте русско-украинских литературных взаимосвязей : автореф. дисс. … канд. филол. наук / Ин-т лит-ры им. Т. Г. Шевченко АН Украинской ССР : 10.01.01 – Русская литература, 10.01.03 – Литература народов СССР (украинская литература). – К., 1985. – 17 с.
 7. Зарва В. А. Типологічні мотиви в творчості Марко Вовчок і Миколи Лєскова (на прикладі творів із народного побуту) / В. А. Зарва // Марко Вовчок : статті і дослідження / [відп. ред. Р. С. Міщук]. – К. : Наук. думка, 1985. – С. 131–142.
 8. Зарва В. Розвиток жанрів в українській літературі ХІХ – початку ХХ ст. : рецензія / В. Зарва, Л. Дергаль // Радянське літературознавство : [зб. наук. праць]. – 1987. – № 8. – С. 71–73.
 9. Зарва В. А. Традиции Н. А. Некрасова в современной советской поэзии (на примере творчества Е. А. Евтушенко) / В. А. Зарва // ІІ Некрасовские чтения : [тезисы выст.]. – Ярославль, 1987. – С. 12–13.
 10. Зарва В. Экологическое воспитание младших школьников на уроках чтения / В. Зарва, З. Надежда // Рациональное использование, охрана, воспроизводство биологических ресурсов и экологическое воспитание. – Запорожье, 1988. – С. 280–281.
 11. Зарва В. А. Гоголевские традиции в «украинской» прозе Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Наследие Н. В. Гоголя и современность : [тезисы докл.]. – Нежин, 1988. – Ч. 1. – С. 44–45.
 12. Зарва В. А. Антиклерикальна тема у творчості І. Нечуя-Левицького і М. Лєскова / В. А. Зарва // Творча індивідуальність І. С. Нечуя-Левицького і літературний процес : [зб. тез доп. і повід. респ. наук. конф., присвяч. 150-річчю з дня народження письменника]. – Черкаси, 1988. – С. 59–61.
 13. Зарва В. А. М. С. Лєсков і Т. Г. Шевченко (до проблеми типології творчості) / В. А. Зарва // Радянське літературознавство. – 1988. – № 12. – С. 24–30.
 14. Зарва В. А. Н. С. Лесков и Украина / В. А. Зарва. – К. : Знание, 1989. – 18 с. – (Серия «В помощь лектору»).
 15. Зарва В. А. К биографии Н. А. Некрасова (по страницам прозы Н. С. Лескова) / В. А. Зарва // Современное прочтение Н. А. Некрасова : [тезисы выст. (V Некрасовские чтения)]. – Ярославль, 1990. – С. 61–63.
 16. Зарва В. А. Творчество Н. С. Лескова и Украина : [монография] / В. А. Зарва. – К. : Лыбидь, 1990. – 140 с.
 17. Зарва В. А. До просвітительських тенденцій в повісті «Дитячі роки» М. С. Лєскова / В. А. Зарва // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : [зб. статей]. – М.-Зап., 1991. – Вип. 1. – С. 43.
 18. Зарва В. А. Гоголевские традиции изображения украинского казачества в «Соборянах» Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Запорожжя в історії та культурі : [тези доп. і повід. республ. наук. конференції]. – Запоріжжя, 1991. – С. 108–109.
 19. Зарва В. А. К значению терминов «Просвещение» и «просветительство» / В. А. Зарва // Міжнар. наукова конфер. «Питання стандартизації, інтернаціоналізації та автоматизації перекладу термінологічних одиниць» : [тези доп.]. – Чернівці, 1991. – С. 25–27.
 20. Зарва В. А. К просветительской концепции человека («Соборяне» Н. Лескова – «Записки причетника» М. Вовчок) / В. А. Зарва // Межвуз. научная конференция, посвящ. 160-летию со дня рождения Н. Лескова : [тезисы докл.]. – Орёл, 1991. – С. 37–39.
 21. Зарва В. А. Просветительские тенденции в прозе Н. А. Некрасова / В. А. Зарва // VІ Некрасовские чтения : [тезисы докл.]. – Ярославль, 1991. – С. 29–30.

22 Зарва В. А. К проблеме просветительства в творчестве Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Филологические очерки : [сборник статей] / БГПИ Мин-ва народного образования УССР. – Бердянск, 1991. – С. 20–21. – (Деп. в Укр. НИИНТИ 14.02.92. – № 173).

 1. Зарва В. А. Просвітительські традиції у повісті М. Костомарова «Холуй» / В. А. Зарва // Микола Костомаров і проблеми суспільного та культурного розвитку української нації. – Рівне, 1992. – С. 48–49.
 2. Зарва В. А. О типологическом исследовании романа зарубежной наукой / В. А. Зарва // Актуальні питання підготовки спеціалістів в педвузі. – Бердянськ, 1992. – С. 3.
 3. Зарва В. А. До особливостей художнього конфлікту української та російської просвітительської прози 60-х років ХІХ ст. / В. А. Зарва // Х Всеукраїнська славістична конференція «Духовне відродження слов’ян у контексті європейської та світової культури» : [тези доповідей]. – Чернівці : ЧДУ, 1992. – Т. 1. – С. 91–92.
 4. Зарва В. А. М. Лєсков про українську «козацьку вольницю» / В. А. Зарва // Феномен українського козацтва в контексті світової історії і культури : [тези доповідей наукової конференції]. – Херсон, 1992. – С. 72–73.
 5. Зарва В. А. Американский русист Давид Ґриффитс о русском Просвещении ХVІІІ века / В. А. Зарва // Крымская научная конференция «Проблемы зарубежного литературоведения и критики» : [тезисы докладов]. – Симферополь, 1992. – С. 54–56.
 6. Зарва В. А. К своеобразию двух этапов Просвещения в русской и украинской литературах / В. А. Зарва // Целостность художественного произведения и проблемы его анализа и интерпретации. – Донецк : ДонГУ, 1992. – С. 25–26.
 7. Зарва В. А. Природа художнього конфлікту в творах М. Лєскова і М. Вовчка / В. А. Зарва // Науково-практична конференція «Культура України і слов’янський світ» : [тези доповідей і повідомлень (м. Кам’янець-Подільський)]. – К., 1992. – Ч. 1. – С. 56–57.
 8. Зарва В. А. Новый герой в русской литературе 60-х годов ХІХ века / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янскої філології і педагогіки : [зб. тез наук. повідомлень]. – Бердянськ, 1993. – С. 16–17.
 9. Зарва В. С. Єфремов про життя Бориса Грінченка / В. Зарва, Т. Тасиць // Актуальні питання слов’янскої філології і педагогіки : [зб. тез наук. повідомлень]. – Бердянськ, 1993. – С. 18.
 10. Зарва В. А. «Это будет не история, а побасенки…» (Н. С. Лесков) / В. А. Зарва // Література й історія : [тези доповідей і повідомлень Всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Запоріжжя : ЗДУ, 1993. – С. 127–129.
 11. Зарва В. А. Просветительская тенденция определения роли труда в жизни человека в русской и украинской прозе второй половины ХІХ века / В. А. Зарва // Текст как реальность : содержание и форма : [межвузовский сборник научных трудов (Тульский гос. пед. ин-т / М-во образования России)]. – Тула, 1993. – С. 29–32. – (Деп. в ИНИОН РАН 1993 г.).
 12. Зарва В. А. Б. Грінченко в «Історії українського письменства» Сергія Єфремова / В. А. Зарва // Проблеми творчої спадщини Бориса Грінченка : [тези доп. республ. наук. конф., присвяченої 130-річчю з дня народження Бориса Дмитровича Грінченка]. – Луганськ, 1993. – С. 70–71.
 13. Зарва В. А. История русской литературы ХІХ в. (70–90-е годы) : [методические рекомендации] / В. А. Зарва. – Бердянськ, 1994. – 44 с.
 14. Зарва В. Проблема информатизации процесса преподавания иностранных языков в высшей школе / В. Зарва, І. Нагай // Актуальні питання слов’янської філології і педагогіки : [тези доповідей]. – Бердянськ, 1994. – С. 3–4.
 15. Зарва В. А. И. С. Нечуй-Левицкий и деятельность «громад» / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янської філології і педагогіки : [тези доповідей]. – Бердянськ, 1994. – С. 20–21.
 16. Зарва В. Некоторые идеи Библии в романе «Братья Карамазовы» Ф. М. Достоевского / В. Зарва, В. Нищета // Актуальні питання слов’янської філології і педагогіки : [тези доповідей]. – Бердянськ, 1994. – С. 22–24.
 17. Зарва В. А. Симбиоз двух видов реализма в русской и украинской літературах 60–80-х годов ХХ в. / В. А. Зарва // Нові підходи до філології у вищій школі : [матеріали Другої всеукраїнської наукової конф.]. – К. : ІСДО, 1994. – С. 9.
 18. Зарва В. А. До проблеми просвітительських тенденцій в українській та австрійській літературах 60–80-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Інформаційний бюлетень Українського міжнародного комітету з питань науки і культури при НАН України. – 1994. – № 6. – С. 42–44.
 19. Зарва В. А. Н. В. Гоголь и просветительские позиции Н. С. Лескова в рассказе «Путимец» / В. А. Зарва // Микола Гоголь і світова культура : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 185-річчю з дня народж. письменника / [відп. ред. і упор. Г. В. Самойленко]. – К.-Ніжин, 1994. – С. 152–155.
 20. Зарва В. А. Русская и украинская классика ХІХ века : литературные традиции Просвещения : [учебное пособие] / В. А. Зарва. – К. : КМИУУ, 1994. – 155 с.
 21. Зарва В. А. Особенности изучения «Вишнёвого сада» А. П. Чехова в экономическом лицее / В. А. Зарва // Проблеми слов’янської філології : [тези доповідей та повідомлень]. – Бердянськ, 1995. – С. 20–21.
 22. Зарва В. А. Отношение русских и украинских писателей второй половины ХІХ века к теории «малых дел» / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янської філології. – Бердянськ, 1995. – С. 44–48.
 23. Зарва В. А. Ликов Віктор Васильович / В. А. Зарва // УЛЕ. – К. : Українська енциклопедія, 1995. – Т. 3. – С. 172.
 24. Зарва В. А. Михалков Сергій Володимирович / В. А. Зарва // УЛЕ. – К. : Українська енциклопедія, 1995. – Т. 3. – С. 367–368.
 25. Зарва В. А. Мазепа Наталя Ростиславівна / В. А. Зарва // УЛЕ. – К. : Українська енциклопедія, 1995. – Т. 3. – С. 255.
 26. Зарва В. А. Матвєєва Новела Миколаївна / В. А. Зарва // УЛЕ. – К. : Українська енциклопедія, 1995. – Т. 3. – С. 314–315.
 27. Зарва В. Типологічне вивчення творчості Т. Шевченка і М. Лєрмонтова (релігійні мотиви) / В. Зарва, О. Воронова // Актуальні питання слов’янської філології : [міжкафедр. збірник тез доповідей та повідомлень]. – Бердянськ, 1996. – Вип. ІІ. – С. 29–31.
 28. Зарва В. А. Г. Р. Державин в творчестве Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янської філології : [міжкафедр. збірник тез доповідей та повідомлень]. – Бердянськ, 1996. – Вип. ІІ. – С. 31–32.
 29. Зарва В. «Жіночий ліризм» у поезії Лесі Українки / В. Зарва, І. Зубова // Актуальні питання слов’янської філології : [міжкафедр. збірник тез доповідей та повідомлень]. – Бердянськ, 1996. – Вип. ІІ. – С. 35–37.
 30. Зарва В. А. Деякі зауваження до з’ясування проблеми нового героя-інтелігента в творчості І. Нечуя-Левицького та в російській літературі / В. А. Зарва // Сучасні проблеми вивчення фольклору та літератури у вищих та середніх навчальних закладах : [матеріали науково-практичної конференції]. – Мелітополь-Київ, 1996. – С. 42–43.
 31. Зарва В. А. Н. С. Лесков и польская культура / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янської філології : [міжвузівський збірник наукових статей]. – К.-Бердянськ, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 143–147.
 32. Зарва В. А. Проблема нового героя-интеллигента в романе «Хмари» И. Нечуя-Левицкого / В. А. Зарва // Актуальні питання слов’янської філології : [міжвузівський збірник наукових статей]. – К.-Бердянськ, 1997. – Вип. ІІІ. – С. 148–156.
 33. Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ ст. (70–90-ті рр.) : [навч. посібник] / В. А. Зарва. – К.-Бердянськ : ТОВ «Міжнародна фінансова аґенція», 1997. – Ч. 1: Завдання та тести для самостійної роботи студентів. – 74 с.
 34. Зарва В. А. Історія російської літератури ХІХ ст. (70–90-ті рр.) : [навч. посібник] / В. А. Зарва. – Бердянськ : ТОВ «Міжнародна фінансова аґенція», 1997. – Ч. 2: Відповіді на завдання та тести для самостійної роботи студентів. – 18 с.
 35. Зарва В. А. Жанрові ознаки «роману виховання» в «Підлітку» Ф. Достоєвського і «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного / В. А. Зарва // Сучасна інтерпретація художніх творів Ф. М. Достоєвського : міжвузівський збірник наукових праць / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К.-Бердянськ, 1998. – С. 40–46.
 36. Зарва В. А. Просветительская этика «разумного эгоизма» в творчестве Н. Г. Чернышевского / В. А. Зарва // Наука і сучасність : збірник наукових праць Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 1999. – Ч. 1. – С. 174–184.
 37. Зарва В. А. Рецепция А. С. Пушкина Н. С. Лесковым / В. А. Зарва // Актуальные проблемы современного пушкиноведения : материалы междун. научной конфер., посвящ. 200-летию со дня рожд. А. С. Пушкина 17–18 мая 1999 г. – Харьков : ХГПУ, 1999. – С. 52–54.
 38. Зарва В. А. Російська дитяча література : навчальний посібник : [у 2 кн.]. / В. А. Зарва. – К. : Інтелект, 1999. – Ч. 1: Тести та завдання для самостійної роботи студентів. – 114 с.
 39. Зарва В. А. Російська дитяча література : навчальний посібник : [у 2 кн.]. / В. А. Зарва. – К. : Інтелект, 1999. – Ч. 2: Відповіді на тести та завдання для самост. роботи студентів. – 39 с.
 40. Зарва В. А. Н. А. Некрасов в творческом наследии Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвузівський збірник наукових статей «Лінгвістика і літературознавство»]. – К. : Знання, 1999. – С. 66–70.
 41. Зарва В. А. Просвітницька раціоналістично-сенсуалістична тенденція у творчості Ф. Достоєвського / В. А. Зарва // Молода нація : альманах / [гол. ред. О. Проценко]. – К. : Смолоскип, 1999. – С. 267–277.
 42. Зарва В. А. Просвітительська концепція «нового героя» в «Хмарах» І. Нечуя-Левицького / В. А. Зарва // Літературознавство : матеріали ІV конгресу Міжнар. асоціації україністів (Одеса, 26–29 серпня 1999 р.) / [упор. і відп. ред. О. Мишанич]. – К. : Обереги, 2000. – Кн. 1. – С. 349–359.
 43. Зарва В. А. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного і «Підліток» Ф. Достоєвського як «романи виховання» / В. А. Зарва // Панас Мирний і літературний процесс : [зб. наук. статей]. – Полтава : ПДПУ, 2000. – С. 62–65.
 44. Зарва В. А. Просветительская рационалистично-сенсуалистичная тенденция в творчестве Ф. М. Достоевского / В. А. Зарва // Филология на рубеже тысячелетий : [материалы Междунар. научной конфер.]. – Ростов-на-Дону : Донской издательский дом, 2000. – Вып. 3: Литература на рубеже тысячелетий. – С. 48–50.
 45. Зарва В. А. Просветительская рационалистично-сенсуалистичная тенденция в творчестве Л. Н. Толстого 60–80-х гг. ХІХ в. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / [відп. ред. С. П. Денисова та ін.]. – К. : Знання, 2000. – Вип. 5: Лінгвістика і літературознавство. – С. 151–162.
 46. Зарва В. А. Проблема «середовище – особистість» у творчості Ф. М. Достоєвського 60–80-х років ХІХ ст. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / [відп. ред. С. П. Денисова та ін.]. – К. : Знання України, 2001. – Вип. VІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 146–150.
 47. Зарва В. Усім, не байдужим до історії / В. Зарва, В. Семеновський // Запорізька правда. – 2001. – № 129. – С. 4.
 48. Зарва В. А. На допомогу вчителю-словеснику / В. А. Зарва // Південна зоря. – 2001. – № 36. – С. 4.
 49. Зарва В. А. Проблема добра и зла в прозе русских писателей 60–80-х годов ХІХ в. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / [відп. ред. В. О. Соболь та ін.]. – К. : Знання України, 2002. – Вип. VІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 253–263.
 50. Зарва В. А. Просвітительські тенденції в творчості І. Я. Франка 70–80-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Літературознавчі студії. – К. : Київ. ун-т, 2002. – Вип. 2. – С. 113–119.
 51. Зарва В. А. Просветительская тенденция взаимодействия человека и среды в творчестве Н. Г. Чернышевского / В. А. Зарва // Наука і сучасність : зб. наук. праць Націон. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К. : Логос, 2002. – Т. ХХХІІ. – С. 205–206.
 52. Зарва В. А. Антропологічний елемент в естетичному ідеалі раннього І. Франка і М. Чернишевського / В. А. Зарва // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [відп. ред. М. Х. Гуменний та ін.]. – К.-Одеса : Твім інтер, 2002. – Вип. 10. – С. 344–352.
 53. Зарва В. А. Амбивалентность добра и зла в творчестве Л. Н. Толстого / В. А. Зарва // Вісник Запорізького держ. ун-ту. – 2002. – № 4. – С. 51–55. – (Серія «Філологічні науки»).
 54. Зарва В. А. Просвітительська тенденція «думки правлять світом» у російській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Вісник Сумського держ. ун-ту. – 2003. – № 1. – С. 27–33. – (Серія «Філологічні науки»).
 55. Зарва В. А. Основні засади та сутність Просвітництва / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / [відп. ред. В. О. Соболь та ін.]. – К. : Знання України, 2003. – Вип. VІІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 331–345.
 56. Зарва В. А. «Думки правлять світом». Особливості Просвітництва як культурного явища / В. А. Зарва // Українська мова та література. – 2003. – № 34. – С. 15–19.
 57. Зарва В. А. «От человека сие невозможно…» Відображення західноєвропейського Просвітництва в українській філософії та естетиці ХVІІІ ст. / В. А. Зарва // Українська мова та література. – 2003. – № 38. – С. 8–11.
 58. Зарва В. А. Відображення ідей західноєвропейського Просвітництва в російській літературі та філософії ХVІІІ–ХІХ ст. / В. А. Зарва // Вісник Черкаського ун-ту. – Черкаси, 2003. – Вип. 49. – С. 126–131. – (Серія «Філологічні науки»).
 59. Зарва В. А. Просвітницький антропологізм у творчості російських та українських письменників 60–80-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Русская литература. Исследования : [сборник научных трудов]. – К. : ИПЦ «Киевский університет», 2003. – Вып. ІV. – С. 182–192.
 60. Зарва В. А. Дійсність для «глибокого серця». Просвітництво в українській філософії та естетиці ХІХ ст. / В. А. Зарва // Українська мова та література. – 2003. – № 46. – С. 12–16.
 61. Зарва В. А. «…Треба дати більше ходу ідеї…» (на матеріалі прози Ф. Достоєвського 60–80-х рр. ХІХ ст.) / В. А. Зарва // Актуальні проблеми літературознавства : зб. наук. праць / [наук. ред. Н. І. Заверталюк]. – Дн-ськ : Навч. книга, 2003. – Т. 15. – С. 126–136.
 62. Зарва В. А. Бердянський державний педагогічний університет / В. А. Зарва // Енциклопедія сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 (Б–Біо). – С. 477.
 63. Зарва В. А. Бердянський художній музей ім. І. Бродського / В. А. Зарва // Енциклопедія сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 (Б–Біо). – С. 479.
 64. Зарва В. М. С. Лєсков / Вікторія Зарва // Імена України в космосі. – К.–Львів, 2003. – С. 464–466.
 65. Зарва В. А. Національно-історичний тип французького Просвітництва / В. А. Зарва // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2003. – Вип. VI. – Т. 6. – Ч. 2. – С. 196–204.
 66. Зарва В. А. Типологія просвітницького героя (на матеріалі прози М. Чернишевського і Марка Вовчка) / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. статей]. – К. : Знання України, 2004. – Вип. 9: Лінгвістика і літературознавство. – С. 21–33.
 67. Зарва В. А. «В рух мас вносить кожна душа частку свого льоту» / В. А. Зарва // Українська мова та література. – 2004. – № 36. – С. 7–9.
 68. Зарва В. А. Жанрово-стильові ознаки «роману виховання» в українській та російській прозі 70-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Літературознавчі студії : [зб. наук. праць]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – С. 113–117.
 69. Зарва В. А. Просвітницька тенденція взаємодії людини і середовища в українській та російській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство : [зб. наук. праць]. – Рівне : Перспектива, 2004. – Вип. ХІІІ. – С. 106–112.
 70. Зарва В. А. Автобіографічна трилогія Л. Толстого як «роман виховання» / В. А. Зарва // Русская литература. Исследования : [сборник научных трудов]. – К. : ИПЦ «Киевский университет», 2004. – Вып. 5. – С. 103–111.
 71. Зарва В. А. Особливості функціонування просвітницького «роману виховання» у 70-х рр. ХІХ ст. («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» П. Мирного та І. Білика і «Підліток» Ф. Достоєвського) / В. А. Зарва // Вісник Запорізького державного університету : [зб. наук. статей]. – Запоріжжя : Запор. держ. ун-т, 2004. – № 2. – С. 75–82. – (Серія «Філологічні науки»).
 72. Зарва В. А. Повість «Холуй» М. Костомарова крізь призму просвітницьких тенденцій / В. А. Зарва // Вісник Черкаського ун-ту. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 64–71. – (Серія «Філологічні науки»).
 73. Зарва В. А. «Обломов» І. Гончарова як роман виховання / В. А. Зарва // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2004. – № 632. – Вип. 42. – С. 343–347. – (Серія «Філологія»).
 74. Зарва В. А. Проблема співвідношення раціонального та емоційного в художній характерології І. Тургенєва / В. А. Зарва // Літературознавчі студії : [зб. наук. праць]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11. – С. 167–171.
 75. Зарва В. А. Просвітницькі тенденції в російських повістях Шевченка / В. А. Зарва // Тарас Шевченко і народна культура : зб. праць міжнар. 35-ї наук. Шевченківської конф. (Черкаси, 20–22 квітня 2004 р.) : [у 2 кн.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2004. – Кн. 2. – С. 87–93.
 76. Зарва В. А. Жанр просвітницького роману виховання в творчості А. Свидницького і М. Лєскова / В. А. Зарва // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 7. – Т. VІІ. – Ч. 1: Художня література в контексті культури. – С. 249–255.
 77. Зарва В. А. Типологічна модифікація моделей просвітницького героя (на матеріалі прози І. Тургенєва та І. Гончарова) / В. А. Зарва // Філологічні семінари. Літературознавчі методології : практика і теорія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – Вип. 7. – С. 110–125.
 78. Зарва В. А. «Нам не треба войни, а треба просвіти!» (Своєрідність «нового» героя-інтелігента І. Нечуя-Левицького і «нові» люди в російській літературі) / В. А. Зарва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. – 2004. – № 15. – С. 15–19.
 79. Зарва В. А. Дискурс Просвітництва в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст. : [монографія] / В. А. Зарва. – К.- Ніжин : Аспект-Поліграф, 2005. – 304 с. (Рецензії: Сидоренко О. О. Нове дослідження з компаративістики / О. О. Сидоренко // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. статей / [відп. ред. В. О. Соболь та ін.]. – К. : Знання України, 2005. – Вип. Х. – С. 453–455; Гаєвська Н. Рецензія / Н. Гаєвська // Дивослово. – 2005. – № 10. – С. 70; Харлан О. Д.Розвиток літературознавчої компаративістики в БДПУ / О. Д. Харлан // Бердянск деловой. – 2005. – № 52. – 19 липня. – С. 2.).
 80. Зарва В. А. Специфіка російського Просвітництва в контексті європейського / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – К. : Знання України, 2005. – Вип. 10: Лінгвістика і літературознавство. – С. 224–233.
 81. Зарва В. А. Структурно-функціональні особливості сюжету і композиції роману «Обломов» І. Гончара / В. А. Зарва // Філологічні семінари. Художня форма. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2005. – Вип. 8. – С. 253–263.
 82. Зарва В. А. Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ століття : автореф. дисс. доктора філол. наук : спец. 10.01.05 / Київський національний університет імені Тараса Шевченка / В. А. Зарва. – К., 2005. – 38 с.
 83. Зарва В. А. Трансформація ідей німецького Просвітництва в російській літературі першої половини XIX ст. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред В. О. Соболь]. – К.-Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2006. – Вип. XI. – Ч. II. – С. 43–53.
 84. Зарва В. А. Жанровий синкретизм роману «Люборацькі» А. Свидницького / В. А. Зарва // Наукові записки / [за ред. М. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – Вип. XIX. – С. 45–54. – (Серія «Літературознавство»).
 85. Зарва В. А. Колізії просвітницького антропологізму в прозі І. Тургенєва і М. Чернишевського / В. А. Зарва // Філологічні семінари. Національні моделі порівняльного літературознавства. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2006. – С. 188–195.
 86. Зарва В. А. Просвітницька тенденція превалювання ідеї в творах І. Франка 70–80-х рр. / В. А. Зарва // Літературознавчі студії. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2006. – Вип. 18. – С. 51–56.
 87. Зарва В. Науковці БДПУ на сторінках столичних журналів / В. Зарва // Південна зоря. – 2006. – № 66. – 29 квітня. – С. 2.
 88. Зарва В. А. Розвиток просвітницьких ідей у російській та українській прозі 60–80-х рр. XIX ст. : [навч. посібник] / В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – 156 с. (Рецензія: Астаф’єв О. У спектрі просвітницьких ідей / О. Астаф’єв, О. Лященко // Слово і Час. – 2007. – № 8. – С. 87–88.).
 89. Зарва В. А. Феномен «розумного егоїзму» в творчості І. Тургенєва і М. Чернишевського / В. А. Зарва // Вісник Луганського національного педаг. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2007. – № 2. – С. 56–66.
 90. Зарва В. А. Російська та українська проза 60–80-х рр. XIX ст. (концепція просвітницького героя) : [навч. пос.]. / В. А. Зарва. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – 136 с. (Рецензія: Нові надходження // Азовский вестник. – 2007. – № 22. – 15 червень. – С. 3.).
 91. Зарва В. А. Просвітницькі тенденції в російських повістях Т. Шевченка : особливості функціонування / В. А. Зарва // Шевченкознавчі студії : [зб. наук. праць]. – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2007. – Вип. 9. – С. 27–33.
 92. Зарва В. А. Нове дослідження феномену літоб’єднання ВАПЛІТЕ : рецензія на моногр. Кавун Л. І. «М’ятежні» романтики вітаїзму : проза ВАПЛІТЕ / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – Вип. XII. – С. 294–298.
 93. Зарва В. А. Художня рецепція теорії «розумного егоїзму» в прозі Льва Толстого та Івана Франка / В. А. Зарва // Рецептивні моделі творчості Івана Франка : зб. наук. праць на пошану проф. Романа Гром’яка з нагоди його 70-ліття / [за ред. М. П. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – С. 262–272.
 94. Зарва В. А. Модель героя-праведника в російській та українській прозі 60–80-х рр. XIX ст. / В. А. Зарва // Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць / [відп. ред. М. Х. Гуменний]. – К. : Акцент, 2007. – Вип. 26. – С. 218–228.
 95. Зарва В. А. Інтерпретація ідей англійського Просвітництва російськими митцями XVIII–XIX ст. / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – Вип. XIII. – С. 95–102.
 96. Зарва В. А. Національні особливості англійського Просвітництва і літературний процес / В. А. Зарва // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – Вип. I. – С. 204–210.
 97. Зарва В. А. Англійське Просвітництво і розвиток англійського просвітницького роману / В. А. Зарва // Мова і культура / [гол. ред. Д. С. Бураго]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9. – Т. X. – С. 84–89.
 98. Зарва В. А. Идейно-эстетическое значение украинской темы в творчестве Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2007. – Вип. XIV. – С. 361–368.
 99. Зарва В. А. «Дитячі роки» М. Лєскова як роман виховання / В. А. Зарва // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : [зб. наук. праць]. – Донецьк : Пороги, 2007. – Вип. 7. – С. 131–138.
 100. Зарва В. А. Функціонування категорій добра і зла, розуму і добра в російській та українській прозі 70–90-х рр. XIX століття / В. А. Зарва // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. статей]. – Запоріжжя : Запорізький націон. ун-т, 2007. – № 1. – С. 63–73. – (Серія «Філологічні науки»).
 101. Зарва В. Нові кандидати філологічних наук / Вікторія Зарва // Азовский вестник. – 2007. – № 17. – 21 мая. – С. 3 ; № 18. – 18 мая. – С. 3.
 102. Зарва В. А. Ювілеї викладачів / В. А. Зарва // Азовский вестник. – 2007. – № 36. – С. 3 ; № 37. – С. 3.
 103. Зарва В. Нова генерація національної інтелектуальної еліти / Вікторія Зарва // Азовский вестник. – 2007. – № 21. – 8 июня. – С. 3.
 104. Зарва В. А. Трактування термінів «Просвітництво», «просвітительство» : становлення та еволюція / В. А. Зарва // Філологічні семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства : «своє» й «чуже». – К. : ВПЦ «Київський ун-т», 2007. – Вип. 10. – С. 54–65.
 105. Зарва В. А. Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету / В. А. Зарва // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 3–6.
 106. Зарва В. А. Жанротворчі особливості «Обломова» І. Гончарова як роману виховання / В. А. Зарва // Слово і Час. – 2008. – № 2. – С. 75–83.
 107. Зарва В. А. Николай Лесков и его дочери / В. А. Зарва // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. II. – С. 183–189.
 108. Зарва В. А. Просвітницька антропологія в творчості Вольтера і Руссо / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2008. – Вип. XVIII. – С. 398–403.
 109. Зарва В. А. Своєрідність типу героя-праведника в прозі Ф. Достоєвського, І. Гончарова, М. Лєскова / В. А. Зарва // Вісник Черкаського національного університету. – Черкаси : Черк. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, 2008. – Вип. 138. – С. 110–115. – (Серія «Філологічні науки»).
 110. Зарва В. А. Типологія героїв крізь призму взаємодії людини і середовища (на матеріалі прози Л. Толстого і М. Лєскова) / В. А. Зарва // Південний архів. Філологічні науки : зб. наук. праць / [гол. ред. О. В. Мішуков]. – Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. – Вип. ХLІІІ. – С. 85–91.
 111. Зарва В. А. Поняття про «роман виховання», структура і специфіка жанру / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХVІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 417–421.
 112. Зарва В. А. Заслужені винагороди викладачам / В. А. Зарва // Азовский вестник. – 2008. – № 21. – С. 3 ; № 22. – С. 3.
 113. Зарва В. А. Панас Мирний та Федір Достоєвський. Елементи просвітницького роману виховання / В. А. Зарва // Українська мова та література. – 2008. – № 22–24. – С. 22–24.
 114. Зарва В. А. Нове в літературній компаративістиці / В. А. Зарва // Наукові записки / [за ред. проф. М. Ткачука]. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – Вип. 25. – С. 335–339. – (Серія «Літературознавство»).
 115. Зарва В. А. Створення НДІ слов’янознавства та компаративістики в Бердянському державному педагогічному університеті / В. А. Зарва // Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі» : [зб. наук. праць]. – Дн-ськ : ПДАБА, 2008. – Т. 5. – С. 37–40.
 116. Зарва В. А. Своеобразие жанровых форм Лескова-публициста / В. А. Зарва // Журналістика-2008 : стан, проблеми і перспективи : матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі / [рэдкал. : С. В. Дубовік і інш.]. – Мінск : БДУ, 2008. – Вып. 10. – С. 260–262.
 117. Зарва В. А. Модель героя ліберала-реформатора, культурника в романі «Хмари» І. Нечуя-Левицького / В. А. Зарва // Іван Нечуй-Левицький : постать і творчість : [зб. праць Всеукр. наук. конф.]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 267–276.
 118. Зарва В. А. Французьке Просвітництво : ідеї, етапи розвитку, різновиди, постаті / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект–Поліграф”», 2008. – Вип. ХVІІ. – С. 462–472.
 119. Зарва В. А. Композиционные особенности «Владычного суда» Н. Лескова / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – К. : Освіта України, 2008. – Вип. ХІХ. – С. 172–177.
 120. Зарва В. А. Источники рассказа Н. С. Лескова «Некрещеный поп» / В. А. Зарва // Лесковиана : Творчество Н. С. Лескова : прошлое, настоящее, будуще : междунар. сборник трудов  / [науч. ред. Д. В. Неустроев]. – М. : НИП «ВФК», 2008. – Т. 1. – С. 123–133.
 121. Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2007–2008 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : ТОВ «Видавництво “Аспект-Поліграф”», 2008. – 176 с.
 122. Зарва В. А. Актуальність літературознавчої спадщини : рец. на моногр. Г. Александрової «Літературні перехрестя (Микола Дашкевич у контексті порівняльних досліджень кінця ХІХ – початку ХХ ст.)» / В. А. Зарва // Літературна Україна. – К. : Освіта України, 2009. – № 17. – С. 8.
 123. Зарва В. А. «…Настане золотий час рівності, знання й просвітності» : ідеї просвітництва у творчості Івана Нечуя-Левицького / В. А. Зарва // Дивослово. – 2009. – № 10. – С. 57–60.
 124. Зарва В. А. Колізії просвітницького антропологізму в творчості Івана Франка / В. А. Зарва // Наукові записки Тернопільськ. націон. педаг. ун-ту імені Володимира Гнатюка : збірник наук. праць з нагоди 60-річчя доктора філол. наук, проф. Миколи Ткачука / [за ред. Н. М. Поплавської]. – Тернопіль : ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 74–78. – (Серія «Літературознавство»).
 125. Зарва В. А. Жанрово-композиционное своеобразие «Печерских антиков» / В. А. Зарва // Русский язык и література : проблемы изучения и преподавания в школе и вузе : [сб. науч. тр.]. – К., 2009. – С. 416–420.
 126. Зарва В. А. Тургенєв і Чернишевський : колізії просвітницького антропологізму / В. А. Зарва // Художественная антропология : [сб. статей]. – Караганда : Центр гуманитарных исследований, 2009. – С. 64–73.
 127. Зарва В. А. Поэтика повести «Заячий ремиз» Н. С. Лескова / В. А. Зарва // Мова і культура / [гол. ред. Д. С. Бураго]. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 11. – Т. ІІІ. – С. 242–248.
 128. Зарва В. А. Тип емансипованої жіночої особистості в російській прозі 60–70-х рр. ХІХ ст. / В. А. Зарва // Вісник Запорізького національного університету : [зб. наук. ст.]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2009. – С. 59–65. – (Серія «Філологічні науки»).
 129. Зарва В. Історія російської літератури ХІХ століття (40–90-ті рр.) : навчальна програма для студентів напряму підготовки : 6.020303 Філологія / Вікторія Зарва, Юлія Мельнікова. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 195 с.
 130. Зарва В. А. Антропологічні ідеї у творчості І. Франка і М. Чернишевського / В. А. Зарва // Актуальні проблеми іноземної філології : Лінгвістика та літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – Вип. ІV. – С. 5–11.
 131. Зарва В. А. Николай Лесков и украинские писатели-современники : контакты, типологические схождения / В. А. Зарва // Поэтика художественного текста : материалы ІІ Междунар. научной конфер. / [под ред. М. Н. Капрусовой, С. Ю. Толоконниковой]. – Борисоглебск, 2009. – С. 61–67.
 132. Зарва В. А. Впровадження новітніх напрямків сучасної вищої освіти в наукову, навчально-методичну і виховну роботу Інституту філології БДПУ (за 2008–2009 навчальний рік) / В. А. Зарва // Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (2008–2009 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 6–7.
 133. Зарва В. А. Російські повісті «Близнюки», «Художник» Т. Шевченка крізь призму просвітницьких тенденцій / В. А. Зарва // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 1 (79). – С. 46–49.
 134. Зарва В. А. Методи інкорпорації античних мотивів у творчості Лесі Українки / В. А. Зарва // Феномен Лесі Українки : літературознавчий, лінгвістичний, історіософський, філософський та педагогічний аспекти : зб. наук. праць / [уклад. І. З. Тарасинська]. – К. ; Новоград-Волинський ; Житомир ; Черкаси, 2010. – С. 7–13.
 135. Зарва В. А. Українське письменство в російській свідомості 70–90-х років ХІХ століття : відгук на дисертацію С. І. Пилипишин / В. А. Зарва // Актуальні проблеми слов’янської філології : міжвуз. зб. наук. ст. / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2010. – Вип. ХХІІІ. – Ч. ІІ. – С. 616–624. – (Серія «Лінгвістика і літературознавство»).
 136. Зарва В. Традиции Гоголя в «украинских» произведениях Лескова 60–70-х годов XIX века / В. Зарва // Вечният Гогол. Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция, проведена в Шумен 6–7 октомври 2009 г. – Фабор, 2010. – С. 76–86.
 137. Діяльність Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету (2009–2010 навчальний рік) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Ноулідж (донецьке відділення), 2010. – Ч. 1. – 340 с.
 138. Зарва В. А. Наукова діяльність у Бердянському державному педагогічному університеті : стан і перспективи розвитку / В. А. Зарва // Наукова в інформаційному просторі : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 вересня 2011 р. : [в 7 т.]. – Дн-ськ : Біла К. О., 2011. – Т. 5. – С. 23–28.
 139. Зарва В. А. Історія розвитку кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури / В. А. Зарва // Діяльність кафедри зарубіжної літератури та теорії літератури за 2010 рік. – Бердянськ : БДПУ, 2011. – С. 6–12.
 140. Zarva V. A. Basic principles of educational ideology / V. A. Zarva // European Science and Technology [Text] : Materials of the II International research and practice conference (Weisbaden, May 9th – 10th, 2012.). – Weisbaden, Germany, 2012. – Vol. III. – P. 229–236.
 141. Зарва В. А. Розвиток ідей Просвітництва в російській та українській прозі 60-80-х рр. ХІХ ст. / В. Зарва // Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості; редкол.: Л. В. Грицик (голова) [та ін.]. – К., 2012. – С. 92–97.
 142. Зарва В. А. Своєрідність естетичного ідеалу раннього І. Франка і М. Чернишевського / В. А. Зарва // Студії з україністики. / [упор., передм., заг. ред. Р. Радишевський, М. Зимомря]. – К. : Дрогобич : Посвіт, 2012. – Вип. Х: Література. Соціум. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф’єва. – С. 327–334.
 143. Зарва В. А. Концепція праведництва і герої праведники в прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60–80-х років ХІХ ст. / В. А. Зарва // Благородний вимір наукового подвижництва : зб. наук. пр. / НАН України, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка ; редкол. М. Г. Жулинський (голова) [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2012. – С. 109–116.
 144. Зарва В. А. Співпраця Бердянського державного педагогічного університету та Заслуженого автономного університету міста Пуебло (Мексика) / В. А. Зарва // Міжнародний науковий вісник : збірник наук. статей за матеріалами ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород–Кошице–Мішкольц, 29 листопада–2 грудня 2011 р. / [ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін.]. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 4 (23). – Ч. 1. – С. 128–134.
 145. Зарва В. А. Вступне слово / В. А. Зарва // Бердянський державний педагогічний університет. Історія. Сьогодення / [гол. ред. ради В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 3–5.
 146. Зарва В. А. Своєрідність теорії «розумного егоїзму» у творчості М. Чернишевського / В. А. Зарва // Теорія і практика наукового дискурсу : філологія, лінгводидактика / Харк. нац. пед. університет імені Г. С. Сковороди. – Х., 2013. – С. 202–212.
 147. Зарва В. А. Просвітництво як феномен світової культури / Вікторія Зарва // Слово і Час. – 2014. – № 2. – С. 14–24.
 148. Зарва В. А. Становлення, еволюція й особливості роману виховання / Вікторія Зарва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – Вип. ІІ. – С. 5–14.
 149. Зарва В. А. Феномен Просвітництва / В. А. Зарва // Яценко Михайло Трохимович (до 90-ліття від дня народження). In memoriam : збірник наукових праць / [відп. ред. П. В. Михед]. – Ніжин, 2014. – С. 156–179.
 150. Зарва В. Роман виховання : генезис, класифікація, структурно-тематичні ознаки / Вікторія Зарва // Теорія літератури : концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; [редкол. : Л. В. Грицик (голова)]. – К. : Логос, 2014. – С. 134–143.
 151. Зарва В. Своєрідність функціонування категорій добра і зла, розуму і добра в російській та українській прозі доби Просвітництва / Вікторія Зарва // Інтерпретація художнього твору : автор – текст – контекст : [упоряд. С. О. Філоненко ; авт. передм. О. Г. Астаф’єв]. – Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. – С. 65–140.
 152. Зарва В. А. Просвітництво : тлумачення, витоки, сутність / В. А. Зарва // Освіта і суспільство. Міжнародний зб. наук. праць / [за заг. ред. Т. Несторенко, Р. Бернатової]. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 286–294.
 153. Зарва В. А. История русской литературы 1870–1890-х годов. М. Салтыков-Щедрин : [учебное пособие для студентов]. – Бердянск : БГПУ, 2017. – 152 с.
 154. Зарва В. «У Салтикові є щось Свіфтовське…» : своєрідність сатири англійського і російського письменників / В. Зарва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологічні науки : [зб. наук. ст.] / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. – Вип. XVІІ. – С. 87–104.

Література про Вікторію Анатоліївну Зарву

 1. Вікторія Зарва. Біобібліографія / [упор. Е. Д. Циховська]. – Бердянськ, 2004. – 14 с.
 2. Новик О. Через роки – переможно / О. Новик, О. Харлан // Південна зоря. – 2004. – № 21. – 11 лютого. – С. 3.
 3. Знай наших // Ринг Экспресс. – 2004. – № 18. – 3 марта. – С. 16.
 4. Баханов К. Наукова подія в педагогічному університеті / К. Баханов // Південна зоря. – 2006. – № 23. – 14 лютого. – С. 3.
 5. Баханов К. Наукова подія в педагогічному університеті / К. Баханов // Південна зоря. – 2006. – № 137. – 13 вересня. – С. 3.
 6. Міжнародна наукова конференція в Інституті філології // Бердянск Деловой. – 2006. – № 69. – 21 сентября. – С. 6.
 7. Аннинская И. Доктор филологических наук Виктория Зарва : «Главное – видеть в человеке личность» / Ирина Анненская // Бердянск Деловой. – 2006. – № 87. – 23 ноября. – С. 10.
 8. Каіра М. Натхненні вітрила Інституту філології / Марія Каіра // Південна зоря. – 2006. – № 195. – 23 грудня. – С. 5.
 9. Каіра М. «Заговори, щоб я тебе побачив» / Марія Каіра // Азовский вестник. – 2007. – № 3. – 26 января. – С. 3.
 10. Первая леди первого института // Азовский вестник. – 2007. – № 10. – 23 марта. – С. 3.
 11. Зарва Вікторія Анатоліївна // Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету. Біобібліографія / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Ніжин : «Вид-во “Аспект-Поліграф”», 2007. – С. 7–15.
 12. Інститут філології БДПУ // Історія Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету (1936–2007) / [упор. З. Вовчок]. – К., 2008. – С. 103–108.
 13. Крижко В. Людина успіху та перемоги (До ювілею Вікторії Анатоліївни Зарви) / Василь Крижко // Освіта України. – 2009. – № 10. – 6 лютого. – С. 7.
 14. Із піснею та з друзями // Азовский вестник. – 2009. – № 6. – 20 февраля. – С. 3.
 15. Быков А. От учителя до академика / Артем Быков // Південна зоря. – 2009. – № 22. – 24 лютого. – С. 1, 2.
 16. Слово про вченого : Зарва Вікторія Анатоліївна / [відп. за вип. К. О. Баханов]. – Бердянськ : БДПУ, 2009. – 20 с.
 17. Зарва Вікторія Анатоліївна. До ювілею вченого. – Бердянськ, 2009. – 66 с.
 18. Горячева Т. Виктория Зарва : «Я понимаю, что должна вести за собой людей» / Татьяна Горячева // Бердянск Деловой. – 2009. – № 9. – 5 марта. – С. 4–5.
 19. Крижко В. Людина успіху та перемоги : (до ювілею Зарви Вікторії Анатоліївни) / Василь Крижко // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. 20. – С. 8–10.
 20. Сєнічева О. А. Біобібліографія професора Вікторії Зарви / О. А. Сєнічева // Актуальні проблеми слов’янської філології : [міжвуз. зб. наук. ст.]. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – Вип. 20. – С. 11–20.
 21. Зарва (Топуз) Виктория Анатольевна // Жизнеописание заслуженных греков Украины (информационно-справочный материал) 1778–2008 гг. / [рук. проекта, ответств. за выпуск А. И. Проценко-Пичаджи]. – Мариуполь : Новый мир, 2009. – С. 135–138.
 22. Зарва Вікторія Анатоліївна // Інститут філології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія (2006–2008 рр.) / [відп. ред. В. А. Зарва]. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – С. 6–12.
 23. Крижко В. Фаховий рівень і творчий підхід. Діяльність Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету / Василь Крижко // Літературна Україна. – 2009. – № 17. – 30 квітня. – С. 1, 8.
 24. Аннинская И. Директор Института филологии БГПУ Виктория Зарва : «Верю, что в жизни нет ничего невозможного. Все зависит от самого человека» / Ирина Аннинская // Бердянск Деловой. – 2010. – № 9. – 4 марта. – С. 4–5.
 25. Виктория Зарва назначена и.о. ректора БГПУ // Бердянск Деловой. – 2010. – № 40. – 7 октября. – С. 3.
 26. Циховська Е. Д. Зарва Вікторія Анатоліївна / Е. Д. Циховська // Енциклопедія сучасної України. – Т. 10. – К., 2010. – С. 314.
 27. Лутчак В. Вікторія Зарва : «Вважаю, що багато рис мого характеру закладено саме студентськими роками» / Вікторія Лутчак // Бердянск Деловой. – 2010. – № 46. – 18 ноября. – С. 8.
 28. Аннинская И. Университетский матриархат / Ирина Анненская // Бердянск Деловой. – 2011. – № 6. – 10 февраля. – С. 6.
 29. Биков А. Колектив підтримав кандидатуру Вікторії Зарви / А. Биков // Азовский вестник. – 2011. – № 5. – 11 февраля. – С. 1.
 30. Заглада Л. Вищі навчальні заклади отримали двох ректорів / Людмила Заглада // Освіта України. – 2011. – №23–24. – 28 березня. – С. 2.
 31. Смирнова Е. Ректор БГПУ Виктория Зарва : «То, что мы не уступаем национальному вузу, говорит о многом!» / Е. Смирнова // Бердянские ведомости. – 2011. – № 15. – 14 апреля. – С. 11.
 32. Герилів С. Чергова перемога науковців БДПУ / Степан Герилів // Азовский вестник. – 2011. – № 21. – 24 июня. – С. 3.
 33. Жиляков Г. Бердянский государственный педагогический университет : новые векторы развития / Геннадий Жиляков // Я – украинец. – 2011. – №3. – С. 98–101.
 34. Виктория Зарва установила связь с мексиканскими вузами // Бердянск Деловой. – 2011. – № 45. – 10 ноября. – С. 2.
 35. Аннинская И. Наши – в Мексике / Ирина Анненская // Бердянск Деловой. – 2011. – № 45. – 10 ноября. – С. 1, 8.
 36. Коваленко В. Ректор Бердянского государственного педагогического университета Виктория Зарва : «От объединения БГПУ и АРИУ выиграют оба вуза» / Виктор Коваленко // Город. – 2011. – № 50. – 15 декабря. – С. 1, 6.
 37. Три юбилея Бердянского государственного педагогического университета // Бердянские ведомости. – 2012. – № 4. – 26 января. – С. 8.
 38. Герилів С. З мальтійських доріг повернувшись / Степан Герилів // Міжнародна діяльність Бердянського державного педагогічного університету. Щорічний бюлетень. 2011 рік / [упор. І. І. Лиман, А. С. Пономаренко]. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С. 34–39.
 39. Бердянський державний педагогічний університет // Науково-освітній потенціал України / [авт.-упоряд. Л. М. Гаврилюк]. – К. : ТОВ «Український рейтинг», 2012. – Кн. 2. – С. 102.
 40. Кулик Н. Нове покоління жіноцтва. Справжня демократія немислима без гендерного паритету / Наталія Кулик // Освіта України. – 2012. – 5 березня. – С. 10.
 41. Гордість університету – гордість нації! // Південна зоря. – 2012. – № 39. – 5 квітня. – С. 1, 8.
 42. Коваленко В. Ректор БГПУ Виктория Зарва : «Старейший и крупнейший вуз Бердянска по-прежнему уверенно смотрит в будущее» / Віктор Коваленко // Город. – 2012. – № 14. – 5 апреля. – С. 1, 4–5.
 43. У майбутнє академічного співробітництва (ректор БДПУ Вікторія Зарва у жовтні 2012 р. взяла участь у Програмі освітнього лідерства Світового інноваційного самміту в освіті, м. Доха, Катар) // Південна зоря. – 2012. – № 117. – 20 жовтня. – С. 4.
 44. Ректор БДПУ Вікторія Зарва прийнята до International Association of University Presidents // Південна зоря. – 2012. – 15 листопада. – № 129. – С. 17.
 45. Герилів С. Вікторія Зарва : «Ми здивували світ!..» / Степан Герилів // Обо всем начистоту. Открытая трибуна «Південної зорі». – Бердянск : Південна зоря, 2012. – Вып. ІV. – С. 344–348.
 46. Зарва Вікторія Анатоліївна // Наукові записки Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – Т. 53. – С. 1, 3.
 47. Бердянський державний педагогічний університет // Промисловість і підприємництво України / [голова редакц. ради А. К. Кінах]. – К. : ТОВ «Гнозіс», 2013. – С. 24.
 48. Викторию Зарву отметили грамотой // Бердянские ведомости. – 2013. – № 22. – 30 мая. – С. 2.
 49. Слово про вченого : Зарва Вікторія Анатоліївна (до 60-річчя з дня народження) / [відп. за випуск І. Т. Богданов]. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 108 с.
 50. Олешко А. Виктория Зарва : «Горжусь своей семьей, коллективом, университетом, городом…» / Анжела Олешко // Південна зоря. – 2014. – № 9. – 6 лютого. – С. 1, 4–5.
 51. Зарва Вікторія Анатоліївна // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 5–7.
 52. Рева Л. Г. Інституту філології та соціальних комунікацій Бердянського педуніверситету – славний ювілей / Л. Г. Рева // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Філологія : зб. наук. ст. / [гол. ред. В. А. Зарва]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014. – С. 8–11.
 53. Нагай И. С Днем независимости, Греция! / Ирина Нагай // Эллины Украины. – Мариуполь, 2014. – апрель. – С. 11.
 54. Виктория Зарва вывела БГПУ в ТОП-10 // Бердянские ведомости. – 2015. – №3. – 14 января. – С. 2.
 55. Зарва Вікторія Анатоліївна [Електронний ресурс] // Славетні запоріжці. – Режим доступу : znu.edu.ua.
 56. Прядченко В. Руководитель Бердянского педуниверситета Виктория Зарва : «Я горжусь коллективом университета – это моя команда» [Електронний ресурс] / Валентина Прядченко. – Режим доступу : PRO berdyansk.biz. – 2016. – 18 декабря.
 57. Олешко А. Виктория Зарва : «К жизни отношусь с восхищением» / Анжела Олешко // Олешко А. Женское лицо Бердянска. – Мелитополь : Издательский дом Мелитопольской городской типографии, 2016. – С. 103–122.