Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра фізики та методики навчання фізики

Монографії та навчальні посібники викладачів кафедри

 

Кафедра є випускною для спеціальностей:

014.09 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікація: вчитель фізики та астрономії(бакалавр)

014.09 Середня освіта (Фізика)

Кваліфікація:

  • Вчитель фізики та математики

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

Астрофізика та космологія

Вибрані питання шкільного курсу фізикb

Електрика та магнетизм

Електродинаміка

Експериментальні методи фізики твердого тіла

Квантова електродинаміка

Класична механіка

Квантова механіка

Лабораторний практикум з шкільного фізичного експерименту

Матеріали електронної техніки

Методика викладання фізики у ВШ

Методика і технології навчання фізики

Методика навчання фізики в класах з поглибленим вивченням фізики

Механіка

Методологія і методи наукового дослідження

Моделювання фізичних процесів засобами сучасних систем програмування

Напівпровідникові наноструктури

Основи наукових досліджень

Основи радіоелектроніки

Основи теорії пружності і пластичності

Практикум з розвязування фізичних задач

ППЗ профільного навчання фізики

Сучасні технології навчання фізики та астрономії

Сучасні методи фізичних досліджень

Теорія та методика навчання фізики

Теорія дефектів в напівпровідниках

Теоретична фізика

Фізика

Фізичний практикум в ЗСО

Фізика наночастинок і наносистем

Фізика твердого тіла

Фізика нелінійних процесів та явищ

Фундаментальні моделі фізичної реальності

Фізика атмосфери та гідросфери

Фізика атома і ядра

При кафедрі діють  навчальних лабораторій:

Лабораторія оптики

Лабораторія електротехніки

Комп’ютерна лабораторія

Лабораторія атомної та ядерної фізики

Лабораторія електрики та магнетизму

Лабораторія механіки, молекулярної фізики та термодинаміки

Кабінет методики навчання фізики

Лабораторія люмінесценції

Лабораторія вакуумної техніки

Лабораторія електронної мікроскопії

Лабораторія мікросхемо техніки

Кабінет електроніки

 

На кафедрі виконувались та виконуються держбюджетні теми

«Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі» (2012-2013).

«Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей» (2015-2017).

“Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (2017-2019).

На кафедрі регулярно працює науково-методичний семінар. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво розвитком науково-технічної творчості студентства. При кафедрі функціонують два наукових гуртки: «Радіоелектроніки» та «Нанофізики та наноматеріалів». Наші студенти приймають участь у Всеукраїнських олімпіадах з фізики.

Кафедра фізики і методики викладання фізики співпрацює з такими установами:

  1. Інститут фізики напівпровідників ім.. В.Є. Лашкарьова НАН України.
  2. Фізико-хімічний інститут Прикарпатського національного університет ім. Василя Стефаника.
  3. Національний університет біоресурсів та природокористування України.
  4. Національна академія наук Білорусії.

Контактна інформація: ауд. № а106(1), корп. 1а, вул.  Шмідта, 4 м. Бердянськ, Запорізька обл. Україна, 71100

e-mailkafedrafiziki1@gmail.com