Бердянський державний педагогічний університет

Приймальна ректора:

(06153) 36244
rector@bdpu.org.ua

Адреса:

Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4

Косенко Павло Борисович

кандидат педагогічних наук, доцент

Наукометрика

ORCID iD

Google Scholar

Researcher iD

Scopus iD

ResearchGate iD

Біографія

Працює на кафедрі музичного виховання з 1998 року – викладає гру на струнних та духових музичних інструментах, читає лекції з музично-теоретичних дисциплін.

Засновник і художній керівник студентського інструментального ансамблю «Барвисті музики», який має звання народного і у 2015 році удостоєний премії Запорізької обласної державної адміністрації для обдарованої молоді у галузі «Музичне мистецтво».

Є автором науково-методичних робіт, присвячених актуальним проблемам музичної педагогіки, серед яких методичні рекомендації «Основи класичної техніки гітариста» і монографія «Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста».

 

Наукові публікації

2012

 1. Косенко П.Б. Становлення гітарної методики в XVII–XIX віках у країнах Західної Європи, як передумова формування сучасної гітарної педагогіки / П.Б. Косенко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. – Вип. 36 – Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – С. 302–306.
 2. Косенко П.Б. Індивідуальний підхід як складова особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики / Павло Борисович Косенко // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць /Ред. кол.: Н.В.Гузій (відп. ред.) – Вип.17 (27). – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. – С.103–107.
 3. Косенко П.Б. Основний музичний інструмент (гітара) / П. Б. Косенко // Збірник навчальних програм професійно-орієнтованих дисциплін напрямку підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво». – Бердянськ : БДПУ, 2012. – 394 с. / С.163–192.
 4. Косенко П.Б. Використання віршованого тексту як метод роботи над інструментальними музичними творами / П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 13. (18). – К. : НПУ, 2012. – С. 63–68.

2013

 1. Косенко П.Б. Особистісний досвід як основа проектування особистісно орієнтованого змісту навчання майбутнього вчителя музики / П. Б. Косенко // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів Х Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: І.А. Зязюн]. – Вип. 4 (8). – Чернівці: Зелена Буковина, 2013. – С. 120–122.
 2. Косенко П.Б. Методика проблемного навчання під час музично-інструментальної підготовки студента як шлях наближення майбутнього вчителя музики до реальних умов педагогічної діяльності / П. Б. Косенко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки, спеціальний випуск). – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – С. 71 – 79.
 3. Косенко П.Б. Самостійна інструментально-виконавська підготовка як одна з основних організаційних форм навчання студента-гітариста /  П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 25-27 квітня 2013 р. – Вип. 14. (19). – К. : НПУ, 2013. – С. 81–84.
 4. Косенко П.Б. Основи класичної техніки гітариста: метод. рек. / Павло Косенко. – К. : Муз. України, 2013. – 44 с.

2014

 1. Косенко П.Б. Аналіз музичних творів. Основи музичної критики. / П. Б. Косенко // Засоби діагностики навчальних досягнень студентів напряму підготовки 6.020204 Музичне мистецтво / За. ред. канд. пед. наук, доц. І.В. Дубінець. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 103 – 111; 190 – 196.
 2. Косенко П.Б. Формування художньо-естетичного світогляду майбутнього вчителя музики за допомогою методів проблемного навчання / П. Б. Косенко // Розвиток художньо-естетичного світогляду викладачів мистецьких дисциплін на основі інтегративного підходу : монографія / О.М. Отич, С. О. Соломаха, І. В. Дубінець та ін. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2014. – С. 145 – 150.
 3. Косенко П. Членування мелодії за аналогією зі словесною мовою як допоміжний засіб опанування інструментального виконавського мистецтва / Павло Косенко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та ін.]. Умань : ПП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 3. – С. 41–48.

2015

 1. Косенко П. Б. Використання аналогій між музичною і словесною мовами як засіб опанування інструментального виконавського мистецтва / Павло Борисович Косенко // Педагогічна майстерність як система професійних і мистецьких компетентностей: зб. матеріалів ХII Міжнар. педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької / [голов. ред.: Г.І. Сотська]. – Вип. 6 (10). – К.: Ін-т. пед. Освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. – С. 249–252.
 2. Косенко П. Б. Унісон трьох мистецтв / П. Б. Косенко // Мистецтво та освіта. – 4 (78) – К.: Педагогічна думка, 2015. – С. 46–51.
 3. Косенко П. Б. Музична педагогіка, як ремесло, наука та мистецтво / П. Б. Косенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти : збірник наукових праць. – Вип. 19. (24). – К. : НПУ, 2015. – С. 83 –86.

2016

 1. Косенко П. Б. Теорія і практика особистісно орієнтованого навчання майбутнього вчителя музики – гітариста: монографія / Павло Борисович Косенко. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2016. – 236 с.

2017

 1. Косенко П. Б. Складники творчої діяльності вчителя музичного мистецтва / П. Б. Косенко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – С. 239-243.
 2. Kosenko P. Symbolic figurativeness of folklore and its role in the formation of the artistic-figurative thinking of junior schoolchildren at the musical art lessons / P. Kosenko // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 грудня 2017 року, м. Суми). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 117.

2018

 1. Косенко П. Б. Потенціал музики у формуванні універсальних якостей сучасного фахівця / П.Б. Косенко // Неперервна педагогічна освіта XXI століття: зб. матеріалів XV Міжнар. Педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О. П. Рудницької, м. Київ, 6-7 грудня 2017 р. Вип. 1 (13) / наук. ред. Г. І. Сотська, М. П. Вовк. – К.: Талком, 2018. – С. 142–144.
 2. Косенко П. Музичне навчання як засіб розвитку універсальних особистісних якостей учня/ Павло Косенко // Підготовка майбутніх педагогів у контексті стандартизації початкової освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міждународною участю. – Бердянськ, 2018. – С. 226–229.