Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

На кафедрі виконувались та виконуються держбюджетні теми:

 

«Фізико-технологічні засади отримання поруватих сполук А3В5 та приладових структур на їх основі» (2012-2013) «Розробка технології отримання квантоворозмірних структур і наноструктурованих матеріалів та дослідження їх властивостей» (2015-2017)

“Композити на основі халькогенідних стекол та полімерів як матеріали для створення елементів фотоніки” (2017-2019).

«Розробка технології оцінювання показників якості та безпеки продуктів нанотехнологій протягом життєвого циклу» (2017-2020)

 

 

При кафедрі функціонують наукові гуртки та проблемні групи:

 

ПІБ викладача Назва гуртка
1. Білошапка Валерій Якович Методика підготовки роботи МАН для здобувачів освіти
2. Рогозін Ігор Вікторович Матеріалознавство напівпровідників
3. Сичікова Яна Олександрівна Стандартизація та управління якістю матеріалів
4. Шишкін Геннадій Олександрович  Наукове студентське конструкторське бюро
5. Школа Олександр Васильович Еволюція фізичної картини світу
6. Лазаренко Андрій Степанович Складні фізичні задачі. Сучасні фізичні теорії

 

Комплексна тема кафедри:

 

«Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів» (0116U002971)

У межах виконання теми ведуться такі дослідження:

 

 

№ з/п Напрям і тема дослідження Завдання дослідження Керівник теми, виконавці
1. Методика навчання фізики, фізичних основ електроніки. «Проектування та розробка фізичного обладнання для навчальних закладів»

 

 

 

1. Дослідження стану матеріально-технічного забезпечення кабінетів фізики та основ фізичної електроніки навчальних закладів України

2. Розробка та виготовлення лабораторного стенду для експериментального дослідження напівпровідникових фотоелементів.

3. Вдосконалення методики експериментального навчання фізик в закладах середньої та вищої освіти.

Керівник –доктор пед.  наук доцент,

Шишкін Г.О.

2. Розробка та теоретичне обґрунтування експериментальних методів навчання фізики 1. Проаналізувати стан проблеми формування міцних знань студентів з фізик з використанням експериментальних методів навчання.

Виконавець:

канд. фіз-мат. наук, доцент

Лазаренко А.С.

3. Розробка електронних приладів для проведення навчального фізичного експерименту. 1.Визначити сучасний стан застосування електронних приладів в навчальному експерименті в закладах вищої освіти.

2. Розробка методичного забезпечення застосування електронних приладів в освітньому процесі.

Виконавці:

аспирант
Бандуров С.,

4. Формування уявних молей фізичних явищ та процесів засобами навчального експерименту.

 

1.Розробити методику формування уявних моделей фізичних процесів експериментальними методами із застосування сучасних інформаційних технологій.

Виконавці:

 аспирантка Зикова К. С.

5. Формування практико орієнтованих знань з фізики учнів старших класів закладів середньої освіти. 1.Визначити сучасний стан формування практико-орієнтованих знань учнів з фізики.

2. Розробка методики формування вмінь учнів застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності людини.

Виконавці:

аспирант

Косогов І.Г.

6. Формування фахово орієнтованих знань студентів закладів передвищої освіти агротехнічних спеціальностей. 1. Визначити сучасний стан підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до використання знань з фізики  у майбутній професійній діяльності.

Виконавці:

викладач Бердянського коледжу

Барканов А.Б.

 

 

Інститут нанотехнологій

Науково-дослідний інститут “Нанотехнологій” створений спільно з Бердянським державним педагогічним університетом.

 

Напрямки роботи інституту:

  1. Розробка нових гетероструктур на основі плівки SiC – поруватий кремній, а також поруватий кремній – Mo – Cu2(Zn; Al, Ag)(Sn; In; Ga)S4 , дослідження фізичних процесів, що протікають в цих матеріалах при різних методах їх синтезу, а також аналіз впливу домішок, режимів синтезу та наступних технологічних обробок на структуру, фазові переходи та пов’язані з ними структурні спотворення в матеріалі та створення приладових структур нового покоління.
  2. Отримання композитних систем на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників та полімерів. В такі матриці будут вводитися низькодисперсні матеріали (A2B6, перехідні метали, рідкоземельні елементи, оксиди металів, та ін.).
  3. Дослідження і використання нанокомпозитних систем в якості фоточутливих та випромінюючих матеріалів.

НДІ нанотехнологій тісно співпрацює з науковими та освітніми інституціями, серед яких Інститут фізики напівпровідників НАН України, Запорізька державна інженерна академія тощо.