Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Наука

Наукові здобутки кафедри математики та методики навчання математики

На сьогоднішній день на кафедрі, яка є випусковою для спеціальності 014 Середня освіта (Математика), працює 9 викладачів: 7 кандидатів педагогічних наук, 1 кандидат технічних наук, 1 кандидат фізико-математичних наук, серед яких 5 доцентів. Після успішного закінчення у 2018 році докторантури кандидат педагогічних наук, доцент Ачкан В.В. готується до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук.

Всі викладачі кафедри є членами постійно діючих наукових семінарів при різних освітніх і наукових установах Києва, Харкова та інших міст України.

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання фундаментальних та прикладних математичних дисциплін на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти, факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв і гуманітарно-економічному факультеті та здійснюють керівництво науково-дослідницькою діяльністю студентів. За останні п’ять років під керівництвом співробітників кафедри студенти БДПУ неодноразово ставали переможцями і призерами всеукраїнських конкурсів наукових студентських робіт та міжнародних інтелектуальних змагань.

Наукові дослідження проводяться у межах комплексної кафедральної теми «Теоретичні та методичні аспекти впровадження інноваційних технологій у процес навчання математики в системах загальної середньої та педагогічної вищої освіти» (реєстраційний номер 0116U008837). Результати роботи над зазначеною темою регулярно оприлюднюються на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, у фахових виданнях. За час роботи над темою підготовлено й видано монографії «Підготовка майбутніх учителів математики до інноваційної педагогічної діяльності» (Ачкан В.В.), «Розвиток навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі навчання елементів стохастики» (Лиходєєва Г.В.), «Фахова компетентність майбутніх учителів математики: акмеологічний підхід» (Панова С.О.), «Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх економістів засобами дидактичних системно-імітаційних ігор» (співавтор – Шерстньова І.В.), «Підготовка вчителя математики до роботи в умовах використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання» (колективна монографія). Впроваджено в освітній процес різноманітні навчальні і навчально-методичні посібники, зокрема: «Додаткові розділи методики навчання математики (практикум)» (Ачкан В.В., Панова С.О.), «Технології навчання математики (практикум)» (Ачкан В.В.), «Вибрані питання елементарної та вищої математики» (Вагіна Н.С., Онуфрієнко О.Г., Коваленко В.М.), «Аналітична геометрія з комп’ютерною підтримкою» (Красножон О.Б.), «Комп’ютерний практикум з математичної статистики» (Лиходєєва Г.В.), «Випускна кваліфікаційна робота: від підготовки до захисту : навч.-метод. посібник для студентів педагогічного університету» (Вагіна Н.С., Лиходєєва Г.В., Онуфрієнко О.Г.), «Диференціальні рівняння: працюємо самостійно» (Г. В. Лиходєєва, К. Ю. Пастирєва).

Цінними є міжнародні контакти кафедри, стажування викладачів у країнах Євросоюзу (Лиходєєва Г.В., Панова С.О.). Випускниця кафедри Коноваленко Ірина плідно працює над дисертаційним дослідженням з прикладної математики в Автономному університеті міста Пуебли, Мексика. Ефективно розвивається співробітництво з іншими закордонними освітніми та науковими установами, викладачі кафедри беруть участь у реалізації інноваційних проектів з міжнародною участю (Web-STEM-школа 2018, Вагіна Н.С.). Встановлення і поширення міжнародних контактів, участь у програмах наукового обміну є перспективним пріоритетним напрямом діяльності кафедри.