Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Хатько Алла Вікторівна

Cтарший викладач

кандидат педагогічних наук

Наукометрика

ORCID iD

0000000218112436

Google Scholar

h9p7bbIAAAAJ&h

Researcher iD

F11912019

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Народилася 09 червня 1979 в м. Бердянськ Запорізької обл., в родині вчителів. У 1996 р. закінчила СШ № 10 м. Бердянська з відзнакою.

У 2001 році закінчила Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко за спеціальністю «Фізика та основи інформатики»,  кваліфікація – «Вчитель фізики та основ інформатики».

У 2001-2003 рр. працювала в Бердянській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 на посаді вчителя фізики та інформатики, у 2002 – 2003 вчитель інформатики гімназії №1 “Надія”.

З 2003 р. працює в Бердянському державному педагогічному університеті на посаді асистента кафедри комп’ютерних систем та мереж. У 2006 – 2012 рр. — старший викладач  кафедри комп’ютерних систем та мереж. У 2012-2014 старший викладач  кафедри інформатики та програмної інженерії. З 2014 старший викладач  кафедри професійної освіти, з 2017 –  старший викладач  кафедри комп’ютерних технологій в управлінні та навчанні й інформатики.

У 2009 році закінчила аспірантуру Бердянського державного педагогічного університету за напрямом 13.00.02 – теорія та методика навчання інформатики.

У 2010 році закінчила з відзнакою магістратуру Бердянського державного педагогічного університету за спеціальністю «Професійне навчання. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», кваліфікація – «Інженер комп’ютерних технологій, педагог, дослідник в галузі комп’ютерних технологій».

У 2011 році закінчила з відзнакою магістратуру  Класичного приватного університету за спеціальністю «Педагогіка вищої школи», кваліфікація – «Викладач університетів та вищіх навчальних закладів».

В 2012 році захистила дисертацію «Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий керівник – доктор технічних наук, професор Межуєв Віталій Іванович).

З січня 2013 р. – заступник голови Науково-методичної колегії Всеукраїнської громадської організації “Українська Федерація Хортингу”. У липні 2013 р. присвоєне звання Майстра спорту України з Хортингу. Входить до складу редакційної ради фахового збірника наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України та Української федерації хортингу “Теорія і методика хортингу”.

 

Навчальна діяльність

Перелік дисциплін  2017-2018 н.р.:

Інформаційно-комунікаційні технології

Алгоритми та структури даних

Теорія алгоритмів

Програмування

Основи програмування

 

Наукова діяльність

Перелік публікацій

2004

 1. Хатько А. В. Використання технології особистісно-орієнтованого навчання при вивченні розділу «Основи алгоритмізації та програмування» в загальноосвітній школі / А. В. Хатько // Проблеми сучасного підручника: Зб. наук.праць. – К.: Педагогічна думка, 2004. – Вип. 5., ч.ІІ. – 238 с.

2005

 1. Хатько А.В. Інформаційні технології в особистісно-орієнтованому навчанні / А. В. Хатько // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми прийняття рішень в умовах невизначеності». Бердянськ, 2005 .

2006

 1. Хатько А. В. Аналіз структури та змісту дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів інженернопедагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Луганськ: видавництво ЛНПУ «Альма-матер», № 21(116)

2007

 1. Хатько А. В. Аналіз дисципліни «Теорія алгоритмів» для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічногоуніверситету  (Педагогічні науки). – №2. – Бердянськ: БДПУ. – – 196 с.
 2. Хатько А. В. Реалізація діяльнісного підходу при навчанні основ теорії алгоритмів студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / А. В. Хатько // Вісник Луганського національного педагогічного університетуімені Тараса Шевченка (Педагогічні науки). – Луганськ: видавництво ЛНПУ «Альма-матер», № 21(137). – 230 с.
 3. Хатько А. В. Реалізація особистісно-орієнтованого навчання в умовах інтеграції у європейський освітній простір / А. В. Хатько // Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції «Організація навчально-виховного процесу у вищій школі в світлі входженняУкраїни в європейський освітній простір» – Бердянськ: БДПУ, 2007. – 110 с.
 4. Хатько А. В. Реалізація діяльнісного підходу при навчанні основ теорії алгоритмів студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / А. В. Хатько // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальномупроцесі: Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 14-16 листоп. 2007 р. – Луганськ, 2007. – 279 с.

2008

 1. Хатько А. В., Бардус І. О., Фесенко О. В, Використання віртуального навчального середовища Moodle при навчанні студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / А. В. Хатько // Наукові записки (педагогічні науки), випуск 77, частина 2,КДПУ 2008р. – С. 109-113.
 2. Хатько А. В., Манжула О. В. Розробка навчального середовища для створення візуальних алгоритмів / А. В. Хатько // Наукові записки (педагогічні науки), випуск 77, частина 2, КДПУ, 2008р. – С. 281- 284.

2009

 1. Хатько А. В. Бардус І. О. Комп’ютерний моніторинг спрямованості навчальної мотивації / А. В. Хатько // Комп’ютерний моніторинг та інформаційні технології. Матеріали V всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Донецьк, ДонНТУ, 2009. – 368 с. – С. 80 – 82.

2010

 1. Хатько А. В. Фесенко О. В. Розробка онтології змісту навчання теорії алгоритмів для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей / А. В. Хатько // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ. – – №2. – 312 с. – С. 123-129.
 2. Хатько А. В., Григор’ян І. В. Розробка онтології змісту навчального матеріалу розділу «Алгоритмічні системи» / А. В. Хатько // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ: БДПУ. – – №4. – 336 с. – С. 268-273.
 3. Хатько А. В. Застосування онтологій при навчанні основ теорії алгоритмів майбутніх інженерів-педагогів. / А. В. Хатько // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск VIII: в 3-х томах. – Кривий ріг: Видавничий відділ НметАУ. – 2010. – Т.3: Теорія та методика інформатики. – 303 с.
 4. Хатько А. В. Застосування онтологій при формуванні алгоритмічної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. [за ред. Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.] – Запоріжя. – 2010. – Вип. 10(63).  – 500 с. – C. 406-410.
 5. Хатько А. В. Застосування концептуального моделювання при формуванні інформатичної  компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. [за ред. Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]  – Запоріжя. – 2010. – Вип. 17(70). – 468с. – С. 409-414.

2011

 1. Хатько А. В. Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Наука і вища освіта: тези доповідей учасників ХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих вчених, м. Запоріжжя, 21-22 квітня 2011р.: у 3 т. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2011. – Т. 3. – 389 с.
 2. Хатько А. В. Модель формування інформатичної компетентності майбутнього інженера-педагога комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій та технологічній галузях : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2011. – 188 с.

2013

 1. Хатько А. В. Інформатична компетентність майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 7 (50). – Рівне: РДГУ, 2013. – 219 с. – С. 192-195.
 2. Хатько А. В. Інформатична компетентність інженера-педагога комп’ютерного профілю [Електронний ресурс] / А. В. Хатько // Особистість в єдиному освітньому просторі : матеріали IV Міжнародного освітнього форуму. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1eS-t0w2MOXFo3f4nAokxGcqkTFtN6HBDQZ8cg0Lf4dU/edit
 3. Хатько А. В. Модель формування інформатичної компетентності інженера-педагога комп’ютерного профілю / А. В. Хатько // Розвиток інженерно-педагогічної освіти на засадах компетентнісного підходу : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Бердянськ: БДПУ, 2013. – 256 с. – С. 183-186.
 4. Хатько А. В. Формування інформатичної компетентності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю / Теоретико-методичні аспекти підготовки майбутніх інженерів-педагогів : монографія / [І. О. Бардус, В. Г. Хоменко, Г. М. Алєксєєва та ін.] ; за заг. ред. І. О. Бардус. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2013. – 275 с. – С. 64-82

2014

 1. Хатько А. В.  Хортинг як об’єднуючий фактор міжетнічних відносин Південного регіону України / А. В. Хатько // Права людини перед викликами ХХІ століття. Випуск VІ / За ред. І. В. Алексєєнко. – Донецьк : “Ноулідж”, 2014. – 444 с. – С. 408-414.
 2. Хатько А. В. Стратегічні напрямки діяльності Української Федерації Хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 1 / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2014. – 268 с. – С.82-87.
 3. Хатько А. В., Кошик О. В. Значення суддівства для розвитку хортингу в Україні / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 1 / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2014. – 268 с. – С.133-139
 4. Алєксєєва Г. М.,  Хатько А. В. Теоретичні і практичні аспекти застосування сучасних освітніх технологій засобами програмної інженерії / А. В. Хатько // Штучний інтелект. Випуск 1 (63). – Донецьк, 2014. – 195 с., С. 81-90

2015

 1. Хатько А. В. Соціальні мережі як сучасний засіб популяризації хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. Вип. 2 / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2015. – 248 с. – С. 183-192
 2. Хатько А. В., Алєксєєва Г. М, Соціальні мережі як сучасний засіб залучення абітурієнтів до ВНЗ / А. В. Хатько // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 1. – Бердянськ : БДПУ, 2015. – 380 с. – С. 285-293
 3. Хатько А. В. Біомеханіка ударів в хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2015. – Вип. 3. – 235 с. – С. 142-149
 4. Хатько А. В. Підготовка майбутніх вчителів фізичного виховання до викладання варіативного модуля “Хортинг” в загальноосвітніх навчальних закладах / А.В. Хатько // Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / Гол. ред. С. Г. Кушнірюк – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2015. – 180 с. – С. 122-127

2016

 1. Хатько А. В. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в професійній діяльності фахівців з хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2015. – Вип. 4. – 232 с. – С. 217-227
 2. Хатько А. В. Можливості використання сучасних ІКТ при підготовці фахівців з поліцейського хортингу
 3. Хатько А. В. Можливості використання хмарних обчислень в системі інформаційного забезпечення хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2016. – Вип. – 192 c. – c. 173-180
 4. Хатько А. В. Використання хмарних сервісів Google у професійній діяльності фахівців з хортингу / А.В. Хатько // Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць. / [ред. рада: Бех І. Д. (голова) та ін.]. – К. : Паливода А.В., 2017. – Вип. 6.- 156 c. – c. 144-151.
 5. Хатько А. В. Використання хмарних сервісів Google у професійній підготовці фахівців / А. В. Хатько // Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях : матер. IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 252 с. – с. 211-213

Наукові інтереси

Хмарні технології навчання Google

Розвиток та популяризація Хортингу – національного виду спорту України

Професійна підготовка фахівців з хортингу

Контакти

Електронна пошта: horting.nauka@gmail.com