Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Кафедра професійної освіти

Історія кафедри

Кафедру професійної педагогіки та методики професійного навчання засновано у 2005 році у зв’язку з відкриттям спеціальності «Професійна освіта» за напрямом «Економіка підприємств, маркетинг і менеджмент» та у зв’язку зі створенням економічного факультету. З дня свого заснування вона стала провідною ланкою професійної підготовки майбутнього інженера-педагога. У 2012 році змінено назву кафедри на «Професійна освіта». Кафедру очолює кандидат педагогічних наук, доцент Олена Анатоліївна Чернєга.

Кафедра є випускаючою для таких спеціальностей:

015.15 Професійна освіта (Охорона праці)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі охорони праці, викладач практичного навчання в галузі охорони праці (бакалавр)

015.08 Професійна освіта (Енергетика)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі енергетики, викладач практичного навчання в галузі енергетики (бакалавр)

015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі комп’ютерних технологій, викладач практичного навчання в галузі комп’ютерних технологій (бакалавр)
 • інженер комп’ютерних технологій, викладач, дослідник в галузі комп’ютерних технологій (магістр)

6.010104 Професійна освіта (Економіка)

Кваліфікація:

 • фахівець в галузі економіки, викладач практичного навчання в галузі економіки

Перелік навчальних дисциплін кафедри:

 • Web-технології та дизайн
 • Алгоритми та структура даних
 • Альтернативна енергетика
 • Андрагогіка
 • Будова персонального комп’ютера
 • Використання інформаційно-комунікаційних технологій
 • Графічне проектування в архітектурі
 • Дидактичні основи професійної освіти
 • Електротехнічні матеріали
 • Інноваційні технології в навчанні
 • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Інформаційні машини та кібернетичні системи
 • Інформаційно-комунікаційні технології
 • Історія професійної освіти
 • Комп’ютерне документознавство
 • Комп’ютерні технології в навчальному процесі
 • Комп’ютерні технології у викладанні мистецький дисциплін
 • Комп’ютерні технології управління проектами
 • Комунікативні процеси у педагогічній творчості
 • Креативні технології навчання
 • Методика викладання комп’ютерних технологій у вищій школі
 • Методика викладання технічної комп’ютерної графіки
 • Методика навчання інформатики
 • Методологічні засади професійної освіти
 • Методологія і методи наукових досліджень
 • Мови та технології програмування
 • МПН: дидактичне проектування
 • МПН: основи лекторської майстерності
 • МПН: основні технології навчання
 • Науково-педагогічні дослідження у галузі “Професійна освіта”
 • Нові інформаційні технології
 • Об’єктно-орієнтовне програмування
 • Основи інженерно-педагогічної творчості
 • Основи мікроелектроніки
 • Основи наукових досліджень
 • Основи освітніх вимірювань
 • Основи охорони праці
 • Основи програмування
 • Основні принципи виробництва, розподілу та  споживання електроенергії
 • Охорона праці в галузі
 • Охорона праці в галузі
 • Охорона праці в галузі дошкільної освіти
 • Охорона праці в соціально-педагогічній сфері
 • Педагогічний менеджмент
 • Переходні процеси
 • Програмування
 • Риторика
 • Системне програмування
 • Системний аналіз в галузі комп’ютерних технологій
 • Структура даних ЕОМ
 • Сучасні інформаційні технології
 • Сучасні системи програмування
 • Теоретико-правові основи освіти
 • Теоретична інформатика
 • Теоретичні основи енергоефективності та енергозбереження. Теорія енергозбереження
 • Теоретичні основи теплоенергетики
 • Теорія і методика виховної роботи в ПНЗ
 • Теорія цифрової обробки сигналів
 • Цифрова техніка
 • Шкільний курс інформатики

Комплексна тема кафедри професійної освіти:

«Підготовка майбутніх фахівців у ракурсі інноваційних тенденцій розвитку сучасної освіти»

Керівник: Чернєга Олена Анатоліївна.

Виконавці: Жигірь В.І., Єфименко Ю.О., Кривильова О.А., Маляров О.М., Онищенко О.С., Сичікова Я.О., Хатько А.В., Хоменко С.В., Щетиніна О.С.

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що викладацька професія вимагає особливої чутливості до постійно оновлюваних тенденцій суспільного буття, здатності до адекватного сприйняття, потреб суспільства і відповідного коригування своєї роботи. Особливу значущість має ця здатність за постіндустріальної, інформаційної доби, яка потребує багатьох принципово відмінних від попередніх навичок, умінь, і відповідного мислення. ВНЗ як один із найважливіших інститутів соціалізації людини, підготовки молоді до ролі активних суб’єктів майбутніх суспільних процесів має бути винятково уважним як до нових реалій і тенденцій суспільного розвитку, так і до нововведень у сфері змісту, форм і методів навчання та виховання. Відповідно інноваційність має характеризувати професійну діяльність кожного викладача. Нововведення (інновації) не виникають самі собою, а є результатом наукових пошуків, аналізу, узагальнення педагогічного досвіду.

На основі виконуваної викладачами кафедри наукової роботи в розрізі даної теми було опубліковано близько 250 публікацій у фахових виданнях України, проводилась наукова робота зі студентами. Під час вирішення поставлених завдань, викладачі кафедри планують опублікувати за матеріалами проведених досліджень статті у фахових виданнях.

Посібники та підручники

Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник / За ред. М.В. Вачевського. – К: ТОВ “Кондор”, 2010. – 231 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (№ 1/11-2762 від 02.04.2010 р.)
Чернега Е.А. Профессиональная компетентность инженера-педагога: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Бердянск: БДПУ, 2011. – 538 с.
Управління навчальним закладом: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / С.Г. Немченко, О.Б. Голік, О.А. Кривильова, О.В. Лебідь. – Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 516 с.
Жигірь В.І., Кривильова О.А., Хоменко С.В., Чернєга О.А. Методична підготовка майбутніх інженерів-педагогів в умовах сучасного вищого навчального закладу. Бердянський державний педагогічний університет. За ред. д.п.н., проф. Вачевського  М.В. – Бердянськ: БДПУ, 2012 – 195 с.
Жигірь В.І. Професійно-педагогічна компетентність менеджера освіти : теоретичні та методичні аспекти : [монографія] / В.І. Жигірь. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – 624 с.
Чернега Е.А. Формирование профессиональнй компетентности бакалавра-преподавателя практического обучения в области экономики в высшем учебном заведении : [монография] / Е.А. Чернєга. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 230 с.

Науково-дослідна робота

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії», 30-31.08.2015 (Україна, м. Переяслав-Хмельницький).
 • Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2015», 17-25.02.2015 (София: Бял ГРАД-БГ).
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Штучний інтелект та інтелектуальні системи AIIS’2015», 21-26.09.2015 (Україна, м. Бердянськ).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в ХХІ столітті», 12-13.06.2015 (Україна, м. Харків).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання впливу довкілля, фізичного виховання та спорту на здоров’я студентської молоді», 18-19.09.2015 (Україна м. Бердянськ).
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній та економічній галузях», 15-17.09.2015 (Україна, м. Бердянськ).

Кафедра професійної освіти здійснює підготовку кандидатів та  докторів наук, рецензування посібників, монографій. Члени кафедри  постійно надсилають відгуки на автореферати кандидатських та докторських дисертацій.

Викладачі кафедри проводять педагогічні експерименти та впроваджують результати своїх науково-дослідних робіт:

 • На базі факультету фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету було впроваджено авторський спецкурс «Професійна діяльність викладачів ПТНЗ» к.п.н., доц. Кривильової Олени Анатоліївни, що є елементом програми наукового дослідження «Проектування психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.
 • Результати дисертаційного дослідження Жигірь Вікторії Іванівни «Теоретичні та методичні засади формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти» впроваджено в навчальний процес Бердянського державного педагогічного університету, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Української інженерно-педагогічної академії, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Університету «Академія Полонія» (м. Ченстохова, Польща (University «Academy Polonia», Częstochowa, Polska) та інших ВНЗ. Було зазначено ефективність розробленої моделі формування професійно-педагогічних компетентностей майбутніх менеджерів освіти в процесі їх професійної підготовки на першому (бакалаврському) рівні вищої педагогічної освіти та ефективності проведеної експериментальної роботи. Також у навчальний процес підготовки майбутніх фахівців впроваджено авторський спецкурс «Компетентнісний підхід у професійній освіті», розроблений к.п.н., доц. Чернєгою Оленою Анатоліївною.
 • Кафедра спільно зі студентами 1-6 курсів організовує педагогічні дослідження, що пов’язані з моніторингом якості освіти на факультеті фізико-математичної, комп’ютерної та технологічної освіти Бердянського державного педагогічного університету.

 

На базі кафедри діє три гуртки:

1. «Підготовка компетентного фахівця» під керівництвом Чернєги О.А.

2. «Підготовка творчого фахівця» під керівництвом Кривильової О.А.

3. «Економічні ігрові методики та їх використання у навчальному процесі» під керівництвом Хоменко С.В.

Робота наукових гуртків спрямована на підвищення якості професійної підготовки з орієнтацією її на державні стандарти, підготовку фахівця з високим рівнем творчого потенціалу і якісно новою інноваційною культурою, здатного соціально адаптуватися в будь-яких умовах, до потреб місцевого ринку праці. У навчальному процесі особливе місце в розвитку пізнавальної активності студентів відводиться економічним ігровим методикам.

   

Контактна інформація:
ауд. № а311, корп. 1а, вул. Шмідта, 4
м. Бердянськ, Запорізька обл.
Україна, 71100
Еmail: profosv_134@ukr.ne