Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Науково-дослідна робота кафедри

Кафедра є співорганізатором та учасником всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, брифінгів, досліджень,  присвячених актуальним проблемам біолого екологічного спрямування та формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації.

 

Комплексна наукова тема кафедри

«Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з фізичної реабілітації».

Керівник – зав. каф. проф., д.п.н. Хатунцева С.М.;

Виконавці: доц., к.б.н. Гнатюк В.В., доц., к.пед.н. Кара С.І., доц., к.пед.н. Книш С.І., доц., к.н.фіз.вих.і спорту Осіпов В.М., ст. викладач Пшенична Н.С., асист. Расторгуєва І.С.,  доц, к.мед.н. Томіч Л.М. .

 

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні на факультеті фізичної культури, спорту та здоров’я людини міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді» (2013, 2015, 2017, 2019 рр.).

 

У рамках Всеукраїнського фестивалю науки в БДПУ кафедра  проводить науковий круглий стіл «ОСВІТНІ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Мета проведення обговорення сучасних аспектів становлення та впровадження освітніх і здоров’язбережувальних технологій у підготовці молодого покоління (2018, 2019 рр.).

 

Кафедрою проводиться науковий брифінг «Засоби збереження біорізноманіття Північного Приазов’я» присвячений «Міжнародному дню біорізноманіття», «Європейському дню парків», «Дню вчителя біології» у рамках Всеукраїнського фестивалю Науки в БДПУ. Головна мета наукового брифінгу – підвищення екологічної свідомості громадян шляхом обговорення основних засобів збереження біорізноманіття Північного Приазов’я у теорії та практиці, підсумок проведених заходів та майбутніх можливостей .

 

Співробітники кафедри брали участь у науково-дослідній роботі на тему «Наноструктуровані  напівпровідники  для  енергоефективних екологічно  безпечних  технологій,  що  підвищують  рівень енергозбереження та екологічної безпеки урбосистеми», яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

 

Наукові публікації та видання кафедри

Наукові публікації:

Хатунцева С. М. Формування педагогічної компетентності майбутнього вчителя на засадах індивідуалізації професійної підготовки. Science and Education. A New Dimention. Budapest, 2013. Vol. 1. P. 74–79.

Khatuntseva S. M. Readiness of a future teacher for self-education. Наука Красноярья. Красноярск, 2014. № 6 (17). С. 125–138.

Хатунцева С. Н. Проблема самосовершенствования будущего учителя. Инновационные образовательные технологии. Минск, 2015. № 3 (43). С. 9–13.

Хатунцева С. Н. Проблема формування у майбутніх учителів фізичної культури та основ здоров’я готовності до самовдосконалення. Здоровье для всех: материалы VІ Международ. науч.-практ. конф. (Пинск, 23–24 апреля 2015 года). Пинск, 2015. С. 215–218.

Khatuntseva S. M. Formation of future teachers’ readiness for self-improvement in the process of individualization of professional training. Inclusion in Russia, the Ukraine and Belarus Ulf Algermissen, Olga Graumann, David Wybra (Eds.) Hildesheim. Zürich. New York, 2016. Р. 163–176.

Хатунцева С. М. Самовдосконалення як чинник розвитку професіоналізму майбутніх учителів. Педагогіка та психологія. Харків, 2016. Вип. 54. С. 212–222.

Хатунцева С. М. Методологічні підходи до розкриття проблеми формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення в процесі індивідуалізації професійної підготовки. Педагогіка та психологія. Харків, 2017. Вип. 58. С. 167–179.

Хатунцева С. М., Кара С.І. Проблема формування готовності до самовдосконалення у майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів під час клінічної практики. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2019, Вип.2 Бердянськ. С. 326–338.

Кара С.І., Хатунцева С. М. Клінічна практика в системі підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації. Педагогіка формування  творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2019. Вип. 62. Т. 2. С.108–113.

Хатунцева С. М.  Актуальні проблеми підготовки вчителя-реабілітолога : зб. статей за матеріалами VІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції “Взаємодія духовного й фізичного виховання в становленні гармонійно розвиненої особистості”. – Слов’янськ, 2019. – с. 395-398. 14.

Khatuntseva  S. М., Cheremisina I. М. Issue of rehabilitation of patients with psychophysical disorders. Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді: зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.- практ. конференції (Бердянськ, 12–14 вересня 2019 р.). Бердянськ, 2019. С. 128–132.

Хатунцева С. М. Проблема реалізації педагогічних завдань вчителя біології та основ здоров’я. Педагогіка формування  творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя, 2020. Вип. 68. Т. 2. С.220–224.

Khatuntseva, S., Kabus, N., Portyan, M., Zhernovnykova, O., Kara, S., & Knysh, S. (2020). The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities’ Students. Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 12(1), 185-197. doi:10.18662/rrem/208 (Web of Science).

 

Монографії :

Книш С.І. Педагогічні умови формування готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до ведення первинної профілактики захворювань на ВІЛ-СНІД : монографія. – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 169 с.

Хатунцева С. М. Условия формирования готовности будущих учителей к самосовершенствованию. Соціально-економічні проблеми просторового розвитку : колективна монографія / за заг. ред. В. Дучмала, Т. П. Несторенко. Бердянськ, 2015. С. 232–239.

Кара С. І. Інтеграція в системі неперервної професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання, спорту та туризму : наукове видання (монографія) / За заг. ред. А. П. Коноха. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 344 с.

Осіпов В.М. Комплексна оцінка фізичного стану студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання / В.М.Осіпов // Теоретико-методичні основи фізичного виховання студентів вищих педагогічних навчальних закладів: Монографія. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 359-384.

Томіч Л. М. Концепція логопедичної роботи в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку // у колект. моногр. : Стратегії підготовки фахівців у вищих навчальних закладах до роботи з дітьми в сучасному освітньому просторі : монографія / за ред. Г. О. Лопатіної; Н. Г. Пахомова, О. О. Ліннік, О. В. Ревуцька та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016.

Хатунцева С. М. Формування у майбутніх учителів готовності до самовдосконалення у процесі індивідуалізації професійної підготовки : монографія. Харків, 2017. 432 c.

 

Навчальні підручники та посібники:

Кара С. І. Основи раціонального та оздоровчого харчування : навч. посіб. / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 169 с.

Кара С. І. Основи гігієни : навч. посіб. / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 226 с.

Кара С. І. Педагогічна практика : навч. посіб. для студентів напряму підготовки 6.010203 Здоров’я людини / С. І. Кара. – Бердянськ: БДПУ, 2015. – 66 с.

Кара С. І. Загальна та педагогічна валеологія : навч. посіб. / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 200 с.

Кара С. І. Спортивна фізіологія : навч. посіб. / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 200 с.

Хатунцева С. М. Професійне самовдосконалення вчителя. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. Бердянськ, 2016. 137 с.

Хатунцева С. М. Анатомія і фізіологія дітей с основами генетики : навч. посіб. Бердянськ, 2016. 82с.

Природознавство з основами краєзнавства : [навч. посібник] / Мягченко О.П., Сопнєва Н.Б., Гнатюк В.В. – Бердянськ : ФОП Ткачук О.В., 2016.– 296 с.

Кара С.І. Основи формування репродуктивного здоров’я та статевого виховання молоді : навч. посіб. / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 90 с.

Кара С. І. Гігієна дітей та підлітків : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 135 с.

Кара С. І. Методи дослідження функціонального стану організму у фізичній культурі і спорті : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 112 с.

Мягченко О.П. Екологія : підручник для ВНЗ. Виданий за рішенням вченої ради МЕФ «Азовське море». – Бердянськ: Азовпринт.- 2016 р. – 212 с.

Мягченко О.П. Біохімія. Посібник  для студентів ВНЗ. Виданий за рішенням вченої ради МЕФ «Азовське море». – Бердянськ: Азовпринт. – 2016 р. – 212 с.

Осіпов В.М. Фізична реабілітація різних нозологічних груп : [навч.-метод. посіб. для студ. вищих навч. закладів] / В.М. Осіпов. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – 242 с.

Томіч Л.М. Психофізіологія та психогігієна : навч.посіб. / Л.М.Томіч – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 300 с.

Томіч Л.М. Патоморфологія та патофізіологія : навч.посіб. / Л.М.Томіч – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2017. – 240 с.

Кара С. І. Основи генетики людини : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 120 с.

Кара С. І. Загальна гігієна та гігієна рухової активності : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 156 с.

Кара С. І. Психогігієна навчання і виховання : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 112 с.

Хатунцева С.М. Вікова фізіологія та валеологія : метод. реком.  Бердянськ : БДПУ, 2018.  82 с.

Хатунцева С.М. Основи анатомії та фізіології нервової системи : метод. реком.  Бердянськ : БДПУ, 2018.  86 с.

Кара С. І. Спортивна медицина : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2018. – 196 с.

Кара С. І. Теорія здоров’я та здорового способу життя : навчальний посібник / С. І. Кара. – Бердянськ : БДПУ, 2019. – 167 с.