Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Литвин Олег Миколайович

Наукометрика

Олег Миколайович Литвин народився 5 листопада 1942 року у селі Биків Мостиського району Львівської області. У 1951 році сім’я переїхала у село Бойове Володарського району Донецької області, де у 1959 році Олег Миколайович закінчив 10 класів. За порадою вчителя фізики та математики Павла Андріановича Черненка він поступив у 1959 році на фізико-математичний факультет Бердянського державного педагогічного інституту. Протягом всього навчання в інституті він займався у радіотехнічному та математичному гуртках під керівництвом у майбутньому академіка НАН України В. Л. Рвачова, а тоді ще доктора фізико-математичних наук, завідувача кафедри вищої математики Бердянського державного педагогічного інституту. Ще студентом Олег Миколайович працював за сумісництвом лаборантом кафедри вищої математики та старшим лаборантом відділу інституту кібернетики НАН України. Під час навчання в інституті під керівництвом Попова М. Т. – доцента кафедри фізики – Литвин О. М. вивчив мову есперанто, а згодом став членом Всесвітньої організації «Есперанто». Після закінчення вузу у 1964 році О. М. Литвина було рекомендовано до аспірантури, яку він успішно закінчив у 1967 році при Харківському інституті радіоелектроніки під керівництвом В. Л. Рвачова. У 1968 році О. М. Литвин захистив кандидатську дисертацію на тему «Конструювання розв’язків крайових задач для областей складної форми». Під час навчання в аспірантурі він вів заняття у математичному студентському гуртку, більшість членів якого у подальшому стали кандидатами та докторами наук. Сповнений натхнення аспірант вже тоді мав ідею створення нової наукової теорії – теорії дивідіріального та мультигрального числення. Саме у ті роки вона і була сформульована.

Після закінчення аспірантури О. М. Литвин до 1972 року працював в Інституті проблем машинобудування НАН України ім. A. M. Підгорного (м. Харків) спочатку інженером, а згодом, після захисту кандидатської дисертації, молодшим та старшим науковим співробітником. В той час він очолював комсомольську організацію інституту, був членом Київського райкому комсомолу, членом Харківського обкому комсомолу, членом Ради молодих вчених ЦК ВЛКСМ, до якої входила лише 101 молода людина з усього Радянського Союзу. З 1972 р. по 1980 р. О. М. Литвин працював в лабораторії математичного моделювання ВОДГЕО старшим науковим співробітником. В Українській інженерно-педагогічній академії О. М. Литвин працює з 1980 року.

Науковий ступінь доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика О. М. Литвин здобув у 1989 році захистом на вченій раді Київського національного університету ім. Тараса Шевченка докторської дисертації на тему «Інтерлінація функцій». У 1995 році він стає завідувачем кафедри прикладної математики, а з 2009 року – завідувачем кафедри вищої та прикладної математики. Під керівництвом Олега Миколайовича Литвина 15 чоловік захистили кандидатські дисертації. Науковий доробок Олега Миколайовича, а згодом і його учнів, покладені в основу численних монографій та навчальних посібників.

З 2004 року Олег Миколайович та його учні починають успішно працювати над 4-ма держбюджетними та госпдоговірними темами, результатом досліджень над якими було отримання кількох важливих патентів та авторських свідоцтв на винаходи. О. М. Литвин – автор понад 470 наукових та науковометодичних праць, серед яких 12 монографій, 25 навчальних посібників. Міжнародне визнання Олега Миколайовича Литвина почалося з його участі у міжнародних конгресах і симпозіумах. Всі результати досягнень О. М. Литвина доповідались на міжнародних конгресах та симпозіумах у Берліні (1998), Празі (2001), Новосибірську (2005, 2010), Сингапурі (2006), Норвегії (2007), Японії (2007), Польщі (2008), Англії (2009), Києві (2009), Кембриджі (2010), Китаї (2010), а також на міжнародних конференціях.

Поряд із змістовними доповідями йдуть публікації у вітчизняних та в зарубіжних виданнях. За плідну працю О. М. Литвин у 2005 році стає лауреатом премії президії НАН України імені В. М. Глушкова та Харківської обласної премії імені М. В. Остроградського. Він нагороджений знаком «Відмінник освіти України», а також нагрудним знаком «За наукові досягнення».

У 2009 р. Олег Миколайович став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. У 2011 році – отримав Державну стипендію для видатних вчених України.

 

НАГОРОДИ, ПОЧЕСНІ ЗВАННЯ, ПОДЯКИ ТА ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ О. М. ЛИТВИНА

1998 р. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України»

2005 р. Стає лауреатом премії ім. В. М. Глушкова президії НАН України

2005 р. Стає лауреатом Харківської обласної премії М. В. Остроградського 2009 р. Нагороджений нагрудним знаком «За наукові досягнення»

2009 р. Стає лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (Указ Президента України від 30 листопада 2009 р. № 979/2009)

2011 р. Отримує Державну стипендію, призначену для видатних вчених України (Указ Президента України від 3 березня 2011 р. № 260/2011)

Багато уваги Олег Миколайович приділяє науково-методичному забезпеченню навчальної діяльності кафедри вищої, а потім кафедри вищої і прикладної математики. Так, за його ініціативою та при його безпосередньому керівництві були розроблені нові курси: «Математичні методи та моделі в розрахунках на ПЕОМ», «Економетрія», «Дискретна математика». За час роботи в Українській інженерно-педагогічній академії Олегом Миколайовичем опубліковано біля 25 навчальних та навчально-методичних посібників. Під його керівництвом співробітники кафедри беруть активну участь у міжнародних конференціях науково-педагогічної спрямованості. Особливо треба відмітити фанатичну відданість Олега Миколайовича науково-дослідній роботі, його титанічну працю по підготовці науково-педагогічних кадрів. Він створив такі нові наукові напрямки, як

– теорія інтерлінації, інтерфлетації, інтерстріпації функцій багатьох змінних;

– нові методи розв’язання задач комп’ютерної томографії (плоскої та просторової);

– теорія наближення диференціальних операторів за допомогою інших диференціальних операторів;

– теорія побудови оптимальних кубатурних формул;

– оптимальні схеми МСЕ;

– теорія дивідіріальних та мультигральних числень;

– метод ЛІДР, метод НІДР, МСЕ;

– теорія побудови у неявній формі рівнянь ліній та поверхонь за допомогою інтерлінації та інтерфлетації;

– теорія операторів, які дають розв’язок у векторній формі задачі сейсмічної томографії з використанням даних сейсмічного зондування планети.

Олег Миколайович Литвин є Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, Лауреатом премії Президії НАН України ім. В. М. Глушкова, стипендіатом Харківської обласної премії ім. М. В. Остроградського, отримує Державну стипендію для видатних вчених України, має нагрудні знаки «Відмінник освіти України» та «За наукові досягнення».

Відзначаючи величезну і плідну наукову роботу О.Н. Литвина, не можнане сказати про його педагогічної діяльності. Під його керівництвом 17 осіб захистили кандидатські дисертації. Він автор близько 470 наукових і науково-методичних робіт, серед них 12 монографій, 25 навчальних та навчально-методичних посібників.