Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Заходи та події

27 лютого 2020 року на факультеті фізико-математичної, технологічної та комп’ютерної освіти пройшло чергове засідання кружка «Історико-математичні студії», тема якого була присвячена Міжнародному дню жінок та дівчат у науці. На засіданні було представлено книжкову виставку «Видатні жінки – математики», інформаційний супровід якої здійснила бібліотекарка 1-ї категорії С. Ушакова. Цікаві доповіді було підготовлено студентами 1-3 курсів під керівництвом старших викладачів кафедри математики та методики навчання математики – І. Шерстньової та С. Панової.

Світлини доцента кафедри математики та методики навчання математики О. Онуфрієнко


 

Методика  Професійної освіти. Погляд у майбутнє

 

26 лютого 2020 року відбулася лекція «Методика  Професійної освіти» для студентів 1-4 курсів спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології). Це була зустріч студентів та адміністрації і викладачів ФФМКТО  із представниками Гімназії №2, ЗСО І-ІІІ ст. №9, Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівельний професійний ліцей» та Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти».

Відкрили лекцію привітанням та вступним словом декан факультету Вікторія ЖИГІРЬ і завідувач кафедри КТУНІ Віталій ХОМЕНКО.

Продовжила зустріч викладач Державного навчального закладу «Бердянський машинобудівельний професійний ліцей», випускниця БДПУ, Олена ДАНИЛОВА.

Її виступ визвав багато питань студентів, які планують пов’язати своє життя з професійною освітою.

Одним із пріоритетних напрямів освітньої політики є вивчення проблеми удосконалення системи організації професійної освіти завдяки впровадженню компетентнісного підходу.

У словнику «Професійна освіта» компетентність (від лат. competens – належний, відповідальний) визначено як сукупність знань та умінь, необхідних для ефективної професійної діяльності: уміння аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію. Європейські експерти пропонують таку структуру компетентності: знання, пізнавальні навички, практичні навички, ставлення, емоції, цінності, етика, мотивація.

Нова українська школа пропонує компетентності, яких набуватимуть здобувачі освіти, що закріплено законом «Про освіту». Він створювався з урахуванням «Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж життя: вільне володіння державною мовою; (ведення документації, уроки, спілкування); здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; ( в кожній професії Англійська мова за професійним спрямуванням); математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність.

Відповідно до нового закону про освіту Викладач (вчитель) творча особистість і він може вносити свої зміни в програму навчання, розробляти власні програми, методики навчання, обирати та комбінувати різні технології проведення уроків.

Реалізація особистісно орієнтованого професійного навчання з його індивідуалізованими формами сприятиме переходу від масово репродуктивної до індивідуально-творчої моделі підготовки майбутніх фахівців. Отже, формування компетентності входить до загального контексту формування особистості. Тому важливим аспектом розуміння компетентності є її оцінювально-світоглядна спрямованість, що характеризує людину як суб’єкта спеціалізованої діяльності в системі суспільного розвитку.

Майбутній фахівець професійної освіти (комп’ютерні технології) повинен знати: структурні елементи персонального комп’ютера, принципи побудови сімейств операційних систем; принципи алгоритмізації та складання програм на мовах процедурного, об’єктно-орієнтованої і Web-програмування; принципи практичного застосування технологій програмування; принципи роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, методи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності; теорію реляційних баз даних; структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними; принципи і засоби організації інформаційних мереж, засоби телекомунікації для обміну інформацією та спільної інтелектуальної діяльності; принципи і технології комп’ютерної графіки, особливості інструментальних програмних засобів для комп’ютерної графіки і мультимедіа; сучасні можливості комп’ютерної анімації, способи побудови 3D об’єктів і середовищ; можливості і обмеження систем створення, моделювання та підтримки 3D середовищ.

вміти: складати алгоритми і використовувати їх для вирішення поставлених завдань з програмування; використовувати мови Web-програмування для створення Web- сайтів, виконувати їх обслуговування і просування; створювати системи захисту інформації, виконувати їх аудит та моніторинг у сфері безпеки і захисту цілісності інформації; розробляти програми для реалізації різних процесів в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування за фахом на рівні «Junior Software Engineer»; розробляти Web-сайти за допомогою клієнтських і серверних мов Web-програмування на рівні «Junior Software Engineer»; розробляти прикладні бази даних і комп’ютерні системи навчального призначення та з їх допомогою вирішувати завдання щодо організації та планування навчального процесу.

Дуже слушними були поради фахівця щодо професійної підготовки студентів: викладачі та майстри повинні розробляти власні блоги, засобами електронних сервісів та модулві: Word Art, Learning Aps, Powtoon. Майбутнім фахівцям професійної освіти слід більшу увагу приділити практичним навичкам тобто розвивати свої професійні компетентності від знаю до можу зробити.

Потім виступила викладач інформатики, методист-викладач вищої категорії   Державного навчального закладу «Бердянський центр професійно-технічної освіти» Вікторія КОВАЛЕНКО. Вона теж є випускницею БДПУ – вчитель математики та інформатики.

В сучасному інформаційному  суспільстві дуже актуальними є професії, пов’язані з інформаційно-комунікаційними технологіями. Спеціальність 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) дозволяє поєднати професію програміста та професію педагога, вона поєднує інженерну підготовку з напряму комп’ютерних технологій та фундаментальні психолого-педагогічні знання.

Якими же компетенціями повинен володіти сучасний вчитель інформатики, який зацікавить учнів та представить їм безмежні можливості інформаційного простору? Звичайно, головною якістю кожного вчителя є терплячість та любов до дітей. Саме вміння поступово пояснювати навчальний матеріал з урахуванням індивідуальних особливостей кожної особистості, у разі потреби повертатися до незрозумілих моментів на уроці, дозволить отримати позитивний ефект на уроці. Також вчитель повинен бути лояльним до учнів, позитивно оцінюючи їх старання та успіхи на уроці, підтримувати у разі невдачі при вирішенні завдань.

Оскільки інформаційне суспільство постійно змінюється у бік збільшення обсягів інформації та швидкого розвитку технологій для їх обробки, вчитель інформатики повинен постійно оновлювати свій багаж знань. Сьогодні можна спостерігати випадки, коли учні у певних питаннях, пов’язаних з комп’ютерною технікою, знають набагато більше, ніж вчитель. І якщо таких питань буде багато, то вчитель втратить свій авторитет серед учнів. Тому для забезпечення власного професійного зростання вчителю інформатики слід бути обізнаним у сучасних тенденціях, пов’язаних з програмуванням, застосуванням ІКТ, е-навчанням тощо.

Звісно, учитель інформатики повинен бути оратором, володіти гарною дикцією та вміти «тримати» аудиторію. Це можна досягти, якщо він вільно володіє навчальним матеріалом, знає цікаві факти стосовно теми уроку, може донести інформацію до учнів та надати консультацію у разі виникнення проблемних питань у межах курсу інформатики. Безсумнівно, використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій (мобільних пристроїв, Інтернету, соціальних мереж, електронної комерції) дозволить отримати багато переваг в освіті, економіці, спілкуванні, дозвіллі. Водночас, вчитель інформатики повинен сприяти уникненню аддикції (залежності) в учнів від комп’ютера. Саме він на уроках може розповісти про негативні наслідки Інтернет- та ігрової залежності, шкоду постійного знаходження в соціальних мережах, гри в онлайн казино на реальні гроші тощо. Саме учитель інформатики може пояснити, де закінчується межа захоплення інформаційним простором та починається небезпечна лінія залежності від чогось, що може спричинити шкоду психологічному або навіть фізичному здоров’ю підростаючого покоління.

Одним із важливих напрямків фахової підготовки майбутнього вчителя інформатики, є застосування медіа, навчальних інтернет-ресурсів у майбутній педагогічній діяльності. Завдяки спеціальності 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) можна стати поважною людиною серед учнів, батьків, педагогів, водночас створювати програмні засоби та інформаційні ресурси різного призначення.

Директорка Бердянської багатопрофільної представниками Гімназії №2 Наталія ДАНИЛОВА (учитель української мови та літератури, старший учитель, методист) зі своїми колегами учителем англійської мови Романом ДЗЮБОЮ  (вища категорія, старший учитель) та заступником директора з навчально-виховної роботи Людмилою КУВАТОВОЮ учитель російської мови та літератури, вища категорія, методист) виступила перед аудиторією з проблемами методики професійної освіти щодо підготовки фахівців у закладах середньої освіти.

Стрімкий технологічний прогрес є визначальною рисою сьогодення. Молоде покоління працюватиме в умовах такого ринку праці, з яким старші покоління вже абсолютно не знайомі. Підготовка дітей вимагатиме від вчителів поєднання навичок, які традиційно вважалися рисами хорошого педагога, з новими, необхідними для того, щоб сприяти покращенню життя учнів у XXI столітті. Розповідаємо про 5 навичок, які знадобляться кожному вчителю в майбутньому.

 1. Глибоке знання предмета

Найкращі вчителі завжди мали не тільки високу зацікавленість, а й глибоке знання предмета, який вони викладають. Ця риса стає дедалі нагальнішою в часи, коли в класах є комп’ютери і пошукові системи. Адже вчителі повинні допомагати учням зрозуміти і проаналізувати інформацію, яку вони звідти беруть.

Але вчитель — це не просто людина, яка може переказати факти і правила. Це має бути той, хто знає свій предмет достатньо добре, і розуміє, що саме учні можуть вивчити самостійно, а для чого їм необхідна допомога для глибшого розуміння суті предмета.

Обов’язковим завданням для вчителя майбутнього буде навчити учнів саморозвиватися — досліджувати факти і вчитися їх використовувати.

Це на все життя сформує в дітей навички правильного засвоєння інформації, яких вони потребуватимуть під час працевлаштування.

 1. Вміння бути посередником

Роль вчителя як фасилітатора визначена в освітніх системах багатьох розвинених країн. Сприяння навчальному процесу є важливим не лише для того, щоб заохотити молодь до освіти, а й для розвитку навичок, які зроблять учнів успішними працівниками в майбутньому.

Національна освітня асоціація СІЛА зазначає, що за останні 20 років вимоги до кваліфікації працівників кардинально змінилися. Спостерігаємо різкий спад попиту на рутинну автоматичну працю.

Окрім класичних і досі важливих трьох «китів» обов’язкової освіти (читання, письмо, арифметика), школи повинні давати дітям ще й чотири «стовпи»: критичне мислення, комунікативні навики, здатність до співпраці та креативність.

Необхідність цих навичок, цілком імовірно, зростатиме в міру того, як рутинна праця поступово замінюється автоматизацією завдяки технологіям.

Цим навичкам не завжди можна легко навчити. Однак учителі, які використовують такі методики, як, наприклад, групові проекти, можуть зробити значний внесок у вирішення глобальних світових проблем.

 1. Розвинені суспільні навички

У XXI столітті бути успішним означає вдосконалювати навички роботи з людьми, такі як комунікація і співпраця.

Ці навички комп’ютер повністю відтворити не може, отже, виходить, що вчителі в майбутньому мають бути експертами в сприянні соціальній складовій навчального процесу. Суспільні навички вже стали характеристиками, яких вимагає більшість працедавців.

Дослідження, проведене Національною асоціацією коледжів та працедавців США у 2015 році, показало, що замість вимог, пов’язаних з рівнем знань, три найпоширеніші навики, необхідні під час прийняття на роботу, це: – здатність працювати в команді;

 • здатність приймати рішення та вирішувати проблеми;
 • здатність ефективно спілкуватися з іншими співробітниками та з людьми, що не належать до персоналу організації.
  1. Зовнішній фокус

Щоб розвинути бажані риси і навички, вчителям необхідно буде зробити акцент на навчанні поза межами класної кімнати.

Ключової ідеєю тут є застосування вивченого матеріалу в реальних життєвих ситуаціях, щоб учні могли зрозуміти, що саме відбувається на робочому місці, адже це часто виходить за рамки того, що вони знають про це з навчання.

Наприклад, вчителька з Індії Кіран Бір Сеті, одна з 10 фіналістів Global Teacher Prize 2015, винайшла новий спосіб викладання, який допомагає її учням вивчати світ креативно.

Вона розробила підхід з використанням методики дизайн-мислення, який змушує учнів сприймати інформацію на рівні відчуттів, а не когнітивних здібностей. І дає змогу перевірити набуті знання в контексті реального світу.

Дев’ятикласники, яких навчає Кіран, отримують знання про необхідність фільтрування води, перевіряючи її якість у бідних кварталах. Потім за допомогою цих знань вони будують фільтри для жителів цих районів.

Навчання поза межами школи може цілком трансформувати те, як мають проходити заняття.

У концепції flipped classroom сам процес навчання відбувається поза навчальним закладом, а домашні завдання — навпаки, у класі.

Згідно з цією моделлю, інструкції для учнів надаються у відео-матеріалі, який необхідно проглянути перед уроком, що звільняє час для аналізу в класі.

 1. Аналіз даних

Технології вже допомагають багатьом бізнес-діячам перевіряти та поліпшувати ефективність своєї діяльності, надаючи кращі та більш розгорнуті дані. Важливість цього процесу в освіті теж зростає. Одне з досліджень виявило, що глобальні витрати на використання технологій в освіті до 2019 року перевищать $19 млрд. Так само як і бізнесменам, вчителям необхідно буде проводити аналіз даних, щоб помітити, із чим в учнів виникають труднощі, і допомогти їм втілити свій потенціал. У міру того, як дедалі більша частка навчання (від написання творів до проходження тестів) переходитиме в цифровий формат, вчителі стикатимуться з колосальною кількістю показників успішності учнів. І ці дані лише зростатимуть. Тож вчителям доведеться пристосуватися до використання інструментів аналізу такої кількості інформації.

Закінчили лекцію керівник міського методичного об’єднання вчителів інформатики, учитель інформатики загальноосвітньої  школи І-ІІІ ст. №9 Олена КОТОВА (вища кваліфікаційна категорія, старший учитель) та к.пед.н. доцент кафедри КТУНІ Ганна АЛЄКСЄЄВА.

Колектив і адміністрація факультету ФМКТО дякують всім нашим колегам за проведену лекцію та сподіваються на плідну наукову співпрацю!!!

 

к.пед.н. доцент кафедри КТУНІ Ганна АЛЄКСЄЄВА

світлини кафедри


 

Тренінг Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Упродовж двох днів (09-10 січня 2020 р.) на базі Запорізького національного університету було проведено тренінг із підготовки експертів з акредитації освітніх програм. У тренінгу брали доценти кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Лариса Горбатюк і Наталія Кравченко. Учасники ознайомились з корисними кейсами, виконали цікаві практичні завдання з симуляціями зустрічей. Професіоналізм тренерів Катерини Сіріньок-Долгарьової та Дениса Загірняка зарядив учасників тренінгу бажанням нести якісні зміни в систему вищої освіти.


 

Багаторічна дружба   запорука успіху в майбутньому!

 

Чим раніше діти почнуть розуміти різні аспекти своєї майбутньої професії, тим скоріше вони її опанують!

Так вирішили організатори профорієнтаційної зустрічі школярів Гімназії №2 з викладачами і студентами ФФКТО. 21 грудня цього року відбувся вже традиційний захід з ознайомлення учнів з основами робототехніки, який відкрив завідувач кафедрою КТУНІ професор Віталій Хоменко.  Біля 30 гімназистів 5-А, 5-Б класів   з учителями інформатики Нікітіною Оленою Сергіївною, Войниковою Юлією Петрівною познайомилися з керівником гуртка робототехніки Володимиром Лавриком та його помічниками – студентами ФФМКТО Олександром Медведенко та Олександром Дмитруком.

Вони були присутніми за заняттях гуртка та спостерігали як  діти проходять всі етапи створення роботу. Від основ збірки до остаточних тестів. А саме: основи електрики, основи механіки, і основи програмування.

Робота проходить за такими кроками: знайомство з дітьми, первинне знайомство з Arduino, знайомство з електрикою; пайка компонентів; механічне складання компонентів; програмування двигунів; ускладнення з допомогою блютузу; тестдрайв машин.

Було багато запитань. Особливо діти зраділи, коли почули про  те, що заняття безкоштовні!!!

Потім наші студенти продемонстрували школярам свої розробки.

Віктор Якименко,студент 4 курсу «Система поливу квітів»

Крат Олексій, студент 4 курсу «Система вимірювання температури повітря в приміщенні»

Картіннік Дмитро, студент 4 курсу «Газо-аналізатор»

Андрущенко Анастасія, студентка 4 курсу «Міні-бармен»

 

Ганна Алєксєєва

 


 

Cвідомий вибір майбутньої професії

 

«Зміни закон життя. І ті, хто дивиться тільки в минуле чи лише на сьогодення, безперечно-пропустять майбутнє».

Д.Ф.Кеннеді

Триває навчальний рік та профорієнтаційна робота на факультеті ФМКТО. 12 грудня 2019 року робоча група у складі представників факультету ФМКТО (асистент кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Старостенко Катерина Миколаївна) та факультету філології та соціальних комунікацій (доцент кафедри іноземних мов та методики викладання Мороз Андрій Анатолійович, доцент кафедри української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства Школа Валентина Миколаївна) відвідала заклади загальної середньої освіти Розівського району Запорізької області. Загалом профорієнтаційною роботою було охоплено 5 шкіл даного району, близько 150 здобувачів загальної середньої освіти 9-11 класів.

Сучасний світ удосконалюється з неабиякою швидкістю та надає безліч можливостей задля того, щоб відчувати себе гідною людиною, жити у комфорті та гармонії. Вдало обрана професія має великий вплив на становлення успішної особистості. Враховуючи те, що сучасна молодь дещо професійно дезорієнтована при виборі вищого начального закладу викладачі БДПУ підготували та провели інтерактивну презентацію Бердянського державного педагогічного університету. Захоплююча розповідь викладачів  про діяльністю факультетів та спеціальності, за якими готують фахівців; професорсько-викладацькийм склад; матеріально-технічну базу; роботу органів студентського самоврядування; перспективи стажування за кордоном та майбутнє працевлаштування; можливості неформальної освіти та особистісного саморозвитку, які створює університет та змістовні відеоролики про факультети БДПУ дали змогу досягти поставленої мети. А саме як  правильно зорієнтуватися старшокласникам сучасному світі професій.

Учні с захопленням слухали розповіді та уважно дивилися відеоролики. Наприкінці заходу учні ставили багато запитань про навчання у БДПУ, на які викладачі  дали чіткі та змістовні відповіді.

Сподіваємося, що отримана інформація стане в нагоді кожному старшокласнику й допоможе зробити свідомий вибір майбутньої професії.

Дякуємо за сприяння в організації поїздки деканові факультету філології та соціальних комунікацій Валентині ЮНОСОВІЙ, деканові факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти –  Вікторії ЖИГІРЬ, деканові факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти – Ларисі КАЗАНЦЕВІЙ, а також висловлюємо щиру вдячність директорам шкіл та представникам педагогічного колективу за гостинний та теплий прийом!

 

 

За матеріалами кафедри

комп’ютерних технологій

в управлінні та навчанні

й інформатики 

 


 

«Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища» – саме таку назву має колективна монографія кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій, що вийшла тиражем у листопаді завдяки видавництву «Освіта України».

Монографія містить узагальнені результати наукових досліджень, виконаних у межах комплексної наукової теми кафедри «Теоретико-методичні засади підготовки фахівців-педагогів фізико-математичного і технологічного профілю в умовах освітньо-інформаційного середовища».

 

 

За матеріалами кафедри професійної освіти,

трудового навчання та технологій


Механотроніка в машинобудуванні – 2019.

25-30 листопада 2019 року на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» проходила ХІ Всеукраїнська студентська олімпіада «Механотроніка в машинобудуванні».

Бердянський державний педагогічний університет вдруге приймає участь в даній олімпіаді. Команду представили студенти факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Олександр Медведенко (2 курс, спеціальність 015 Професійна освіта. Енергетика), Антон Тільки (3 курс, спеціальність 014 Середня освіта. Трудове навчання та технології), Віктор Янкул (1 курс, спеціальність 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології) та Олександр Дмитрук (2 курс, спеціальність 015 Професійна освіта. Комп’ютерні технології), під керівництвом доцента Сергія Онищенка. Також Сергія Онищенка обрано до складу журі.

Участь в олімпіаді беруть 20 команд з 19 університетів України. Протягом олімпіади відбулися командні та індивідуальні змагання.

Чотири дні змагань пролетіли як одна мить. Позаду залишився процес підготовки завдань і обладнання, тренування асистентів та учасників. У минуле пішли турботи організаторів і хвилювання учасників. Залишилися тільки позитивні спогади і новий досвід.

До початку змагань ММІ НТУУ «КПІ» спільно з фірмою «Фесто» створили на кафедрі прикладної гідроаеромеханіки і механотроніки унікальний дидактичний комплекс, який за своїм різноманіттям і кількісним складом дозволяє проводити одночасне змагання 20-24 студентських команд.

Студенти різних спеціальностей розробляли системи, складали схеми, налагоджували механізми, програмували контролери і представляли на розсуд журі працюючі технічні системи з десятків різноманітних елементів, з різними алгоритмами керування та засобами контролю.

Правила досить прості: після жеребкування команди отримують задачу, пропонують свою схему, алгоритм автоматизації заданого процесу, обирають обладнання для реалізації, збирають та налагоджують систему на стенді. Впродовж олімпіади команди почергово проходять п’ять етапів: пневматика, електропневматика, мобільна платформа, програмування алгоритму керування гідравлічної та пневматичної систем на контролері.

Чіткий рух команд по траєкторії змагань забезпечувала група професійно підготовлених асистентів, які одночасно стали і «штурманами», вони допомагали проложити найкоротший маршрут до кожного наступного етапу, і «техніками», які на початку етапу перевіряли справність обладнання.

За правилами олімпіади перемогу здобувають команди, які пройшли чотири випробування на кожному етапі – від теоретичного розв’язку завдання на папері до втілення і налагодження його на стендах Фесто і мобільних платформах. Для перемоги важливо вміти працювати в команді – правильно розділити задачу між членами команди, взаємодіяти при вирішенні окремих завдань, а потім швидко об’єднати їх здобутки у розв’язок задачі автоматизації. Велике значення має час виконання завдання, отже злагодженість і спритність у деяких випадках можуть мати вирішальне значення для завоювання перемоги.

За результатами змагань, команда БДПУ факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, показала 10 результат серед 20 команд технічних ЗВО України. За що було відзначено учасників команди, грамотами за активну участь у змаганнях. Керівника команди, Сергія Онищенка, відзначено грамотою за вагомий внесок у проведенні олімпіади.

Вітаємо переможців! Удачі всім учасникам олімпіади в подальшому навчанні і творчому пошуку!

 

Заступник декана ФФМКТО

з наукової та міжнародної роботи,

доцент Сергій Онищенко

(світлини автора)


 

Міжнародний промисловий форум 2019

 

З 19 по 22 листопада на території Міжнародного виставкового центру м. Київа пройшов XVIІI Міжнародний промисловий форум – щорічний великомасштабний виставковий захід, присвячений новітнім технологіям металообробки, машино- та приладобудування, зварювання та обробки поверхні, привідної техніки та промислової автоматизації, вантажному та складському устаткуванню, безпеці праці та супутнім промисловим технологіям.

Бердянський державний педагогічний університет представляв доцент Сергій Онищенко, якого було запрошено в рамках договору про співпрацю з компанією DEL a.s. Чеська Республіка. Компанію DEL a.s. представляли директор Юрій Кабелка та комерційний менеджер Мілан Шерейх (Чеська Республіка), а також партнер Роберт Ваврінець (виконуючий директор компанії NES Словакія)

Акціонерна компанія DEL a.s. займається автоматизацією, електротехнікою, робототехнікою і механічними рішеннями «під ключ».

Напрямки роботи:

ІНЖИНІРИНГ. Поставки комплексних технологічних рішень «під ключ» і окремих верстатів для машинобудування, енергетики і автомобілебудування.

АВТОМАТИЗАЦІЯ. Проектування електрообладнання для окремих верстатів, технологічних систем, поставка промислової автоматизації для технологічних ліній.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ШАФИ. Проектування і виробництво електричних шаф, розподільних щитів, комунікаційних шаф, пультів управління і панелей для використання в приміщенні і на відкритому повітрі.

Підсумки роботи Форуму:

– загальна кількість учасників – 383 компанії та підприємства;

– представлено технології та обладнання з 31 країн світу, зокрема, Чеська республіка та Туреччина сформували свої національні експозиції;

– загальна площа експозиції перевищила 23 000 кв.м.;

– форум відвідали більше 12500 фахівців.

 

 

Заступник декана ФФМКТО

з наукової та міжнародної роботи,

доцент Сергій Онищенко

(світлини автора)


 

На заняттях з Технологічного практикуму студенти-магістранти в цьому семестрі вивчали технології виготовлення садової скульптури. Так майбутні фахівці ознайомилися з технологією виготовлення скульптур із цементу, полістеролу та монтажної піни. І ось на клумбах біля другого корпусу “виросли” гриби, постиглі тикви, пасуться” вівці та “охороняє” корпус домовичок Кузя, яких виконали Кравченко Денис, Рибалка Наталя та Корзун Наталя під керівництвом свого викладача к.п.н., доцента кафедри ПОТНТ Юлії Бєлової.

Зараз студенти групи м1Т працюють над заліковою роботою з дисципліни Технологічний практикум, яку вони презентують наступного вівторка .

За матеріалами кафедри професійної освіти,

трудового навчання та технологій

 


 

Семінар-виставка «Минуле і сучасність шкільного підручника математики»

У рамках роботи наукового гуртка «Історико-математичні студії» під керівництвом к. пед. н. Панової С.О. 26 листопада 2019 р. відбувся семінар-виставка ««Минуле і сучасність шкільного підручника математики».

У роботі семінару прийняли участь студенти математики І – ІІІ курсів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти. Гуртківці виступили з науковими доповідями та розповідали про історію розвитку шкільного підручника математики (від найдавніших математичних навчальних текстів до сучасних підручників математики).

Так студент групи 3МА Болбат Владислав презентував доповідь на тему «Арифметика в навчальній літературі ХІV – ХVІ ст.», під час якої провів майстер-клас з давніх методів обчислення. А студентки Кривицька Влада та Дік Юля організували гру з розв’язування логічних задач з підручника ХVІІ ст.

Також під час семінару відповідальна за роботу фонду цінної та рідкісної книги бібліотекарка І категорії Кіосєва В.Ф. продемонструвала членам гуртка математичні видання кінця ХІХ – початку ХХ століття.

А бібліотекарка І категорії абонементу ФФМКТО Ушанова С.І. презентувала книжкову виставку «Математична освіта: запит сучасності».

 


 

Кафедра математики та методики навчання математики вітає з отриманням диплома!

Колектив кафедри математики та методики навчання математики щиро вітає Віталія Ачкана з отриманням диплома доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та методика навчання (математика)». Бажаємо молодому науковцю нових наукових досягнень!


Міжнародний день студента.
18.11.2019 на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти відсвяткували міжнародний день студента. На заході були номери від школи східного та індійського танцю “Сяйво”, ансамбль народних інструментів “Шторм” і звичайно ж номера від студентів факультету. Студентів привітали зі святом декан Жигірь В.І. і завідувачі кожної кафедри. Разом з вітяннями активні студенти були нагороджені грамотами. Викладачі пишалися своїми студентами, так як в цьому році було нагороджено 105 студентів нашого факультету. Захід завершився бурхливими оплесками, усмішками і спільним фото на пам’ять.


Студент-математик – інтелект-тренер спортивних змагань

Приємна новина! Студент групи 3ма Владислав  Болбат успішно підтвердив великий інтелектуальний потенціал майбутньої професії. На початку жовтня в місті Запоріжжя пройшли обласні змагання з шашок-64, учасники яких виступали у різних вікових категоріях: 2011 року народження і молодше; 2010-2008 р.р.; 2007-2005 р.р.; 2004-2001років народження, причому гарні результати (з отриманням призових місць) показала дитячо-юнацька команда міста Мелітополя, одним з тренерів якої й є Владислав.  Щиро вітаємо та бажаємо подальших успіхів!

 


Дебют першокурсника факультету фізико-математичного, комп’ютерної та технологічної освіти. 

11 листопада в актовому залі БДПУ відбувся традиційний фестиваль студентського аматорського творчості «Дебют першокурсника-2019» в якому взяли участь студенти першого курсу факультету ФМКТО.
У програмі виступу були гумористичні номери, танці, оркестр, а також пісні
присвячені університету і факультету!
Давайте привітаємо наших першокурсників з так званою присвятою і побажаємо їм удачі в навчанні і студентському житті!

 

Майбутні робототехніки і програмісти займаються на базі педуніверситету

Гурток сучасної робототехніки та програмування на базі БДПУ запрошує дітей та молодь – заняття проводяться безкоштовно по суботах. Продовження за посиланням.


Успішно продовжує свою роботу консультаційний пункт «Перша сесія», яким керують студенти 3 курсу групи 3Ма разом із доцентом Онуфрієнко Ольгою Григорівною. На черговому занятті 6 листопада першокурсники отримали вичерпні відповіді на проблемні запитання з дисциплін «Математичний аналіз», «Лінійна алгебра» та «Вступний курс математики».

Всім бажаємо успіхів та високих балів на екзаменах!!!!!

 


 

23 жовтня 2019 року кафедра математики та методики навчання математики взяла участь у виїзному профорієнтаційному турі Бердянського державного педагогічного університету. Зустрічі з старшокласниками відбулися у Благовіщенській,  Білоцерківській загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів Комиш-Зорянської селищної ради, у Більмацькій опорній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів, Більмацькій спеціалізованій загальноосвітній школі «Інтелект» та Олексіївському навчально-виховному комплексі Смирновської сільської ради Запорізької області. Окрім демонстрації фільму-презентації про Бердянський державний педагогічний університет і факультет ФМКТО було надано багато інформації про сучасні особливості здобуття спеціальностей вчитель і викладач математики. Приємно, що до порушених питань аудиторія поставилась з великою увагою та зацікавленістю.

Дуже раділи зустрічі вчителі та представники адміністрацій ЗЗСО, які є нашими випускниками!

До нових зустрічей!

 


 

 

Зустріч з заступником Міністра освіти і науки Єгором Стадним

31 жовтня в Запорізькому національному університеті відбулася зустріч заступника Міністра освіти і науки Єгора Стадного з представниками закладів вищої освіти і закладів фахової передвищої освіти.

Бердянський державний педагогічний університет представляли на цьому заході проректорка з науково-педагогічної роботи Вікторія Ліпич, начальник навчального відділу Ольга Шубіна та заступник декана з наукової роботи та міжнародної діяльності, доцент Сергій Онищенко.

Представники закладів вищої освіти скористалися можливістю поставити свої питання Єгору Андрійовичу. Також спікер відповів на запитання, які напередодні зустрічі всі охочі надали йому в онлайн-режимі.

Зокрема, він наголосив, що головна мета сьогоднішнього зібрання– відповісти на всі запитання, які хвилюють освітян.

У вступному слові він підкреслив, що наразі в центрі уваги команди МОН України – викладачі. Адже якщо конкурентноспроможні сучасні викладачі будуть працювати в університеті, то це стане запорукою того, що до такого закладу вищої освіти приходитимуть вчитися й студенти. Доповідач підкреслив, що Міністерство відтепер робитиме основний акцент не на кількості студентів, як на основному показнику діяльності ЗВО, а на якості навчання. Саме із цим пов’язане запровадження т.з. «формульного фінансування», у якому при розрахунку бюджету для закладів вищої освіти враховуватиметься низка індикаторів і показників. У 2020 році, за його словами, 80% фінансування розраховуватиметься, виходячи з бюджету попереднього року, а от 20% – у відповідності до низки показників. Зокрема, йтиметься про контингент студентів, показник міжнародних рейтингів, у яких згадуватимуться заклади освіти, регіональний показник, кількість грошей, який університет може отримати за виконання грантових проєктів і наукових замовлень, розмір університету й показники цитованості наукових праць його викладачів.

Єгор Стадний пообіцяв, що в 2020 році МОН України вийде на нові умови ліцензування – освітніх рівнів, а не спеціальностей. Він особливо наголосив у відповідь на запитання, як планується поліпшувати фінансування наукових досліджень природничої галузі, що на сьогодні Міністерство виступає з пропозицією щодо збільшення державного фінансування науки. Крім того, до послуг науковців – грантове фінансування, фонд Президента України, фонд розвитку закладів вищої освіти тощо.

Зустріч пройшла в дружній, невимушеній обстановці, освітяни  отримали відповіді на поставлені запитання, заступник Міністра запевнив присутніх у тому, що команда міністерства прийшла для того, аби реформувати освітянську й наукову галузі на краще.

 

За матеріалами кафедри професійної освіти,

трудового навчання і технологій.

Світлини з зустрічі : Сергій Онищенко

 


Зустріч з учнями ЗОШ І-ІІІ ст.№9

Багаторічною дружбою відзначаються відвідування факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти школярами-старшокласниками ЗЗСО  №9 та їх учителями. В рамках «тижня профорієнтації» 15 березня ц. р. більше 25-и майбутніх абітурієнтів були ознайомлені з напрямами підготовки студентів, умовами вступу, навчання та проживання.

Наш досвід свідчить про те, що більшість вступників мають досить поверхове уявлення про специфіку професій, що їх цікавлять. Тому одним із напрямком профорієнтації є підвищення поінформованості вступників про особливості майбутньої професії.

Із метою ліквідації цих інформаційних прогалин викладачі ФФМКТО провели  цей захід.

Щиро привітала школярів декан факультету, професор В. І. Жигірь, від якої старшокласники отримали вичерпні відповіді на всі питання, пов’язані зі вступом до вищого навчального закладу, більше дізналися про студентське життя та перспективи працевлаштування після закінчення вишу.

Г. М. Алєксєєва розповіла про структуру факультету, про міжнародні зв’язки  Бердянського державного педагогічного університету із Заслуженим автономним університетом Пуе­б­ла, який сьогодні має вельми сильні позиції серед університетів Мексики. Колективні проекти між нашими студентами мають реальні результати, спільні публікації відзначаються високим імпакт-фактором та цитуються наукометричними базами Scopus та Web of  Science.

В. В. Ларик продемонстрував проект наших студентів з робототехніки, який викликав бурю емоцій учнів та зацікавленість штучним інтелектом. М. П. Павленко розповів про напрямками підготовки, вимоги вступного конкурсу та умови навчання на факультеті.

Завідувач кафедри професійної освіти, трудового навчання та технологій В. І. Перегудова познайомила школярів з навчальними аудиторіями, майстернями і лабораторіями, в яких майбутні технологи та енергетики оволодівають необхідними професійними компетентностями.

Доценти кафедри О. В. Рогозіна та Ю. Ю. Бєлова презентували учням творчі здобутки студентів, провели екскурсію виставками студентських робіт.

П. Г. Буянов та Ю. О. Єфименко розкрили школярам цікавий світ такого надважливого нині напрямку як енергетика.

Такі акції є запорукою того, що майбутні абітурієнти правильно визначаться, до яких вишів подавати документи; успішно пройти підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання, і, нарешті, стати студентом омріяного вищого навчального закладу.

 

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        

 


Засідання ради факультету № 6

25.02.2019

Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на факультеті.

План

профорієнтаційної роботи факультету ФМКТО на 2 сем.2018-2019 р.р.

 1. Розробка та виготовлення нового флайєру та стікерів факультету ФМКТО із загальною інформацією для міських та районних шкіл з метою поширення інформації у соціальних мережах та для роздаткового матеріалу.

ВИКОНАНО

 1. Популяризація престижу фаху, творчих здобутків випускників-переможців фахових вчительських змагань, керівників учнів-призерів предметних олімпіад і конкурсів
 2. Залучення до профорієнтаційної роботи випускників, студентів денного і заочного відділень, зокрема під час виробничої педагогічної практики у базових закладах та на місцях постійної праці (студенти-заочники). Потенційні абітурієнти, як правило, з підвищеним інтересом ставляться до сприйняття профорієнтаційної інформації від безпосередніх носіїв досвіду навчання на факультеті. Про це свідчать результати щорічних опитувань студентів-першокурсників магістратури денного і заочного відділень, які закінчили інші виші. Одним із вагомих аргументів на користь вибору закладу вищої освіти та спеціальності слугували результати спілкування з тими, хто там нині навчається чи навчався.

Під час проведення профорієнтаційних заходів розповсюджується друкована інформація профорієнтаційного змісту у вигляді буклетів із зазначенням контактних телефонів та e-mail декана факультету, заступників з виховної та навчальної роботи, завідувача випускової кафедри, що дає можливість зацікавленим особам встановлювати прямі зв’язки та дистанційно отримувати роз’яснення та відповіді на окремі запитання, що виникають.

 1. Організація профорієнтаційних екскурсій до БДПУ, програма яких передбачає: стисле ознайомлення з історією, традиціями і здобутками БДПУ, відвідування музею БДПУ, цільову презентацію спеціальностей, демонстрацію відеоматеріалів, зустрічі з висококваліфікованими викладачами, які інформують відвідувачів про специфіку фаху, суспільну значущість та попит на фахівців, можливості працевлаштування, про інновації в організації освітнього процесу тощо.

15.03.2019 – ЗОШ №9 (10-11 кл.)

 1. Залучення вчителів з курсів підвищення кваліфікації (на яких викладають викладачі БДПУ) до профорієнтаційної роботи на своїх робочих місцях.
 2. Залучення до профорієнтаційної роботи випускників на Дня зустрічі випускників.
 3. Відвідування викладачами батьківських сбірів в підшефних учбових закладах (графік з ГОРОО надано) і запрошення до заходу відкритих дверей.
 4. Участь у проведенні Днів відкритих дверей БДПУ.
 5. Проведення викладачами факультету ФМКТО майстер-класів у ЗОШ та на кафедрах за популярними темами для вчителів міста.
 6. Відвідування ПТЗ, ліцеї та коледжі м.Орехів. м.Запоріжжя, м.Маріуполь (каф. Перегудової В.І. забезпечила транспортний засіб) (додаток 2).

ВИКОНАНО

 1. Урочисті заходи, математичні читання, присвячені видатним ученим-математикам, педагогам, чиє життя і діяльність були пов’язані з Бердянськом та Бердянським університетом (Вороний (листопад)); декада математики (квітень)).
 2. Регулярне проведення декад фізико-математичних наук (http://us.bdpu.org/dekada-fizyko-matematychnyh-nauk.html), різноманітних конкурсів і олімпіад ( http://osvita.berdyansk.net/?s=олімпіада).

 

Голова з профорієнтації факультету

Алєксєєва Г.М.


ICTERI-2019

З 12 по 15 червня в Херсонському державному університеті відбулася ХV Міжнародна конференція ICTERI-2019. Цього року на ICTERI-2019 подано 581 статтю авторів із 23 країн. Програмним комітетом відібрано лише 124 (30%) доповіді.

Активну участь у роботі конференції брали доценти кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики Бердянського державного педагогічного університету  Ганна АлєксєєваЛариса ГорбатюкНаталя КравченкоОльга Щетиніна. З доповідями, представленими на конференції, можна ознайомитися на сайті ІСTERI-2019 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті, дослідженнях та індустріальних додатках»

Університетське слово
Cвітлини з архіву кафедри комп’ютерних технологій
в управлінні та навчанні й інформатики

 

 


Із польського Ополе повернувшись…

Вже не перший рік наші науковці приймають участь в міжнародних конференціях на базі вузів –партнерів в Польщі  та Словакії в рамках  культурно-просвітницького проекту «Європа – наш спільний дім».

10-12 травня 2019 року в Академії  менеджменту та управління в Ополе, (Польща) відбулася VІIІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку територій» (PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’ SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT. ), на якій більше ніж 50 науковців з різних країн представили свої доповіді: розкривалися питання сучасних теорій соціально-економічного розвитку, їх практичні аспекти, інструменти для аналізу та управління складними соціально-економічними, освітніми системами та було представлено медичні проблеми розвитку суспільства, а також нові напрямки досліджень.

З цікавими доповідями на секції «Фінансово-економічні інструменти розвитку територій» виступили представники факультету фізико- математичної, комп’ютерної та технологічної освіти к.п.н., доцент Ганна Алєксєєва, к.п.н., доцент Лариса Горбатюк, к.ф-м.н., доцент Наталя Кравченко, д.т.н., доцент Татяна Каткова та гуманітарно-економічного факультету к.е.н, доцент Тетяна Несторенко.

У жвавих дискусіях піднімалися питання обґрунтування системної методологічної концепції і принципів побудови соціально-економічних, освітніх та медичних дослідження з урахуванням особливостей соціальних детермінантів побудови моделей соціальних систем на різних рівнях, метою яких є істотне підвищення ефективності таких систем. Окрема увага приділялася вивченню освітніх,  медичних та фінансово-економічних інструментів розвитку суспільства в просторовій системі координат.

Дякуємо організаторам такого незабуваючого та дуже корисного заходу  Тетяні Несторенко та партнерам конференції!

к.п.н., доцент Ганна Алєксєєва

Факультет фізико- математичної, комп’ютерної та технологічної освіти


Профориєнтація у Нескучному 

(до 185-річчя від дня народження М. О. Корфа)

23 квітня ц. р. доц. кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики ФФМКТО А. Алєксєєва разом з іншими викладачами та студентами ФДССО з дозволу ректора БДПУ професора І. Богданова у співробітництві з директором Меморіального музею-садиби ім. Вол. І. Немировича-Данченко М. Глушко зініціювали зустріч із учнями, вчителями та директорами закладів освіти Великоновосілківського району Донецької області. Це такі заклади освіти: Великоновосілківська гімназія, Великоновосілківська ЗОШ І ступеня, Великоновосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, Нескучненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. М. О. Корфа, Старомайорська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великоновосілківський професійний ліцей.

З цією знаковою подією всіх учасників привітала І. Шумілова. Від імені адміністрації БДПУ та завідувача кафедри менеджменту та адміністрування проф. В. Крижка подарувала авторські карти: «Поліетнічний склад населення Північного Приазов’я», «Розвиток земських шкіл Північного Приазов’я станом на 1883 рік», «Відвідування М. О. Корфом земських шкіл Бердянського повіту у 1872 році». У відповідь від музею Мариною Володимирівною було вручено сувенір-тарілочку з зображенням пам’яток Великоновосілківського району та книгу, ілюстровану фото матеріалами «Нескучненский альбомъ Владимира Ивановича Немировича-Данченко 1886–1917 годы».

Наші викладачі та студенти представили майбутнім абітурієнтам перспективи навчання у БДПУ. Учні з інтересом сприймали надану інформацію, ставили запитання, обмінювались думками з викладачами, студентами й магістрантами.

Незабутніми були враження, коли працівники музею відкрили таємниці минулого життя чудових краєвидів с. Нескучне, де з 1856 року почалася діяльність М. Корфа на освітянській ниві. Саме це, можливо, й започаткувало «метушню педагогічного мурашника» в м. Бердянську.

 

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        


За майбутнє потрібно думати завжди!

 

Багаторічною традицією відзначаються відвідування викладачів факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти ЗЗСО  №9 м. Бердянськ. У рамках профорієнтації 26 вересня ц. р. більше 50-и майбутніх абітурієнтів були ознайомлені з напрямами підготовки студентів, умовами вступу, навчання та проживання.

Ви хочете брати участь в розвитку комп’ютерних технологій, створювати цікаві і корисні програми, веб-сайти, 3D-моделі, комп’ютерні ігри? А може Ви хочете працювати системним адміністратором, управляти цілим парком комп’ютерів, працювати в сфері інтернет-зв’язку?

Всі ці питання було розглянуто на зустрічі зі школярами, яка розкрила можливість майбутнім студентам університету отримати ґрунтовні знання з сучасних інформаційних технологій і знайти перспективну роботу в ІТ-компаніях, в тому числі зарубіжних.

Ганна Алєксєєва,
кандидат педагогічних наук, доцент        


 

План проведення декади фізико-математичних наук

на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ  16.04.-26.04. 2019. Математика

Дата Час Аудиторія Захід Учасники
16.04.2019 12.30 Корпус 1А

Переходи між поверхами

Презентація газети «На сходах» (рубрики «Математика ХХІ століття», «Цікаві факти», «Фізмат-жарти»). Викладачі і студенти БДПУ, вчителі й учні ЗЗСО
16.04.2019,

18.04.2019,

21.04.2019,

23.04.2019

14.20 Аудиторія А212 Історична кінозала* (перегляд науково-популярних фільмів: «Архімед – володар чисел», «Велика таємниця математики», «За границі нескінченості», «Фрактали: пошуки розмірностей» тощо) Викладачі і студенти БДПУ, вчителі й учні ЗЗСО
17.04.2019 Аудиторія 142 Інтелектуальні змагання школярів і студентів «Інтел ринг» Студенти БДПУ, учні ЗЗСО
16.04.2019

17.042019

22.04.2019

24.04.2019

12.50, 14.20 Аудиторія А212 ФМ-лекторій*

«Математичний феномен академіка Рвачова (з демонстрацією відеоматеріалів)», «Бердянський слід в історії математики»

«Математичні факти у форматі GIF»

«Математичні лайфхаки»

Викладачі і студенти БДПУ
(за погодженням із ЗЗСО) Вчителі й учні 8-11 класів ЗЗСО
(за погодженням із ЗЗСО) Практикум «Математика з комп’ютером» Учні 11 класів ЗЗСО
 

 

16.04 – 25.04.2019

Ігротека ФМ
Математичний веб-квест «Стежками історичних задач» Учні ЗЗСО
Ділова гра «МатЕк» Студенти 1 курсу факультету ГЕФ (економічні спеціальності)
26.04.2019 12.50 А212 Підбиття підсумків веб-квесту «Стежками історичних задач» та нагородження переможців Журі квесту, учні-переможці та призери гри
(за погодженням із ЗЗСО) Бібліотека БДПУ Екскурсія до фонду цінної і рідкісної книги «Математичні раритети» Учні ЗЗСО
16.04.-26.04.2019 Виїзні профільні тури по міських та районних ЗЗСО (дата, час, уточнена програма – за погодженням із кафедрою ММНМ). До програми пропонуються заходи, відмічені знаком *. Учні і вчителі закладів загальної середньої освіти м. Бердянська

 

 


Олімпіада 2018

У суботу 17 лютого в БДПУ на базі кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики відбулася олімпіада з програмування серед студентів і школярів 7-11 класів м. Бердянська. Вона представляла собою відбірковий тур Всесвітньої олімпіади зі спортивного програмування, де за обмежений час необхідно розв’язати максимальну кількість із запропонованих завдань (інколи проводиться також командна першість).

Цього разу було особисте змагання, де кожен виступав персонально. Дуже приємно, що всі призові місця розділили між собою школярі міських загальноосвітніх установ зі студентами факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти (ФМКТО). Завдяки спонсорам, перемога для всіх була не тільки престижним трофеєм, а й приємною винагородою за докладені зусилля.

Усі отримали подарунки, а учасники, які посіли перше місце (Коробов Євген, студент 7 курсу ФМКТО і Караваєв Кирило, учень 16 школи) виграли сертифікати від компанії «Агрінол» на отримання гексакоптеру – компактного літального шестироторного апарату на дистанційному керуванні. Срібні (Заволока Євген, студент 4 курсу ФМКТО і Бредун Данііл, учень 16 школи) і бронзові (Саліонов Андрій, студент 1 курсу ФМКТО і Захаров Микита, учень 16 школи) призери були відзначені цінними подарунками від фірми «Бердянські жниварки» (ТМ John Greaves) і софтверних компаній «Авіс» і «WebOracle».

Попереду – наполеглива робота та нові досягнення!


Міжнародний семінар – 2017

21 вересня 2017 року на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти в рамках програми міжнародного співробітництва з Заслуженим Автономним Університетом міста Пуебло (Мексика) відбувся науковий семінар, який викликав надзвичайну зацікавленість студентів і викладачів факультету. Без жодного перебільшення, на час проведення семінару в аудиторії А314 був аншлаг.

Семінар відкрив гість нашого університету професор, завідуючий лабораторією цифрової техніки та поновлюваних джерел енергії Хосе Італо Кортез.

Він розповів про університет міста Пуебло й охарактеризував напрямки подальшого співробітництва інституту фізики університету Пуебло з факультетом фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти БДПУ. Шановний гість представив учасникам семінару випускника аспірантури університету Пуебло Анатолія Коноваленка, який в вересні цього року успішно захистив ступінь доктора філософії в галузі наук про матеріали, що у нас відповідає науковому ступеню кандидата фізико-математичних наук.

Анатолій Коноваленко – випускник фізико-математичного факультету БДПУ 2010 року, який продовжив навчання в магістратурі БДПУ, а потім вступив до аспірантури університету Пуебло. Його дисертаційне дослідження на тему «Розробка та моделювання п’єзоелектромагнітних мета матеріалів» («Design and modeling of piezoelectromagnetic metamaterials») присвячене розв’язанню складної проблеми, що має велике наукове й прикладне значення.

Змістовна доповідь молодого науковця продемонструвала результативність органічного поєднання методів і підходів теоретичної та експериментальної фізики, прикладної й обчислювальної математики, комп’ютерного моделювання, викликала щиру зацікавленість і жваве обговорення учасників семінару.

В заключному слові професор Хосе Італо Кортез висловив сподівання, що присутні студенти, майбутні випускники БДПУ підтримають і продовжать практику плідного співробітництва між двома університетами.