Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Зарва Вікторія Анатоліївна

завідувач кафедри, голова спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 у Бердянському державному педагогічному університеті

доктор філологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, дійсний член (академік) Української академії наук, член Національної спілки журналістів України, член Міжнародної асоціації президентів університетів (IAUP), член Міжнародної асоціації компаративістів, дійсний член Міжнародної академії гуманізації освіти

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2005 р.)
Дійсний член Української академії наук (2009 р.)
Почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2009 р.)
Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2008 р.),
Наукометрика
ORCID iD
Google Scholar
Researcher iD
Scopus iD
ResearchGate iD

Біографія

Народилася 11 лютого 1954 р. в місті Бердянську Запорізької області. У 1972 р. закінчила середню загальноосвітню політехнічну трудову школу № 9 із золотою медаллю. Має свідоцтво про занесення до Книги пошани середньої школи № 9 м. Бердянська «за відмінне навчання, взірцеву поведінку і активну участь у суспільному житті школи». У 1977 р. закінчила філологічний факультет Донецького державного університету за спеціальністю «Російська мова і література», отримала кваліфікацію філолога, викладача. У 1997 р. закінчила з відзнакою заочне відділення філологічного факультету Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Українська мова і література». Після навчання в Донецькому державному університеті працювала вчителем російської мови та літератури в середній загальноосвітній школі № 1, організатором позакласної і позашкільної виховної роботи в середній загальноосвітній школі № 9 м. Бердянська.

Пройшла шлях від асистента до завідувача кафедри, директора Інституту філології та соціальних комунікацій та ректора БДПУ (2011–2016 рр.). З 1978 р. – асистент, старший викладач (з 1983 р.) кафедри російської, української мов і літератури Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. З 1984 р. – аспірантка відділу російської літератури і літератур народів СРСР Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР. 12 листопада 1985 р. достроково захистила в Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України кандидатську дисертацію на одночасному засіданні двох спецрад і з двох спеціальностей: «Російська література» і «Українська література» на тему «Творчість М.С. Лєскова в аспекті російсько-українських літературних взаємозв’язків». Науковим керівником була член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор Ніна Євгенівна Крутікова.

У 1988 р. В.А. Зарві присуджено вчене звання доцента (атестат доцента ДЦ № 005686 від 18.11.1988 р.). У 1986 р. обрана за конкурсом завідувачем кафедри російської мови і літератури, з 1992 р. – завідувачем кафедри загального мовознавства і слов’янської філології Бердянського державного педагогічного інституту ім. П.Д. Осипенко. З 1997 по 2001 рр. – завідувач кафедри української та зарубіжної літератури.

З 2001 по 2004 рр. навчалася в докторантурі на кафедрі теорії літератури та компаративістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 10.01.05 – порівняльне літературознавство). 19 січня 2006 р. захистила докторську дисертацію «Просвітницькі тенденції в російській та українській прозі 60–80-х рр. ХІХ ст.», науковий консультант – доктор філологічних наук, професор Наталія Василівна Костенко.

З 2005 р. В.А. Зарва продовжувала очолювати кафедру української та зарубіжної літератури. Стояла у витоків створення Інституту філології (згодом доклала значних зусиль до його розширення в Інститут філології та соціальних комунікацій) Бердянського державного педагогічного університету, який очолила в травні 2006 р. 1 червня 2007 р. В.А. Зарві було присвоєно вчене звання професора кафедри української та зарубіжної літератури (атестат професора 12 ПР № 004896).

Проф. В.А. Зарва неодноразово запрошувалась головою ДЕК в інші навчальні заклади, зокрема в Запорізький педагогічний коледж, Запорізький національний університет (2008 р.). Була членом журі різних конкурсів, олімпіад, зокрема ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Видавнича справа та редагування» в Сумському державному університеті (24‒26 березня 2009 р.). Отримувала запрошення від ректора в межах академічного обміну, з метою налагодження співробітництва за рахунок приймаючої сторони відвідати Великотирнівський університет «Св. Кирил и Методий» (21‒31 травня 2009 р.), Опольський університет (Польща, 19‒23 січня 2015 р.)

Проф. В.А. Зарва була засновником і організатором щорічних міжнародних конференцій, які проводила кафедра української та зарубіжної літератури університету: «Гендерна влада: літературні та культурні стратегії» (2003 р.), «Актуальні проблеми сучасної компаративістики» (2006 р.), «Масова література: від давнини до сучасності» (2007 р.), «Література для дітей і про дітей: історія, сучасність, перспективи» (2008 р.) та ін.

За ініціативи В.А. Зарви та за її активної участі в БДПУ з 1995 р. було започатковано разом з Інститутом літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України міжвузівський збірник наукових статей «Актуальні проблеми слов’янської філології. Лінгвістика і літературознавство», згодом включений до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2000. – № 2. – С. 74). З першого по одинадцятий випуски В.А. Зарва виконувала обов’язки заступника відповідального редактора, починаючи з дванадцятого випуску 2006 р. – відповідального редактора цього солідного видання.

Крім того, під керівництвом В.А. Зарви як відповідального редактора було започатковано у 2007 р. видання спільно з Запорізьким національним університетом міжвузівського збірника наукових праць «Актуальні проблеми іноземної філології», визнаного фаховим (постанова Президії ВАК України 1–05/6 від 2.07.2008 р.) зі спеціальностей «Загальне мовознавство», «Російська література», «Германські мови», «Порівняльне літературознавство». Збірник було включено до переліку наукових видань за дозволом ВАК України (Бюлетень ВАКу. – 2008. – № 8. – С. 21).

З 2014 р. замість цих збірників за ініціативи В.А. Зарви починають виходити «Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки» (ISSN 2412 – 933X), в яких проф. В.А. Зарва є головним редактором. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України збірник включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 6 листопада 2014 р. № 1279).

Проф. В.А. Зарва є членом редакційної колегії наукових збірників Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Теорія літератури: концепції, інтерпретації» (голова ред. кол. Л.В. Грицик), «Київські полоністичні студії», а також членом редакційної ради наукового часопису «Кременецькі компаративні студії». Проф. В.А. Зарва входила до складу редакційної ради збірника наукових праць «Феномен культурних погранич: сучасні тенденції» (2014, том VІ), який видається Вищою професійною школою ім. Станіслава Стащіца в м. Пілі (Польща); до редакційного комітету монографії Славоміра Сліви «Profilaktika pedagogiczna» (Ополе, 2015).

За ініціативи й організації В.А. Зарви випуск науково-теоретичного журналу Національної академії наук України «Слово і Час» (2008. – № 2) повністю був сформований працями викладачів кафедри української та зарубіжної літератури, а також Всеукраїнської газети для вчителів «Українська мова та література» (2008. – № 22–24) – статтями виключно викладачів Інституту філології БДПУ. Ця ідея В.А. Зарви виявилася плідною та перспективною для втілення ученими інших вищих навчальних закладів України.

Уперше в історії БДПУ в квітні 2008 р. саме в Інституті філології БДПУ за пропозиції В.А. Зарви було успішно проведено Міжнародну інтернет-конференцію «Українська література і загальнословʼянський контекст».

За активної участі і наполегливості В.А. Зарви було відкрито 1 квітня 2007 р. на базі Бердянського державного педагогічного університету спільно з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (директор – академік Микола Жулинський) Науково-дослідний інститут слов’янознавства та компаративістики.

За ініціативи В.А. Зарви була проведена Перша літня наукова школа «Порівняльні студії в літературознавстві: імагологічний аспект» із залученням науковців Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка України (30 червня – 14 липня 2013 р.).

З 2008 р. і до сьогодні В.А. Зарва – член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також член спецради К 08.051.12 Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. У зв’язку з включенням проф. В.А. Зарви як заступника голови до складу експертної ради з питань проведення експертизи дисертаційних робіт з філологічних наук та соціальних комунікацій (наказ МОН України від 27 січня 2014 р. № 78) припинилася її участь у роботі спецради в Дніпропетровську.

Рішенням атестаційної колегії МОН України від 26 лютого 2015 р. у БДПУ було створено терміном на рік спеціалізовану вчену раду К. 18.092.02 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 10.01.01 – українська література; 10.01.05 – порівняльне літературознавство. Проф. В.А. Зарву було призначено її головою. Упродовж року було успішно захищено 13 кандидатських дисертацій, з яких 9 – з інших навчальних закладів. У 2016 р. термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 18.092.02 був продовжений ще на два роки (до 16.05.2018 р.).

У 2015–2016 рр. під керівництвом проф. В.А. Зарви відбулися захисти кандидатських дисертацій О.І. Богданової (тема дослідження «“Міський текст” у прозі М. Хвильового та А. Дьобліна»), І.О. Давиденка (тема дослідження «Інтерпретація образу Публія Овідія Назона в польській, австрійській та українській літературах другої половини ХХ століття»). В.А. Зарва продовжує керувати написанням кандидатської (А.М. Васильєва, тема дослідження «Дискурс безумства в англійській і російській прозі 20–40-х рр. ХІХ ст.») та докторських дисертацій (Д.Ч. Чик, тема дослідження «Типологія жанрових систем української та англійської прози першої половини ХІХ ст.»; О.О. Ніколова, тема дослідження «Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця XVIII‒першої половини XIX ст.»; О.В. Боговін, тема дослідження «Трансформація куртуазних кодів в українській та англійській літературах кінця ХІХ – першої третини ХХ століття»).

Проф. В.А. Зарва багато років була членом науково-методичної комісії МОН України з журналістики. «Наукові записки Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка» (Т. 53) вийшли з портретом В.А. Зарви на обкладинці видання та з її автобіографією, оскільки, як зазначає редколегія збірника, «з ініціативи та всебічної підтримки В.А. Зарви в Бердянському державному педагогічному університеті проліцензовано напрям підготовки «Журналістика», а з 2013 р. здійснюється навчання спеціалістів журналістики». Брала активну участь у засіданнях і роботі комісії МОН, яка проводилась як в Україні (Київ, Рівне, 4‒7 лютого 2009 р.; Алушта, вересень 2009 р., 2013 р.; Бердянськ, Запоріжжя та ін.), так і за кордоном (Єгипет, Шарм-ель-Шейх – 2009 р.; Греція, Еретрія – 2011 р., Шрі-Ланка, Берувелла – з 9 по 19 лютого 2012 р. та ін.).

За ініціативи і сприяння В.А. Зарви була створена студентська газета «Університетське слово» (свідоцтво про державну реєстрацію 33 №1023-298 – Р від 31.03.2011 р.), головним редактором якої є журналіст Степан Герилів. Тільки в 2015 р. побачили світ 90 друкованих випусків газети. Існує електронна версія цієї газети в мережі Інтернет (http: //us.bdpu.org).

У жовтні 2012 р. В.А. Зарва на конкурсній основі взяла участь у щорічній Програмі освітнього лідерства Світового інноваційного саміту в освіті (WISE Education Leadership Program 2012), який відбувся в місті Доха (Катар). За підсумками Програми вона одержала запрошення стати членом Міжнародної Асоціації Університетських Ректорів (International Association of University Presidents). Підставою для такої пропозиції в офіційному листі підписаному Генеральним Секретарем Міжнародної Асоціації Університетських Реткорів Джейсоном Скорзою, названо те, що В.А. Зарва була «визначена як світовий лідер у вищій освіті».

Професор В. А. Зарва є учасником багатьох міжнародних наукових конференцій і форумів у Польщі, Болгарії, Словаччині, Угорщині, Німеччині, Австрії, Мальті, Мексиці та ін. Зокрема, вона взяла участь у Міжнародній ювілейній науковій конференції «Вічний Гоголь» (Болгарія, м. Шумен, університет «Єпископ Константин Преславски», 8‒9 жовтня 2009 р.); у ХХХV міжнародному форумі «Україна – Мальта» (Мальтійський університет, м. Мзида, 25 червня по 2 липня 2011 р.), у ХХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти» (Словацька Республіка, м. Кошице, 27 листопада – 4 грудня 2011 р.); у Міжнародній науково-методичній конференції «Засади нейропедагогіки в українській системі освіти» (Польща, Вища школа управління і адміністрування, м. Ополє, 19‒20 травня 2015 р.); у Міжнародній науковій конференції «Інклюзивна освіта в міжнародному порівнянні» (Австрія, Віденський університет, 5–9 липня 2015 р.), одержала відповідні сертифікати учасника. У межах реалізації європейської програми TEMPUS-IV «Підготовка педагогів і освітніх менеджерів у вузі і системі підвищення кваліфікації до роботи з гетерогенними групами та організаціями» В.А. Зарва взяла участь у першій конференції консорціуму вишів Німеччини, Австрії, Італії, України, Росії, Білорусі та Фінляндії у Хільдесхаймі (Німеччина) з 4 по 8 лютого 2014 р.

БДПУ все активніше виступає співорганізатором міжнародних конференцій за кордоном. Зокрема, вже кілька років бердянський вищий навчальний заклад за ініціативи В.А. Зарви є одним із організаторів щорічної міжнародної конференції «Нові тенденції в освіті: дослідження та розвиток», що проходить на базі Горійського університету (Грузія).

З метою контролю організації і проходження практики студентами БДПУ В.А. Зарва перебувала в Анталії (Туреччина) на запрошення генерального директора туристичної компанії PRINCEGROUP Ізмаїла Лепієва, на запрошення ООО «Інтурист Стайл» (2012, 2013, 2014, 2015 рр.).

15‒23 жовтня 2011 р. на запрошення Заслуженого автономного університету Пуебла (Мексика) і за рахунок приймаючої сторони В. А. Зарва відвідала цей університет. Під час візиту було підписано 21 жовтня 2011 р. договір про заходи, заплановані в рамках співробітництва БДПУ з університетом Пуебла, на жовтень 2011 – жовтень 2012 рр. (див., зокрема: Зарва В. А. Співпраця Бердянського державного педагогічного університету та Заслуженого автономного університету міста Пуебло (Мексика) / В. А. Зарва // Міжнародний науковий вісник : збірник наук. статей за матеріалами ХХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Ужгород–Кошице–Мішкольц, 29 листопада–2 грудня 2011 р. / [ред. кол. Ф. Г. Ващук (голова), Х. М. Олексик, І. В. Артьомов та ін.]. – Ужгород : ЗакДУ, 2012. – Вип. 4 (23). – Ч. 1. – С. 128–134) та ін. В. А. Зарва взяла участь у церемонії підписання договору про співпрацю між Інститутом філології та соціальних комунікацій БДПУ та Інститутом соціальних і гуманітарних наук Автономного університету Пуебла, який до сьогодні діє. Зокрема, у БДПУ створено за підтримки й ініціативи Зарви В. А. гендерний центр (керівник доц. М.М. Варикаша), який активно співпрацює з гендерним центром Заслуженого автономного університету Пуебла (директор – Марія дель Кармен Гарсія Агілар); підготовлено та проведено міжнародну інтернет-конференцію, присвячену гендерним проблемам; опубліковано мексикано-українську збірку наукових праць, присвячену гендерній проблематиці, та ін.

Проф. В.А. Зарва постійно підвищує свою кваліфікацію. Так, у жовтні‒листопаді 1992 р. вона пройшла наукове стажування в Інституті славістики Віденського університету (Австрія), у 1999 р. ‒ у відділі давньої та класичної української літератури Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. У лютому 2010 р. В.А. Зарва пройшла підвищення кваліфікації в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2013 р. пройшла підвищення кваліфікації за категорією ректори ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в Університеті менеджменту освіти НАПН України. З 1 по 9 липня 2015 р. відбулося наукове стажування В.А. Зарви у Віденському університеті з питань організації інклюзивного середовища у вищому навчальному закладі. Отримала відповідні сертифікати.

В. А. Зарва є ). Нагороджена подякою від імені Сенату Речі Посполитої Головне правління Польського культурно-освітнього товариства «Відродження» за вагомий внесок у розвиток польської культури та полоністики в Україні (2006 р., 2011 р.), подякою від організаторів фестивалю мов «Планета» за активну участь у його програмі (2001 р.), подякою управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2006 р.),  почесним дипломом організаторів Тринадцятої міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні ‒ 2010» МОН України і НАПН України за активне упровадження здобутків педагогічної науки в освітню практику (2010 р.), медаллю «За вагомий внесок у розвиток міста Бердянськ» (2010 р.), грамотою Бердянської виправної колонії УДДУ ПВП у Запорізькій області за вагомий особистий внесок у справу налагодження співробітництва науковців Інституту філології БДПУ з правоохоронними органами Запорізької області (2010 р.), подякою Федерації баскетболу України за допомогу в організації міжнародного турніру з баскетболу серед жіночих команд памʼяті ректора Ю.М. Лизогуба, пропаганду фізичної культури, спорту і здорового образу життя (2011 р.), подякою президента ФБУ за особисту підтримку жіночої баскетбольної команди «Чайка» Бердянськ, за вагомий внесок в розвиток спортивної науки, підготовку тренерських кадрів та розвиток і популяризацію баскетболу в Україні (2011 р.), подякою директора Дніпропетровського РЦОЯО за особистий внесок у формування в Запорізькій області позитивного іміджу системи зовнішнього оцінювання (2011 р.), почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2012 р.), подякою Голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету (2012 р.), пам’ятним знаком від президента УСПП, народного депутата України, радника Президента України «Гордість нації» за участь у проекті «Промисловість і підприємництво України» (2012 р., 2013 р.), почесним орденом міста за вагомий особистий внесок у розвиток міста Бердянськ (2012 р.), грамотою начальника управління ДПтСУ в Запорізькій області (2012 р.), почесною грамотою організаторів Третьої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012» МОН України і НАПН України за плідну організаторську діяльність з підвищення якості національної освіти (2012 р.), подякою організаторів четвертої виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за вагомий особистий внесок у розвиток і упровадження освітніх інновацій (2012 р.), почесною грамотою організаторів Четвертої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти ‒ 2013» МОН України і НАПН України за особистий внесок у зміцнення освітнього потенціалу України (2013 р.), подякою Запорізької обласної організації Товариства Червоного Хреста України (2013 р.), грамотою Запорізької обласної ради (2013 р.), почесною грамотою Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал» (2013 р.), подякою молодіжної громадської організації «Айсек у Бердянську» (2013 р.), знаком «К.Д. Ушинський» Національної академії педагогічних наук України (2013 р.), грамотою єпіскопа за активне співробітництво з Синодальним відділом у справах молоді Української Праволавної Церкви, подякою організаторів Шостого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за особистий творчий внесок і плідну організаторську діяльність з інноваційного розвитку національної освіти (2014 р.), почесною грамотою ЦК Профспілки працівників освіти і науки України (2014 р.), почесним дипломом Ради ректорів ВНЗ Запорізького регіону за досягнення в освітянській та науковій діяльності (2014 р.), подякою зав. відділом освіти Бердянського міськвиконкому за плідну співпрацю з міським відділом освіти і високоякісну підготовку фахівців освітньої галузі (2014 р.), орденом ІІІ ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм» (2014 р.), почесною грамотою організаторів Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти ‒ 2015» МОН України і НАПН України за вагомий особистий внесок і плідну організаторську діяльність з модернізації та оновлення галузі освіти (2015 р.), подякою організаторів Сьомого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» МОН України і НАПН України за наполегливу працю та системну організаторську діяльність з інноваційного оновлення національної освіти (2015 р.), почесною грамотою міського голови (2015 р.), подякою начальника штабу за вагому підтримку та допомогу Українській Армії та Національній гвардії, активну волонтерську діяльність, допомогу ГФ «Громадська Варта ‒ Самооборона» Бердянська, грамотою Запорізького обласного відділення Національного Олімпійського комітету України за розвиток олімпійського руху в м. Бердянськ (2016 р.).

Викладає навчальні дисципліни: «Історія російської літератури (70–90 рр. ХІХ ст.), «Теорія літератури», «Російські письменники ХІХ століття і Україна», «Актуальні проблеми сучасного літературознавства», «Історія літературної критики».